Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 56 277-289
PL Jednostki samorządu terytorialnego na mocy ustawy zostały zobligowane do opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych. Strategia rozwiązywania problemów społecznych powinn[...]
EN Local self-government units due to the law were obliged to develop and implement strategies for solving social problems, especially emphasized on programs of social help to support people with disabilities. The strategy for solving social problems should be compatible with the development strategy a[...]
2
100%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2010 nr 1 93-107
PL W artykule przedstawiono procedurę, na podstawie której dokonano identyfikacji krytycznych czynników sukcesu w zagospodarowaniu majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego. Identyfikacji czynników decydujących o skuteczności zagospodarowania majątku dokonano opierając się na przeprowadzonych badan[...]
EN In the article represented the procedure on the ground whose one fulfilled the identification of critical factors of the success in the development of liquidated collieries' property. The identification of the factors which determined effective development of liquidated collieries' property basing o[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2010 z. 53 315-329
PL Na podstawie projektu inwestycyjnego, polegającego na budowie hali produkcyjno-montażowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym, w artykule przedstawiono proces zarządzania tym projektem. Przeanalizowano zakres projektu, harmonogram, budżet, zespół projektowy oraz dokonano analizy ryzyka projektu. Poka[...]
EN In the paper on the base of investment project of building of production and assembly room with administrative house the management process was given. Scope, schedule, budget and team of the project were analyzed and project risks analysis was undertaken. In the paper economic assessment of the proj[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 42 89-107
PL Krytyczne czynniki sukcesu w procesie zagospodarowania majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego to czynniki, które decydując skuteczności tego procesu. Identyfikacji czynników dokonano opierając się na przeprowadzonych badaniach ankietowych na grupie eksperckiej, którą stanowili pracownicy wybr[...]
EN Critical factors of the success in the process of the farm implements the fortune of liquidated mines of the pit-coal are factors which decide about the efficiency of this process. The identification of factors one fiilfiUed basing on explored inquiry on the expert group which they determined worker[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 329-347
PL W artykule dokonano analizy czynności prowadzących do określenia wartości wybranych składników majątku likwidowanych kopalń, które były przedmiotem zagospodarowania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA w drodze sprzedaży, oddania do odpłatnego korzystania oraz przekazania w trybie art. 66 Or[...]
EN In the article one fulfilled analyses of acts leading to the qualification of the value of chosen components the fortune of liquidated mines which were an object of the farm implements by the Company of the Restructuring of Mines in Katowice in the way of the sale, the return to the payable us[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 10 79-91
PL W artykule przedstawiono szczególne uprawnienia i zadania gmin górniczych wynikające z realizowanego rządowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998 - 2002 oraz wskazano skutki, jakie wywołuje likwidacja kopalni w otoczeniu lokalnym i regionalnym. Dokonano analizy zmian [...]
EN In the paper special rights and tasks of mine communities resulting from the government programme of hard coal mine restructuring in Poland in the years 1998 - 2002 are presented. The results of mine restructuring in the coal and regional environment are also given. The analyses of changes in mine c[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2003 z. 15 231-245
PL Artykuł zawiera charakterystykę procesu przekazywania majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego do gmin górniczcyh. Przedstawia dane i informacje uzyskane z przeprowadzonych badań w spółkach węglowych i gminach górniczych odnośnie do rodzaju i wartości przekazanego mienia oraz kierunków zagospod[...]
EN The paper presents the characteristics of donation of liquidated coal mine property to the coal mine communes. It presents the data and information, based on investigations in coal companies and communes, which concern donated property values and directions of property management in coal communes. M[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2003 z. 15 95-112
PL Artykuł zawiera analizę przekształceń własnościowych i organizacyjnych dokonywanych na podstawie majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego w latach 1998-2001. Omówiono podstawowe typy przekształceń, ze szczególnym uwzględnieniem zadań oraz obszarów kompetencji i odpowiedzialności na poszczególny[...]
EN The paper includes the analysis of property and organisational changes based of property of liquidated collieries in the years 1998-2001. The basic types of changes are discussed and the main item are tasks, competences and responsibilities in all areas of unproductive property management. On the ba[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2003 z. 15 113-126
PL Artykuł przedstawia gminę jako wielozakładowe przedsiębiorstwo realizujące swoje cele w ramach złożonego budżetu. W celu skutecznego, nowoczesnego zarządzania gminą należy budować i stosować zestaw procedur i narzędzi takich samych jak do zarządzania organizacjami gospodarczymi.
EN The paper presents a commune as a multi-industrial plant which realizes its aims basisng on the established budget. For effective and modern commune management proper procedures and methods, analogic to economic organizational management, should be built and applied.
10
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 21 353-373
PL W artykule dokonana została analiza organizacji procesu przejmowania i zagospodarowania majątku w gminach górniczych pod względem instrumentów prawnych, finansowych i instytucjonalnych warunkujacych te procesy. Ponadto dokonano analizy możliwości inwestycyjnych gminy w zakresie zagospodarowania mają[...]
EN In the paper the organisation analysis of the process of overtaking and management ofproperty in mining communities with respect to legal, financial and institutional instruments determining theses processes was undertaken. Moreover, the analysis of community investment possibilities in the range of[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 78 421--430
PL Jedną z najpopularniejszych inicjatyw w naszym kraju w 2013 roku, charakteryzującą polską politykę samorządową, był budżet obywatelski, zwany też partycypacyjnym. Coraz więcej miast w Polsce go wprowadza, dzięki czemu mieszkańcy zyskują możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co ma zostać prz[...]
EN One of the most popular initiatives in our country in the year 2013 is a Polish citizen budget, also called participatory, which is characterized by the policy of a local government. More and more cities in Poland implement this solution, allowing residents to decide directly about the of the part o[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 89 437--451
PL Przedmiotem artykułu jest analiza budowy organizacji inteligentnej ze szczególnym uwzględnieniem roli systemów informatycznych jako istotnego źródła innowacji w funkcjonowaniu wybranego przedsiębiorstwa sektora MŚP. W artykule, na podstawie badań literaturowych, omówiono organizację inteligentną w d[...]
EN The article presents the issues concerning the analysis of building an intelligent organisation, especially taking into account the role of information systems as sources of innovation in functioning of a chosen firm in small and medium enterprises sector. On the base of literature study the author [...]
13
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 451-466
PL Analiza porównawcza perspektyw rozwojowych miast na prawach powiatu województwa śląskiego dokonana została w oparciu o taksonomiczne mierniki rozwoju. Przeprowadzona analiza miała na celu uporządkowanie i podział miast na prawach powiatu województwa śląskiego na grupy typologiczne o podobnych perspe[...]
EN The comparative analysis of development perspectives of urban counties in Siiesian Voivodship was given on the base of taxonomic indicators of development. The objective of an undertaken analysis was to set in order and to divide urban counties of Siiesian Voivodship into typological groups with sim[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 265-279
PL W artykule przedstawiono przesłanki do opracowania modelu zagospodarowania majątku likwidowanej kopalni w gminie górniczej, które są wynikiem dokonanej analizy zrealizowanych przedsięwzięć zagospodarowania majątku likwidowanych kopalń i badań kwestionariuszowych oraz analizy rozwiązań stosowanych w [...]
EN In paper the assumptions for the development model of property overtaken from liquidated collieries in mine community are presented. The premises for the development model which are the result derived from the analysis of undertaken enterprises of liquidated collieries property development, question[...]
15
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 70 437--450
PL We współczesnym świecie, w dobie wszechobecnej konkurencji, stale rosnących oczekiwań obywateli odnośnie do poprawy jakości życia, zmienia się podejście do zarządzania miastem. W funkcjonowaniu administracji można zaobserwować zmiany charakterystyczne dla nowego zarządzania publicznego. Celem artyku[...]
EN In the contemporary world, in the era of an omnipresent competition, ever-rising expectations of citizens related to the improvement of the life quality, the approach to city management is changing. One can observe specific for new public management changes in the administration functioning. The aim[...]
16
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 63 375--391
PL W artykule przeprowadzono badania literaturowe w zakresie planowania strategicznego w jednostkach samorzdu terytorialnego (jst), jak rwnie zarzdzania projektami, programami i portfelami. Pozwolio to na opracowanie wstpnej propozycji oglnego modelu zarzdzania portfelem projektw w jst, dla zapewnienia[...]
EN The author conducted literature research in the area of strategic planning in local government units and in the area of projects, programs and portfolios management. The paper discussed the preliminary proposal of the general model of portfolio management in the local government units to ensure an e[...]
17
100%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono model procesu zagospodarowania majątku likwidowanej kopalni węgla kamiennego, opracowany z wykorzystaniem metody zarządzania projektami, który obejmuje program składający się z siedmiu projektów. Opracowany model określa sposób postępowania, który umożliwia bardziej skuteczn[...]
EN The article presented a model of assets management of a liquidated hard Coal mines prepared with taking the advantage of Project management method which covers the program consisting of seven Projects. Prepared model determines the way of conduct which enables for more effective assets management of[...]
18
100%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono rekomendacje w celu umożliwienia skutecznego wdrożenia w praktyce gospodarczej opracowanego modelu zagospodarowania majątku likwidowanej kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem metody zarządzania projektami. Opracowany model obejmuje program składający się zsiedmiu projekt[...]
EN The article presents recommendations in order to facilitate an effectivee implementation in economic practice of a model of assets management of a hard coal mine under closure with the use of the methods of projects management. Prepared model covers the program consisting of seven projects and deter[...]
19
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 121 473--484
PL Współczesne organizacje, zarówno te biznesowe jak i jednostki samorządu terytorialnego1, funkcjonują w zmiennym otoczeniu, w którym pojawiają się nowe wyzwania do sprostania, ponadto zmuszone są do ciągłego doskonalenia. To dążenie do doskonałości przekłada się na próby implementacji do systemu zarz[...]
EN Modern organizations, both business and local government units1, function in a changing environment in which new challenges emerge, and moreover, they are forced to improve constantly. This trend for excellence turns into attempts to implement, into the management system, methods and tools aimed at [...]
20
63%
Information Systems in Management
2012 Vol. 1, No. 3 211--222
EN In the article based on the data and information acquired during the desk/Web research and Case Study the analysis of projects of e-administration implementation in 16 Polish provinces has been conducted. Based on examining the publications legislative activities aimed at implementing e-administrati[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last