Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 176 79-86
PL Jednym z najważniejszych kierunków działania przy ograniczaniu strat energii w systemie energetycznym jest zmniejszanie strat w silnikach indukcyjnych. W pracy przedstawiono analizę wpływu parametrów rozruchowych tych silników na ich sprawność oraz na koszt materiałów przy ich produkcji. Analizę prz[...]
EN One of the most important acitions towards the energy loss economy in electrical systems is limiting the losses in induction motors. The paper deals with the influence of motor starting quantities on the material costs in motor manufacturing and on the energy losses during its operation. This proble[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2002 z. 134 363-372
PL Rozważane jest zagadnienie dobowego harmonogramowania pracy jednostek wytwórczych energii elektrycznej przy scentralizowanym modelu planowania kosztowego. Skupiono się na problemie doboru jednostek do pracy. Przedstawiono model klasyczny oraz jego przeformułowanie umożliwiające zastosowanie technik [...]
EN Centralized cost-based unit commitment problem is considered. The classical mathematical model is presented. Then the new formulation of the model is introduced, allowing the use of the column generation method. Finally it is shown how to remove infeasibilities from some of the schedules.
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 181-187
PL W pracy przedstawiono analizę zależności strat mocy od objętości rdzenia silników indukcyjnych. Zależność ta jest bardzo istotna przy projektowaniu silników o zwiększonej sprawności. Na wstępie, na podstawie wyrażeń t.zw. "stałą maszynową" wyprowadzono przybliżoną zależność. Następnie wykonano dokła[...]
EN The dependence of power losses on the volume of iron-core is analised. This dependence is very important when designing energy efficient motors. In the first part of the paper the approximated dependence is deduced on the basis of the "output constant". In the second part the exact relation between [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2012 z. 77 99--105
PL W artykule przeanalizowano zastosowanie chłodzenia metodą mikrojetową podczas łączenia metodami spawalniczymi elementów nośnych koparko-ładowarek. Chłodzenie umożliwia sterowanie strukturą spoiny, dzięki czemu parametry gotowego złącza są dobrane precyzyjnie do potrzeb. Przeanalizowana została probl[...]
EN This article analyzes usage of microjet cooling during weld joining of digger/loaders’ body elements. Cooling enables controlling structure of a juncture, what results in a weld adjusted perfectly to the needs. The analysis contains the issue of constructing and repairing digger/loaders and the desc[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1998 z. 91 19--26
PL W artykule przedstawiono wyniki kolejnego etapu prac autora nad metodami syntezy silników indukcyjnych. Przedstawiono możliwość zastępowania ściśle optymalnych rozwiązań silników, które mogą być nieprzydatne ze względów produkcyjnych, przez praktycznie równorzędne rozwiązania suboptymalne. Opracowan[...]
EN The paper presents a further step in developing CAD of induction motors. The main idea is to replace the strictly optimal design solution which is in many cases unconvenient from manufacturing point of view by a practically equivalent suboptimal solution. The whole region of suboptimal solutions is [...]
6
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 87 29-34
EN The new standards of IEC defining four efficiency classes of induction motors and the respective regulations of the European Union are presented. The dependence of the material costs on the expected efficiency is analyzed by means of the optimization procedure. The economical effects which result fr[...]
7
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 63 21-26
EN One of the most important actions towards the energy loss economy in electrical systems is limiting these losses in induction motors. The paper deals with the cost of energy conversion by different kinds of low-voltage induction motors. A new quantity is introduced defining by what amount the cost [...]
8
100%
Nowa Elektrotechnika
2007 nr 3 (31) 38--39
9
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2002 Z. 210 149-154
10
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2007 Z. 230 5-8
11
63%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2009 nr 3 5-13
EN The problem of evaluation outcomes under several scenarios to form overall objective functions is of considerable importance in decision support under uncertainty. The fuzzy operator defined as the so-called weighted OWA (WOWA) aggregation offers a well-suited approach to this problem. The WOWA aggr[...]
12
63%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 2(5) 17-20
PL Opracowana i opatentowana przez Lennarta Alfredeena technologia Magnetic Field Technology (MFT) opiera się na właściwościach pola magnetycznego i wykorzystuje pętlę histerezy magnetycznej. Nowoczesność technologii MFT odróżnia ją zasadniczo od stosowanych konwencjonalnych technik obróbki cieplnej, p[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 78 5--12
PL W artykule przedstawiono zagadnienie stosowalności powłok ochronnych występujących w motoryzacji z uwzględnieniem ich podstawowych celów i zadań.
EN The article presents the issue of the applicability of protective coatings used in automobiles, including their basic purposes and tasks.
14
63%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2002 nr 3 40-48
EN In this paper we introduce and analyze a solution concept of the conditional minimax as a generalization of the minimax solution concept extended to take into account the number of services (the portion of demand) related to the worst performances. Namely, for a specified portion of demand we take i[...]
15
63%
Logistyka
2009 nr 2 CD-CD
PL Jednym z kluczowych narzędzi do analizy możliwości poprawy efektywności złożonych procesów biznesowych w logistyce jest budowa formalnego modelu procesów oraz jego symulacja w środowisku komputerowym. W artykule rozważamy model przedsiębiorstwa dostarczającego usługi dzierżawy zasobów niezużywalnych[...]
EN In the paper we consider the business processes model for enterprise which main ac-tivity is a lease of renewable resources. The key processes we model are related to order planning, resource delivery and returning which are stochastically disturbed compared to the accepted schedules. It turns out t[...]
16
51%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2003 nr 3 34-42
EN Resource allocation problems are concerned with the allocation of limited resources among competing activities so as to achieve the best overall performances of the system but providing fair treatment of all the competitors. Telecommunication networks are facing the increasing demand for Internet se[...]
17
51%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W artykule przedstawiono podstawowe metody spawalnicze używane do łączenia elementów nadwozi pojazdów. Skupiono się głównie na zgrzewaniu punktowym i spawaniu. Zbadano również siły niezbędne do zniszczenia tych połączeń.
EN The article presents the basic methods of welding used to assembly elements of the vehicle body. It focuses on welding and welding point. The tests of force required to destroy these connections were also examined.
18
51%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2014 Nr 3 (114) 30--34
PL W artykule omówiono rolę biomasy jako biopaliwa, ze szczególnym uwzględnieniem przydatności tego rodzaju alternatywnego źródła energii w układach kogeneracyjnych wykorzystujących silnik Stirlinga. Podkreślono wyjątkowo korzystne połączenie eksploatacji silnika Stirlinga i biomasy pozwalające na skut[...]
EN The present paper discusses the role of biomass as a biofuel. It focuses in particular on the suitability of this type of alternative energy source for cogeneration systems powered by a Stirling engine. The paper emphasizes the advantages of exploiting a Stirling engine and biomass which may contrib[...]
19
45%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2009 nr 3 14-19
EN The paper addresses an optimization problem related to dimensioning links in a resilient two-layer network. A particular version of the problem which assumes that links of the upper layer are supported by unique paths in the lower layer is considered. Two mixed-integer programming formulations of th[...]
20
45%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono model matematyczny układu elektroenergetycznego stosując interdyscyplinarną metodę modelowania, która wykorzystuje modyfikację integralnej zasady wariacyjnej Hamiltona. Analizowany układ składa się z nieliniowego transformatora mocy, który jest podłączony przez asymetryczną lin[...]
EN This paper presents a mathematical model of power system. The interdisciplinary method, based on a modification of Hamilton’s integral variational principle, is used in order to model the system. The analyzed system consists of a nonlinear power transformer that is connected to the unbalanced energy[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last