Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W referacie omówiono podstawowe informacje z zakresu techniki zamocowań, opracowano zalecenia montażowe oraz schemat doboru właściwego łącznika z uwzględnieniem rodzaju podłoża, charakterystykę mocowanego elementu oraz charakterystykę obciążenia. Podano też wzory do obliczenia głębokości otworów ora[...]
EN The paper presents basic information from the field of fastening techniques, such as assembly recommendations and a scheme of choosing proper fixing considering the type of base material, characteristics of the assembled element and characteristics of stress. Equations for calculating the depth of h[...]
2
100%
Logistyka
PL Podczas realizacji budowy, na czasy wykonania poszczególnych robót wpływają różne czynniki. Dlatego, czasy wykonania robót oszacowane w etapie planowania budowy mają charakter niepewny. W referacie założono, że ta niepewność nie jest spowodowana brakiem wiedzy, lecz przedstawia pewien rozrzut możliw[...]
EN During execution of construction, durations of works are influenced by various factors. Therefore, durations of works estimated at the planning stage of construction are uncertain. The paper assumes that this uncertainty is not due to lack of knowledge, but represents a scattering of possible durati[...]
3
100%
Archives of Civil Engineering
PL W czasie realizacji obiektów budowlanych, procesy wykonawcze są narażone na wpływ różnych czynników zakłócających (warunki atmosferyczne, nieterminowość dostaw materiałów, awarie sprzętu, kwalifikacje robotników, zła organizacja robót na budowie itp.). Czynniki te, pomimo świadomości planistów o ich[...]
EN During implementation of construction projects, durations of activities are affected by various factors. Because of this, both during the planning phase of the project as well as the construction phase, managers try to estimate, or predict, the length of any delays that may occur. Such estimates all[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1183-1191
PL W artykule opisana została problematyka oceny wielokryterialnej procesów budowlanych, z uwzględnieniem modelowania rozmytego niepewności aspektów technologicznych. Kwestie niepewności (towarzyszące aspektom technologicznym) w artykule uwzględniono jako ryzyko procesów technologicznych i przyjęto jak[...]
EN The paper discusses the problem of multi-criteria evaluation of construction processes based on the fuzzy modeling of the technological uncertainty. Issues of uncertainty associated with the technological aspects are treated as the technological risk of a given process and adopted as an additional c[...]
5
100%
Logistyka
2015 nr 3 1823--1829, CD 1
PL W artykule omówiono znaczenie dostawcy materiałów budowlanych w realizacji przedsięwzięć budowlanych. Zakłócenia w łańcuchu dostaw negatywnie wpływają na proces realizacji i nieraz mogą powodować duże opóźnienia w harmonogramie przedsięwzięcia budowlanego. W związku z tym, wybór skutecznego i niezaw[...]
EN This article discusses the importance of building materials suppliers in the implementation of construction projects. Any disruption in the supply chain has a negative impact on the implementation process and sometimes can cause long delays in the schedule of construction projects. Therefore, the se[...]
6
100%
Logistyka
2014 nr 6 4564-4569
PL W artykule opisana została problematyka wielokryterialnego wyboru wariantów realizacji przedsięwzięć budowlanych. Do tworzenia relacji preferencji analizowanych wariantów zastosowana została rozmyta relacja preferencji. W tym zakresie, w artykule zaproponowana została procedura postępowania wspomaga[...]
EN The paper describes the problem of multi-criteria selection options for implementation of construction projects. In order to create a preference relationship of the analyzed variants, the fuzzy preference relation has been applied. For this purpose the procedure assisting to make multi-criteria sele[...]
7
100%
Archives of Civil Engineering
PL W praktyce budowlanej, na etapie planowania realizacji przedsięwzięcia budowlanego, planiści starają się brać pod uwagę możliwość wystąpowania w trakcie realizacji projektu niekorzystnych sytuacji i ich konsekwencji. Wobec powyższego trzeba w decyzjach planistycznych zastosować odpowiednie narzędzia[...]
EN The new approach to the construction project planning is presented in the article. The classical net model is enriched by the fuzzy decision node. The decision node allows for alternate choices dependent on appearing circumstances. The alternative net model with fuzzy decision node is an acyclic mul[...]
8
63%
Logistyka
PL W referacie przyjęto założenie, że rozkład możliwych terminów realizacji dostaw materiałów budowlanych i preferowane terminy ich przyjęcia na placu budowy sąmodelowane przez liczby rozmyte. Przedstawiono metodę analityczną oceny synchronizacji dostaw i zapotrzebowania na materiały budowlane z wykorz[...]
EN The paper assumes that spread of possible delivery time of building materials and theirs preferable delivery schedule on building site are projected by fuzzy numbers. Authors presented an analytical assessment method of deliveries synchronisation and demand on building materials with use of fuzzy nu[...]
9
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2012 Nr 13 159-164
PL W artykule rozważony został problem wykorzystania metod i zasad stosowanych w harmonogramowaniu produkcji przemysłowej dla opracowywania harmonogramów ' budowlanych. Rozpatrywane zagadnienie dotyczy organizacji pracy wyspecjalizowanych brygad wykonujących prace na kolejnych działkach roboczych w ści[...]
EN The paper presents a problem of using methods and principles in industrial producf tion scheduling for creating construction schedules. The subject focuses on organisati of work of specialised working gangs, performing works on subsequent construction plo' in strictly defined technological order. Th[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przyjęto założenie, że nieprecyzyjnie określone czasy wykonania robót i ograniczenie czasu na realizację budowy są modelowane przez liczby rozmyte. Przedstawiono metodę oceny dotrzymania nieprecyzyjnie określonego ograniczenia czasu z wykorzystaniem miary probabilistycznej i koncepcji al[...]
EN The paper deals with the issue of fuzzy modeling execution times of construction works and assessing compliance with the fuzzy constraint of a construction project makespan. The method of assessing the level of meeting the fuzzy time constraint using a probabilistic measure is presented. The numeric[...]
11
63%
Logistyka
PL Na skuteczność dostawcy materiałów budowlanych wpływają różne czynniki, powodujące zakłócenia w procesie logistycznym. Modelowanie i określenie czynników zakłócających oraz ich skutków jest zagadnieniem istotnym dla wszystkich uczestników procesu logistycznego. Dostawcom pozwala na optymalizację ich[...]
EN The effectiveness of logistics operations depends on various factors. They cause various disturbances in the supply process of construction materials. They also provide the basis for the analysis of the effectiveness of logistics operations of different companies. For the supplier, modelling and ide[...]
12
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Podczas realizacji budowy na czasy wykonania poszczególnych robót wpływają różne czynniki. Dlatego czasy wykonania robót oszacowane w etapie planowania budowy mają charakter niepewny. W artykule założono, że ta niepewność nie jest spowodowana brakiem wiedzy, lecz pokazuje pewien rozrzut możliwych cz[...]
EN During execution of construction, durations of works are influenced by various factors. Therefore, durations of works estimated at the planning stage of construction are uncertain. The paper assumes that this uncertainty is not due to lack of knowledge, but represents a scattering of possible durati[...]
13
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono metodę harmonogramowania budowy według kryterium niezawodności w przypadku rozmytego modelowania czasów wykonania robót i ograniczeń zasobowych. Jako kryterium niezawodności harmonogramu rozmytego przyjęto prawdopodobieństwo realizacji budowy w wymaganym czasie z uwzględnien[...]
EN This paper presents a method for scheduling of construction works with the criterion of schedule reliability in the case of fuzzy modeling of processing times and resource restrictions. As a criterion for the reliability of fuzzy schedule, the likelihood of meeting the required execution time has be[...]
14
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 1-B 175--182
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych na temat czynników powodujących zagrożenie wydłużenie czasu i wzrost kosztów realizacji przedsięwzięć budowlanych w warunkach polskich. Czynniki te uporządkowano pod względem ważności z zastosowaniem elementów teorii zbiorów rozmytych. W a[...]
EN This paper presents the results of a questionnaire survey conducted by the authors to identify the risk factors affecting construction projects in Poland. The elements of the fuzzy sets theory are applied to rank the risk factors due to their degree of significance and to evaluate the threat to the [...]
15
63%
Archives of Civil Engineering
2015 Vol. 61, nr 3 105--118
PL Na etapie projektowania architektoniczno-budowlanego zakłada się rodzaj technologii wykonania obiektu budowlanego. Opracowane rozwiązania projektowe w zasadzie przedstawiają w jakiej technologii dany obiekt zostanie realizowany. Informacje te w dużej mierze zawarte są w opisie technicznym obiektu bu[...]
EN Article deals with the problem of technology selection for construction project. Three criteria were proposed: cost, time and technological complexity. To solve the problem, fuzzy preference relations were used. Authors present an algorithm supporting multi-criteria decision-making process. The algo[...]
16
63%
Logistyka
2014 nr 3 3511--3517
PL W artykule założono, że kwestia wyboru dostawcy jest jednym z podstawowych elementów w łańcuchu dostaw. Przedstawiony problem jest rozpatrywany jako zagadnienie oceny wielokryterialnej, wykorzystującej zarówno kryteria jakościowe, jak i ilościowe. W związku z tym, opracowany model wykorzystuje eleme[...]
EN This article assumes that the supplier selection is one of the basic elements of the supply chain. The relevant issue is dealt with as a matter of multi-criteria evaluation, using both qualitative and quantitative criteria. Therefore, the developed model of supplier selection uses the elements of th[...]
17
63%
Logistyka
2014 nr 3 2384--2388
PL W artykule opisano miejsce i rolę logistyki w realizacji przedsięwzięcia budowlanego sygnalizując, że cechy charakterystyczne dostawcy mogą negatywnie wpłynąć na ważne parametry przedsięwzięcia budowlanego. Zazwyczaj, te cechy są określane jakościowo, z zastosowaniem zmiennych lingwistycznych. W zwi[...]
EN The article describes the place and role of logistics in the implementation of a construction project, indicating that the characteristics of suppliers may adversely affect the important parameters of a construction project. Typically, these characteristics are determined qualitatively using linguis[...]
18
63%
Technical Transactions
2017 Vol. 6(114) 51--58
PL W artykule porównano wyniki prognoz uzyskane wielowarstwowymi sztucznymi sieciami neuronowymi (obliczenia wykonano pakietem Matlab R2015a). Pierwsza z nich miała jeden neuron w warstwie wyjściowej, któremu przypisano wartość opóźnienia w terminie zakończenia danej budowy. Warstwę wyjściową drugiej s[...]
EN The results from two types of multi-layer perceptron artificial neural networks (Matlab R2015a was used) were compared. The first one, with only one neuron in an output layer having the value of delay in completion date of building site. The output layer of the second artificial neural network is cr[...]
19
51%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono nowe podejście do problemu harmonogramowania robót budowlanych metodą łańcucha krytycznego. Nowością przedstawionego podejścia jest uwzględnienie nieprecyzyjnie określonych parametrów rozkładu prawdopodobieństwa czasów wykonania robót. W celu identyfikacji łańcucha krytyc[...]
EN The paper presents a new approach to the problem of scheduling of construction project by the critical chain method. Novelty of the method is to include inaccurate information about the parameters of probability distributions of durations of works. In order to identify the critical chain and sche[...]
20
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 57--61, CD
PL Autorzy przeprowadzają analizę procesu decyzyjnego związanego z wyborem optymalnej maszyny do robót ziemnych, w tym przypadku spycharki. W swojej pracy zastosowali szereg narzędzi związanych z oceną wielokryterialną: metodę sumy ważonej, metodę iloczynu ważonego oraz metodę punktu idealnego. Następn[...]
EN The authors carried out an analysis of the decision-making process related to the choice of optimal earth-moving machinery, in this case bulldozers. In their work they used some tools related to the multi-criteria evaluation: the weighted sum method, the weighted product method and the method ideal [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last