Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2011 nr 4 43-45
PL Celem publikacji jest analiza rozkładu pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w obszarze zawierającym ścianę wykonaną z niejednorodnego materiału. Analiza dotyczy powszechnie murowanych struktur ścian wykonanych z: pełnych cegieł oraz klinkierowych zawierających 18 lub 30 pionowych otworó[...]
EN The aim of this paper is an analysis of distribution of a high frequency electromagnetic field (f=2,4 GHz) behind the heterogeneous wall. The analysis is connected with some typical structures of the wall made of either: a solid brick or two types of hollow clay facing bricks. The influence of inter[...]
2
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2011 nr 3 25-26
PL Praca przedstawia wpływ lokalizacji nadajnika systemu komunikacji bezprzewodowej pracującego przy standardowej częstotliwości f=2,4 GHz oraz oddziaływanie konstrukcji budowlanej na rozkład pola elektromagnetycznego wewnątrz części budynku. Artykuł zawiera dyskusję dotyczącą zjawisk fizycznych związa[...]
EN The paper presents the influence of location the transmitter, wireless communication system use frequency f=2,4 GHz, and influence building technology on distribution of the electromagnetic field inside the part of the building. Some phenomena connected with propagation of a high frequency electroma[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 2 156--160
PL Celem publikacji jest szczegółowa analiza wpływu średnicy zbrojenia, ilości rzędów oraz rozstawu pomiędzy prętami na wartości natężenia pola elektrycznego. Przedmiotem badań był model zawierający ścianę nośną wykonaną z betonu (absorbujący dielektryk) wraz ze zbrojeniem (przewodnik). Analizowano czt[...]
EN The aim of this article is the detailed analysis of the diameter of reinforcement, number of rows and spacing between bars on the values of the electric field intensity. The object of the analysis was a model containing the load-bearing wall made of concrete (absorbing dielectric) and reinforcement [...]
4
100%
Archives of Electrical Engineering
2016 Vol. 65, nr 4 745--759
EN The study presents the analysis of the effects occurring at the propagation of electromagnetic waves within an area containing non-ideal, non-homogenous and absorbing dielectric. The analysed models are connected with housing constructions and include single and double-layered walls made of clay hol[...]
5
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 2 104-106
PL W artykule przedstawiono wpływ zbrojonych betonowych ścian na rozkład pola elektromagnetycznego oraz współczynnik tłumienia. Stosowanie nowoczesnych systemów komunikacji bezprzewodowej wymaga uwzględnienia zastosowanych materiałów o różnych właściwościach i zawierających elementy metalowe, mogących [...]
EN The influence of the building walls made of reinforced concrete, commonly used in construction of buildings, on the electromagnetic field distribution is presented in the paper. The analysis is connected with the relationship of the diameter of steel bars, the kind (symmetric, asymmetric) and size o[...]
6
100%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule został przedstawiony wpływ konstrukcji pomieszczenia na rozkład pola elektromagnetycznego. Wykonana analiza dotyczyła modelu pomieszczenia, w którym zmieniano rodzaj materiału i zastosowanej technologii budowlanej. Uwzględniono materiał jednorodny (pełną cegłę) oraz złożony (beton wraz ze[...]
EN In this paper, the influence of construction of room on distribution of the electromagnetic field was presented. The analysis was connected with the room model, which modified the type of material and used technology building. Taken into account the homogeneous material (brick) and composite materia[...]
7
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 93 193--204
PL Celem artykułu jest dokładna analiza wpływu ściany wykonanej z betonu zwykłego na wartości natężenia pola elektrycznego. Rozpatrywano dwa warianty ścian o różnej grubości. W analizie uwzględniono zmienność parametrów elektrycznych betonu (względna przenikalność elektryczna oraz konduktywność), które[...]
EN The aim of the article is detailed analyze the influence of a wall made of ordinary concrete on the values of the electric field intensity. Two variants of walls of different thickness were considered. The analysis includes the variability of electrical parameters of concrete (relative electrical pe[...]
8
63%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 6 96--102
PL W artykule został przedstawiony wpływ materiałów budowlanych na rozkład pola elektromagnetycznego wewnątrz pomieszczeń, uwzględniając trzy technologie budowlane przy wykorzystaniu cegieł, zbrojonego betonu oraz gazobetonu (budownictwo pasywne). Analiza otrzymanych wyników oraz zachodzących zjawisk u[...]
EN The publication presents the influence of building materials on the distribution of the electromagnetic field inside the rooms made of different building technology. Tree types of construction like bricks, passive building and prefabricated units were analyzed. The analysis of both the computational[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Omówiono zagadnienia związane z obecnością wody w cieczach izolacyjnych. Główny nacisk położono na rozpuszczalność wody w tych cieczach. Przedstawiono metodę oceny zawilgocenia cieczy izolacyjnych za pomocą sondy pojemnościowej. Opisano zasadę jej działania. Przedstawiono metodę wyznaczania współczy[...]
EN The issues related to the presence of water in insulating liquids were discussed. The main emphasis was on the solubility of water in these liquids. A method to evaluate their moisture using capacitive probe was presented. The principle of the probe was described. The author discussed a method of de[...]
10
63%
Napędy i Sterowanie
2011 R. 13, nr 12 100-103
PL W artykule został przedstawiony wpływ lokalizacji nadajnika (access point) oraz konstrukcji zbrojenia wewnątrz słupa na rozkład pola elektromagnetycznego w wybranej części budynku. Artykuł zawiera dyskusję dotyczącą zjawisk fizycznych związanych z propagacją fali elektromagnetycznej w typowych pomie[...]
EN The paper presents the influence of location the transmitter (access-point) and reinforcement construction inside the column on distribution of the electromagnetic field within the part of the building. Some phenomena connected with propagation of a high frequency electromagnetic wave inside the typ[...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W publikacji przedstawiono wpływ lokalizacji nadajnika (2.4 GHz) i struktury, z której jest wykonany słup z nadajnikiem na rozkład pola elektromagnetycznego wewnątrz części budynku. Badany jest wpływ właściwości materiałowych, takich jak beton, tynk oraz ilości stalowych prętów. Zastosowano metodę r[...]
EN The paper presents the influence of the location the transmitter (2.4 GHz) and the structure which is made of the column with the transmitter on distribution of the electromagnetic field inside the part of the building. The influence of physical properties of materials like concrete, plaster board a[...]
12
63%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule została przedstawiona ocena wpływu materiałów budowlanych takich, jak: cegła pełna, gazobeton (suporex, beton komórkowy), beton oraz beton zbrojony stalowymi prętami na rozkład pola elektromagnetycznego. Szczegółowa analiza tych przypadków ułatwi planowanie montażu np. punktów dostępowych[...]
EN The article presents the estimation of the influence of building materials such as: brick, aerated concrete (suporex, cell concrete), concrete and reinforced concrete for the distribution of magnetic field. A detailed analysis of that examples can help with planning installation, for example to acc[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W publikacji przedstawiono wpływ konstrukcji ściany działowej wykonanej z użyciem materiałów budowlanych, takich jak: cegła, drewno i zbrojony beton na rozkład pola elektromagnetycznego. Szczegółowa analiza zarówno zjawisk falowych, jak i rodzaju konstrukcji budowlanej umożliwi dokładniejsze planowa[...]
EN The paper presents the influence of building materials (brick, wood, reinforced concrete) used in building engineering on the electromagnetic wave propagation. Detail analysis of both the propagation phenomena and the computational results can make it possible to plan the placements of wireless netw[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Celem publikacji jest analiza wpływu kąta padania fali płaskiej na wartości natężenia pola elektrycznego. Przedmiotem analizy był odosobniony układ zawierający ścianę wykonaną z cegieł. Rozpatrzono trzy powszechnie stosowane rodzaje cegieł: pełną i dwa typy cegieł klinkierowych (z drążeniami). Dokon[...]
EN The aim of this article is the analysis of the influence of the incidence angle of the plane wave on the values of the electric field intensity. The object of the analysis was separated system contained the wall made of typical bricks. It was taken into account in common using three kinds of bricks:[...]
15
63%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 6 96--103
PL W artykule przedstawiono wpływ powszechnie stosowanego materiału budowlanego na rozkład pola elektromagnetycznego. Analiza dotyczyła obszaru zawierającego ścianę jedno- lub dwuwarstwową, wykonaną z dwóch rodzajów cegieł klinkierowych. Uwzględniono zmienność rozmiaru drążeń oraz ilość otworów wewnątr[...]
EN The paper presents the influence of typical building material on distribution of the electromagnetic field. The analysis was connected with the area containing the wall (single or double-layers) made of two kind of clinker bricks. Also the variability of size of drilling and the number of holes insi[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 2 197--201
PL Celem publikacji jest przedstawienie wybranych elementów opracowanego algorytmu metody różnic skończonych w dziedzinie częstotliwości (FDFD). Zaletą algorytmu jest możliwość dopasowania siatki różnicowej do analizowanego modelu. W publikacji zaprezentowano rozwiązanie z wykorzystaniem siatki adaptac[...]
EN The aim of this article is the presentation of selected elements developed algorithm the finite difference frequency domain method (FDFD). The advantage of the described algorithm is the ability to match the mesh differential to the analyzed model. The paper presents a solution using an adaptive gri[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 4 197--201
PL Celem publikacji jest szczegółowa analiza zależności pomiędzy przyjętym rozmiarem komórki Yee stosowanym w metodach różnicowych (np. FDTD, FDFD) a wiarygodną wartością rozwiązania uzyskanego metodą numeryczną. Ważnym kryterium wskazanych metod jest stworzenie dyskretnego modelu siatkowego badanego m[...]
EN The aim of this publication is a detailed analysis of the relationship between the adopted size Yee cell used in the differential methods (eg. FDTD, FDFD) and reliable value of solutions obtained by numerical method. An important criterion chosen method is to create a discrete mesh model of the anal[...]
18
63%
Napędy i Sterowanie
2016 R. 18, nr 7/8 125--129
PL Artykuł zawiera analizę wpływu grubości ściany działowej, jej parametrów materiałowych oraz wilgotności na wartości natężenia pola elektrycznego. Uwzględniono powszechnie stosowany jednorodny materiał budowlany (beton komórkowy). Jednocześnie sprawdzono wpływ dodatkowych warstw tynku położonych na o[...]
EN The article contains an analysis of the influence of the thickness of a partition wall, the material parameters and humidity on the value of electric field intensity. It includes widely used homogeneous building material (cellular concrete). At the same time examined the influence of additional laye[...]
19
63%
Napędy i Sterowanie
2016 R. 18, nr 7/8 130--133
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu kąta padania fali elektromagnetycznej generowanej przez komunikację bezprzewodową. Przedstawiono porównanie rozkładów pola elektrycznego w obszarach zawierających dwa rodzaje ścian jednowarstwowych. Zastosowano modele ścian wykonanych z pełnych cegieł oraz pow[...]
EN The article presents an analysis of the effect of the angle of incidence of the electromagnetic waves generated by wireless communication systems. Presents a comparison of distributions of the electric field in areas containing two types of single-layer walls. Used models of walls made of solid bric[...]
20
63%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2015 z. 3 87--97
PL W pracy zaprezentowano opracowany algorytm metody różnic skończonych w dziedzinie częstotliwości (FDFD). Zaproponowana koncepcja i realizacja algorytmu pozwala na szczegółową analizę zjawisk związanych z propagacją fal elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości komunikacji bezprzewodowej, w kons[...]
EN The paper presents the developed algorithm of the finite-difference frequency-domain method (FDFD). The proposed concept and realization allows for detailed analysis of the phenomena related to the propagation of electromagnetic waves in the range of frequency used by wireless communication systems [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last