Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Referat wygłoszony na ósmej krajowej konferencji "III Forum Ciepłowników Polskich", Międzyzdroje 1999.
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2002 z. 40 19-37
PL W artykule przedstawiono teoretyczną analizę pracy "płynnych żeber" dla różnych stanów skupienia oraz własności fizycznych czynników termodynamicznych biorących udział w wymianie ciepła i masy. Zwrócono szczególną uwagę na efekt przekazywanego ciepła w układzie ze strukturą kapilamo-porowatą i regul[...]
EN This article presents a theoretical analysis of liquid fin performance for various states of aggregation and the physical properties of thermodynamic agents taking part in heat mass exchange. Special attention was paid to the effect of heat transferred in the horizontally operated system of porous a[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Ogrzewnictwo jest jedną z dziedzin mających główny wpływ na kształtowanie naturalnego środowiska przyrodniczego. Źródła ciepła stosowane do celów ogrzewczych generują podczas spalania różnych rodzajów paliw szkodliwe emisje, których oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi i zwierząt[...]
4
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2015 nr 3 559--567
PL Przedsięwzięcia budowlane w Porcie Wewnętrznym i Zewnętrznym w Gdańsku.
EN Construction projects in The Inner Port and in The Outer Port in Gdańsk.
5
63%
Rynek Energii
2010 nr 5 28-31
PL W referacie przedstawiono wyniki badań procesu spalania kompozycji biopaliwowych na stanowisku badawczym z aparatem ogrzewczo-wentylacyjnym. W trakcie badań oceniono wpływ składu kompozycji biopaliwowych na sprawność energetyczną aparatu ogrzewczo-wentylacyjnego. Przedstawiono wyniki prac badawczych[...]
EN The paper presents the results of the combustion process of compound biofuel burned on heating and ventilation device. During the tests an assessment was made of the influence of compound biofuel on energy efficiency of heating and ventilation device. The results of investigation on rape seed oil, [...]
6
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Każde przedsięwzięcie technologiczne, dotyczące także zagadnień odzyskiwania ciepła, związane jest z uzyskiwaniem pewnych korzyści technicznych i ekonomicznych, jak też z poniesieniem określonych kosztów (nakładów finansowych). Uzyskany efekt ekonomiczny jest wypadkową tych dwóch składowych wielkośc[...]
EN Every technological undertaking (including also heat recuperation) involves some technical/economic advantages and - also inevitable determined costs (financial expenditure). The cost - effectiveness achieved is a resultant of these two components where the costs deteriorate and the advantages impro[...]
7
63%
Instal
2006 nr 10 38-41
PL W artykule przedstawiono analizę skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej w budynkach wieloorodzinnych niskich i wysokich. Analiza oparta została na pomiarach stężenia zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego jakimi są tlenek węgla, dwutlenek węgla i para wodna. Zastosowanie nowoczesnej,szczelne[...]
EN The paper presents the efficiency analysis of natural ventilation systems in multi-family low and medium-high houses. The analysis in based on measurements of internal air pollutants such as carbon monoxide, carbon dioxide and water vapour. Application of modern tight window frames considerably limi[...]
8
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
9
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono ocenę techniczną i ekonomiczną przeponowych wymienników płytowych oraz regeneracyjnych obrotowych, a dodatkowo - ze względu na bardzo wysoką sprawność odzyskiwania ciepła - podobną ocenę przedstawiono także dla wymiennika regeneracyjnego nieobrotowego.
EN A technical and economic evaluation of membrane plate heat exchangers is presented. The evaluation also concerns regenerative rotary exchangers and, additionally, regenerative non-rotary exchangers due to their very high efficiency of heat recuperation.
10
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Hale sportowo - widowiskowe należą do największych obiektów użyteczności publicznej. Są miejscem przeprowadzania różnorodnych imprez rekreacyjno - sportowych, zazwyczaj z udziałem publiczności. Ze względu na dużą kubaturę tego typu obiektów największą trudność, w fazie projektowania systemu wentylac[...]
EN The sports and entertainment centres may be classified as the largest public objects. They are provided for various sport and recreation events, often with wide participation of the public. Because of a large capacity of these objects, the major difficulty (at the stage of designing the ventilation [...]
11
63%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono analizę porównawczą metody wymiarowania grzejników podłogowych typu masywnego według normy europejskiej EN 1264-1-4 i metody wzorcowej — numerycznej, dokładnie zweryfikowanej badaniami eksperymentalnymi. W analizie wyznaczano gęstości strumienia ciepła przekazywanego przez grzejnik pod[...]
EN The paper presents the comparison of the method for dimensioning of massive floor radiators in accordance with the European Standard EN 1264-1 -4 and reference numerical method, verified empirically. The analysis determined the density of heat flux transferred by the floor radiator to the heated roo[...]
12
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W nowo budowanych budynkach zamieszkania zbiorowego w ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się nie tylko na architekturę i lokalizację budynku, ale także na wyposażenie techniczne, w tym szczególnie na rozwiązania instalacji sanitarnych. Związane jest to z ciągłą tendencją podnoszenia standar[...]
13
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Zaprezentowany artykuł nie wyczerpuje szerokiego tematu. Ma on na celu pokazanie konieczności uważnego spojrzenia na problematykę racjonalnego wykorzystania energii w systemach ogrzewczych i wentylacyjnych. Postępujący rozwój cywilizacyjny oraz zwiekszające się potrzeby społeczeństwa sprawiają, że u[...]
14
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne po wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji wymagają przeprowadzenia pomiarów aerodynamicznych i regulacji w aspekcie zapewnienia odpowiednich przepływów i parametrów powietrza. Pomiary takie i ewentualne przeregulowania mogą być również wymagane po zm[...]
15
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule przedstawiono ocenę techniczną, ekonomiczną i ekologiczną przy modernizacji przestarzałych kotłowni opalanych paliwem stałym (węglem i koksem), przy czym porównanie to, ze względu na obszerność zagadnienia, ograniczono do paliw kopalnych, a więc kotłów opalanych węglem kamiennym, gazem zi[...]
16
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 9 345--346, 351
PL Na bazie materiału ulegającego przemianom fazowym – PCM, można zbudować magazyn ciepła wykorzystywany w instalacjach sanitarnych np. w instalacji ciepłej wody użytkowej. Właściwe działanie takiego zasobnika ciepła zależy przede wszystkim od stabilności termodynamicznej przemian fazowych użytego mate[...]
EN This paper presents and characterises differential scanning calorimetry (DSC) technique, which was used to determine enthalpy of phase changes of tested substances () and to determine temperature of such changes. The tests covered two substances from various phase-change material (PCM) categories. T[...]
17
63%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 3 260-264
PL Przedmiotem pracy jest wytworzenie kompozytu Cu/diament o udziale objętościowym cząstek diamentu 50% w warunkach jego nietrwałości termodynamicznej. Do konsolidacji kompozytów stosowano metodę impulsowo-plazmowego spiekania (Pulse Plasma Sintering - PPS). Kompozyty spiekano w temperaturze 900°C w cz[...]
EN The rapidly advancing miniaturization of micro-electronic devices leads to a considerable increase of the amount of heat evolved by electronic circuits. It is anticipated that, in the current decade, it will reach the limiting value possible to dissipate by the materials used at the present. In orde[...]
18
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2005 R. 36, nr 3 23--27
PL W zakresie budownictwa mieszkalnego w ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie budynkami jednorodzinnymi. Związane jest to z ogólną tendencją do opuszczania centrów dużych miast i migracji ludności na przedmieścia dużych aglomeracji. Coraz wyższe stają się także wymagania stawian[...]
19
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Artykuł dotyczy spiekania proszków metodą Impulsowo-Plazmową (PPS) opracowaną na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W metodzie PPS, w odróżnieniu od znanych metod spiekania wykorzystujących impulsowe źródła energii dla nagrzewania spiekanego materiału, wykorzystuje się silno[...]
EN The paper concerns producing sintered materials by Pulse Plasma Sintering method (PPS), developed at the Faculty of Materials Science and Engineer- ing, Warsaw University of Technology. Unlike other electric-pulses applied sintering methods, the PPS method employs pulse high-current electric dis- ch[...]
20
63%
Materiały Ceramiczne
2018 T. 70, nr 4 293--300
PL Celem opisanych badań było wytworzenie przeświecalnej w zakresie bliskiej podczerwieni ceramiki tlenku glinu z zastosowaniem technologii U-FAST, a także zbadanie wpływu parametrów procesu na mikrostrukturę i stopień zagęszczenia uzyskanych spieków. W temperaturze 1200 °C uzyskano spiek o stopniu zag[...]
EN The aim of the work was to fabricate a transparent alumina ceramics in the near infrared range by U-FAST technology, and to determine the influence of sintering parameters on the microstructure and density of the obtained sinters. Samples with a density close to 100% of theoretical density and a tra[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last