Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono połączony system kontroli echa akustycznego i zakłóceń środowiskowych w instalacjach glośnomówiących. Jest on zbudowany na nierównomiernym banku filtrów, który aproksymuje psychoakustyczną skalę Bark, dzięki zastosowanej transformacji dwuliniowej filtrami wszechprzepustowymi pierwszego[...]
EN This paper presents the integrated system to acoustic echo and noise reduction in order to improve the speech intelligibility in communication with used of hands-free devices. Processing in proposed combine system is based on nonuniform filter bank, witch approximate psychoacoustic properties of the[...]
2
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy badane są właściwości podpasmowych odmian trzech znanych algorytmów filtracji adaptacyjnej: unormowanego algorytmu LMS, algorytmu rzutu afinicznego wstecz rzędu 2 (APA) oraz rekursywnego algorytmu najmniejszych kwadratów (RLS). Za ich postawę przyjęto spaczony modulowany kosinusowo bank filt[...]
EN This paper investigates the properties of subband variants of three adaptive filtering algorithms: Normalized Least Mean Squares, Recursive Least Squares and Affine Projection. A warped cosine-modulated filter bank, which partitions frequency nonuniformly, has been selected as their basis. The syste[...]
3
63%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Przedstawiono zagadnienia związane z użytkowaniem i konstruowaniem urządzeń głośnomówiących w systemach komunikacyjnych. Omówiono wpływ takich zjawisk akustycznych jak echo, pogłos, i hałas na jakość komunikacji podczas korzystania z telefonicznych instalacji hands - free. Zaprezentowano rodzinę alg[...]
EN This paper addresses the problem of speech enhancement in the hands - free telephony where the signal to be transmitted is corrupted by ambient noise and echo signal. First, the most common issues which strongly influence the hands - free communication and commonly used algorithms, approaches to the[...]
4
63%
Advances in Computer Science Research
2015 Nr 12 79--93
PL Cloud computing (CC) jest w dzisiejszych czasach bardzo popularnym modelem usług. W tym modelu, klient posiada dostęp do dynamicznej platformy lub infrastruktury do wykonywania różnych zadań. Monitorowanie infrastruktury będącej podstawą takiej usługi, pozwala usługodawcom na zapewnienie wysokiej ja[...]
EN Cloud computing (CC) is a very popular model of service. It provides clients with dynamic infrastructure or platform to perform various tasks. Monitoring of underlying infrastructure enables providers to assure a certain level of quality of service. This article describes requirements and methodolog[...]
5
63%
Advances in Computer Science Research
2014 Nr 11 137--150
PL Zarządzanie dużą ilością maszyn wirtualnych wymaga od administratora wiele czasu oraz poświęcenia. Wykorzystanie narzędzi dostarczonych wraz z oprogramowaniem wirtualizacyjnym ułatwia utrzymanie infrastruktury. Dodatkowo często wymagane jest przewidywanie problemów, które mogą wystąpić w środowisku[...]
EN Maintaining large amount of virtual machines requires a lot of dedication and time from administrator. Using tools provided by virtualization vendors help in daily maintenance. Additionally it is often required to predict future problems. To address this need there are solutions which include analyt[...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 69--75, CD
PL W artykule omówione zostały wybrane zagadnienia dotyczące innowacyjnych rozwiązań systemów kontrolnych i diagnostycznych objętych zdalnym nadzorem w odniesieniu do poprawy bezpieczeństwa. Autorzy w artykule dokonali charakterystyki poszczególnych rozwiązań oraz przedstawili elementy konkurencyjności[...]
EN The article discussed the essence of innovative safety for rail and road infrastructure. Modern transportation is an area of deployment of modern solutions for the organization and management of process of transportation. First, the authors of the article drew attention to the safety of the describe[...]
7
63%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
1998 nr 5 13-19
8
51%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 639--641
PL W referacie zaprezentowano kluczowe aspekty pięcioletnich doświadczeń zebranych podczas eksploatacji trenażera 23 mm Morskiego Zestawu Rakietowo-Artyleryjskiego. Trenażer wspiera najważniejsze obszary w zakresie obsługi morskiego uzbrojenia artyleryjskiego, jak również testowania wiedzy i umiejętnoś[...]
EN The paper presents the key aspects of the 5-year experience gained during the operation of simulator 23 mm Marine Artillery Rocket. In the simulator supports the most important areas in the use of marine artillery, as well as testing the knowledge and skills of trainees and allows movable platform t[...]
9
51%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W artykule zaprezentowano zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przykładowym przedsiębiorstwie. Rozwój teleinformatyki i globalnego rynku automatyzuje procesy produkcyjne i finansowo-księgowe, umożliwia globalną i szybką komunikację, a nawet pozwala na zawieranie umów między kontrahentami na odległ[...]
EN The paper presents the threat of information security in the enterprise. The development of ICT and the global market automates the production and financialaccounting processes, enables global and fast communication and even allows for contracts between remote contractors. However, it should not be [...]
10
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 1002--1006, CD
PL W artykule przedstawione zostały zagadnienia mobilnego stanowiska szkolno-treningowego Samobieżnego Moździerza M120K RAK kal. 120 mm. Moździerz samobieżny 120 mm RAK jest podstawowym środkiem ogniowym kompanii wsparcia, przeznaczonym do strzelania ogniem półpośrednim, pośrednim i na wprost, w ramach[...]
EN The article discusses the mobile training and self-propelled training stand M120K RAK cal. 120 mm. The 120 mm RAK self-propelled mortar is the primary fire agent of a support company, intended for indirect, indirect and direct fire shooting as part of the destruction of enemy objects. Modern technol[...]
11
51%
Przegląd Mechaniczny
2018 nr 12 23--27
PL W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania technologii komputerowych w mobilnym stanowisku szkolno-treningowym samobieżnego moździerza M120K RAK. Dokonano charakterystyki samobieżnego moździerza M120K RAK. Przedstawiono koncepcję możliwości zastosowania w tym stanowisku kompleksowego symulat[...]
EN The paper presents the possibilities of using computer technologies in the mobile training station of self-propelled mortar M120K RAK. General characteristics of the self-propelled mortar M120K RAK was made. The concept of the possibility of using a comprehensive fire control simulator based on the [...]
12
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 821--832
PL W artykule przedstawiono istotę i znaczenie bezpieczeństwa informacji w działalności gospodarczej na przykładzie Zakładu Automatyki i Urządzeń pomiarowych AREX Sp. z o.o. z Gdyni. Zaprezentowano rozważania, które mogą przyczynić się do wskazania kluczowych obszarów, w których przedsiębiorstwo, wykor[...]
EN This article presents the essence and significance of information security in business activity on the example of AREX Ltd. from Gdynia. Presented are reflections that can help identify key areas in which an enterprise can make measurable gains and create market advantage over others through the use[...]
13
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 74--89
PL Referat przedstawia wybrane logistyczne aspekty produkcji Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. z Gdyni na rzecz efektywnego procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, szczególnie w zakresie rozwiązań zestawów treningowych dla Sił Zbrojnych RP. AREX Sp. z o.o. posiada wie[...]
EN The paper presents some logistical aspects of production of the Department of Automatic Control and Equipment After-measuring AREX in Gdynia for effective process of technical modernization of the Armed Forces, especially in terms of solutions of training sets for the Armed Forces.
14
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 12 26--45, CD
PL W artykule przedstawiono istotę i znaczenie procesu szkolenia w mobilnym stanowisku szkolno-treningowym 120 mm. Samobieżnego Moździerza M120K RAK z wykorzystaniem nowych technologii szkolenia.. Dokonano charakterystyki 120 mm Samobieżnego Moździerza RAK, który jest podstawowym środkiem ogniowym komp[...]
EN The article presents the essence and importance of the training process in a 120 mm mobile training and training station. Self-Propelled Mortar M120K RAK with the use of new training technologies. Characterization of 120 mm Self-Propelled Mortar RAK was made, which is the primary fire agent of the s[...]
15
51%
Logistyka
2014 nr 6 460--467, CD 2
PL Logistyczne aspekty koncepcji wyposażenia autoryzowanych ośrodków producenta uzbrojenia mają umożliwić opracowanie nowoczesnego systemu szkolno-treningowego dla potrzeb Dywizjonowego Modułu Ogniowego (DMO) „REGINA” 155 mm samobieżnych haubic „KRAB”, jak również systemu kompleksowego szkolenia osó[...]
EN Logistical aspects of the equipment concept in authorized weapon manufacturer’s centers should enable development of a modern training system for the Artillery Battalion „REGINA” of 155 mm Self Propelled Howitzers „KRAB (CRAB)”, as well as comprehensive training system for the Artillery Company Uni[...]
16
45%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 345--356
PL Artykuł odnosi się do trenażerów1, w tym roli w szkoleniu symulatora zadań ogniowych realizowanych na morzu. Ukazuje on ogólną charakterystykę programu 3D – demonstratora technologii – trenażera ZU-23-2MR oraz wymagania im stawiane
EN The article is being taken to training stimulators in it of role in training the simulator of fire missions carried out at sea. He is showing general characteristics of program 3D – of demonstrator of the technology – of the ZU-23-2MR training stimulator and requiring for them put.
17
45%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 357--364
PL Artykuł odnosi się do trenażerów1, w tym roli w szkoleniu symulacji modelowanych zadań ogniowych na morzu. Zawiera charakterystykę symulatora ruchu okrętu nosiciela ZU-23-2MR na fali trenażera TR ZU-23-2MR, którego projekt zakończono 20 grudnia 2011 r.
EN The article refers to training stimulators, in it of role in training the simulation of representative fire mission at sea. He contains the characterization of the traffic of the ship of the ZU-23-2MR carrier on the wave of the TR ZU-23-2MR training stimulator, of which the project was finished 20 D[...]
18
45%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 12 11--31
PL W artykule zaprezentowano obszary działań logistycznych i doświadczenia zebrane podczas ponad 10- letniego okresu wdrażania uzbrojenia i sprzętu wojskowego do Sił Zbrojnych, a opracowanego i zrealizowanego przez Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o., który specjalizuje się w proje[...]
EN The article presents the areas of logistics activities and experience gained during more than 10-year implementation period of armament and military equipment for the Armed Forces, designed by the AREX Ltd., which specializes in designing and manufacturing technology dedicated to both civil and mili[...]
19
39%
Logistyka
PL W 2009 roku, AMW z Gdyni oraz firma AREX Sp.z oo z Gdańska rozpoczęły realizację projektu badawczego, którego celem jest opracowanie oraz zbudowanie trenażera zestawów rakietowoartyleryjskich ZU-23-2MR Wróbel II. Projekt integruje nowoczesne metody kształcenia podchorążych AMW, jak również szkolenia[...]
EN In 2009 Naval Academy of Gdynia and AREX Company Ltd. of Gdańsk started a research project whose aim is to develop and build a simulator and training device of rocket-artillery sets ZU- 23-2MR Wróbel II. The project integrates modern methods of training cadets as well as military staff and meets mod[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last