Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2008 Vol. 15, nr 10 1057-1066
PL Celem podjętych badań była ocena wpływu nawożenia osadami ściekowymi i ich mieszaninami z torfem na ilość plonu biomasy kukurydzy oraz zawartość manganu w biomasie roślin i w glebach o zróżnicowanym składzie granulometrycznym. Nawożenie osadami ściekowymi i mieszaninami osadów z torfem działało korz[...]
EN The research aimed to assess the effect of fertilization with sewage sludge and their mixtures with peat on the amount of maize biomass yield, as well as contents of manganese in plant biomass and in soil with diversified texture. Fertilization with sewage sludge and their mixtures with peat more ad[...]
2
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2008 Vol. 15, nr 11 1225-1238
PL Zróżnicowane warunki glebowe, bardzo często spowodowane niezrównoważonym nawożeniem, wyraźnie modyfikują dostępność pierwiastków dla roślin. W warunkach doświadczenia wazonowego podjęto badania mające na celu określenie wpływu nawożenia mineralnego oraz materiałami organicznymi na dostępność dla roś[...]
EN Diversified soil conditions, frequently caused by inconsistent fertilization apparently modify element bioavailability. In conditions of a pot experiment research was conducted to determine the effect of mineral and organic fertilization on bioavail-ability of phosphorus, potassium, magnesium and su[...]
3
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2002 Vol. 9, nr 11 1333-1345
PL W latach 1996-1999 przeprowadzono doświadczenie wazonowe, którego celem było prześledzenie działania bezpośredniego i następczego chromu wprowadzonego wraz z kompostami i wermikompostami z osadów garbarskich na plon wybranych roślin uprawnych. Uzyskane plony roślin porównywano z uzyskanymi pod wpływ[...]
EN A pot experiment was carried out at a vegetation hall of the Agricultural Chemistry Department, Agricultural University of Kraków in 1996-1999. The investigations aimed to observe plant tolerance to chromium supplied to the soil with composts and vermicomposts based on tannery sludge overloaded will[...]
4
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Biodostępność pierwiastków śladowych ma kluczowe znaczenie w kwestii stymulacji lub hamowania procesów wzrostu i rozwoju roślin w późniejszych etapach ich życia, a w konsekwencji prowadzi do zmian wartości biologicznej biomasy np. ograniczając jej wykorzystanie. Ocenę wpływu sztucznego zanieczyszcze[...]
EN Trace element bioavailability is of key importance for stimulation or inhibition of plant growth and development processes at later stages of their life and in result leads to changes of biomass biological value, eg limiting its use. As assessment of artificial soil pollution with benzo(a)pyrene, ch[...]
5
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu nawożenia komunalnymi osadami ściekowymi na zawartość siarki, białka ogólnego, metioniny i cysteiny w biomasie pszenicy jarej. Badania przeprowadzono w 3-letnim doświadczeniu polowym na glebie opadowo-glejowych o składzie granulometrycznym gliny ci[...]
EN The aim of conducted experiments was determining the effect of fertilization with municipal sewage sludge on the contents of sulphur, total protein, methionine and cysteine in spring wheat biomass. The research was conducted in a three-year field experiment on Stagnic Gleysol soil with granulometric[...]
6
100%
Inżynieria Ekologiczna
2004 Nr 9 112--121
EN Investigations were carried out to determine the effect of applied unprocessed and composted sewage sludge on the content of soluble forms and forms extracted by I mol dm 3 HCl solution and on total forms of some selected heavy metals in soil. The experiment was set up in 1996 before exec[...]
7
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Wykorzystując substancje odpadowe, nawet po ich uszlachetnieniu, należy w pierwszej kolejności, przed wykorzystaniem do nawożenia, określić ich wpływ na środowisko, w tym rośliny i glebę. Dlatego celem prezentowanych badań było przedstawienie zmian zawartości wybranych mikroelementów w owsie uprawia[...]
EN Waste materials, even after their refinement, should be checked for their environmental impact, including that on plants and soil. Therefore, this study was aimed at presenting changes in selected microelements content in oat cultivated in soil with compost supplements concerning the fodder value of[...]
8
63%
Inżynieria Ekologiczna
2009 Nr 21 7-14
EN The content of mercury, despite its decrease in the environment, should be monitored at different levels among other tings due to regional differences. Mercury circulation depends mainly on redox potential and reaction. Sewer deposits and other wastes are particularly dangerous when it comes to this[...]
9
63%
Inżynieria Ekologiczna
2010 Nr 22 25-33
PL Przeanalizowano zmiany w zakwaszeniu gleby długotrwałego (41 lat) doświadczenia nawozowego w Czarnym Potoku koło Krynicy. Wartości pH gleby serii bez wapnowania były modyfikowane przez rodzaj i poziom nawożenia mineralnego. Największe zmiany pH gleby miały miejsce w pierwszych kilku latach trwania d[...]
EN Changes in the soil pH were analysed in the period of three liming rotations in the long-term (41 years) fertilizing experiment in Czarny Potok near Krynica. The value of the soil pH in the series without liming depended on the kind and level of fertilization. The biggest changes in the soil pH were[...]
10
63%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 34 29--37
PL Istnieje możliwość kontrolowania glebowych zasobów mikroelementów poprzez regulowanie odczynu gleby. Wapnowanie ogranicza nadmierne pobieranie składników oraz ich straty, co skutkuje wydłużeniem czasu korzystania z zasobów glebowych. W praktyce wykorzystanie zastosowanych dawek mikroelementów przez [...]
EN Soil resources of microelements can be controlled by the regulation of the soil reaction.Liming reduces excessive uptake of elements and their loses, allowing plants to use soil resourceslonger. In practice meadow plants use applied microelements to a small degree so it is necessary totaken into con[...]
11
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2008 Vol. 15, nr 12 1377-1386
PL Celem podjętych badań było wykluczenie lub potwierdzenie wpływu działalności rolniczej gospodarstw o różnej wielkości na elementy analizy wynikające z tzw. dyrektywy azotanowej. Przeprowadzono ankietę w trzech obszarach województwa świętokrzyskiego w obrębie górnego dorzecza Wisły. Forma i zakres an[...]
EN The investigations were conducted to negate or confirm the effect of agricultural activities of various size farms on the elements of analysis resulting from the so-called nitrate directive. Surveys were conducted in three areas of the Świętokrzyskie Province within the upper Vistula River basin. Th[...]
12
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przeprowadzono analizę zmian zawartości magnezu w runi łąki górskiej w długotrwałym doświadczeniu nawozowym. Doświadczenie założone w 1968 r. obejmuje 8 kombinacji nawozowych w dwóch seriach: bez wapnowania i wapnowanej w 1985 i 1995. W 1994 r. zastosowano jednorazowo 8 kg Mg o ha-1. Zwiększenie zaw[...]
EN Analysis of changes in the magnesium content in the mountain meadow sward studied in the long-term fertilizer experiment was presented in the paper. The experiment was set up in 1968 and includes 8 combined treatments in two series: without liming and limed in 1985 and 1995. A single dose of 8 kg Mg[...]
13
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono wyniki badań uzyskane w 36 roku statycznego wieloletniego doświadczenia polowego w Czarnym Potoku. Kumulacja substancji organicznej w glebach trwałych użytków zielonych jest zjawiskiem znanym. Wydaje się, więc zasadne poznanie wpływu tego składnika gleby na dostępność metali ciężkich o[...]
EN The work presents results obtained in 36th year of long-term static field experiment at Czarny Potok. Accumulation of organic substance in soil of permanent grasslands is a well-known phenomenon. Therefore it seems justified to learn the influence of Ibis soil component on heavy metal bioavailabilit[...]
14
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badania prowadzono w doświadczeniu wazonowym, obejmującym 6 obiektów nawozowych w dwóch seriach - jedna seria założona została jesienią 2000 r., a druga (o takim samym schemacie) wiosną 200 I r. Schemat nawożenia: kontrola - bez nawożenia; nawozy mineralne NPK; obornik; osad z chemicznej oczyszczaln[...]
EN A significant increase in the maize yield was detected, both of the above-ground parts and roots in result of autumn application of organic fertilisation. White mustard grown in the second year of the experiment did not respond by significant increase in the above ground parts and roots yield depend[...]
15
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL W runi trawiastej regionu Dębicy nie stwierdzono na ogół przekroczenia granicznych zawartości metali ciężkich stosowanych przy ocenie jakościowej pasz, poza kadmem i manganem. Stwierdzone przekroczenie liczb granicznych przydatności paszowej runi łąkowej w przypadku kadmu (0,5 mg Cd [razy] kg[do min[...]
EN Generally for the Dębica region, PL no exceeded heavy metal concentration limit values as used for fodder quality assessment were found, beside cadmium and manganese. Determined exceeded limit numbers of meadow sward forage usability concerning cadmium (0.5 mg Cd[x] kg[to minus 1] dry mass) were obs[...]
16
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badania prowadzono w doświadczeniu wazonowym, którego celem było określenie wpływu terminu stosowania oraz rodzaju osadu ściekowego na wrażliwość rośliny testowej (kukurydzy odmiany "Koka") na wprowadzone z materiałami organicznymi metale ciężkie. Do nawożenia zastosowano dwa osady ściekowe z oczysz[...]
EN The studies were conducted as a pot experiment aimed at determining the effect of application date and kind of used sewage sludge on tested plant (maize Koka ev.) sensitivity to heavy metals supplied with the organic materials. Two kinds of sludge from industrial sewage treatment and two from munici[...]
17
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2002 Vol. 9, nr 11 1347-13356
PL Celem niniejszej pracy było określenie wpływu zastosowanego do nawożenia gleby osadu garbarskiego nieprzetworzonego oraz wermikompostów z różnymi dodatkami na wybrane właściwości gleby oraz na mobilność niektórych metali ciężkich. Działanie odkwaszające wermikompostów i osadu nieprzetworzonego zasto[...]
EN The work aimed to determine the effect of applied unprocessed tannery sludge and vermicomposts with various additions used as fertilizers on soil properties and mobility of some heavy metals. De-acidifying effect of vermicomposts and unprocessed sludge used for the field experiment was stronger imme[...]
18
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2002 Vol. 9, nr 11 1357-1363
PL Celem przeprowadzonych badań było oznaczenie zawartości niektórych metali ciężkich (Cr, Zn, Pb, Cu, Cd i Ni) w poszczególnych warstwach profilu glebowego łąki trwałej oraz określenie poziomu ewentualnego zanieczyszczenia tymi pierwiastkami. Ogólna zawartość badanych metali ciężkich w profilach glebo[...]
EN The aim of the investigations was to assess the concentrations of same heavy metals (Cr, Zn, Pb, Cu, Cd and Ni) in individual layers of the permanent meadow soil profile and to determine the resultant pollution with these metals. Total concentrations of tested heavy metals in the soil profiles were [...]
19
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 7 587-594
PL Badania prowadzono w doświadczeniu wazonowym, którego celem było określenie wpływu chromu Cr(VI) i Cr(III) zastosowanego w różnych dawkach na plon i zawartość tego metalu w roślinach i glebie, a także jego udział we frakcjach. W pierwszym roku we wszystkich obiektach zastosowano jednakowe nawożenie [...]
EN Pot experiment provided determination the effect of various doses of Cr(VI) and Cr(III) chromium on the crop, bioaccumulation of that metal and changes in its concentration in soil. The experiment comprised 7 objects. Identical mineral NPK fertilisation was applied to all objects in the first year. [...]
20
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Nie wyjaśniony do końca problem mobilności metali ciężkich w wermikompostach powstałych z udziałem osadów garbarskich i komponentów strukturalnych skłoniły autorów niniejszej publikacji do podjęcia badań w tym zakresie. Celem ich było określenie mobilności metali ciężkich w wermikompostach oraz ich [...]
EN Still not fully clarified problem of heavy metal mobility in vermicomposts produced with an addition of tannery sludge and structural components made the authors of the presented paper undertake research in this field to determine heavy metal mobility in vermicomposts and their concentrations in the[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last