Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polityka Energetyczna
2011 T. 14, z. 2 427-439
PL Jedną z dróg ograniczania emisji ditlenku węgla jest usuwanie go ze strumieni gazów odlotowych. W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję wydzielania CO2 ze spalin w procesie hybrydowym, łączącym adsorpcję zmiennociśnieniową (PSA) i separację membranową. W szczególności omówiono podstawowe założeni[...]
EN Directive 2009/31/WE concerning geological storage of carbon dioxide (the so-called CSS Directive) is yet another step taken by the EU in limiting CO2 emissions. Since free emission quotas are going to be phased out, our energy sector will be compelled to implement the various CO2 abatement options [...]
2
100%
Chemical and Process Engineering
EN HY2SEPS was an EU-funded project directed at the reduction of C02 emissions. The principal objective of the project was to develop a hybrid membrane-adsorptive H2/C02 separation technique that would form an integral element of the pre-combustion process. Specific tasks included the derivation of sim[...]
3
100%
Polityka Energetyczna
PL Jednym z bardziej atrakcyjnych, alternatywnych do gazu ziemnego, źródeł wodoru są strumienie gazów przemysłowych generowanych w różnych procesach chemicznych. Biorąc pod uwagę znaczne zróżnicowanie tych strumieni względem stężenia wodoru, temperatury i ciśnienia, proces wydzielania wodoru z takich m[...]
EN Industrial gaseous streams produced in various chemical processes are very attractive source of hydrogen. Their composition, temperature and pressure are, however, diversified so that a process of hydrogen separation from these streams has to be developed separately for each specific case. The hydro[...]
4
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 37-38
PL Omówiono problem utylizacji metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym kopalń węgla kamiennego (VAM - Ventilation Air Methane), poprzez jego niekatalityczne spalanie w termicznym reaktorze rewersyjnym (TFRR). Badany demonstracyjny reaktor pracował autotermicznie przy stężeniach wlotowych od 0,2% obj[...]
EN The paper presents a problem of utilization of methane contained in ventilation air (VAM) from coal mine shafts through its non-catalytic combustion in the so-called thermal flow reversal reactors (TFRR). The research carried out in a demonstration reactor revealed that it could operate autothermi-c[...]
5
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 4 28-29
PL Przedstawiono wyniki badań rozpuszczalności talku w roztworach kwasu octowego, siarkowego i chlorku amonu. Badania wykonano dla zmiennych wartości temperatury, prędkości obrotowej mieszadła i stężenia rozpuszczalnika. Stopień ekstrakcji magnezu z minerału do roztworu po ok. 4 godzinach prowadzenia p[...]
EN The results of experimental study on natural talc dissolution are presented in the paper. The investigations were made for acetic acid, sulfuric acid and ammonium chloride solutions at different values of temperature, mixing velocity and solvent concentration. After 4 hours of mixing the fraction of[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2011 nr 15 5-13
PL Przedstawiono wyniki badań równowagi adsorpcji tlenu na zeolitowych sitach molekularnych 13X, które mogą być stosowane w adsorpcyjnych procesach wydzielania CO2 ze strumieni spalin. Stwierdzono, że tlen jest najsłabiej adsorbującym się gazem, spośród głównych składników spalin suchych. Stwierdzono t[...]
EN Experimental results are presented on the adsorption equilibria of oxygen over zeolite molecular sieves 13X which may be used in the separation of CO2 from flue gas streams. It is found that oxygen is the weakest adsorbing species among the main components of a dry flue gas. It is also concluded tha[...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2011 nr 15 61-72
PL Przedstawiono wyniki badań rozpuszczalności talku w roztworach wybranych związków organicznych. Badania prowadzono w reaktorze o pojemności 1 dm3, dla zmiennych wartości stężenia rozpuszczalnika (1-3, M), temperatury (30-90 st.C) oraz prędkości obrotowej mieszadła (300-1100 1/min). Oznaczano stężeni[...]
EN Results are presented of experimental investigations on dissolution of talc in selected organic compounds. The measurements were done in a 1 dm3 reactor, for different values of solvent concentration (1-3. M), temperature (30-90 st.C) and stirrer speed (300-1100 1/min). The concentration of Mg+2 and[...]
8
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 5 713-717
9
100%
Polityka Energetyczna
2008 T. 11, z. 1 517-529
PL Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza C02, jest jednym z głównych zadań stawianych w projektach ramowych UE. Było ono m.in. celem priorytetu tematycznego 6.1 (Zrównoważone Systemy Energetyczne) 6. Programu Ramowego UE. W obrębie tego priorytetu jest realizowany projekt HY2SEPS, zapreze[...]
EN HY2SEPS (Hybrid Hydrogen - Carbon Dioxide Separation Systems) is one of the EU-funded projects directed at the reduction of CO2 emissions [1]. The principal objective of the project is to develop a hybrid membranę - adsorptive H2/CO2 separation techniąue that would form an integral element of the pr[...]
10
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych kinetyki krystalizacji bezwodnego siarczanu sodu w laboratoryjnej instalacji wyparnej zawierającej krystalizator typu DTB o pojemności ok. 1 dm3. Model krystalizatora MSMPR wykorzystano do wyznaczania liniowej szybkości wzrostu kryształów i efektywnej szybk[...]
EN Results are presented of experimental investigations on the kinetics of crystallization of anhydrous sodium sulfate. The measurements were made in a laboratory evaporative installation containing a 1 dm3 crystallizer. The linear crystal growth and effective nucleation rates have been estimated from [...]
11
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2008 nr 11 87-103
PL Termiczne (homogeniczne) spalanie w fazie gazowej niskostężonych mieszanin metan - powietrze występuje zarówno w termicznych jak i katalitycznych reaktorach z rewersją przepływu. Dla modelowania i projektowania takich reaktorów niezbędny jest wiarygodny i w miarę prosty model kinetyki takiego spalan[...]
EN Homogeneous combustion of lean methane-air mixtures occurs in both thermal and catalytic reverse-flow reactors. Detailed descriptions of the kinetic of homogeneous combustion are available in the literature, their practical usefulness is however, doubtful. A simple model is proposed which direct!;1 [...]
12
100%
Chemical and Process Engineering
PL Doświadczalne izotermy adsorpcji CO2, CO, CH4 i N2 na próbce kryształów fojazytu, stanowiącej materiał warstwy aktywnej membran ceramicznych, opisano za pomocą krzywych charakterystycznych w ujęciu Dubinina i Yanga. Stwierdzono, że równowagę CO2 na fojazycie lepiej opisuje krzywa charakterystyczna w[...]
EN Experimental isotherms for the adsorption of CO2, CO, CH4 and N2 on faujasite, which forms active layers of ceramic membranes, have been described using characteristic curves in the forms proposed by Dubinin and Yang. It was found that the CO2-faujasite equilibria are best described by the curve pro[...]
13
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2007 nr 9 43-53
PL W pracy wyznaczono doświadczalnie idealny i rzeczywisty współczynnik separacji CO2/N2 dla membran kompozytowych, których warstwę aktywną stanowi) polidimetylosiloksan (PDMS) o grubości 7-10 (im. a warstwę nośną - polieteroimid (PEI) lub polifluorek winylidenu (PVDF). Obliczono współczynniki permeacj[...]
EN The ideal and real CO2/N3 separation coefficients are determined experimentally for composite membranes consisting of polyetherimide (PEI) and polyvinylidene fluoride (PVDF) as a support and polydimethylsiloxane (PDMS). of 7 - lO μm thick, as an active layer. Permeability coefficients are caiculated[...]
14
100%
Polityka Energetyczna
PL Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza CO2 jest obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań podejmowanych przez instytucje naukowe, rządy państw i organizacje przemysłowe na całym świecie. Inicjowanie działań zmierzających do rozwiązania tego problemu stało się m.in. celem priorytetu tema[...]
EN Increased CO2 emissions in the atmosphere are the result of human activities related to energy production from fossil fuels. Fossil fuels are expected to be the main source of energy for the next decades, and the main source of CO2 emissions associated with human activity. To meet future regulations[...]
15
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 2 158-162
16
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań równowagi adsorpcji i kinetyki transportu masy CO2, H2, CO, CH4 i N2 na próbce kryształów fojazytu, stanowiącej materiał warstwy aktywnej membran ceramicznych. Najsilniej adsorbującym się składnikiem okazał się CO2, natomiast adsorpcja wodoru i azotu jest znikoma. Stwierdz[...]
EN The study concerns the equilibria and kinetics of adsorption of CO2, H2, CO, CH4 and N2 over faujasite crystals which form an active layer of ceramic membranes. The most strongly adsorbed species is CO2, while the adsorption of hydrogen and nitrogen is negligible. It was found that the experimental [...]
17
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2002 R. 47, nr 7 324-328
PL Omówiono wyniki badań możliwości stosowania dolomitowych odpadów flotacyjnych ze wzbogacania polskich rud cynkowo-ołowiowych i miedziowych jako sorbentów w procesie odsiarczania spalin metodą mokrą. Określono sprawność odsiarczania, pojemność sorbentów, pH zawiesiny absorpcyjnej, właściwości wytwarz[...]
EN The paper presents results of the investigation aimed to determine possibility of using dolomite-type flotation tailings from the enrichment of Polish zinc-lead ores and copper ores as sorbents in the wet FGD process. Efficiency of sulphur removal, sorbent capacity, pH of the working suspension, and[...]
18
100%
Polityka Energetyczna
PL Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w tym metanu, stawia się obecnie instytucjom badawczym jako jedno z najważniejszych zadań. Emisja metanu, oprócz negatywnych skutków ekologicznych, powoduje także duże straty energii. Około 12% (22 mln Mg/rok) światowej emisji CH4 związanych jest z wydobycie[...]
EN The reduction of greenhouse gas emissions, including methane, is now one of the principal priorities of research centres throughout the world. The emissions of methane, apart from an adverse environmental impact, lead to considerable energy losses. Some 12 per cent (22 Mt/year) of the global annual [...]
19
100%
Chemik
PL Przedstawiono podstawowe pojecia stosowane w badaniach rozkładu rozmiarów cząstek - elementów fazy rozproszonej oraz podano charakterystykę i ocenę najpopularniejszych metod analizy ziarnowej ciał stałych. Na przykładzie uzyskanych wyników badań rozkładu ziarnowego kryształów siarczanu sodu, zapreze[...]
EN Presented are primary notions used in size distribution testing of particles being elements of dispersed phases, as well as characteristic and estimation of the most common methods used in particle size distribution analysis of solids. On the basis of results of our own examination into sodium sulfa[...]
20
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 4 119-127
PL W niniejszej części pracy omówiono wyniki badań periodycznej filtracji wirowej w skali labolatoryjnej dla zawiesin gipsu niedotlenionego, dotlenionego z przerwą w trakcie absorpcji i dotlenionego. Na ich podstawie zaproponowano własne zależności empiryczne obowiązujące w przebadanym zakresie zmienno[...]
EN In this part of work the results of the labolatory scale studies of periodical centrifugal filtration for suspencions of underoxidised, oxidised with a pause during absorption, and oxidised gypsum have been discussed. Taking them as a basis, the autors propose their own empirical formulae, being val[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last