Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN Sound diffusers, in particular those based on changes in the phase of the reflected wave (Schroeder diffusers), have recently gained greatly in popularity in acoustics as an effective means to eliminate defects and improve the acoustic performance of interiors. This paper draws attention to a possib[...]
2
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1999 Vol. 33 nr 3 118-120
PL Pył z elektrofiltrów powstający przy wypalaniu klinkieru cementowego stanowi wartościowy odpad, przydatny do wytwarzania zapraw budowlanych. Jednym z możliwych jego zastosowań jest używanie mieszanek pyłowych do poprawy stateczności skarp na składowisku odpadów komunalnych. Opisano próby zagęszczani[...]
EN Dust from electrofilters, witch originates from firing cement c1inker, is a valuable waste useful in production of cement mortars. One of its possible application is using dust mixtures to improve stability of slopes on municipal landfilI sites. The attempts of compacting soil slopes with dust mixtu[...]
3
100%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
1998 R. 50, nr 4 139-144
PL Stwierdzono pełną przydatność kombajnu do pracy w kopalniach odkrywkowych. Osiągnięte wyniki produkcyjne są zadowalające. Kombajn może być dodatkowo wykorzystany do prac pomocniczych, jak: wykonywanie rowów odwadniających, wkopów. przejazdów między poziomami wydobywczymi itp. Maszyna może znaleźć za[...]
EN Confirmed the high usefullness of combined cutter loader RO-100K to the work in strip mine. Reached production results are satisfied. Combined cutter loader RO-100K can be additionally utilize to auxiliary works, as: execusion of dehydrating ditchs, excavations, passages between exploitation levels [...]
4
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 5 168-170
PL Zbadano przydatność mieszanek pyłów z elektrofiltrów cementowni do utwardzania dróg eksploatacyjnych. Opisano próby, których celem było wstępne sprawdzenie zachowania się mieszanek pyłowych aktywowanych cementem w postaci wylewek wypełniających zagłębienia w podłożu. Wylewki poddano próbie polegając[...]
EN The usefullness of mixture of cement plant electrofilter dust to road surfacing has been examined. The objective of the described preliminary tests was to check the behaviour of the cement-activated dust mixtures in form of layers poured-out into ground cavities. The consisted in a passage of a heav[...]
5
100%
Cement Wapno Beton
PL Pył z elektrofiltrów powstający przy wypalaniu klinkieru cementowego stanowi wartościowy odpad, przydatny do wytwarzania zapraw budowlanych. Jednym z możliwych jego zastosowań jest używanie mieszanek pyłowych do utwardzania dróg eksploatacyjnych na składowisku odpadów komunalnych. Opisano próby, któ[...]
EN The dust from electrical precipitators, formed in the cement clinker buming process, is a valuable waste, useful for building mortar manufacturing. One of its possible applications is the use of ash mixes for solidification of service roads on municipal refuse stockyard. The tests tending towards pr[...]
6
100%
Materiały Budowlane
1999 nr 9 104-105
7
100%
Chemik
2012 Vol. 66, nr 10 1119-1124
PL W artykule przedstawiono sposób transformacji obszaru obsługi informatycznej Azotów Tarnów, który stał się podstawą wielopoziomowej integracji rozwijającej się Grupy Kapitałowej. Wypracowany model zarządzania obszarem, oparty na światowych wzorcach, pozwala efektywnie wspierać budowanie wartości fir[...]
EN The paper outlines the process of transformation of the IT services at Azoty Tarnów which has become the foundation of the multi-level integration of the growing Capital Group. The developed area management model, based on the best global practices, allows efficient support in building the value of [...]
8
100%
Analit
2016 Nr 2 102--109
PL W niniejszej pracy opisane zostały techniki jonizacji w otoczeniu atmosferycznym (ADI-MS). W szczególności przedstawiono budowę i sposób działania wybranych plazmowych źródeł jonów (Flowing Atmospheric-Pressure Afterglow, Direct Analysis in Real Time i Dielectric Barrier Discharge Ionization) oraz i[...]
EN In this article Ambient desorption/ionization mass spectrometry methods were described. Especially construction, principle of operation of chosen plasma ion sources (Flowing Atmospheric-Pressure Afterglow, Direct Analysis in Real Time and Dielectric Barrier Discharge Ionization) and their applica[...]
9
100%
Total Logistic Management
2009 no. 2 5-13
PL Zwiększenie efektywności zarządzania łańcuchem dostaw zależy od poziomu wsparcia informatycznego przedsiębiorstwa oraz jego elastyczności. Systemy oparte na regułach biznesowych pozwalają na dynamiczne dostosowywanie się do zmiennych warunków otoczenia. Natomiast systemy zarządzania przepływem pracy[...]
EN The growth of efficiency in supply chain management depends on the level of IT support in enterprise and its flexibility to adapt to changes. Business rules management systems enable dynamic adjustment to unstable environmental conditions, whereas business process management systems give support for[...]
10
81%
Archives of Acoustics
EN This paper presents the results of measurements of the sound absorption coefficient of auditorium seats carried out in the laboratory using two methods. In the first one, small blocks of seats in various arrangements were studied in a reverberation chamber to determine the absorption coefficient of [...]
11
81%
Architectus
2010 Nr 2(28) 249--253
PL Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej jest szczególną budowlą, zajmującą ważne miejsce w architekturze i kulturze Lwowa. Obiekt zbudowany w 1900 roku zaprojektował Zygmunt Gorgolewski, jeden z najwybitniejszych ówczesnych architektów. Widownia posiada kubaturę 4[...]
EN For over one hundred years, the Lviv Opera (Ukraine) has been intensely used for theater, opera and ballet performances. Performers appreciate its interior for its exquisite appearance which is the result of great design and rich decorations as well as acoustics which make it possible for the sound [...]
12
81%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W związku z modernizacją Opery Lwowskiej, wykonano pomiary akustyczne sali Opery wraz z komputerową symulacją pola akustycznego. W symulacji uwzględniono dane akustyczne przewidywanych do zastosowania materiałów wykończeniowych i ustrojów akustycznych, uzyskane z pomiarów laboratoryjnych. W szczegól[...]
EN Due to modernization of the Lviv Opera hall, acoustical measurements of the hall have been performed together with computer simulation of sound field. In the computer model, acoustical data of finishing materials and acoustical structures obtained from laboratory tests have been used. In particular,[...]
13
81%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono wyniki badań akustycznych i symulacji komputerowych wybranych parametrów auli Politechniki Lwowskiej. Aula posiada nadmierną pogłosowość powodującą utrudnienia w użytkowaniu zgodnym z jej podstawową funkcją. Ze względu na ograniczone możliwości ingerencji w zabytkowy charakt[...]
EN In paper results of acoustical measurements and numerical simulation of Lviv Polytechnic National University Assembly Hall are presented. Too long reverberation time impedes using it according to its main function. Due to limited possibilities of changes of historical interior's character, analysis [...]
14
81%
Górnictwo Odkrywkowe
PL CHarakterystyka konbajnu górniczego RO-100K i jego możliwości stosowania w zakładach górniczych.
EN The characteristic of mining combined cutter loader RO-100K and its application in mining plants.
15
81%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badań kamienia wapiennego ze złoża Kopalni 'Czatkowice': podstawowych oznaczeń składu chemicznego zwiercin z kilku poziomów eksploatacyjnych i oznaczeń własności kamienia wapiennego o uziarnieniach 0-8 mm, 8-24 mm, 24-50 mm i 50-80 mm z Sortowni nr 1. Na podstawie wyników przepr[...]
EN The results of investigations of limestone from the deposit of 'Czatkowice' mine: basal determinations of chemical composition of drillings from various exploitation levels and determinations of limestone properties of 0-8 mm, 8-24 mm, 24-50 mm and 50-80 mm graining from Sorting Plant No 1 are prese[...]
16
81%
Cement Wapno Beton
PL Przeprowadzono próby eksploatacji kombajnu RO-100 K w Zakładzie Górniczym Cementowni 'Wiek' w Ogrodzieńcu w złożu wapieni i margli jurajskich. Maszyna ta współpracuje z przenośnikiem taśmowym do odstawy urobku na samochody technologiczne. W czasie prób urobiono około 2000 ton kamienia wapiennego. Śr[...]
EN Exploitation tests of the combined cutter loader RO-100 K have been carried out in the Mining Department of the Cement Plant 'Wiek' at Ogrodzieniec in a deposit of Jurassic limestones and marls. The machine cooperates with the belt conveyor for the haulage of excavated material on the operating truc[...]
17
81%
Drogownictwo
2010 nr 12 416-418
PL Ekrany akustyczne mogą odbijać, pochłaniać lub rozpraszać dźwięki. Ekran ze specjalnie zaprojektowaną powierzchnią dyfuzyjną ma wysoki stopień rozpraszania dźwięku. Ma również możliwość pochłaniania dźwięku dzięki komorom i systemem perforacji. Te właściwości umożliwiają zastosowanie ekranu do ochro[...]
EN Acoustic screen can reflect, absorb or scatter a sound. Screen with especially designed diffusion surface gives high degree of sound scattering. It has also possibility of sound absorbing by mean of cells and perforation system. These characteristic features make possible the use of such screen for [...]
18
81%
Materiały Budowlane
1999 nr 2 48-48
19
81%
Archives of Acoustics
2017 Vol. 42, No. 3 483--489
EN Ariane 5 rocket produces very high sound pressure levels during launch, what can influence structures located in the fairing. To reduce risk of damage, launch in vacuum conditions is preferred for noise sensitive instruments. In Wide Filed Imager (WFI) project, the main part of the filterwheel assem[...]
20
81%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 8-A 145--152
PL W artykule podjęto zagadnienia modernizacji wnętrz o uznanej akustyce z użyciem współczesnych materiałów. Jako przykład wybrano przygotowywaną do remontu salę audytoryjną Politechniki Lwowskiej (bud. 1962). Przeprowadzone badania akustyczne wykazały poprawność istniejących rozwiązań, jednak projekto[...]
EN The paper deals with the problem of the acoustic treatment using modern material technology in the modernization of old interiors. On the example of an auditorium with approved acoustics, that was built in 1962 and is located at the Lviv Polytechnic, some important directions in handling this type o[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last