Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 5 452--466
PL Transport lotniczy w Polsce jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rodzajów transportu . Dynamika wzrostu wymusza konieczność rozważań nad rozbudową elementów infrastruktury logistycznej punktowej w tym rodzaju transportu w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych. Budowa portów lotni[...]
EN Air freight is the most dynamically developing type of transportation. Growth’s dynamics determines further consideration of logistics’ point infrastructure development, in order to fulfil transport needs. Constructing airports is very complex enterprise, that engages large financial means. Therefor[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2011 Nr 1 30--40
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie genezy oraz najważniejszych etapów instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego, z uwzględnieniem uwarunkowań i założeń europejskiego systemu bezpieczeństwa i obrony. Autor chciał również przybliżyć zasadnicze instytucje składowe europejskiego mecha[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2011 Nr 2 40--46
PL Idea europejskich sił zbrojnych będących narzędziem wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej sięga lat 50-tych XX wieku i Planu Pleven’a. Deklaracje polityków państw członkowskich UE przybrały w 2004 r. formę gotowych do użycia międzynarodowych sił wojskowych, będących w stanie wykonywać zad[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2012 Nr 2 67--76
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych przesłanek powstania systemu bezpieczeństwa państwa Izrael, z naciskiem na uwarunkowania historyczno-kulturowe oraz geopolityczne. Ponadto, autor artykułu chciałby uwzględnić obecną strukturą i ogólne przygotowanie systemu bezpieczeństwa Izrae[...]
5
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 5 451--470
PL Dynamiczny rozwój transportu intermodalnego w Polsce jest naturalną tendencją współczesnego rynku wymiany handlowej. Zaletą transportu intermodalnego jest wykorzystanie zintegrowanej jednostki ładunkowej. Terminal przeładunkowy jest elementem punktowym w dynamicznie rozwijającym się systemie transpo[...]
EN The dynamic development of intermodal transportation in Poland is a natural tendency of modern trade market. The advantage of intermodal transportation is the usage of an integrated load unit. Transshipment terminal is a point element in the rapidly expanding intermodal transportation system. It is [...]
6
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Działania sił zbrojnych, zwłaszcza w zakresie szkoleń, podczas których wykorzystuje się ciężki sprzęt bojowy i transportowy oraz ostrą amunicję, mogą wpływać destruktywnie na środowisko. Nie da się tego uniknąć, można jednak i należy minimalizować negatywne oddziaływania. Konieczność przemieszczania[...]
EN Activities of the armed forces, particularly certain kinds of training courses, which require heavy combat and transport equipment as well as live ammunition, may have destructive impact on environment. It is unavoidable, but negative influence may and should be minimized. Necessity of relocating co[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2011 Nr 16 167-175
PL W pracy przedstawiono sposób aplikacji frezowania obiegowego gwintów na obrabiarce CNC ze sterowaniem 2,5-osiowym. Opracowana idea pozwala „oszukać" sterownik maszyny i zastąpić niezbędny spiralny ruch narzędzia powtarzaniem sekwencji interpolacji kołowej frezu oraz jego przemieszczania wzdłuż osi n[...]
EN In the paper a method of the circulating thread milling application on a 2.5 axes controlled machine tool has been shown. The devised manner allows us to "cheat" a machine's controller and replace a helical motion of a tool by a repeated sequence circular interpolation and cutting along a thread's a[...]
8
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 5 522--542
PL Artykuł ma na celu przedstawienie złożoności procesu przechowywania środków bojowych oraz wskazanie możliwych kierunków rozwoju problematyki pod kątem bezpieczeństwa przechowywania ze zwróceniem uwagi na maksymalną dopuszczalną ilość przechowywanych w magazynie materiałów wybuchowych określoną na po[...]
EN The primary objective of this paper is to present ammunition storage systems complexity and defining possible development paths in this field. The publication puts emphasis on maximum permissible explosives amount kept in warehouse depending on calculated RDX equivalent. It presents criteria for cla[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2011 Nr 1 102--117
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń, które miały wpływ na zmianę struktury etnicznej Republiki Irackiej od czasów przed II wojną w Zatoce Perskiej do 2010 roku oraz tych, które miały znaczący wpływ na zmiany w społeczeństwie irackim z uwzględnieniem aspektów relig[...]
10
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 5 484--502, CD
PL Na terenie Polski występują znaczne dysproporcje w rozwoju poszczególnych regionów. Identyfikacja takich obszarów słabo rozwiniętych a następnie przeprowadzone analizy statystyczne, ilościowe, jakościowe, mają na celu jest określenie szczegółowej lokalizacji centrum logistycznego. Przyjęta koncepcja[...]
EN There are significant disparities in the development of the individual regions in Poland. The identification of such underdeveloped areas and subsequent statistical, quantitative and qualitative analyzes are intended to determine the detailed location of a logistics center. The adopted concept assum[...]
11
51%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 1112--1113
PL Producenci pilarek formatowych do drewna dążą do zwiększania dokładności przecinania. Można to osiągnąć np. przez poprawę zachowania się wrzeciona, gdyż od niego w dużej mierze zależą efekty przecinania. Przedstawiono metodykę wyznaczania prędkości krytycznych wrzeciona pilarki formatowej w funkcji [...]
EN Producers of sliding table saws constantly strive for improvement in sawing accuracy. One of the method is an upswing in a spindle behavior, since, it affects to a large degree sawing effects. Methodology of determination of critical rotational speeds of the spindle in a function of the spindle desi[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2014 Nr 1 123--139
PL W europejskim transporcie kolejowym stosowano w ostatnich latach systemy bazujące na przeładunku pionowym lub poziomym. Załadunek i rozładunek w systemach pionowych i poziomych wymaga zastosowania specjalnych terminali z wyposażeniem dodatkowym. Pojazdy wjeżdżają z rampy kolejowej poprzez ostatni wa[...]
EN In recent years combined systems based on vertical or horizontal handling have been implemented into European intermodal railway transport. In vertical and horizontal systems, loading and unloading require special terminals with additional equipment. Vehicles, using their own engines, are driven on [...]
13
45%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The following research presents the method of establishing multispectral composition based on television image standard. The advancement of digital processing image in consortium with the video technique of conducting the image gives brand new opportunities of its usage. Before anything can be condu[...]
14
39%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono metodę tworzenia kompozycji wielospektralnych w oparciu o obrazy standardu telewizyjnego. Rozwój cyfrowego przetwarzania obrazów w połączniu z video techniką pozyskiwania zobrazowań daje nowe jakościowo możliwości ich wykorzystania. Na omawiany proces składa się wiele et[...]
EN This research presents the method of establishing multispectral composition based on the television image standard. The advancement of digital processing image in consortium with the video technique of obtaining the image gives brandt new opportunities of its usage. Before anything can be conducted [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last