Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Na podstawie obszernej literatury źródłowej, w artykule zaprezentowano aktualne, światowe kierunki badań, mające na celu zwiększanie możliwości aplikacyjnego wykorzystania systemów radiowej identyfikacji obiektów RFID. Na tej podstawie scharakteryzowano obszar prac teoretycznych i doświadczalnych, p[...]
EN The current, global directions of research for the purpose of expanding range of the radio frequency identification system (RFID) applications have been presented in this paper based on the comprehensive of source literature. On this basis, area of theoretical research and experimental investigation[...]
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Poprawne działanie anteny czytnika/programatora indukcyjnie sprzężonego systemu radiowej identyfikacji obiektów dalekiego zasięgu w pasmie HF wymaga podłączenia - niedopasowanej impedancyjnie i falowo - pętli antenowej do impedancyjnie dopasowanego wyjścia układu nadawczo/odbiorczego W artykule zapr[...]
EN The correct working of the read/write device antenna for HF long range radio frequency identification systems with inductive coupling, requires connecting the matched output of transmitter/receiver device to the antenna loop which is impedance and wave mismatch. The efficiency process of antenna syn[...]
3
100%
Metrology and Measurement Systems
2016 Vol. 23, nr 2 163--172
EN The operating principles of RFID antennas should be considered differently than it is applied in the classical theory of radio communication systems. The procedure of measuring the radiation pattern of antennas that could be applied to RFID transponders operating in the UHF band is seldom discussed [...]
4
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 11 956-958
PL W artykule zaprezentowano dwie metody wyznaczania czułości chipu identyfikatora funkcjonującego w propagacyjnych systemach RFID pasma UHF. Czułość jest reprezentowana przez minimalną moc, która zapewnia prawidłowe działanie identyfikatora w systemie. Parametr ten stanowi podstawę dla syntezy trójwym[...]
EN Nowadays there is often a need to implement innovative solutions in Radio Frequency IDentification (RFID) which relate to different economic and public activity (in industry, commerce, science, medicine and others) [1-3]. It should be noted that among all factors affecting the operation of RFID syst[...]
5
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 12 1469-1472
PL W artykule zaprezentowano problem syntezy obszaru poprawnej pracy dla propagacyjnych systemów RFID, przy założeniu ich prawidłowego funkcjonowania nie tylko w stanach statycznych (obiekty nieruchome), ale także w trudnych warunkach dynamicznych (obiekty zmieniające swoją lokalizację i orientację w p[...]
EN Nowadays there is often a need to design and implement innovative solutions in Radio Frequency IDentification (RFID). It should be noted that among all factors (Section 1) [4-8] affecting the operation of RFID systems the interrogation zone is the most useful parameter at the design stage [1, 2, 4].[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2013 z. 33 [289] 133--146
PL W systemach radiowej identyfikacji obiektów RFID wykorzystuje się wiele rozwiązań konstrukcyjnych anten. Często stosowanymi konstrukcjami anten czytników/programatorów pasma UHF są rozwiązania mikropaskowe. Przyczyną intensywnego rozwoju techniki mikropaskowej są duże możliwości opracowywania konstr[...]
EN In radio frequency identification systems a variety of antenna design solutions are being used. Due to the low costs of production and small dimensions, microstrip solutions are frequently used as an antenna design of read/write devices for UHF band. The reason for the intensive development of micro[...]
7
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Współcześnie często istnieje konieczność projektowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań radiowej identyfikacji obiektów. Typowe zastosowania takich systemów dotyczących różnych aspektów aktywności społeczno-gospodarczej w obszarze przemysłu, handlu, nauki, medycyny i wielu innych dziedzin. W artyk[...]
EN Presently the necessity of design and implementing of modern radio frequency identifiacation systems appears more often. The typical applications of such systems are concentrated on different economic and public activity in industry, commerce, science, medicine and others. The problem of interrogati[...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano efektywny proces syntezy kompletnego obwodu wyjściowego RF, w którym uwzględniono jego poprawne działanie w systemach identyfikacji pojedynczej, w czytnikach/programatorach skonstruowanych na układach IC różnych producentów. Zaprezentowana metoda może zostać zastosowana dla[...]
EN The effective synthesis process of a complete RF output circuit in a proximity range single RFID system with inductive coupling has been presented in the paper. The synthesis also incorporates problems connected with designing read/write devices constructed on the basis of integrated circuits from d[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 1 122-125
PL Każdy nowo kreowany system RFID ze sprzężeniem indukcyjnym musi zapewniać odpowiednie zasilanie pasywnym identyfikatorom w jego obszarze poprawnej pracy. W artykule zaprezentowano metodę analizy kształtu pętli antenowej RWD oraz emitowanego przez nią pola magnetycznego w przestrzeni 3D. Przy poprawn[...]
EN Every new created RFID system with inductive coupling has to provide the correctness of passive tags supply in interrogation zone. The methods of analysis shape and generated magnetic field in 3D space by RWD loop have been presented in this paper. This method enables exact estimation of the non-int[...]
10
63%
Archives of Electrical Engineering
2015 Vol. 64, nr 3 459--470
EN The operation of an anti-collision RFID system is characterized by the interrogation zone which should be estimated in any direction of 3D space for a group of electronic transponders. The interrogation zone should be as large as possible. However, the many problems in this area are due to the fact [...]
11
63%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
2000 nr 9 11-14
12
63%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
2001 nr 12 12-15
13
63%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
14
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Nowo tworzony, pasywny system bezstykowej identyfikacji radiowej powinien zapewniać poprawność zasilania identyfikatorów przy ściśle określonej odległości pracy. Zasilanie pasywnych identyfikatorów radiowych w głównej mierze uwarunkowane jest konstrukcją anten układu nadawczo - odbiorczego. Przedsta[...]
EN New created passive radio frequency identification system has to secure the correctness of tag supply on specific working distance. Passive tag supply generally condition of construction of transmitter - receiver antenna device. The introduced methodology permits practical use of projected read / wr[...]
15
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule autorzy przedstawili nietypową aplikację identyfikatorów RFID w automatyce sterującej do zastosowania w technologii inteligentnych budynków. W zaproponowanym rozwiązaniu użytkownik nie musi ręcznie wyzwalać akcji w procesie kontrolnym sterowania urządzeń wyposażenia domowego. Pomimo, że p[...]
EN Authors propose a non-conventional use of the RFID transponders in smart building automation technology. The solution releases user from necessity to manually trigger actions in control process of household equipment activity. The process is automatic while preserving comfort and safety. The solutio[...]
16
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Problem dopasowania impedancyjnego stanowi ważne zagadnienie dla prawidłowego funkcjonowania systemów radiokomunikacyjnych powszechnego użytku. Jest on szczególnie istotny w technice radiowej identyfikacji obiektów, ponieważ niedopasowanie impedancyjne przedmiotowych urządzeń często może powodować n[...]
EN The problem of impedance matching in radio communication systems is very important. It is especially vital in RFID systems where it sometimes can cause crucial problems and is often the reason why applications do not work properly. Authors put emphasis on problems of antenna designing and impedance [...]
17
51%
Metrology and Measurement Systems
2013 Vol. 20, nr 4 591--600
EN Temperature change is one of key factors which should be taken into account in logistics during transportation or storage of many types of goods. In this study, a passive UHF RFID-enabled sensor system for elevated temperature (above 58°C) detection has been demonstrated. This system consists of an [...]
18
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono problematykę związaną z jakością procesu sterowania autonomicznymi obiektami mobilnymi. Określono wpływ liczby wykrywanych identyfikatorów na zmianę warunków komunikacyjnych. Przeprowadzono analizę wybranych przypadków konfiguracji przestrzennego rozmieszczenia identyfikatorów [...]
EN The problems connected with control process quality of mobile autonomous objects have been presented in this paper. The influence of the number of detected identifiers on modification of communication conditions has been defined. The analysis of selected cases of spatial configuration of RFID transp[...]
19
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przestawiono wybrane zagadnienia aplikacji techniki RFID w procesie nawigacji autonomicznych obiektów, według zaproponowanej metody. Zdefiniowano funkcję identyfikatora RFID jako sensora w przedmiotowym systemie nawigacji. Zaproponowano kognitywistyczne podejście do budowy bazy wiedzy o o[...]
EN The selected issues on applications of RFID technique in the navigation process -according to the proposed method - of autonomous objects have been presented in this paper. The function of RFID identifieras a sensor has been defined in the analyzing navigation system. The cognitive approach to a kno[...]
20
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule autorzy starają się odpowiedzieć na dwa pytania: czy przy obecnym zaawansowaniu technologii elektronicznej możliwe jest wykonanie bezbateryjnego, autonomicznego czujnika z interfejsem RFID, w którym energia byłaby czerpana z innych źródeł dostępnych w jego środowisku pracy, a także jaka t[...]
EN The authors answer two basic questions considered in the paper. Taking into account up-to-date progress in the electronic technology, is it possible to create an autonomous battery-free sensor with RFID interface, in which power energy is harvested from outer sources available in the application env[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last