Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2013 nr 4 347--350
PL Procesy niszczenia orurowania powierzchni ogrzewalnych w sposób istotny wpływają na dyspozycyjność i pewność ruchową kotłów wodnych. Wiedza z zakresu dalszych możliwości eksploatacyjnych uwarunkowana jest znajomością rzeczywistego stanu technicznego urządzeń oraz trafnym zidentyfikowaniem procesów n[...]
EN Destruction processes of a boiler heating surface piping system influence substantially the availability and operational certainty of water-tube boilers. Our knowledge about their further operational possibilities is conditioned by the awareness about the real technical condition of the equipment an[...]
2
100%
Przestrzeń i Forma
2012 nr 17 227--246
PL W latach 1980-1990 działała w Krakowie Akademicka Pracownia Architektury - APA. Ta niewielka placówka, kierowana przez Stanisława Deńko, która powstała w ramach Studenckiej Spółdzielni Pracy „Żaczek”, stała się swoistym inkubatorem przedsiębiorczości architektonicznej. Wywodzą się z niej właściciele[...]
EN Between 1980-1990 in Kraków Akademicka Pracownia Architektury – APA1 was active. This small studio, supervised by Stanisław Deńko, which was a part of Student’s Cooperative “Żaczek”, had became a business incubator of many architectural practices, including APA Czech-Duliński Wróbel, Stanisław Deńko[...]
3
100%
Energetyka
2013 nr 7 551--556
PL Opóźnienia i zawieszenia w realizacji dużych inwestycji energetycznych prawdopodobnie wymuszą eksploatację istniejących bloków przez kolejne 15 lat, co oznacza, że większość bloków 200 MW będzie musiała podołać czasom eksploatacji przewyższającym 350 tysięcy godzin. Postępujący proces starzenia jedn[...]
EN Delays and stays in realization of big power investments will probably force the need of the existing power units operation for the next 15 years - it means that the majority of 200 MW units will have to cope with operating periods exceeding 350 thousand hours. The progressing ageing process of gene[...]
4
100%
Przestrzeń i Forma
2008 nr 10 233-244
PL Budynki wysokie odgrywają coraz większą rolę w rozwoju współczesnych miast. Obserwujemy ich dynamiczny rozwój, dotyczy to zarówno kryteriów ilościowych jak i jakościowych. Do poznanych w przeszłości zalet tego typu budynków: ich wysokich wartości ekonomicznych i symbolicznych dodano kolejne: ich pro[...]
EN High-rise buildings and skyscrapers play significant role in the growth of contemporary cities. We observe their dynamic development, both in terms of quantity and quality. This building type has many advantages: already well known: economical and symbolical, and recently discovered: ecological and [...]
5
100%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 12 321-354
PL Przestrzeń publiczna współczesnych miast podlega ewolucyjnym zmianom. Coraz częściej, zamiast pełnić funkcję otwartej obywatelskiej agory i miejsca spotkań, staje się areną konfliktów, obszarem potencjalnie niebezpiecznym. Szczególne zagrożenia dla niej niesie ze sobą międzynarodowy terroryzm, wpływ[...]
EN The public spaces of contemporary cities are undergoing significant transition and change. Increasingly, instead of being an open, democratic agora and a pleasant and safe meeting place it is becoming the stage of conflict, a potentially dangerous area. The threat of international terrorism is causi[...]
6
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Niniejszy artykuł przedstawia skutki ataku bombowego na budynek oraz projektowe, techniczne i technologiczne środki zabezpieczenia budynków przed takim atakiem. Przed podjęciem decyzji o zabezpieczeniu antyterrorystycznym danego budynku konieczna jest kompleksowa analiza ryzyka, kosztów i rezultatów[...]
EN The paper presents bomb blast effects on building as well as planning, technical and technological measures of protecting and hardening buildings against terrorist attack. Before any decision concerning designing security into building is taken it is necessary to evaluate risk, costs and results of [...]
7
100%
Energetyka
2012 nr 9 501-506
PL Często zakładany na etapie projektowania czas eksploatacji rurociągów parowych już minął i należy się zastanowić, co dalej? Dlaczego możliwa jest eksploatacja rurociągów parowych w okresach o wiele przewyższających czasy projektowe? Jak długo stare rurociągi parowe będą mogły jeszcze pracować, nie s[...]
EN It often happens that the assumed at the project stage operating time of steam pipelines has already been over and we must start thinking what to do next. Why is a steam pipeline operation in time periods considerably exceeding the projected ones still possible? How long the old pipelines will stil[...]
8
100%
Energetyka
2011 nr 11 729-733
PL W sytuacji ograniczonych inwestycji na odbudowywanie energetyki krajowej konieczna jest dobra znajomość rzeczywistego stanu technicznego urządzeń pracujących bloków energetycznych. W artykule omówiono propozycje zakresu wymaganych badań diagnostycznych i analiz niezbędnych dla określenia możliwości [...]
EN In the situation of limited investment resources for reconstruction of Polish power industry, a good knowledge of a real technical condition of the working power units installations is needed. Discussed are proposals concerning the range of required diagnostic tests and analyses necessary for evalua[...]
9
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Elewacje medialne i dynamiczna iluminacja budynków są przez jednych widziane jako efektowne symbole współczesnego, ponowoczesnego miasta, inni postrzegają je jako zjawiska groźne, zanieczyszczające przestrzeń miejską i atakujące uwagę przechodnia nadmierną ilością bodźców. W dyskusji dotyczącej tego[...]
EN Media facades and dynamic light installations are seen by some as spectacular symbols of contemporary, postmodern cities, while others are much more critical, they treat them as dangerous, space polluting agents, which aggressively attack senses of passers-by and commuters. In discussions concerning[...]
10
100%
Energetyka
2012 nr 2 103-107
PL Korozja wodorowa rur parowników kotłów energetycznych jako mechanizm niszczenia jest bardzo groźną odmianą korozji. Niszczenie wodorowe może być przyczyną licznych awarii rur występujących w relatywnie niewielkich odstępach czasowych, które powodują konieczność wymiany dużej części ekranów parownika[...]
EN Hydrogen corrosion of boiling tubes in power boilers as the mechanism of damaging is a very dangerous type of corrosion. Hydrogen damaging can be the cause of many pipe failures occurring relatively frequently which generates the necessity of replacing the big part of waterwalls. This of course mean[...]
11
100%
Energetyka
2012 nr 2 99-103
PL Diagnostyka głównych rurociągów parowych to nie tylko badania. Nadrzędnym celem wykonywania badań jest ocena rzeczywistego stanu technicznego i określenie perspektywy dalszej bezpiecznej eksploatacji. Awarie rurociągów parowych spowodowane rozszczelnieniem mogą być bardzo niebezpieczne dla obsługi, [...]
EN Diagnostics of main steam pipelines is not only testing. The primary aim of testing is the assessment of a real technical condition of the object and determination of its further safe operation. Steam pipeline failures resulting in unsealing can be very dangerous for servicing personnel but for sure[...]
12
100%
Energetyka
2011 nr 11 746-752
PL Omówiono zakres badań diagnostycznych, obliczeń i analiz wykonywanych w celu określenia stanu technicznego walczaka i prognozy o możliwościach jego dalszej eksploatacji. Przedstawiono procesy niszczenia walczaka w eksploatacji, typowe uszkodzenia i sposoby ich naprawy. Poruszono zagadnienia szacowan[...]
EN Discussed is the range of diagnostic testing, calculations and analyses carried out with the aim to determine the technical condition of a boiler drum and to forecast possibilities of its further operation. Presented are processes of boiler drum destruction during operation, typical damages and meth[...]
13
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono i przeanalizowano zjawisko wielokulturowości współczesnej przestrzeni publicznej. Autor stawia tezę, że różnice kulturowe, dotyczące odmiennej percepcji czasu i przestrzeni mogą mieć wpływ na malejące poczucie komfortu i bezpieczeństwa jednostki przebywającej we wspólnej prz[...]
EN This paper presents and analyzes the phenomenon of multiculturalism in contemporary public domain. Author proposes that cultural differences, concerning distinctive perception of time and space, could decrease the feeling of affect the impression of decreasing of comfort and safety of an individual [...]
14
100%
Energetyka
2011 nr 5 201-298
PL Dalsze możliwości wytwarzania energii elektrycznej w długotrwale eksploatowanych elektrowniach krajowych są uzależnione od rzeczywistego stanu technicznego pracujących w nich urządzeń energetycznych. W artykule poruszono problematykę oceny pozostałej żywotności eksploatacyjnej głównych elementów ciś[...]
EN Possibility of lfrther electric energy generation by long-operated domestic power plants depends on the actual technical condition of power facilities working there. Taken up are the problems connected with assessment of the remaining operational lifetime of a boiler's main pressure elements. Discus[...]
15
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Niniejszy artykuł jest próbą uchwycenia, za pomocą słowa i obrazu fotograficznego, zjawisk charakterystycznych dla rozwoju współczesnych metropolii. Stanowi on efekt podróży dookoła świata, której etapami były: Nowy Jork, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Tokio, Hong Kong, Bangkok i New Delhi. [...]
EN This article, with the aid of photographs, presents processes which characterize the development of the modern metropolis. It is the result of an around-the-world tour, which included New York, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Tokyo, Hong Kong, Bangkok and New Delhi. The author was guided by E[...]
16
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Rozwój techniki zabezpieczeń stanowi jedną z istotnych przesłanek dla kształtowania rozwiązań funkcjonalnych i architektonicznych budynków bankowych. W artykule omówiono ewolucję techniki zabezpieczeń i budowy skarbców w ujęciu historycznym. Przedstawiono najnowsze technologie zabezpieczeń stosowane[...]
EN The banking security technology has always been one of the important factors shaping bank functions and architecture. The article deals with the evolution and the present state of banking security systems, as well as the vault and the safe building techniques. The newest technologies, based mainly o[...]
17
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Zaśmiecanie przestrzeni, spam, McArchitektura to częste określenia skutków gwałtownej urbanizacji, która towarzyszy współczesnej fali rozwoju gospodarczego. W dziedzinie bankowości najbardziej widocznym procesem jest ekspansja punktów sieci detalicznych. McBanki wnikają w miasto, wręcz "wgryzają" si[...]
EN The space pollution, spam, McArchitecture are the terms used frequently to describe the aftermath of rapid urbanization rolling side by side with the tide of contemporary economic growth. Within the area of banking, the expansion of retail banking outlets has become most conspicuous. McBanks, their [...]
18
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
1998 Z. 197 5-27
PL W artykule przedstawiono przemiennik częstotliwości o własnościach pozwalających na uzyskanie sinusoidalnych prądów wejściowych oraz pobieranych z sieci zasilającej i dwukierunkowy przepływ mocy. Zaproponowany układ sterowania stabilizuje amplitudę strumienia silnika indukcyjnego. Zastosowanie układ[...]
EN Beside the ability to change the frequency, frequency changer should produce sinusoidal output currents and sinusoidal in phase input current and allow bidirectional power flow. The proposed circuit, which also has the advantages of the conventional CSIs, is capable of ideal lossless switching by fo[...]
19
100%
Energetyka
2015 nr 9 585--590
PL Przedstawiono propozycję podejścia do diagnostyki rurociągów parowych, pozwalającą na wykonanie analiz obliczeniowych przed odstawieniem remontowym. Podejście takie może skrócić czas niezbędny na diagnostykę i remont, a także w sposób znaczący ograniczyć ich koszt.
EN Presented is a proposal of an approach to steam pipelines diagnosing enabling making out computational analyses before an overhaul outage. Such approach can shorten the time needed for diagnostics and an overhaul itself and also significantly reduce their costs.
20
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Współczesne konflikty zbrojne cechuje asymetria. Naprzeciw państwa reprezentowanego przez regularną armię staje nieformalny i trudny do zdefiniowania przeciwnik. Działania wojenne toczone są bez linii frontu i bez pól bitewnych, najczęściej na terenach zurbanizowanych. Ludność i cywilna infrastruktu[...]
EN Contemporary military conflicts have asymmetrical character. Regular armies are confronted with informal opponents. Urban terrain is typical scene of modern warfare, conducted without front lines and battlefields. Civilians and civilian infrastructure became main assets of war. In visions of future [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last