Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 12 513--515, 525
PL O przydatności gruntu, jako magazynu energii, świadczą jego właściwości cieplne, które w dużym stopniu zależą od wilgotności, struktury i rodzaju gruntu. Czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na pole temperatury gruntu jest dyfuzyjność cieplna. W artykule omówiono zależność dyfuzyjności cieplnej od [...]
EN The usefulness of the ground as an energy storage is testified by its thermal properties that largely depend on the moisture content and the ground type. The factor that directly affects temperature field of the soil is thermal diffusivity. The article discusses the dependence of thermal diffusivity[...]
2
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 1 5-6
PL Znajomość rozkładu temperatury gruntu ma zasadnicze znaczenie w wielu dziedzinach, np. przy projektowaniu i eksploatacji systemów ogrzewania opartych na pompie ciepła, dla której dolnym źródłem jest właśnie grunt. Na wydajność gruntowego wymiennika ciepła istotny wpływ mają właściwości cieplne grunt[...]
EN Knowledge of temperature distribution in soil plays important role in various applications, e.g. design and operation of heating systems based on ground heat pumps. The thermal capacity of ground heat exchangers depends on various properties of soil such as: specific heat, thermal conductivity, and [...]
3
100%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów naturalnego rozkładu temperatury w podłożu gruntowym od stycznia 2000 do grudnia 2006 r. Badania wykonano w Białymstoku, na dwu stanowiskach różniących się rodzajem powierzchni gruntu. Temperaturę mierzono za pomocą termopar rozmieszczonych na głębokościach [...]
EN In this paper, temperature distributions measured in the ground since the start of 2000 to the end of 2006 are reported. The measurements were done in Bialystok City region for two differently covered ground surface locations. Temperature was measured with thermocouples distributed in the ground at[...]
4
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2012 nr 3 114-115
PL Znajomość pola temperatury jest niezbędna zarówno do projektowania jak i eksploatacji instalacji grzewczych i chłodniczych, bowiem dzięki niej możliwe jest określenie wydajności, rozmiaru oraz głębokości gruntowych wymienników ciepła współpracujących z pompami ciepła lub schładzających powietrze dla[...]
EN Data of temperature distribution in the ground is necessary both in designing and maintenance of heating and refrigerating systems in order to determine capacity, length and depth of ground heat exchangers for heat pumps. In the paper heat balance in surface layer of the ground is presented includin[...]
5
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 8 329-334
PL Artykuł poświęcony ocenie wpływu właściwości termofizycznych gruntu (gęstości, ciepła właściwego, przewodności cieplnej) na kształtujący się w nim rozkład temperatury. W publikacji porównano wyniki pomiarów otrzymane z dwóch stanowisk badawczych zlokalizowanych na terenie Białegostoku, różniących si[...]
EN The paper deals with the influence of such soil properties as density, specyfic heat and thermal conductivity on temperature distribution in the ground. Experimental results obtained in two measuring points are compared. These points were located in Białystok and differed in structure and properties[...]
6
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2006 nr 5 194-196
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów temperatury gruntu prowadzonych na dwóch stanowiskach zlokalizowanych w Białymstoku. Dane te zbierano w okresie od początku stycznia 2004 roku do końca grudnia 2005 roku. Jedno stanowisko umiejscowione zostało pod rozległym trawnikiem (do 5 m głębokości), nat[...]
EN The results of the measurements of the ground temperature distribution at the two experimental stages located in Bialystok have been presented in the paper. The data have been recorded since January 2004 until December 2005. The first stand has been located under vast lawn area (testing depth up to [...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 13 167-171
PL W artykule omówiono podstawowe parametry fizyczne okien t. j. izolacyjność cieplną, izolacyjność akustyczną, infiltrację powietrza i szczelność na wody opadowe. Poprawę izolacyjności cieplnej przegród oszklonych można uzyskać poprzez poszerzenie asortymentu rozwiązań konstrukcji okien. Ograniczenie [...]
EN In the following paper the basic physical parameters of windows such as heat insulation, soundproof insulation, air infiltration and leakproofnass are discussed. The improvement of heat insulation of glazed walls can be obtained by applying different solutions of window structures. Redution of heat [...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 13 157-165
PL W artykule przedstawiono niektóre metody badawcze i wyniki badań szczelności przegród budowlanych. Zaproponowano rozwiązanie laminarnego przepływu ustalonego przez szczelinę o przekroju prostokątnym. Wyniki policzone według modelu porównano z wynikami doświadczalnymi.
EN The following paper presents some selected experimental methods and the results of the methods for imperviousness of division walls. The laminar steady flow through the slit of rectangular section is proposed. Both the results obtained by applying this model and the experimental results are compared[...]
9
100%
Rynek Instalacyjny
2016 Nr 6 41--47
PL Badania systemów ogrzewania obejmują określenie ich wpływu na globalne i lokalne wskaźniki komfortu cieplnego osób przebywających w pomieszczeniu. Badania wykazują, że wskaźniki komfortu cieplnego znacząco różnią się w zależności od zastosowanego systemu. W artykule przedstawiono przykłady badań kom[...]
EN The research of heating systems include determination of their impact on global and local indicators of the thermal comfort of people in buildings. Studies showed that thermal comfort parameters vary depending on the system that was used. The paper presents examples of studies on the thermal comfort[...]
10
100%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 12 57--59
PL Wiedza o rozkładzie temperatury w gruncie jest konieczna np. przy określeniu oddziaływania termicznego gruntu na zagłębione części budowli, a także przy określaniu rozmiaru, rodzaju i głębokości ułożenia gruntowych wymienników ciepła współpracujących z pompami ciepła lub schładzających / podgrzewają[...]
11
100%
Rynek Instalacyjny
2014 Nr 9 30--33
PL W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z ogrzewaniem płaszczyznowym. Ogrzewanie przez promieniowanie zapewnia wysoki komfort cieplny przy stosunkowo niskiej temperaturze powietrza w pomieszczeniu, wynoszącej 18–19°C, co czyni je układem energooszczędnym. Brak konwekcyjnego ruchu powietrza [...]
EN The article contains the main issues connected with the surface heating. The heating by the radiation provides high thermal comfort while the temperature indoor equals 18-19°C, what makes it an energy-efficient system. Lack of a convecting air movement limits spreading dust what has a crucial meanin[...]
12
100%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015 Vol. 6, no. 3 107--111
PL W artykule omówiono mechanizmy związane z wymianą ciepła w gruncie. Dominującym sposobem przekazywania ciepła w gruncie jest przewodzenie. Przewodność cieplna gruntu zależy przede wszystkim od rodzaju, porowatości i wilgotności gruntu. W gruncie zachodzi również zjawisko konwekcji swobodnej i wymusz[...]
EN The article contains the most important issues connected with heat transfer in the ground. The main form of heat transfer in ground is conduction. Thermal conductivity mainly depends on type of the soil and its porosity and moisture. Inside there are also phenomena called forced and natural convecti[...]
13
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2004 nr 6-7 200-203
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów rozkładu temperatury w gruncie w okresie od maja do września 2000 roku. Bania wykonano w Białymstoku na dwóch stanowiskach różniących się rodzajem powierzchni gruntu. Temperaturę mierzono za pomocą termopar rozmieszczonych na głębokościach od 0 do 5 metrów. S[...]
EN The results of measurements of temperature distribution in ground for period since May to September 2000 have been presented in the paper. These measurements have been carried out in Bialystok on the two test stands which differed in the kind of a superficial layer of ground. Temperature was measure[...]
14
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 9 384-386
PL Znajomość pola temperatury w gruncie, jest niezbędna między innymi do obliczeń strat ciepła obiektów inżynierskich, do projektowania gruntowych zasobników ciepła/chłodu, do obliczeń gruntowych wymienników ciepła współpracujących z pompami ciepła. Temperatura gruntu rośnie z głębokością i zależy od [...]
EN The knowledge of the ground temperature is indispensable in calculations of heat losses to the ground for engineering systems and for designing the ground heat/coolness storage tanks and ground heat exchangers. The ground temperature rises with the depth and depends on the ground properties, ground [...]
15
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było określenie, w jakim stopniu zmiana wilgotności ziarniaków pszenicy o różnej twardości wpływa na energochłonność udarowego rozdrabniania. Materiał badawczy stanowiło ziarno dwóch odmian pszenicy Slade i Nawra o indeksie twardości HI równym 17,2 i 74,0. Ziarno doprowadzono do sześciu [...]
EN The purpose of the work was to determine to what extent the change in humidity of wheat seeds characterised by different hardness affects percussive shredding energy consumption. Tested material included grains of two wheat varieties: Slade and Nawra, with hardness index HI values: 17.2 and 74.0, re[...]
16
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Grzejniki konwektorowe mimo swoich wielu zalet ustępują powszechności zastosowania innym typom grzejników. W porównaniu ze stalowymi grzejnikami płytowymi o podobnych mocach cieplnych, ich pojemność wodna jest jeszcze mniejsza, są lżejsze, a więc i tańsze. W niniejszym artykule zaprezentowano rezul[...]
EN Convectors, despite their many advantages, give way to other types of heaters having more universal application. In comparison with steel panel radiators of similar thermal capacity, their water volume is even smaller, lighter, and hence cheaper. The article presents the research results of the pro[...]
17
51%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2010 nr 2 64-67
PL Celem pracy zaprezentowanej w artykule było określenie energochłonności procesu udarowego rozdrabniania ziarna zbóż. Próbki ziarna pszenicy, jęczmienia i żyta o wilgotności 12% poddano dekohezji wykorzystując laboratoryjny rozdrabniacz bijakowy wyposażony w wymienne sito. Stwierdzono, że dla wszystk[...]
EN The aim of the work was to evaluate the impact grinding energy requirements of cereal grain. The samples of wheat, barley and rye (12% moisture w.b.) were ground by using laboratory hammer mill equipped with changeable screen. The results showed that decrease of diameter on screen holes caused a non[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last