Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Oprawy oświetleniowe o zmiennym widmie promieniowania są rozwiązaniem mogącym poprawić warunki pracy operatorów środków transportu, którzy często pozbawieni są dostępu do promieniowania słonecznego. Stosowane obecne oświetlenie stanowiskowe najczęściej pozbawione jest możliwości sterowania dynamiczn[...]
EN Luminaires with variable radiation spectrum are solutions that could improve the working conditions of transport operators, who often are deprived of access to solar radiation. Applied current lighting bench mostly devoid of the ability to control dynamic and does not account for changes in the comp[...]
2
100%
Logistyka
PL Obecnie zarówno na świecie jak w Polsce stosuje się coraz częściej oprawy wykorzystujące półprzewodnikowe źródła światła. Niemniej jednak niewiele jest rozwiązań dedykowanych dla przejść dla pieszych. Jednym z przykładów takiego rozwiązania jest przedstawione w artykule rozwiązanie oprawy LED dedyko[...]
EN Currently, both worldwide and in Poland are increasingly being used fixtures that use semiconductor light source. However, there are few solutions dedicated for pedestrian crossings. One example of such a solution is presented in the paper solution dedicated LED luminaires for lighting pedestrian cr[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2015 z. 108 95-107
PL Obecnie w Polsce nie są zdefiniowane w sposób jednoznaczny parametry techniczne określające zarządcy drogi możliwość lokalizacji reklam świetlnych w pasie drogowym. Cel dotarcia do największej liczby odbiorców powoduje instalowanie przez reklamodawców tego typu obiektów przy głównych arteriach komun[...]
EN Currently in Poland they are not defined clearly defining the technical parameters of the road administrator the possibility to locate neon signs in the traffic lane. Aim to reach the largest audience that advertisers will install such facilities along major thoroughfares Polish cities and they are [...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 116 313--325
PL Władze Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej co roku organizują seminarium naukowe w celu integracji środowiska kół naukowych, które działają na wydziale. Jednym z nich jest Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych (KNEST), działające od 2008 roku. Artykuł przedstawia wybrane [...]
EN The Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology organizes a scientific seminar every year to integrate the scientific clubs that operate in the faculty. One of them is the Scientific Club of Electrotechnical in Transport Systems (KNEST), operating since 2008. The article presents the[...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 121 105--113
PL Kontrola stanu oświetlenia drogi jest kluczowym czynnikiem utrzymania wysokich standardów oświetlenia oraz bezpieczeństwa ruchu zarówno kierowców, jak i pieszych. Obecnie prowadzone pomiary oświetlenia ulicznego mają miejsce głównie przy odbiorze nowoprojektowanych instalacji. Niezbędna jest także k[...]
EN Control of road lighting condition is a key factor in maintaining high standards of lighting and traffic safety for both drivers and pedestrians. Currently, street lighting measurements are taking place mainly at the reception of newly designed installations. It is also necessary to control the ligh[...]
6
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 301--311
PL Badanie dystrakcji kierującego wiąże się z koniecznością tworzenia scenariuszy sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, których nie można realizować w warunkach rzeczywistych. Jednym z narzędzi wykorzystywanych do badań nośników reklamowych są symulatory jazdy pojazdem. Pomimo rozwoju technologicznego[...]
EN Investigation of distraction involves the need to create scenarios of potentially dangerous situations. The tools used for this type of research are vehicle simulators. Despite technological advances and better and better research equipment, it is still not possible to reproduce all the features of [...]
7
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 49--62
PL Reklamy umieszczone w obrębie drogi nie są elementem inżynierii ruchu drogowego a jedynie dystraktorem uwagi kierowcy, który w określonych okolicznościach może przyczynić się do znacznego pogorszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poza aspektami lokalizacyjnymi i treściowymi niezmiernie ist[...]
EN Roadside advertising is not a component of road traffic engineering but only a distraction from the driver's attention, which in certain circumstances can contribute to a significant deterioration of road safety. Beyond the localization and content aspects, the level of surface brightness and the na[...]
8
80%
Logistics and Transport
EN The article presents the prototype of the original telemetric system developed as a part of Warsaw University of Technology Rector's Grant by Science Club of Electrical Engineering in Transport Systems (KNEST) together with the Faculty of Transport. The system was designed for remote monitoring and [...]
9
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 114 393--405
PL W Polsce od wielu lat dochodzi do dużej liczby wypadków na przejściach dla pieszych. Jednym z rozwiązań technicznych mogących wpłynąć na poprawę tego stanu jest instalacja dodatkowych opraw oświetleniowych w obszarze przejścia dla pieszych. Każde z zastosowanych rozwiązań technicznych powinno realiz[...]
EN In Poland, for many years there is a large number of accidents at pedestrian crossings. One of the technical solutions which can improve this situation is to install additional lighting fixtures in the area of pedestrian crossings. Each of the applied technical solutions should implement founded lig[...]
10
71%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 114 49--59
PL W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie związane z wpływem właściwości geometrycznych nośnika reklamowego na sposób jego obserwacji przez kierowcę. Główny nacisk został położony na analizę geometrycznych czynników odwracających uwagę kierowcy od drogi oraz jak ustawienie reklamy, jej powierz[...]
EN This paper presented the issue related to the influence of the geometrical advertising media, the way of its observation by the driver. The main emphasis has been placed on the analysis of the geometrical factors distracting the driver from the road, and how to set advertising, the surface and the a[...]
11
71%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 114 359--368
PL W artykule przedstawiono wyniki badań reklam typu LED w zakresie pomiarów luminancji powierzchni wizualnej nośnika reklamowego. Zaprezentowano wyniki obliczeń parametrów kontrastu luminancji i równomierności luminancji. Pomiary wykonano w porze nocnej dla nośników LED zlokalizowanych w terenie zabud[...]
EN The article presents the results of advertising LED on the measurement surface luminance visual advertising media. The results of the calculation parameters, luminance contrast and luminance uniformity. Measurements were taken at night for media LED located in the urban area.
12
71%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 114 369--381
PL W artykule omówiono zagadnienia modelowania wpływu reklamy świetlnej usytuowanej w otoczeniu drogi na ilość światła docierającego do oka kierowcy. W przedstawionej analizie wykorzystano program do obliczeń świetlnych Dialux 4.12. Za pomocą programu wykonano obliczenia świetlne dla dwóch typów reklam[...]
EN Article depicts issues of modeling influence of light advertising placed nearby a road on amount of light reaching driver's eye. For analysis was used software for light calculations Dialux 4.12. Software ran calculations for two types of advertisement: "backlight" and LED display with SMD LEDs. Cal[...]
13
71%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 313--324
PL Obecne możliwości techniczne pozwalają na coraz dokładniejsze odwzorowywanie warunków i procesów otaczającej nas rzeczywistości w warunkach wirtualnych. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost liczby badań percepcji kierowców z użyciem symulatorów jazdy pojazdem. W artykule przedstawiono rodzaje, bu[...]
EN The current technical possibilities allow for more accurate mapping the conditions of the reality around us. This translates directly into increased accuracy and relevance of the research perception of drivers using the driving simulators. The article presents the types, construction and the possibi[...]
14
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 113 75--87
PL W artykule przedstawiono prototyp systemu telemetrycznego wykonany w ramach Grantu Rektora Politechniki Warszawskiej przez Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych (KNEST) działające przy Wydziale Transportu. System jest przeznaczony do zdalnego monitorowania i rejestracji parametrów [...]
EN Article presents prototype of telemetric system developed as a part of Warsaw University of Technology Rector's Grant by Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych (KNEST) along Faculty of Transport. System is designed for remote monitoring and recording of operating parameters of elect[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last