Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 98 183-190
PL W pracy przedstawiono rozproszony system pomiarowy wykorzystujący do transmisji danych wiadomości tekstowe (SMS) w sieciach telefonii komórkowej. Opisano stanowisko laboratoryjne zdalnego pomiaru temperatury, umożliwiające praktyczną weryfikacje właściwości systemów pomiarowych tego typu, ze szczegó[...]
EN The paper describes spread area measurement system based on GSM Short Message Service. Remote Temperature Measurement Laboratory Set is presented, built to test properties of such systems, oriented for security and monitoring applications.
2
100%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono opis typowych usterek i uszkodzeń trzonów kominowych w budynkach mieszkalnych z różnych okresów: początku XX w., z lat 50. i 60. XX w., z okresu intensywnego rozwoju systemów wielkopłytowych, a także wznoszonych obecnie. Celem publikacji jest próba usystematyzowania zagadnie[...]
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 6 344-345
PL Opisano rozwiązanie projektowe zespołu, mającego łączną kubaturę 185,5 tys. m3 i powierzchnię użytkową 35 tys. m2.
EN The new housing complex has total cubature of 185,500 m3 and allotment of 3,5 ha.
4
100%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 4 32--39
PL Proces opróżniania silosów charakteryzuje się utrudnieniami i uciążliwościami eksploatacyjnymi, zróżnicowanymi ze względu na konstrukcje silosu, rodzaj składowanego materiału sypkiego oraz sposób opróżniania. W celu rozpoznania mechanizmu płynięcia oraz wpływu parametrów zewnętrznych na zachowanie s[...]
EN The process in which the silos storages are being emptied involves many difficulties and operational problems, varied due to the silos structure, type of the stored material and way in which the silo is emptied. In order to recognize the flow patterns and the impact of the external factors on behavi[...]
5
100%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 5 26--31
PL Proces opróżniania silosów charakteryzuje się utrudnieniami i uciążliwościami eksploatacyjnymi, zróżnicowanymi ze względu na konstrukcje silosu, rodzaj składowanego materiału sypkiego oraz sposób opróżniania. W celu rozpoznania mechanizmu płynięcia oraz wpływu parametrów zewnętrznych na zachowanie s[...]
EN The process in which the silo-storages are being emptied involves many difficulties and operational problems, varied due to the silos structure, type of the stored material and way in which the silo is emptied. In order to recognize the flow patterns and the impact of the external factors on behavio[...]
6
100%
Przegląd Budowlany
PL W artykule przedstawiono przykłady rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przedwojennych wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanych w Gdyni na terenie dzielnicy Działki Leśne, które obecnie, w czasie prowadzenia prac remontowo-modernizacyjnych, powodują powstawanie znacznych utrudnień wydłuż[...]
EN In the paper examples of solutions of structural-material prewar multi-occupied residential buildings carried out were presented in Gdynia in the district of Woody Plots which at present, during conducting renovation-modernization works cause coming into existence of considerable impediments extendi[...]
7
100%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 1 33--37
PL W artykule przedstawiono opis usterek stropu nad podziemną halą garażową budynku mieszkalno – usługowego który zaprojektowany oraz wykonany został w technologii stropodachu odwróconego. W pracy przedstawiono analizę wpływu przyjętych rozwiązań projektowych i wykonawczych oraz dotychczasowego sposobu[...]
EN This article describes defects in the ceiling above the underground garage of a residential and service building, designed and built using flat roof technology with inverted order of layers. An analysis is made of how the solutions adopted in design and construction, and the manner of use, have affe[...]
8
100%
Izolacje
2017 R. 22, nr 3 44--48
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności montażu kotew chemicznych (wklejanych) osadzonych w drążonych pionowo blokach wapienno-piaskowych. Badania wykonano dla przypadków montażu kotew w różnych fragmentach bloków: w części pełnościennej, w osi symetrii oraz na krawędzi otworu pionoweg[...]
EN The article shows the results of measurements of the performance of bonded anchors (adhesive anchors) set in vertically drilled lime and sand blocks. Testing covered the cases of anchors mounted in various sections of these blocks, namely in the solid wall part, in the symmetry axis, and at the edge[...]
9
100%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono opis uszkodzeń cieplno-wilgotnościowych węzła stropowo-ściennego oraz ścian zewnętrznych lokalu mieszkalnego usytuowanego na ostatniej kondygnacji budynku zamieszkania zbiorowego. Opisano zakres zrealizowanych w okresie wcześniejszym prac remontowych mających za zadanie usun[...]
EN The paper presents a description of thermal and moisture-related damage to the floor/wall unit and external walls of a flat located on the top floor of a multi-family residential building. There is a description of the scope of repairs carried out previously to rectify the existing damage. The paper[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2007 nr 61 211-217
PL W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe budynków budownictwa wiejskiego, realizowanych na podstawie indywidualnych opracowań projektowych z zastosowaniem prefabrykowanych elementów systemów wielkopłytowych. Połączenie technologii tradycyjnej i metod uprzemysłowionych m[...]
EN In the paper structural-material solutions of rural housing building. performed on the basis of the individual design projects with the application of elements of the large-panel systems are presented. Combining of the traditional technology with the semi-industrial methods were expected to intensif[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2007 nr 61 203-210
PL W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe budynków mieszkalnych realizowanych w Systemie Budownictwa Wielkoblokowego według tzw. Zestawu Gdańskiego. Rozwiązania te wprowadzone na Wybrzeżu pod popularną nazwą Morek były prototypowymi w zakresie zastosowania prefabrykacji w budown[...]
EN In the paper structural-material solutions of housing buildings realised with Large-Block Building Systems according to the so called Gdansk Version are presented. Those solutions implemented on the Baltic Seashore with the popular name Morek were the prototype in the area of application the prefabr[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2004 nr 3 85-92
PL W artykule przedstawiono budowę i ograniczenia konwencjonalnych samochodowych systemów zabezpieczających (SSZ) przed włamaniem i kradzieżą. Systemom obecnym na rynku przeciwstawiono nową koncepcję rozproszonego systemu zabezpieczającego zbudowanego z modułów połączonych magistralą LIN, dedykowaną do[...]
EN The paper presents fundamentals and limitations of conventional (single unit) Vehicle Security Systems. To overcome these limitations, the new concept of modular Vehicle Security System is presented, based on LIN bus, dedicated for low transmission rate automotive industry solutions. Benefits of new[...]
13
100%
Polish Maritime Research
2018 nr 4 149--153
EN The following article describes the damages of the concrete railway track bed at the place of unloading petroleum products located in the immediate vicinity of the cargo berth. The concrete of the track bed has been a subject to degradation as a result of many years of exploitation resulting, inter [...]
14
100%
Izolacje
2018 R. 23, nr 6 110--113
PL W artykule przedstawiono opis dachu drewnianego w budynku mieszkalnym, który po wielu latach eksploatacji został poddany pracom remontowym. Długotrwały okres eksploatacji budynku, brak regularnie prowadzonych remontów okresowych oraz błędnie określony zakres prac remontu kapitalnego pokrycia doprowa[...]
EN The article presents the description of a wooden roof in a residential building that was subjected to repair work following long years of usage. The long period of use of the building, without any regular repairs and a wrongly determined scope of general repair work for the covering caused a dramati[...]
15
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 5 369--372
A description of the monument of the coach house situated in housing estates carried out of which luxury apartments constitute the body of housing substance in lofts. A need of the change of the way to use the building of the coach house and his target use as the commercial object – small covered ma[...]
PL Opis zabytkowego budynku Wozowni usytuowanego na terenie realizowanego osiedla mieszkaniowego, którego główną część substancji mieszkaniowej stanowią apartamenty w loftach. Konieczność zmiany sposobu użytkowania budynku Wozowni i jego docelowej eksploatacji jako obiektu handlowego – małej Hali Targo[...]
16
63%
Metrology and Measurement Systems
EN The paper presents an investigation on the accelerated impedance spectrum measurement method, oriented at parameter identification of technical objects modelled by a linear equivalent circuit, e.g. anticorrosion coatings. The method is based on multisine signal stimulation of an object and response [...]
17
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2000 nr 1 24-28
PL Wyniki badań doświadczalnych nad efektami dynamicznymi w materiałach sypkich podczas opróżniania silosów. Pomiary składowych przyspieszenia pionowego promieniowego i obwodowego na ścianach silosów, przyspieszenie pionowego materiału sypkiego, składowych odkształcenia pionowego i obwodowego ściany si[...]
EN Results of experiments on dynamical effects in loose material during emptying a silo. Measurements of vertical radial and circumferential acceleration components on the silo walls, vertical accelerations of the loose material, vertical and circumferential deformation components of the silo walls as [...]
18
63%
Przegląd Budowlany
19
63%
Przegląd Budowlany
20
63%
Przegląd Budowlany
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last