Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2010 T. 5, nr 4 43--47
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych parametrów komfortu wizualnego takich jak natężenie promieniowania i luminancja. Symulacje przeprowadzono dla dwóch typowych dni: 22-go czerwca oraz 22-go grudnia dla różnego typu zabudowy ulicowej. W analizach uwzględniono nie tylko wpływ kształtu z[...]
EN The paper presents the analyses of simulation of visual comfort parameters like illuminance and luminance. Simulations have been done for 22th of June and 22th of December for different scheme of building street. In analyses have been taken into account not only influence of shape of buildings but a[...]
2
63%
Journal of Ecology and Health
2012 R. 16, nr 4 204-208
PL Populacja dzieci i młodzieży jest grupą najbardziej narażoną na wpływ negatywnych skutków nieprawidłowego żywienia. Dom Dziecka, jako instytucja zastępująca dom rodzinny, powinna mieć swój znaczący udział w zakresie kształtowania i umacniania prawidłowych wzorców prozdrowotnych, w tym także żywienio[...]
EN Children and youth are the population that is the most vulnerable to the negative effects of improper nutrition. An orphanage as an institution acts as a substitute for the family home and thus should play a significant role in shaping and strengthening of proper eating habits. The aim of the study [...]
3
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy omówiono wyniki badań i obliczeń symulacyjnych przeprowadzonych dla jednego, wybranego dnia charakteryzującego się zmiennymi warunkami pogodowymi. Pomiary wykonano przy użyciu Heliobox-u, autorskiego urządzenia pomiarowego do oceny rozkładu natężenia w pomieszczeniach, o stałej geometrii i z[...]
EN A comparison of daylight distribution in buildings space under different climatic conditions is presented in the paper. Measurement results were obtained for one day of 2011, using a scale model of a test room exposed to external weather conditions. Simulations were performed for theoretical standar[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy omówiono wyniki pomiarów i obliczeń symulacyjnych przeprowadzonych dla wybranych dni z okresu od marca 2011 do lutego 2012, charakteryzujących się silnie zachmu-rzonym nieboskłonem. Pomiary wykonano przy użyciu Helioboxu, autorskiego urządzenia pomiarowego do oceny rozkładu natężenia oświetl[...]
EN The main purpose of the present paper is experimental validation of numerical results for cloudy weather conditions. Experiments were conducted using original measurement device – Heliobox. Analyses were carried out for a simple, built in scale, geometry model. Daylight distribution in Heliobox was [...]
5
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 169--176
PL W artykule przedstawiono metodę podziału nieboskłonu na elementy czworoboczne będące wycinkiem sfery. Wykorzystano podział zaproponowany przez Tragenza na 145 segmentów. Na podstawie oryginalnych wyników badań własnych nieboskłonu pośredniego zarejestrowano zestaw obrazów LDR. Następnie przekształco[...]
EN The methodology for sky subdivision according to Tragenza formula into 145 sky segments is presented in a paper. Original LDR images of the sky was registered and transfer into HDR images. Based on HDR description sky luminance at each part of the sky was estimated. All analyzed skies were character[...]
6
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 407--414
PL W artykule omówiono metodę doświetlenia uzupełniającego PSALI pomieszczeń użytkowanych w ciągu dnia. Przedstawiono wyniki obliczeń natężenia oświetlenia sztucznego dla wybranych dni w okresie od kwietnia 2011 do stycznia 2012 w warunkach klimatycznych Łodzi. Dodatkowe oświetlenie wyznaczono przy zał[...]
EN The paper presents a PSALI (Permanent Supplementary Artificial Lighting Interior) method dedicated for the room occupied during a day. Experimental results of artificial lighting illuminance based on the measurement form April 2011 till January 2012 are demonstrate. Supplementary lighting was estima[...]
7
63%
Wiadomości Chemiczne
2014 [Z] 68, 11-12 1049--1071
EN Biotransformations involve mainly microorganisms or individual enzymes applied to catalyze chemical reactions [1]. This field of science is particularly important, because it allows to obtain optically active compounds, which are valuable raw materials for pharmaceutical (Fig. 3, Fig. 6, Fig. 20, Fi[...]
8
63%
Polska Energetyka Słoneczna
2010 nr 2-4 31-36
PL W pracy omówiono zasady obliczeń numerycznych oraz podstawowe założenia metody Wstecznego Śledzenia Promienia, wykorzystywanej do wyznaczania natężenia oświetlenia lub luminancji. W skrócie opisano zasady modelowania oświetlenia dziennego. Przedstawiono przykładowy model obiektu, pomieszczenia w bud[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy podjęto próbę oceny jakości środowiska wewnętrznego w miejscu pracy wzrokowej, pod kątem komfortu wizualnego. Wybrano istniejące pomieszczenie czytelni, przeznaczonej do pracy z tradycyjnymi materiałami piśmiennymi oraz/lub komputerem. Ocenę dokonano w oparciu o wyniki pomiarów in situ, anal[...]
EN Analyses presented in a paper were devoted to estimate visual quality of intellectual working space. The results were obtained based on measurements in situ, processing of HDR image and numerical simulations. Based on the obtained result four parameters of indoors visual quality were estimated: lumi[...]
10
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 4 65--72
PL W pracy przedstawiono wyniki badań natężenia oświetlenia wykonanych w modelu w rzeczywistych warunkach nieboskłonu pochmurnego. Wybrano rezultaty zarejestrowane dla wybranych dni marca 2011. Pomiary z wykorzystaniem precyzyjnego zestawu urządzeń wykonano przy użyciu autorskiego stanowiska badawczego[...]
EN The measurement results of illuminance under real weather conditions are presented in following paper. The results obtained during March 2011 were selected and discussed. Investigation was conducted using original measurement stand Heliobox. Based on the illuminance distribution the dynamic of dayli[...]
11
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL Praca zawiera opis autorskiej, eksperymentalnej metody walidacji metod wyznaczania wewnętrznego natężenia oświetlenia dziennego dla uproszczonej geometrii pomieszczenia. W części pierwszej przedstawiono podstawy metody TDI - całkowitego wskaźnika oświetlenia dziennego. Następnie omówiono zasady dzia[...]
EN The laboratory stand for estimation of daylight distribution in a room of a rectangular geometry is presented. The results of initial validation of Total Daylight Index Methodology (TDI) for overcast and clear sky is compared with numerical results. The daylight illuminance profiles from Heliobox we[...]
12
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 265-270
PL Niniejsze opracowanie jest opisem ostatniego etapu prac nad autorską metodą oceny wykorzystania światła dziennego do oświetlania wnętrz. Prezentowane wyniki określają wymagania dla oświetlenia uzupelniającego w zależności od Całkowitego Wskaźnika Oświetlenia Dziennego TDI. Na tej podstawie możliwe j[...]
EN Spatial daylight illuminance in building interiors is a function of daylight transmission, distribution and utilization. All the factors mentioned above, decide on the amount of daylight entering from the outside and migrating to a given point in the room. This amount is determined by glazing/opaque[...]
13
63%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2008 nr 2 4--6
14
63%
Przemysł Spożywczy
2005 T. 59, nr 5 18, 20--22
PL Kluczowym czynnikiem sukcesu na konkurencyjnym rynku jest efektywne wprowadzanie nowych produkt6w na rynek. Są one efektem prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności innowacyjnej, która musi być starannie zaplanowana i zorganizowana. W pracy przedstawiono proces wprowadzania nowych produktów na[...]
EN The key factor of success on the competitive market is the effective introduction of new products onto the market. They are the outcome of innovation activity conducted by the company, which needs to be carefully planned and organized. The paper presents the process of introducing new products onto [...]
15
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono propozycję metody jednoczesnej oceny poziomu komfortu cieplnego i oświetleniowego w pomieszczeniu wyposażonym w sztuczne źródła promieniowania. Opisano budowę stanowiska badawczego oraz przyjęte założenia metody. Rozpatrywano wpływ energii promieniowania w zakresie promieniowania widzi[...]
EN Paper presents description of proposed methodology for similtaneous assessment of thermal and visual comfort. Methodology is devoted to estimate parameters in artificial working environment occurs in e.g. offices. Some initial results were also discussed.
16
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2006 nr 58 45-52
EN The new approach for the visual comfort assessment is proposed in that paper. It is based on the Total Daylight Index (TDI) methodology taking into account the daylight transmission, distribution and utilization. All parameters are determined by climate, urban context, architecture of the building e[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2006 z. 40 [229] 203-112
PL W referacie przedstawiono metodologię wyznaczania współczynnika zmętnienia opartą na podejściu Linke'go wraz z późniejszymi modyfikacjami. Obliczeniowe wartości współczynnika niezbędna są do wyznaczania poziomu natężenia oświetlenia zewnętrznego przy bezchmurnych nieboskłonach. Zaproponowana metoda [...]
EN The paper presents methodology and calculation procedure of Linke turbidity factor for Polish conditions. According with presented procedure the values of Linke and Normalized Linke Turbidity factors are estimated for Warsaw climatic conditions.
18
51%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 1 53--64
PL W pracy opisano przenośne stanowisko badawcze zlokalizowane na dachu budynku budownictwa Politechniki Łódzkiej. Omówiono procedurę prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem technik zapisu obrazów cyfrowych oraz zastosowane urządzenia. Przedstawiono silne i słabe strony metody. Określono możliwości wykor[...]
EN Movable, measurement stand placed on the roof of university building is presented in a paper. The measurement procedure is described as well as using devices. Strengths and weaknesses of the method are discussed. Practical application of obtained results for definition of Typical Daylighting Years i[...]
19
51%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 2 21--28
PL W pracy przedstawiono dwa sposoby interpretacji cyfrowych obrazów jasności nieboskłonów. Na podstawie obrazów o szerokim zakresie tonalnym HDR, bezpośrednio określono rozkład luminancji zgodny z jasnością poszczególnych obszarów obrazu. Wyniki porównano z analizą pojedynczego zdjęcia przekształconeg[...]
EN Two methods of digital image interpretation is presented in the paper. The luminance distribution was calculated directly from HDR image. The results were compared with isohels obtained from single image. Three types of the skies were analysed: clear, partly cloudy and cloudy. The image of the skies[...]
20
51%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 3 17--22
PL W pracy podjęto próbę oceny jakości środowiska wewnętrznego w miejscu pracy umysłowej, pod kątem komfortu wizualnego oraz zaproponowanie rozwiązań alternatywnych. Wybrano istniejące pomieszczenie czytelni, przeznaczonej do pracy z tradycyjnymi materiałami piśmiennymi oraz/lub komputerem. Ocenę dokon[...]
EN The assessment of visual comfort in an existing room dedicated to intellectual work is presented in a paper. Initially, some measurement in situ have been done. Than based on the obtained results computer model were developed and validated. Finally, for alternative solutions were proposed. Simulatio[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last