Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geology, Geophysics and Environment
EN In environmental protection and in petroleum prospecting, apart from the commonly applied geophysical methods, geochemical methods are becoming more common. They include gas methods (the most popular consists in the “free gas method”) as well as bacteriological, bitumen luminesce, hydrogeochemical, [...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracy przedstawiono wstępną analizę statystyczną wyników powierzchniowych badań geochemicznych wykonanych „metodą gazu wolnego” w rejonie Krosno – Besko we wschodniej części Karpat Zewnętrznych. Badania wykonano wzdłuż 9 profili pomiarowych. Ogółem pobrano 984 próbki gazu wolnego. W analizowanych [...]
EN The paper presents the initial statistical analysis of surface geochemical surveys carried out using “free gas method” in Krosno – Besko area in the eastern part of the Outer Carpathians. The surveys were performed along 9 measurement profiles. A total of 984 samples of free gas were collected. In t[...]
3
80%
Geology, Geophysics and Environment
2016 Vol. 42, no. 1 135--136
EN Methane emissions associated with the hydrocarbon-generation process occurring in sedimentary basins are considered to be one of two types of geologic sources of methane emissions to the atmosphere. Current methane emissions releasing from geological sources amount 45–60 Tg CH 4 yr –1. The measured [...]
4
80%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 9 574--583
PL Powierzchniowe badania geochemiczne poza prospekcyjnym zastosowaniem są również wykorzystywane w badaniach środowiskowych (np. do oceny szczelności podziemnych magazynów gazu). W przypadku, gdy konieczna jest szybka analiza pobranych w terenie próbek, korzysta się często z przenośnych analizatorów. [...]
EN Surface geochemical surveys are used not only for the purpose of prospecting but also for the purpose of environmental research (for example to assess the tightness of underground gas storages). Portable analyzers are used frequently whenever there is a need for conducting a fast analysis of samples[...]
5
80%
Wiadomości Naftowe i Gazownicze
PL Szeroko wykorzystywana w geochemii powierzchniowej „metoda gazu wolnego”, opiera się na analizie węglowodorów w próbce gazowej zassanej z gleby. Optymalna objętość próbki wynosząca 100 ml nie zawsze jest możliwa do pobrania z uwagi na zmienność utworów przypowierzchniowych. Bardzo często otrzymujemy[...]
EN ‘The free gas method’, a widely applied method in surface geochemistry, is based on the analysis of hydrocarbons in a gas sample sucked from the soil. The optimal volume of the sample amounting for 100 ml is not always possible to collect due to the changeability of sub-soil creations. We very often[...]
6
71%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
2016 Vol. 86, No. 2 219--235
EN The oil accumulations discovered in the Skole Synclinorium (eastern part of Polish Outer Carpathians) are located in zones of pinch-out of the Kliva Sandstone. An example is the Wańkowa Oil Field, which contains the largest oil reserves in the region. As the seismic identification of this type of hy[...]
7
61%
Przegląd Górniczy
PL W przypadku poszukiwania i eksploatacji gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych kontrowersję budzi możliwość pojawienia się zagrożeń dla środowiska. Jednym z nich może być niekontrolowana migracja gazu (głównie metanu) do strefy przypowierzchniowej i atmosfery na skutek np. nieszczelności odwiertu[...]
EN The exploration for and production of natural gas from unconventional deposits raises many controversies concerning the environmental hazard. One of such threats can be an uncontrolled escape of gas (mostly methane) to the near-surface zone and to the atmosphere caused by e.g. leaking wells. In the [...]
8
61%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 4 100--109
EN The Carpathians may play a significant role as a supplier of greenhouse gases to the atmosphere. Unfortunately, most of the discovered oil and gas deposits are recently only historical objects. An example is the Sękowa-Ropica Górna-Siary oil deposit located in the marginal part of the Magura Nappe w[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last