Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 5 4--10
PL W latach 2010–2013, w ramach programu Komisji Europejskiej „INTERREG Europa Centralna” z dominującym wkładem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany był projekt Trolley, poświęcony promocji trolejbusu jako ekologicznego i efektywnego ekonomicznie środka transportu w miastach i regio[...]
EN The Trolley Project dedicated to the promotion of trolleybus as an ecological and economically effective mode of transport in Central Europe’s regions and cities was realized between years 2010–2013 within the framework of the European Commission project “INTERREG Central Europe” with the dominant c[...]
2
100%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 5 7--12
PL Uwarunkowania restrukturyzacji miejskiego transportu zbiorowego. Wdrożone rozwiązania restrukturyzacyjne. Ocena procesu restrukturyzacji. Kierunki dalszej restrukturyzacji.
EN The conditions of city public transport restructuring. The implemented restructuring solutions. The assessment of restructuring process. The directions of restructuring in future.
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Gdyńska komunikacja trolejbusowa funkcjonuje na obszarze Gdyni i Sopotu. Artykuł przedstawia zmiany w gdyńskiej komunikacji trolejbusowej od początku lat 90-tych.
4
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z konwersją używanych autobusów na trolejbusy przez PKT Sp. z o.o. w Gdyni w latach 2004-2010. W momencie rozpoczęcia działalności PKT Sp. z o.o. dysponowała przestarzałym fabrycznie taborem marki Jelcz. Wszystkie pojazdy były wysokopodłogowe, co ne[...]
EN The article presents selected problems related to the conversion of used buses in trolley by PKT Sp. z o.o. in Gdynia in the years 2004-2010. At the time of start PKT Sp. z o.o. had a fleet of outdated high-floor vehicles. It negatively affected the image of trolleys in comparison to buses. Since 19[...]
5
100%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 8 4-12
PL Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jest jednostką gminy Gdynia, odpowiedzialną za organizację usług miejskiego transportu zbiorowego w tym mieście i sześciu sąsiednich gminach. W historii dwudziestu lat ZKM można wyodrębnić trzy etapy. W pierwszym etapie wprowadzono konkurencję w przewozach. W obs[...]
EN Urban Public Transport Authority in Gdynia (ZKM) is an administrative unit of Gdynia's municipality which organizes services of public transport in Gdynia and six neighboring municipalities. Three stages can be distinguished during the period of twenty years of its functioning. At the first stage th[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 16 173-187
EN The regional road transport functions in a competitive surrounding. It plays a signifi cant role in the creation of development of regions. Its functioning and development should be arranged with taking into consideration all the crucial conditionings such as the formal-legal regulations with distin[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 543-550
PL Organizatorzy usług transportu miejskiego powinni działać na podstawie strategii marketingowej. Na treść każdej strategii marketingowej składają się następujące elementy: - wybór rynku docelowego; - wybór sposobu postępowania; - wybór instrumentów działania. Organizatorem usług transportu miejskiego[...]
EN Organizator of urban transport services should operate on the basis of marketing strategy. Every marketing strategy consists of following components: - choice of destination market; - choice od proceedings; - choice of measures. ZKM in Gdynia is urban transport service organizator which applies [...]
8
100%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 2 2-6
PL Rola administracji rządowej i samorządowej. Kształtowanie dostępu do rynku. Źródła finansowania transportu. Ustawa o transporcie publicznym jako prawna determinanta kształtowania rozwoju transportu lokalnego i regionalnego.
EN The tasks of state and local administrative. Shaping the market access. Finance sources for transport. The act on public transport as a legal determinant for creation of development for local and regional transport.
9
100%
Logistyka
2014 nr 2 399--408
PL Głównym wyzwaniem transportu miejskiego w XXI wieku jest zrównoważony rozwój. Założenia takiego rozwoju zostały określone w Białej Księdze Unii Europejskiej z 2011 r. Do 2030 r. ma zmniejszyć się o połowę wykorzystanie w transporcie miejskim samochodów osobowych z obecnym konwencjonalnym napędem. Na[...]
EN The main challenge standing in front of urban transport in the 21 Century is the sustainable development. Assumptions of such development were defined in the European Union’s White Paper in year 2011. Until year 2030 the usage of private cars with the present conventional drive is supposed to dimini[...]
10
100%
Logistyka
2015 nr 3 5379--5385
PL W artykule postawiono tezę, że w planowaniu publicznego transportu zbiorowego w Polsce zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez Ustawę o publicznym transporcie zbiorowym trudno jest ograniczyć się tylko do tego transportu i pominąć inne formy mobilności miejskiej. W celu udowodnienia tej tezy przedstaw[...]
EN In the article a thesis was stated that in public transport planning according to the polish Public Transport Act it is difficult to take into account only that kind of transport and to miss other forms of urban mobility. In order to prove this thesis a modern attitude to urban transport planning co[...]
11
100%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 5 7-11
PL Zakres merytoryczny umowy i załączników do umowy. Metodologia obliczania kosztów przychodów i doptat budżetowych jako załącznik do umowy.
EN Content-related range of the agreement and its annexes. Methodology of calculation of costs of income and surcharges from the budget as an annex to the agreement.
12
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL 25 lat temu rozpoczął działalność Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM). W ramach procesu zmian w obsłudze komunikacyjnej Gdyni i sąsiednich gmin utworzono jednostkę, której zadaniem jest organizowanie komunikacji miejskiej. Wyspecjalizowanego organizatora transportu miejskiego utworzono, dążąc[...]
EN Twenty five years ago, the Municipal Transportation Board in Gdynia (ZKM) was launched. As part of the process of changes in the transport service of Gdynia and neighboring municipalities, a unit was created to organize public transport. A specialized urban transport organizer has been set up to imp[...]
13
100%
Transport Miejski i Regionalny
2017 nr 12 27--32
PL Rozwój transportu w miastach determinuje realizowana na tych obszarach polityka transportowa. U podstaw opracowania leży teza, że polityka transportowa zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju jest w stanie podnieść obiektywnie i subiektywnie rozumiany poziom jakości życia. W artykule omówiono jakość ży[...]
EN Transportation in cities is determined by transport policy implemented in cities. This article is based on the thesis that sustainable transport policy is able to raise objectively and subjectively considered life quality. The article discusses the quality of life as a city resource. Subsequently, t[...]
14
100%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 4 4--9
PL W Gdyni w 1998 roku przyjęto strategię zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego. W tej strategii zapisano, że podstawowe znaczenie ma zapewnienie racjonalnego zakresu usług transportu zbiorowego. Najważniejszymi czynnikami determinującymi popyt na usługi tego transportu są liczba i struktura mie[...]
EN In 1998 a strategy of sustainable development of public transport was introduced in Gdynia. Ensuring a rational range of public transport services is fundamental within this strategy. The most significant factors which determine the demand for this type of transport are the number and the structure [...]
15
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Nowoczesne systemy organizacji transportu miejskiego: brytyjski, francuski i szwedzki. Bardziej zachowawczy system niemiecki. Ewolucja systemów w kierunku podnoszenia jakości obsługi komunikacyjnej jako czynnika determinującego konkurencyjność oferty transportu miejskiego względem motoryzacji indywi[...]
EN The modern municipal transport organization systems: the British, the French and the Swedish one. The systems' evolution towards traffic services quality improvement as a factor determining the offer competitiveness of the municipal transport regarding the individual motorization and the increase of[...]
16
75%
Problemy Ekonomiki Transportu
1999 nr 3 35-46
17
63%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 3 2--8
PL Historia miejskiej komunikacji zbiorowej przedstawiona w ostatnich ośmiu dekadach. Podjęte aspekty: system zarządzania komunikacją, funkcjonujące przedsiębiorstwa przewozowe oraz tabor autobusowy i trolejbusowy.
EN The history of city public transport presented in last eight decades. The considered aspects: the system of transport management, the transport operators, the bus and trolleybus fleet.
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnic w preferencjach, zachowaniach komunikacyjnych i ocenie gdyńskiej komunikacji oraz stosunku do niektórych rozwiązań polityki transportowej. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w ofercie przewozowej oraz inny[...]
19
63%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 7/8 33-38
PL Koncepcja zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego. Strategie rozwoju transportu miejskiego na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej jako strategie zrównoważonego rozwoju. Proekologiczne rozwiązania realizowane w ramach zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego w Metropolii Zatoki Gdańskiej.
EN The conception of sustainable development of urban transport. The strategies for urban transport development at the area of Gdansk Bay Metropolis as the strategies of sustainable development. The pro-ecological solutions executed in the frame of sustainable development of urban transport in Gdansk B[...]
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W Gdyni proces przystosowania transportu publicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych rozpoczął się wraz z jego restrukturyzacją. Gdynia stała się wówczas miastem otwartym dla osób niepełnosprawnych w zakresie transportu także dzięki wprowadzeniu do eksploatacji nowoczesnych, niskopodłogowych autob[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last