Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 5 159-164
PL W pracy przedstawiono koncepcję elastycznego systemu sieciowych usług rekomendacyjnych. Usługi rekomendacyjne są rodzajem usług informacyjnych świadczonych również przez systemy doradztwa rolniczego. Zakłada się, że algorytm tworzący ranking rekomendowanych produktów będzie powstawał w wyniku maszyn[...]
EN The work presents the conception of the flexible system of network recommendation services. Recommendation services are a kind of information services provided also by agricultural consultancy services. It is assumed that the algorithm creating the ranking of recommended products will be formed as a[...]
2
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2009 T. 25, z. 1 137-145
PL Artykuł jest próbą usystematyzowania nazewnictwa w przypadku procesów zagospodarowania obiektów pogórniczych. Głównym celem rozważań jest wskazanie zasadności posługiwania się pojęciami adaptacji i rewitalizacji w odniesieniu do nieczynnych obiektów pogórniczych. Porównań dokonano zestawiając funkcj[...]
EN The article attempt and systematizes nomenclature concerning settle post-mining objects. In this article the most important indication is legitimacy of using adaptation and revitalization concepts relevant to post-mining objects. The concepts widespread in literature were compared. For revitalizatio[...]
3
100%
Mathematica Applicanda
PL W artykule przedstawiono jawne i niejawne metody przedziałowe typu Rungego-Kutty. Metody takie zawierają w sobie błędy metod, co oznacza, ze ten rodzaj błędów jest uwzględniony w otrzymywanych rozwiązaniach przedziałowych. Stosując te metody do rozwiązywania zagadnienia początkowego w zmiennopozycyj[...]
EN The paper presents explicit and implicit interval methods of Runge-Kutta type. Such methods introduce the errors of methods. It means that this kind of errors are included in the interval solutions obtained. Applying these methods for solving the initial value problem in floating-point interval arit[...]
4
100%
Computational Methods in Science and Technology
EN A variable order method for solving the planetary type N-body problem, which is based on an approximation by polynomials of variable degrees, is proposed. We present an algorithm for finding such polynomials, notes on the stability and convergence of the method, and some selected numerical examples.
5
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 280 145-155
PL Artykuł prezentuje preferencje turystyczne studentów poznańskich uczelni oraz pojęcie "geoturystyka" w ich postrzeganiu. W szczególności zwrócono uwagę na poziom wiedzy teoretycznej oraz praktyczną weryfikację ogólnie przyjętej definicji. Dodatkowo stworzono model określania stopnia zainteresowania [...]
EN The article presents touristic preferences of Students and their geotourism definition perception. Author pays a special attention to theoretical knowledge standard and commonly accept definition verification. Additionally the model defines standard of this activity form popularity has been found.
6
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 6 38-40
7
100%
Górnictwo i Geologia
PL W artykule przedstawiono historię odkrycia i budowę geologiczną Dobszyńskiej jaskini lodowej. Część badawcza dotyczy rozważań nad pojedynczym obiektem jaskiniowym, jako celem wyjazdu turystycznego. Badaniami objęto osoby odwiedzające Dobszyńską jaskinię lodową. Na podstawie analizy wyników ustalono [...]
EN The paper presents history and geological structure of Dobšinská l'adová Cave. The research part draws on a survey conducted among tourist visiting Dobšinská l'adová Cave and pretends to examine a cave as a tourist destination. One of the aims of the research is to identify the structure of tourist [...]
8
100%
Górnictwo i Geologia
PL W artykule przedstawiono postrzeganie walorów i motywy jakie zadecydowały o wyborze obiektu jaskiniowego przez odwiedzających Dobszyńską Jaskinię Lodową. Podjęta została również próba odpowiedzi na pytanie co do stopnia znajomości jaskiń słowackich oraz doświadczenia w odwiedzaniu tych właśnie obiek[...]
EN The article presents how the qualities cave are perceived by the Dobsinska l'adova Cave visitors. It also tries to answer the question on the degree of familiarity with Slovakia caves and the experience of visiting these objects.
9
100%
Computational Methods in Science and Technology
EN The paper is dealt with two kinds of multistep intervals methods which can be used to solve the initial value problem in the form of intervals containing all possible numerical errors. The interval methods of Nyström type are explicit, while the methods of Milne- Simpson are implicit. It appears tha[...]
10
100%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 5 193-199
PL Niepewność, zarówno stochastyczna jak i epistemiczna, obecna w modelach zjawisk czaso-przestrzennych w rolnictwie uzasadnia zastosowanie metod probabilistycznych predykcji, wyjaśnianiu i aproksymacji obiektów przestrzennych. Z metodologicznego, obliczeniowego i inferencyjnego punktu widzenia odpowie[...]
EN Uncertainty, both stochastic and epistemic, occurring in models of space-time phenomena in agriculture justifies application of probabilistic methods in predication, clarifying and approximation of spatial objects. From methodological, computational and inferential point of view, in this case proper[...]
11
100%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 4 766--769
PL Wyznaczono współczynniki aktywności w układach bis(trifluoro-metylo-sulfonylo)imid 1-heksylo- 3-metyloimidazoliowy ([hmim][NTf₂]) + alkohole pierwszorzędowe (od metanolu do heksanolu) w temp. 298,15–348,15 K. Na podstawie uzyskanych danych wyznaczono nadmiarową entalpię, entropię oraz entalpię swobo[...]
EN Activity coeffs. of 6 aliph. alcs. on formula Me(CH₂)nOH (n = 0–5) in the 1-hexyl-3-methyl-imidazolium bis(trifluoromethyl-sulfonyl)imide were detd. at infinite dilution by inverse gas chromatog. at 298,15–348,15 K. The basic thermodynamic functions (partial molar excess Gibbs energy, enthalpy and e[...]
12
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 157--162, CD
PL W artykule zawarto analizę rozwiązań automatycznych systemów gaśniczych stosowanych w pojazdach samochodowych. Pożary pojazdów samochodowych nie występują tak często jak pożary obiektów budowlanych, jednakże w przypadku zaistnienia takiej sytuacji stwarzają zagrożenie dla ludzi i środowiska. Współcz[...]
EN The article contains an analysis of the solutions of automatic fire extinguishing systems used in motor vehicles. Automobile vehicle fires do not occur as often as fires in buildings, but in the event of such a situation pose a threat to people and the environment. The motor vehicle is a conglomerat[...]
13
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Polimerowe materiały kompozytowe wzmacniane włóknami metalowymi stanowią bardzo interesującą grupę materiałów konstrukcyjnych, a pierwsze informacje o tego typu rozwiązaniach pochodzą z końca lat 80-tych. W artykule omówiono podstawowe pojęcia dotyczące zbrojenia materiałów polimerowych za pomocą wł[...]
EN Metal fibers reinforced polymer composites are a very interesting group of construction materials, and the first information about these joints are from the late 80's. This contribution presents the basic concepts of fiber reinforced of polymeric materials, comparison of mechanical and physical prop[...]
14
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 5 147-154
PL W artykule omówiono problem niepewności związany z przetwarzaniem danych czasoprzestrzennych związanych z produkcją rolniczą z wykorzystaniem systemów GIS. Scharakteryzowano źródła niepewności na każdym etapie budowy aplikacji. Przeprowadzono przykładowe obliczenia powierzchni pola oraz wysokości pl[...]
EN The article discusses the issue of uncertainty connected with processing of space and time related data concerning farm production using GIS systems. Sources of uncertainty at each application construction stage have been characterised. The research involved example computations on field area and cr[...]
15
63%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 4 157-162
PL W artykule omówiono metodę modelowania niezawodności złożonych systemów bioagrotechnicznych. Przedstawiono koncepcję modelu niezawodności procesowej opartą na technologii sieci bayesowskich. Niezawodność procesu zdefiniowano jako miarę probabilistyczną na zbiorze wartości pewnego funkcjonału repreze[...]
EN The article deals with the method of modelling of reliability of complex bioagrotechnical systems. The concept of the model of process reliability based on the technology of Bayesian networks was presented. The reliability of the process was defined as a probabilistic measure on the set of values of[...]
16
63%
Computational Methods in Science and Technology
EN Implicit interval methods of Adams-Moulton type for solving the initial value problem are proposed. It is proved that the exact solution of the problem belongs to interval-solution obtained by the considered methods. Furthermore, the widths of interval-solution are estimated.
17
63%
Computational Methods in Science and Technology
EN The paper presents one-, two- and three-stage implicit interval methods of Runge-Kutta type for solving the initial value problem. In our previous papers [1] and [2] it was shown that the exact solution belongs to the interval-solution obtained by both kinds of these methods. We continue the problem[...]
18
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN A new methodology for improving the performance and training of neural network classifiers employed in diagnostics is presented. The main idea is based on using redundant classifiers in an ensemble in order to guarantee the best generalisation ability of the diagnosis system. A brief survey of some [...]
19
63%
Eksploatacja i Niezawodność
1999 nr 1 25-29
PL Autorzy przedstawili zwięźle ideę precyzyjnego rolnictwa i wynikające z niej wymagania odnośnie konstrukcji, użytkowania i utrzymania maszyn rolniczych. Ważną cechą precyzyjnego rolnictwa, dyskutowaną w artykule, jest wzrost znaczenia wiedzy i informacji w rolniczym procesie produkcyjnym i jego kons[...]
EN The paper concisely presents the idea of precision agriculture and the resulting requirements on agricultural machinery construction, operation and maintenance. Important feature of precision agriculture discussed in the paper is an increased role of knowledge and information in agricultural product[...]
20
63%
Computational Methods in Science and Technology
EN In our previous paper [1] we have considered implicit interval multistep methods of Adams-Moulton type for solving the initial value problem. On the basis of these methods and the explicit ones introduced by Sokin [2] we wanted to construct predictor-corrector (explicit-implicit) interval methods. H[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last