Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Prezentujemy tu rodzinę ułamkowo-opóźniających filtrów specjalnych, wśród których niektóre filtry są wielofunkcyjne. Są to: ułamkowo-opóźniający zespolony filtr Hilberta (HTF) i nowy różniczkujący filtr Hilberta (DHTF), również ułamkowo-opóźniający (FD). Te obydwa filtry są przeznaczone do przetwarz[...]
EN In this paper we present a family of fractionally delaying special discrete-time filters among which there are filters of multifunctional capability. These are: the Hilbert transform filter (HTF) having fractional delay (FD) and a novel complex differentiating Hilbert transform filter (DHTF) also ha[...]
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule rozważa się problem projektowania szerokopasmowego filtru cyfrowego o zmiennym opóźnieniu ułamkowym do zmiany szybkości próbkowania sygnału dyskretnego. Filtr ten znajduje zastosowanie m. in. Jako interfejs umożliwiający współpracę systemów cyfrowych, np. akustycznych lub wizyjnych, o róż[...]
EN In this paper the problem of designing a variable fractional sample delay filter for sampling rate conversion between arbitrary sample rates is considered. The filter finds applications in interfacing digital equipment with different standards of sampling rates. An example is the processing of audio[...]
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaproponowano efektywne rozwiązanie filtru Hilberta o skończonej odpowiedzi impulsowej i o zmiennym opóźnieniu ułamkowym. Oryginalność polega tu na tym, że filtr jednocześnie realizuje filtrację zespoloną Hilberta i opóźnianie ułamkowe wejściowego sygnału o wartościach rzeczywistych. Można go więc z[...]
EN In this paper we present a novel arrangement of a complex discrete-time FIR filter. This is a fractionally delaying (FD) Hubert transform filter (HTF) further called the FD HTF. The filter is based on a pair of rotated variable fractional delay (VFD) filters. It is capable of performing the Hilberti[...]
4
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie dyskretno-czasowego estymatora opóźnienia międzypróbkowego sinusoidy, działającego z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego. Proponowane rozwiązanie wykorzystuje koncepcję przekształcenia Hilberta sygnału odniesienia w celu estymacji różnicy faz względem zaszumi[...]
EN In the paper a novel open-loop solution of a sine wave sub sample time delay estimator operating in the discrete-time domain is presented. The proposed solution is based on a concept of Hilbert transforming the reference signal in order to estimate the phase difference relative to the received noise[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2010 T. 18 127-132
PL Referat przedstawia problem weryfikacji podpisu odręcznego za pomocą jego zespolonych niezmienników. Do weryfikacji wykorzystano kros-korelację oraz dynamiczne zakrzywianie linii czasu. Omówiono również problem odpowiedniego ustawiania progu dla uzyskanych miar podobieństwa podpisu. Do oceny propono[...]
EN This paper is devoted to a handwritten signature verification using the cross-correlation approach (adopted by the authors from telecommunications) and dynamic time warping. The following invariants of the handwritten signature: net signature, instantaneous complex frequency and complex cepstrum, ar[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2007 T. 14 723-730
PL Artykuł ma na celu zdefiniowanie zespolonych reprezentacji dynamicznych podpisu składanego odręcznie - zarejestrowanego za pomocą tabletu graficznego lub innego narzędzia mającego podobne możliwości. Przedstawiono metody uzyskiwania tych reprezentacji oraz metody oceny zgodności podpisów z wzorcem. [...]
EN In this paper three novel discrete-time dynamic complex representations of handwritten signature are proposed. Strengths and weaknesses of each representation as well as their impact on the results of signature verification utilizing matched filtering are presented and illustrated by the results of [...]
7
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie samonastrajalnego estymatora opóźnienia sygnału sinusoidalnego. Estymator działa w czasie dyskretnym. Proponowane rozwiązanie wykorzystuje kaskadowe połączenie cyfrowego filtru ułamkowo opóźniającego służącego do synchronizacji próbkowania i liniowo-fazowego[...]
EN In this paper a novel solution of a self-tuning time delay estimator operating in the discrete time domain on a sinusoidal signal is presented. The proposed solution is based on a concept of series connection of a fractional delay filter and linear-phase Hilbert transform filter. The novelty of this[...]
8
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaprezentowano łatwy i efektywny sposób połączenia funkcji filtru Hilberta i filtru ułamkowo-opóźniającego w jednym zagregowanym filtrze nazwanym ułamkowo-opóźniającym zespolonym filtrem Hilberta, z angielskiego oznaczonym jako FDHTF (ang. Fractional Delay Hilbert Transform Filter). Praca ta ma na c[...]
EN In this paper we show very easy and effective way to combine functions of Hilbert and fractional delay filter in on aggregated filter, known also as fractional delay Hilbert transform filter (FDHTF). The aim of this paper is a short review of design procedurę and numerical complexity of this filter.[...]
9
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przebadano nowy typ dyskretnego filtru specjalnego o skończonej odpowiedzi ułamkowej. Jest to filtr Nyquista, który, poza jego tradycyjną właściwością - braku interferencji międzysymbolowych, jest zdolny kompensować opóźnienia transmisyjne wprowadzane przez kanał dyspersyjny wynoszące ułamek[...]
EN In the paper a novel type of discrete-time FIR fractional delay special filter is investigated. This is a Nyquist filter which, besides the traditional its attribute (intersymbol interference (ISI) free property), has the ability to compensate for subsample transmission delay involved, for example, [...]
10
63%
International Journal of Electronics and Telecommunications
EN In this paper we propose a discrete-time FIR (Finite Impulse Response) filter which is meant to be applied as a square root Nyquist filter and fractional delay filter simultaneously. The filter enables to substitute for a cascade of square root raised cosine (SRRC) Nyquist filter and fractional dela[...]
11
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN In this paper a new pitch shifter using a complex instantaneous frequency rescaler and direct digital synthesizer is presented aimed at au application in a handset calling signal composer. The pitch shifter introduced here exhibits an excellent performance as a gen-erator of different melodies, wher[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2007 T. 14 731-737
PL W artykule tym zajmujemy się zagadnieniem adaptacyjnej estymacji ułamkowego opóźnienia pomiędzy dwoma sygnałami sinusoidalnymi. Zastosowano tu nowy, zagregowany, zespolony filtr Hilberta (HTF), który łączy w sobie funkcje filtracji Hilberta i kompensacji ułamkowego opóźnienia. W eksperymentach wykor[...]
EN The problem of adaptive sub-sample delay estimation between two spatially separated sinusoidal signals is considered in this paper. In this structure the Hilbert Transform Filter (HTF), which incorporates the functions of Hilbertian and variable fractional delay filtering is used. Obtained value of [...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2004 nr 3 143-152
PL W pracy omawiamy nieliniowy algorytm cyfrowego generatora z syntezą bezpośrednią, zwanego krótko DDS od ang. Direct Digital Synthesizer. Proponujemy nowy algorytm kwadraturowego DDS. Pozwala on osiągnąć zarówno wysoki stopień czystości generowanej sinusoidy kwadraturowej, jak i bardzo małe błędy mod[...]
EN The subject of the paper is a nonlinear discrete-time algorithm of direct digital synthesizer (DDS). We propose a new quadrature DDS algorithm using very small ROM, which leads to small power consumption. It allows to reach high purity of generated complex sinusoid as well as very small FM-modulatio[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2007 T. 14 699-706
PL Dla pewnej klasy dźwięków, zwanych tu sygnałami świergotowymi Bedrosiana, zachodzi związek między ich wysokością a zespoloną pulsacją chwilową. Ich cechą definicyjną jest separacja chwilowych widm obwiedni i fazora. W pracy zdefiniowano wielkości, które pozwalają w obiektywny sposób oszacować lub pr[...]
EN For a certain class of sounds, known as chirps, there exists a relationship between their pitch and instantaneous complex frequency. Such sounds Me called here the Bedrosian chirps. Their defining feature is lack of overlap-ping of instantaneous envelope and phasor spectra. In the paper we have defi[...]
15
51%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy przedstawiono wspomaganą programem komputerowym w środowisku MATLAB-WINDOWS metodę projektowania filtrów cyfrowych FIR na drodze naprzemiennych interacji w dziedzinie czasu i dziedzinie częstotliwości. Metoda jest przeznaczona do projektowania filtrów o generalnie, dowolnej zespolonej charak[...]
EN A technique for designing for digital FIR filters aided by a computer program in the MATLAB-WINDOWS environment is presented, based on alternate iterations in the time and frequency domains. The technique is aimed at designing filters with, generally, complex frequency response by forcing the comple[...]
16
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Opracowano przesuwnik wysokości dźwięku wykorzystujący metodę skalowania zespolonej pulsacji chwilowej otrzymywanej zapośrednictwem zespolonego filtru Hilberta. Zespolony filtr Hilberta służy tu do pozyskania zespolonej reprezentacji w postaci amplitudy chwilowej oraz pulsacji chwilowej analizowaneg[...]
EN A pitch shifter based on scaling of a complex instantaneous frequency obtained by using a Hilbert filter was elaborated. The Hilbert filter was utilized to obtain two basic waveforms: instantaneous amplitude and instantaneous frequency of the real-valued signal under processing. Thei dea lies in tha[...]
17
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy zaprezentowano oryginalny algorytm estymacji wysokości chwilowej dźwięku. Wykorzystuje on zespolone filtry cyfrowe Hilberta o rożnej szerokości pasm przepustowych. W eksperymentach posłużono się filtrami nacelowanymi na wyznaczanie częstotliwości krtaniowej (odwrotności okresu drgań strun gł[...]
EN In the paper a novel algorithm for instantaneous pitch estimation is presented. In the algorithm a set of complex Hilbert filters having different pass-band widths are used. The filters are designed aiming at derivation of the glottal frequency (inverse of vocal cords vibration period) based on vowe[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last