Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2012 z. 69 5--24
PL W niniejszym referacie jest opisana instrumentalna metoda oceny intensywności pillingu płaskich wyrobów włókienniczych. Obecnie w praktyce laboratoryjnej jest stosowana organoleptyczna, subiektywna metoda oceny zjawiska pillingu, zawarta m.in. w normach PN-EN ISO 12945-1/2:2002. Celem pracy było opr[...]
EN Instrumental method of pilling assessment is based on computer processing and analysis of the images of textile fabric samples. The principle of method consists in taking an image of fabric sample under defined conditions of machine vision scene performing an image processing operation using RGB cha[...]
2
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2008 nr 11 32-33
EN The pilling behavior of different kinds of knitted fabric structure from regenerated cellulose was investigated. There were compared knitted fabrics made from Tencel, Lyocell, Lyocell LF with or without added elastomeric yarn. The results indicate that all of tested fabrics have low pilling tendency[...]
3
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2008 nr 12 50-51
EN The pilling behavior of different kinds of knitted fabric structure from regenerated cellulose was investigated. There were compared knitted fabrics made from Tencel, Lyocell. Lyocell LF with or without added elastomeric yarn. The results indicate that all of tested fabrics have Iow pilling tendency[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono propozycję modyfikacji tradycyjnego wyrobu wapienno-piaskowego granulatem spienionego szkła i polikrzemianem litu. Wypełniacze te mają na celu zmniejszenie gęstości brutto w stanie suchym oraz zachowanie możliwie wysokiej wytrzymałości na ściskanie otrzymanego materiału w st[...]
EN This paper describes a proposal for the modification of traditional sand-lime products using the granulate of foamed glass and lithium polysilicate. These fillers are intended to reduce gross density in a dry state and retain the highest possible compressive strength of the obtained material in comp[...]
5
100%
Structure and Environment
EN The following article presents the results obtained through the modification of sand-lime matter. The modifying filler is a low-density polyethylene granules (hereinafter referred to as LDPE), formed as a result of the recycling process. The main purpose of the research was to receive a lightweight,[...]
6
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 2 (73) 55--58
PL W artykule przedstawiono zasady nowej metody oceny pillingu płaskich wyrobów włókienniczych ze szczególnym uwzględnieniem dzianin . Podstawą opracowanej metody jest analiza cyfrowych kolorowych (model RGB) obrazów powierzchni dzianiny poddanej pillingowi. Zastosowanie modelu RGB dla akwizowanych obr[...]
EN This study presents the principles of a new method of assessing a pilled fabric surface, especially knitted fabric surfaces. The basis of the method developed consists in analysing a knitted fabric surface after the pilling process by using colour digital images (RGB model). Application of the RGB m[...]
7
63%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
2011 Nr 1/2 37-40
PL W artykule omówione zostały cztery porównania międzylaboratoryjne zorganizowane przez Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych Instytutu Włókiennictwa, dotyczące akredytowanych metod badawczych: PM I: Wyznaczanie zmiany wymiarów po praniu i suszeniu wg PN-EN ISO 5077:2008, PM II: Wyznacz[...]
EN The article discusses four interlaboratory comparisons in scope of accredited test methods, organized by the Textile Research Institute, Laboratory of Testing Textile Raw Materials and Fabrics: o Interlaboratory comparison no I: Determination of dimensional change in washing and drying according to [...]
8
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2012 Nr 13 51--56
PL Celem artykułu było określenie wpływu dodatku, na wytrzymałość na ściskanie, gęstość i porowatość modyfikowanych wyrobów silikatowych. W wyniku analizy-tech- niczno-ekonomicznej w charakterze dodatku zastosowano granulowane szkło spienione. ; Procentowy udział granulatu o frakcji 0,5-1,0 mm w masie [...]
EN The paper examines the impact of modification of silicate (sand-lime) products on their microstructure. The products were modified with organic compounds and a barite aggregate. The SEM (Scanning Electron Microscope) examination enabled the phase composition analysis of the modified products. In the[...]
9
63%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 2 130-137
10
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2005 T. 10, nr 2 120--127
PL W artykule przedstawiono informacje na temat fitoestrogenów, grupy związków chemicznych występującej w świecie roślinnym, której przypisuje się właściwości prozdrowotne. Przedstawiono źródła występowania, omówiono podstawowe elementy budowy chemicznej i metabolizmu fitoestrogenów, a także formy ich [...]
EN In this paper several information about phytoestrogens — plant-derived molecules possessing oestrogen-like activity were presented. Epidemiological and experimental studies provide evidence for a protective role of phytoestrogens against the development of numerous chronic diseases. This review deal[...]
11
51%
Przemysł Spożywczy
PL Fruktany są funkcjonalnymi składnikami żywności zaliczanymi do błonnika pokarmowego. Związki te wykazują wiele właściwości prozdrowotnych, a ze względu na posiadane cechy technologiczne, są szeroko wykorzystywane w przemyśle spożywczym jako dodatki do żywności. Jednym z najczęściej stosowanych frukt[...]
EN Fructans are functional food components which belong to dietary fiber. Health-promoting and technological properties of fructans make them very popular food additives. Currently, inulin is one of the most popular fructans. However, in this paper we have focused on less popular and underestimated sou[...]
12
51%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 406-409
13
51%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Z międzyproduktów przemysłowego przemiału ziarna żyta wyodrębniono produkt o podwyższonej zawartości pentozanów i beta-glukanów oraz fitoestrogenów w porównaniu do ilości tych składników w mące handlowej. Otrzymany surowiec poddano fermentacji mlekowej, a następnie ekstruzji dwiema metodami. Uzyskan[...]
EN The aim of this study was to obtain new extruded products from rye flour containing considerably higher amount of some healthy compounds than commercial flour. Enriched rye flour (WMŻ) was selected from rye milling passage. WMŻ contained about two times higher amount of pentosans and beta-glucans an[...]
14
51%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W pracy zbadano wpływ granulacji mąki żytniej na zawartość pentozanów i beta-glukanów ogółem, ich frakcji nierozpuszczalnych i rozpuszczalnych w wodzie oraz aktywność pentozanaz i glukanaz. Wykazano, że frakcja gruba mąki żytniej zawiera wyraźnie większe ilości tych składników błonnika pokarmowego [...]
EN The effects of particle size of rye flour on pentosans and beta-glucans, their water-soluble and water-insoluble fractions contents as well as activites of pentosanases and glucanases were examined. It was found that the coarse fraction of rye flour was characterized with higher content of these c[...]
15
51%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The influence of the potassium concentration change on the surface area and active surface of an iron catalyst for ammonia synthesis was studied. The removal of potassium leads to the increase of the surface area, while potassium addition gives rise to the decrease of the surface area which is accom[...]
16
51%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The surface area of the iron catalyst for ammonia synthesis impregnated with lithium, sodium, potassium and cesium was examined. The concentration of the respective element (expressed in mole fraction) in the bulk of the catalyst sample was varied from near zero to 1.5-10~3. The increase in the conc[...]
17
51%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 3 230-233
18
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 3 (92) 87-91
PL Na podstawie prawa Laplace'a i charakterystyki mechanicznej dzianiny stosowanej do wytwarzania protez naczyń krwionośnych opracowano modele matematyczne umożliwiające wyznaczenie wartości obwodowego wydłużenia względnego, sił obwodowych i normatywnej podatności obwodowej w funkcji średnicy protezy i[...]
EN Based on Laplace's law and the mechanical characteristics of knitted vascular prostheses, mathematical models have been developed enabling one to determine the values of the relative circumferential elongation, circumferential forces and standard circumferential susceptibility of a prosthesis as a f[...]
19
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 2 (110) 33--39
PL Opracowano program komputerowy do badania struktury i identyfikacji kanałów międzynitkowych w tkaninie w układzie 3D, wykonano adaptację stanowiska komputerowej analizy obrazu oraz opracowano nie destrukcyjną metodę badania kanałów międzynitkowych dla tkanin o małej grubości i małej masie powierzchn[...]
EN A computer program - Textile3D to study the structure and identify the channels in woven fabrics in a 3D system was developed. Adaptation of a stand for computer image analysis was performed and a not-destructive method of testing channels between threads for woven fabrics (clothing) of low value of[...]
20
51%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2005 nr 7 34-37
EN In the research they are presented results of thermal insulation parameters measured for Gore-Tex fabrics. The measurements were carried out on the Alambeta device in the normal climate. The thermal insulation parameters were measured for 6 different clothing membrane materials for left as well righ[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last