Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 81
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W okresie od 30 kwietnia do 15 października 1999 roku odbywały się na Islandii zajęcia 21 kursu UNU GTP. Program ten pod kierunkiem dr. Ingvara B. Fridleifssona, dyrektora UNU GTP, jest corocznie organizowany jako jeden z wielu cyklicznych programów Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych z siedzibą w To[...]
2
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
1998 R. 15 199-208
PL Projektowanie zakładu geotermalnego musi być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej. Następnie przystąpić można do wyboru koncepcji systemu wykorzystania budowy wgłębnej dla celów ciepłowniczych. W artykule zamieszczone zostały opisy wybranych systemów geotermalnych wraz z ich sch[...]
EN Development of geothermal heating plant must be preceded with precise geological characterisation of the region of interest. Based on the geological description, the most appropriate method of geothermal energy utilisation for heat purposes can be selected. The paper describes some geothermal system[...]
3
100%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
EN Alabaster is rock raw material applied as decorative stone since the middle ages in monumental architecture of Cracow and Małopolska. The way of using it is diversified in the time, sources of the origin are unknown or not entirely explained. This architectural stone was quarried in Łopuszka Wielka [...]
4
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2005 Nr 3 42-44
PL W artykule omówione zostały sposoby pozyskiwania ciepła, jego magazynowania oparte o otworowe wymienniki ciepła oraz techniczne metody wymiany ciepła z górotworem.
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono budowę kołowego minirobota laboratoryjnego mogącego służyć początkowo jako platforma do badania czujników, a w przyszłości do oceny inteligentnych algorytmów nawigacyjnych w warunkach rzeczywistego przemieszczania. Przy konstrukcji robota kierowano się dostępnością elementów[...]
EN The paper presents construction of a three-wheel lab minirobot used initially as a sensor testing platform, and in future for evaluation of intelligent navigation algorithms in real motion environment. Availability of elements, easy assembling, and low price have been construction guidelines. The ro[...]
6
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2009 R. 48, nr 1 121--135
PL Zjawisko korozji występujące w systemach geotermalnych, zarówno części wgłębnej jak i powierzchniowej, jest jednym z największych problemów powodujących zmniejszenie sprawności instalacji, co przekłada się na wyniki ekonomiczne. W artykule opisano czynniki wpływające na rozwój korozji w środowisku a[...]
EN The corrosion occuring in geothermal system, with respect to both wells and surface components, is among the major problem affecting the efficiency of installations and thus the economic performance of investment projects. This article describes factors that contribute to corrosion in aggresive geot[...]
7
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 81-82
PL Naprężenia suszarnicze indukowane wewnątrz kruchego (suchego) materiału są przyczyną jego pękania. W pracy wykorzystano prosty model transportu masy dla uzyskania rozkładu wilgoci w materiale. Następnie materiał zamodelowano w postaci cząstek połączonych między sobą sprężyście. Parametry materiałowe[...]
EN The drying induced stresses inside brittle (dry) material are responsible for its fracturing. A simple model of mass transfer is used to obtain the moisture content distribution. Then, material is modelled as a set of small particles interconnected elastically. The dependencies between material para[...]
8
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 1 40--41
PL Właściwości materiałów ilastych, takich jak glina czy kaolin, zmieniają się silnie w zależności od ich wilgotności. Celem pracy były badania wytrzymałościowe dwu odmian gliny oraz dwu odmian kaolinu. Przeprowadzono badania zginania trój- i czteropunktowego oraz testy ściskania otrzymując zależności [...]
EN Mechanical properties of clay-like materials change significantly during drying. The aim of this study was to perform mechanical tests using two kinds of clay and two kinds of kaolin clay. Three- and four-point bending tests and compression tests were carried out using a universal testing machine. M[...]
9
63%
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
2013 Vol. 20, no. 3 227--235
EN The key issue in designing borehole heat exchangers (BHE) is the long-term performance of the ground source heat pump (GSHP) systems. The performance directly reflects economic profitability and depends on a large number of parameters including rock formation, the construction of the borehole heat e[...]
10
63%
AGH Drilling, Oil, Gas
2012 Vol. 29, no. 4 453--462
EN This paper addresses the issue of drillbits for drilling normal and large diameter boreholes with the use of percussion-rotary method. The most important elements of drillbits, i.e. sintered carbide inserts of different shapes have been described. The hardness of the drilled rock determines the shap[...]
11
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Wiele odwiertów ropnych i gazowych jest w Małopolsce i na Podkarpaciu likwidowanych. Region ten stanowił fragment pierwszego na świecie zagłębia naftowego. Wiele otworów zlokalizowanych jest na terenach zurbanizowanych. Jest więc możliwość wykorzystania ich w formie otworowych wymienników ciepła. W [...]
EN Many old oil and gas wells is closed down in Małopolska and Podkarpacie regions in Poland. This is the first on the world oil basin. Many wells are located inside urban area. This is possible to adapt some wells into borehole heat exchangers (BHE). In the paper is describes some calculation of ener[...]
12
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule opisano procedurę badania wpływu siarkowodoru na rury okładzinowe wykonane z włókien szklanych oraz makroskopowe wyniki przeprowadzonych badań. Badania przeprowadzono w symulowanych warunkach otworowych. Wyniki badań wykazały, że rury z włókien szklanych absorbują siarkowodór, a także rea[...]
EN The paper presents results of laboratory research on the hydrogen sulfide influence for fiberglass tubulars. The research was prepared in borehole-simulated conditions. The results show that hydrogen sulfide is absorbed by fiberglass material and gives chemical reactions. It can reduce technological[...]
13
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Zastosowanie wierceń kierunkowych w geotermii przynosi wiele korzyści. Rozważanie zastosowania otworów kierunkowych powinno być realizowane przy każdorazowym projektowaniu dubletu geotermalnego. Większe koszty inwestycyjne związane z wierceniami kierunkowymi mogą być zrekompensowane korzyściami, jak[...]
EN The application of directional wells in geothermal energy exploitation has many benefits. The use of directional wells should be considered whenever a geothermal doublet is designed. The high investment cost connected with directional drilling can be offset by the advantages of using them. The paper[...]
14
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule przedstawiono metodykę projektowania przestrzennego przebiegu trajektorii osi otworu kierunkowego. Wyprowadzono niezbedne zależności matematyczne umożliwiające wyznaczanie lokalnego układu współrzędnych związanego z trajektorią osi otworu oraz pokazano metody transpozycji zmiennych pomięd[...]
EN The Paper presents a methodology of directional well path design in 3-dimensional space. Necessary mathematical correlation are derived thereby enabling the calculation of a local coordinate system attached to the borehole's trajectory. Methods for the transposition of variables between coordinate s[...]
15
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule poruszono zagadnienie wykonywania kolumny izolującej w otworowych wymiennikach ciepła o konstrukcji centrycznej, która jest najbardziej korzystna w głębokich istniejących odwiertach. Zagadnienie wykonywania kolumny wewnętrznej obejmuje proces rekonstrukcji odwiertu na otworowy wymiennik c[...]
EN The article describes inner thermal isolating tubing for borehole heat exchangers. In deep wells the pipes with coaxial location should be used. Isolating inner tubing is designed for transporting the heat up to the surface. Inner tubing design includes workover of exploitation the wells prepared fo[...]
16
63%
AGH Drilling, Oil, Gas
2015 Vol. 32, no. 2 255--274
EN This article was made to research about natural gas market in Argentina and its price for residential customers. Wellhead, transmission and distribution prices are developed in this paper. In addition taxes and special charges are shown. Commercial consumption is not included in residential consumpt[...]
17
63%
AGH Drilling, Oil, Gas
2017 Vol. 34, no. 2 495--512
EN Sometimes there is not enough room for drilling vertical borehole heat exchangers. Hence, the idea of slant boreholes emerged. They can provide access to a rock mass, being an underground heat reservoir, located beneath infrastructure. To optimize the average value of thermal conductivity and use th[...]
18
63%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2004 R. 21/1 119-123
PL Ludzkość korzystając w XX wieku z gwałtownego rozwoju techniki zaczęła na niespotykaną dotychczas skalę, eksploatować zasoby naturalne naszej planety. Oprócz eksploatacji pojawiły się także inne niekorzystne skutki gwałtownego rozwoju techniki i przemysłu w postaci różnorodnych zanieczyszczeń środow[...]
EN Due to the rapid development of technology during the Twentieth century, humankind began a large scale exploitation of the Earths natural resources. In addition to exploitation, the rapid technological and industrial development led to other disadvantageous results including the appearance of miscel[...]
19
63%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2005 R. 22/1 343--350
PL Z różnych powodów poszukiwanie nowych źródeł energii jest obecnie koniecznością. W artykule przedstawiono pomysł wykorzystania drenów do zainstalowania układu odbioru niskotemperaturowego ciepła zawartego w gruncie i wodach gruntowych. Może stanowić to alternatywę dla gruntowych poziomych wymiennikó[...]
EN New energy sources have to be searched for a number of reasons. An idea of using drains for installing a recuperation system of low-temperature heat of the ground and groundwaters is proposed in the paper. This can be an alternative for horizontal ground heat exchangers, especially when the area has[...]
20
63%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2005 R. 22/1 351--357
PL W artykule opisano możliwość wykorzystania wody wodociągowej jako źródła ciepła niskotemperaturowego. Wykorzystanie takiego ciepła jest coraz bardziej popularne, czego główną przyczyną jest powszechna dostępność. Najczęściej stosowanymi źródłami rozproszonego ciepła są wody gruntowe i powierzchniowe[...]
EN The paper deals with the applicability of tap water as a low-temperature source of energy. This kind of energy becomes more and more popular nowadays, owing to its accessibility. The most frequently applied sources of dispersed heat are groundwaters, surface waters, rock mass and air. The recuperati[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last