Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy scharakteryzowano metody nauczania z wykorzystaniem technik elektronicznych i przedstawiono możliwości zastosowania e-learningu na kierunkach studiów związanych z inżynierią rolniczą. Wykorzystano doświadczenia uzyskane podczas pracy nad projektem programu nauczania na odległość w ramach Eur[...]
EN The paper features teaching methods aided with use of electronic techniques and presents possibilities for e-learning applied and included in university curriculum at agricultural engineering studies. Experience gathered within the framework of the European Social Fund during a remote educational pr[...]
2
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Wykonano badania jakości pracy zestawu Edenhall E343, E223 do jednoetapowego zbioru buraków cukrowych. Oceniono rodzaj i miejsce uszkodzeń (mapa uszkodzeń) korzeni dwu odmian: polskiej Kaluna i szwedzkiej Hanna. Biorąc pod uwagę trudne warunki zbioru (opady, duża wilgotność i niska zwięzłość gleby, [...]
EN The Edenhall harvester for one-stage sugar beet harvesting was tested for its operation quality. Character and localization of root damages (damage mapping) were examined on two sugar beet cultivars (Polish - Kaluna ev. and Swedish - Hanna cv.). In spite of unconvenient harvesting conditions (the ra[...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono propozycję metody weryfikacji, przyjętych zgodnie z z normą PN-EN ISO 9001:2001, udoskonaleń procesów stosowanych w produkcji buraków cukrowych. Ocenę zastosowanego systemu zarządzania jakością opiera się na określeniu skuteczności (plon i wskaźniki technologiczne surowca) i efektywnoś[...]
EN The paper presents a method of verification of sugar beet production processes improvements implemented in according with PN-EN ISO 9001:2001. The evaluation of quality management system is based on evaluation of effectiveness (quantity and quality of the crop) and efficiency of the production proce[...]
4
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy jest przedstawienie zasad przygotowania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w nauczaniu na odległość przedmiotu Technika Rolnicza. Poruszono problem praw autorskich, kompetencji nauczyciela i zasad rekompensaty nakładów pracy związanych z wdrażaniem e-learningu. Omawiane treści zos[...]
EN The purpose of the work is to present the rules regarding preparation of teaching materials used during remote teaching of Agricultural Engineering. The authors raise the issue of copyrights, teacher's competence and the rules regarding compensation of labour expenditure for e-learning implementatio[...]
5
100%
Inżynieria Rolnicza
2002 R. 6, nr 6 407--414
PL Przedstawiono analizę dorobku konferencji organizowanych pod auspicjami KTR PAN, a związanych z działalnością Sekcji Mechanizacji. Wytypowano najszerzej reprezentowane kierunki badań, oceniono zakres współpracy między jednostkami naukowymi i dokonano próby określenia powiązań między kierunkami badaw[...]
EN Author analysed the yields of scientific conferences organized under the auspices of the Committee of Agricultural Engineering, PAS, connected with the activity of the Me¬chanization Section. The widest represented research directions were pointed out, the range of coopperation among the scientific [...]
6
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Trzyletnie badania wyników produkcyjnych gospodarstw specjalizujących się w produkcji buraka potwierdziły zasadność produkcji buraków cukrowych na Lubelszczyźnie (zwłaszcza w rejonie wschodnim) zarówno z przyczyn korzystnych warunków meteorologicznych i glebowych, jak i wysokich plonów przekraczając[...]
EN Three-year studies on the production results achieved by farms specialised in sugar beet production have confirmed that sugar beet production in the Lubelszczyzna region (especially in its eastern part) is well-grounded, both due to favourable weather and soil conditions and high crops that exceed t[...]
7
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było rozpoznanie i przeanalizowanie systemu produkcji gospodarstw specjalizujących się w uprawie buraków cukrowych w regionie lubelskim zmierzające do ustalenia kierunków usprawnień technologicznych. Ocenę technologii stosowanych na plantacjach buraków cukrowych prowadzono przez 3 lata w[...]
EN The purpose of the work was to identify and analyse production system used in farms specialised in sugar beet growing in Lubelskie Region in order to determine directions for technological improvements. Evaluation of technologies used in sugar beet plantations was carried out for 3 years on the basi[...]
8
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Porównano efekty nauczania metodami: e-learningu oraz metodą tradycyjną, zastosowanymi w nauczaniu przedmiotu "Maszyny Rolnicze" (w trzech tematach). W obu grupach studentów (tradycyjna i e-learningowa) przeprowadzano zaliczenie w tym samym czasie. Testy zaliczeniowe były identycznej treści. Wszyscy[...]
EN The researchers compared the results of teaching using two methods: e-learning and conventional, for the subject "Farm Machines" (in three topics). Both student groups (conventional and e-learning) were getting credits for the subject at the same time. Credit tests were identical in content. All par[...]
9
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwościami produkcji buraków cukrowych w województwie lubelskim. Opierając się na danych uzyskanych z cukrowni oraz ogólnokrajowych organizacji (Związek Producentów Cukru w Polsce, Stowarzyszenie Techników Cukrowników) potwierdzono silną pozycję Lubelszcz[...]
EN The paper presents the results of a research on the capacity of sugar beet production in the Lubelskie Region, Poland. Based on data obtained from sugar plants and a number of national organizations (Association of Sugar Producers in Poland, Association of Sugar Production Technicians), the survey c[...]
10
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Obecna sytuacja na rynku cukru wymaga poszukiwania rozwiązań organizacyjnych i produkcyjnych gwarantujących wysoką jakość surowca przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów. Celem pracy było przetestowanie utworzonej w programie Microsoft Access bazy danych umożliwiającej analizę technologii oraz uzy[...]
EN The current situation on the sugar market requires searching for organizational and production solutions guaranteeing high quality of the raw material with simultaneous cost minimization. The objective of the research work was to test the data base created in Microsoft Access, enabling the analysis [...]
11
63%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 6 65--74
PL W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dwóch pokoleń absolwentów kierunku technika rolnicza i leśna Akademii Rolniczej w Lublinie. Pytania kwestionariusza dotyczyły między innymi opinii absolwentów o programach nauczania i oceny uzyskanego wykształcenia. Nasuwają się między innymi wnioski o [...]
EN The paper presents results of a survey among two generations of graduates of agriculture and forest technology courses at the Lublin University of Agriculture. The questions concerned, among others, the former students’ opinion on the course programme and evaluation of the education quality. The res[...]
12
63%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 3 95--101
PL W trzech gospodarstwach wprowadzono elementy Systemu Zarządzania Jakością w produkcji buraków cukrowych. Określono skuteczność ciągłego doskonalenia procesu nawożenia poprzez ocenę zawartości sacharozy i melasotworów w korzeniach. W obu latach badań, zastosowane modyfikacje w nawożeniu pozwoliły uzy[...]
EN Effects of implementing the quality management system in three sugar beet farms have been compared on the basis of a two-year survey. The content of sucrose and melassigenic substances in roots has been the measure of efficiency of the continuous fertilisation improvement process. In both years of t[...]
13
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Dokumentacja procesu produkcji jest kluczowym elementem systemów zarządzania jakością. W pracy dokonano analizy informacji zawartych w kartach pola prowadzonych przez plantatorów podlegających różnym koncernom cukrowniczym i zaproponowano modyfikację karty, która pozwoliłaby na wszechstronny zapis p[...]
EN Documentation of the production process is a key element of the quality management systems. The paper compare plant carts developed by various sugar concerns and analysis information filled in to them by the farmer. The authors propose a modification to these carts that will allow the user to collec[...]
14
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono analizę praktykowanego systemu produkcji buraków cukrowych. Określono potrzebę i zasadność opracowania i stosowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w Produkcji Buraków Cukrowych. Przedstawiono ogólne założenia Kodeksu i zakres tematyczny.
EN Conclusions drawn from analysis of sugar beet production routines substantiate the need for implementing a code of good practice to this area of agriculture to improve its efficiency and effectiveness. The paper proposes the basic principles and scope of the Code.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last