Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 165
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 2 437-455
PL W pracy przedstawiono opisy matematyczne i modele numeryczne procesów cieplnych zachodzących w tkance biologicznej poddanej silnym termicznym oddziaływaniom zewnętrznym. Można tu rozpatrywać skrajnie różne zjawiska, takie jak oparzenia wynikające z kontaktu skóry z zewnętrznym źródłem ciepła, lub te[...]
EN Numerical models of heat transfer processes proceeding in a biological tissue subjected to a strong external thermal interaction are discussed. In this case one can consider diametrically different phenomena; such as burns resulting from thermal contact of the skin with an external heat source, or t[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 7 213-218
PL W pracy wykorzystano metodę elementów brzegowych do numerycznej symulacji nieustalonego przewodzenia ciepła w obszarach sferycznych. Rozważano możliwości zastosowania tzw . pierwszego schematu MEB do rozwiązania powyższego problemu. Punktem wyjściowym rozważań jest zadanie przestrzenne, dla którego [...]
EN In the paper the boundary element method is used for numerical simulation of non-steady heat conduction in spherical domains. I n particular, the possibilities o f the so-called 1st scheme of the BEM for solution of above problem are analyzed . The starting point of considerations is 3 D problem , f[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
EN The non-homogeneous casting-mould domain is considered and the perturbation of the solidification process due to the changes of geometrical dimensions is analyzed. The methods of shape sensitivity analysis are used. On the stage of numerical realization the finite difference method is applied. In th[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2006 z. 88 235-240
EN In the paper the application of the BEM for numerical solution of the inverse parametric problem is presented. On the basis of the knowledge of temperature field in the domain considered the temperature dependent thermal conductivity is identified. The steady state is considered and 2D problem is so[...]
5
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 33--40
PL W pracy przedstawiono rozważania teoretyczne, opis algorytmu numerycznego oraz przykłady obliczeń ilustrujące możliwości wykorzystania tzw. kombinowanego wariantu metody elementów brzegowych do numerycznej symulacji krzepnięcia odlewu (rozważano zadanie płaskie). Metoda kombinowana została przedstaw[...]
6
63%
Archives of Foundry Engineering
EN Thin metal film subjected to a short-pulse laser heating is considered. The parabolic two-temperature model describing the temporal and spatial evolution of the lattice and electrons temperatures is discussed and the melting process of thin layer is taken into account. At the stage of numerical comp[...]
7
63%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 237-242
PL Rozpatrywano obszar zdrowej tkanki �(sześcian) z centralnie umieszczonym podobszarem (sześcian) zmienionym chorobowo. Założono, że w celu destrukcji obszaru �, jest on przez pewien czas (czas ekspozycji) sztucznie nagrzewany. Zadanie opisano równaniem Pennesa uzupełnionym warunkami brzegowo-początko[...]
EN The domain of healthy tissue (cube) within centrally located pathological changed sub-domain (cube) has been considered. To destroy the tumor region , the temporary heating of this sub-domain has been assumed. The problem analysed has been described by the Pennes equation supplemented by boundary an[...]
8
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2006 Vol. 5, nr 1 124-133
EN Heat transfer in the skin tissue is treated as a multi-layer domain in which one can distinguish the epidermis, dermis and subcutaneous region is described by the system of Pennes equations and adequate boundary, initial and geometrical conditions. Many of the parameters used in the mathematical mod[...]
9
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2006 Vol. 5, nr 1 134-139
EN In the paper the algorithm of numerical solution of hyperbolic heat conduction equation is presented. The ex plicit and implicit variants of finite differences method are applied and the results of computations are shown.
10
63%
Computer Methods in Materials Science
2013 Vol. 13, No. 2 264--268
PL W pracy rozpatruje się niejednorodny obszar ciała stałego będący złożeniem dwóch podobszarów, przy czym położenie powierzchni granicznej nie jest znane. Dodatkową informacją pozwalającą rozwiązać sformułowane w ten sposób zadanie odwrotne są wartości temperatury w punktach X wyróżnionych w rozpatryw[...]
EN The non-homogeneous domain being the composition of two sub-domains is considered, at the same time the position of internal interface is unknown. The additional information necessary to solve the identification problem results from the knowledge of temperature field at the set of points X selected [...]
11
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN The methods of inverse problems solution appearing in the domain of steady heat transfer are discussed. In particular, the inverse boundary problems (the identification of the boundary values on the part of the surface limiting the system analyzed) and the inverse parametric problems (reconstruction[...]
12
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In the paper the 1D model of nonlinear transient heat transfer process is assumed. Thermophysical parameters of the material considered are strongly temperature dependent. The sensitivity analysis of this process with respect to the thickness of plate is presented. On the stage of numerical computat[...]
13
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2002 Vol. 1, nr 1 125--132
EN In the paper the application of the boundary element method for numerical solution of the inverse parametric problem is presented, this means the temperature dependent thermal conductivity is identified. The thermal conductivity of the material appears in the fundamental Fourier law and also in the [...]
14
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN The convection-diffusion equation (1D problem) is considered. At first, the unknown temperature T is expanded into a Taylor series with respect to time taking into account its three components. Next, using the convection-diffusion equation and equation obtained from the differentiation of this equa[...]
15
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2006 Vol. 44 nr 2 381-392
PL Praca dotyczy zastosowania analizy wrażliwości kształtu w zagadnieniach modelowaniaprocesuzamrażania tkanki biologicznej. Proces ten jest opisany silnie nieliniowym równaniem przepływu biociepła, w którym pojawia się dodatkowy składnik związany z wydzielaniem się utajonego ciepła zamrażania. Formaln[...]
EN Application of the shape sensitivity analysis to the case of problems of the biological tissue freezing process is discussed. The freezing process described by a strongly non-linear bioheat transfer equation in which an additional term controlling the evolution of latent heat appears. Using the appr[...]
16
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN Application of the standard boundary element method for numerical solution of the bioheat transfer equation requires discretization not only the boundary but also the interior of the domain considered. It results from the presence of internal heat sources in the biological tissue (metabolic and perf[...]
17
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2004 Vol. 3, nr 1 121-126
EN In the paper the numerical analysis of heat transfer process proceeding in domain of biological tissue is presented. In particular, the 1D problem is considered. The temperature distribution results from the action of the disk emanating the constant heat flux. The problem corresponds, among others, [...]
18
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2004 Vol. 3, nr 1 115-120
EN In the paper the numerical analysis of thermal processes proceeding in the domain of biological tissue subjected to an external heat source is presented. Heat transfer in the skin tissue was assumed to be transient and one-dimensional. The degree of the skin burn can be predicted on the basis of so [...]
19
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2002 Vol. 40 nr 1 129-147
PL W pierwszej części pracy przedstawiono opis matematyczny krzepnięcia wlewka ciągłego wytwarzanego z czystego matalu. Do opisu wykorzystano podeście nazywane modelem drugiej generacji. W szczególności, wydajność wewnętrznych źródeł ciepła będąca składnikiem równania energii jest wyznaczana na podstaw[...]
EN In the first part of this paper mathematical description of heat transfer processes proceeding in the domain of continuous casting is presented. The approach called the second generation modelling is taken into account. In particular, the capacity of a source function in the energy equation is deter[...]
20
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2002 Vol. 40 nr 1 101-112
PL Algorytm numeryczny bazujący na metodzie elementów brzegowych wykorzystano do obliczeń rozkładów remperatury w obszarze niejednorodnym, składającym się ze zdrowej tkanki i podobszaru nowotworowego. Parametry termofizyczne tych podobszarów są zróżnicowane, a w szczególności różnią się współczynniki p[...]
EN In the paper a numerical algorithm based on the boundary element method is used for temperature field computations in the non-homogeneous domain being a composition of healthy tissue and a tumor region. Thermophysical parameters of subdomains, in particular the perfusion coefficients and metabolic h[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last