Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracy zaproponowano nową metodę wyznaczania czasów granicznych, tzw. T2 cut-off, do interpretacji wyników pomiarów NMR. Przedmiotem analizy jest rozdzielenie przestrzeni porowej na część nasyconą wodą związaną w minerałach ilastych, wodą kapilarną i wodą swobodną. Standardowo w interpretacji rozkł[...]
EN In this paper we extend methodology of NMR signal analysis. We propose a new method to compute TZ cut-offs from NMR measurements. The main analysis object was to differentiate between the movable medium, capillary water and water bound in clay minerals. In literature we can find standard TZ cut-offs[...]
2
63%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Wykonano pomiary stałej relaksacji T2 na wybranych próbkach skał z rejonu Karpat wykorzystując zjawisko magnetycznej relaksacji jądrowej. Przeprowadzono także pomiary porozymetrem rtęciowym oraz badania laboratoryjne przepuszczalności i gęstości. Celem badań było rozpoznanie oraz porównanie odpowiad[...]
EN Measurements of the T2 relaxation time were done on the selected rock samples in the area of the Carpathians using the effect of the nuclear magnetic relaxation. Mercury porosimeter measurements and laboratory measurements of permeability and density were also performed. The main goal of research wa[...]
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Przedmiotem analizy były wybrane parametry petrofizyczne wyznaczone na podstawie badań laboratoryjnych i geofizyki otworowej w celu określenia porowatości dynamicznej i przepuszczalności skał piaskowcowo-ilastych. Przepuszczalność i porowatość były podstawą podziału badanych skał na grupy o podobnyc[...]
EN Selected parameters obtained from laboratory measurements and logging related to reservoir properties of sandy-shaly rocks were discussed to find reliable way to determine dynamic porosity and permeability. Data set of permeability and helium porosity from cores of the Miocene sandstone-claystone-mu[...]
4
63%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
EN Permeability, the most important reservoir parameter can be directly measured only on rock samples. It can be also determined on the basis of various statistical relationships between petrophysical parameters. We tested usefulness of Swanson parameter from the mercury porosimetry and relaxation time[...]
5
63%
Acta Geophysica
2015 Vol. 63, no. 3 789--814
EN Results of the nuclear magnetic resonance (NMR) investigations, mercury porosimetry measurements (MP) and computed microtomography (micro-CT), applied to the tight Palaeozoic rocks from the depths lower than 3000 m, were presented to estimate their reservoir potential. NMR signal analysis and interp[...]
6
51%
Geological Quarterly
2015 Vol. 59, No. 1 157--168
EN Principal Components Analysis (PCA) and Cluster Analysis (CA) were applied for well log data derived from heterolithic intervals drilled in two boreholes (Mrowla-1 and Cierpisz-2) in the Miocene fill of the Carpathian Foredeep. Both boreholes penetrated similar basement elevations conductive for str[...]
7
51%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Porównano wybrane parametry petrofizyczne wyznaczone w wyniku badań laboratoryjnych na próbkach skał i profilowań geofizyki otworowej w odwiertach B8-Z4/2012, B21-2/2014 i Lu-1/2011 w interwałach głębokości odpowiadających formacji iłowców z Pasłęka razem z ogniwem łupków bitumicznych z Jantaru, for[...]
EN Selected petrophysical parameters from the laboratory measurements and results of well logging from the B8-Z4/2012, B21-2/2014 and Lu-1/2011 boreholes were compared in the depth intervals related to the claystone Pasłęk Formation including bituminous shale Jantar Member, and claystone Sasino Formati[...]
8
51%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Parametry petrofizyczne skał nisko porowatych oraz nisko przepuszczalnych są trudne do wyznaczenia. W związku z tym potrzebny jest zespół metod laboratoryjnych służących podniesieniu wiarygodności ich estymacji, a także wnoszących szczegółową informację na temat rozkładu porów. Proponowane podejście[...]
EN Petrophysical parameters of low porosity and low permeability rocks are difficult to estimate. In this connection the group of laboratory measurements is needed for the purpose of increasing their estimation reliability and also carrying in the detailed information about distribution of the pore spa[...]
9
51%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Wykonano pomiary stałej relaksacji T2 na wybranych próbkach skał wykorzystując zjawisko magnetycznej relaksacji jądrowej dla protonów obecnych w atomach wodoru występujących w skałach. Przeprowadzono pomiary porozymetrem rtęciowym i wyznaczono krzywe kumulacyjne porowatości efektywnej oraz powierzch[...]
EN Measurements of the T2 relaxation time were done on selected rock samples using the effect of the nuclear magnetic relaxation for protons in hydrogen atoms. Mercury porosimeter measurements were also performed to obtain cumulative curves of effective porosity and specific pore surface as well as dis[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2017 nr 101 313--322
PL W pracy analizowano wyniki pomiarów laboratoryjnych wykonanych na próbkach o zróżnicowanej litologii. Głównym celem było sprawdzenie, jak zmieniają się wartości prędkości fal sprężystych i dynamicznych modułów sprężystych w trójosiowym stanie naprężenia. Pomiary wykonano z wykorzystaniem nowatorskie[...]
EN The results of laboratory measurements performed on samples with varied lithology were analyzed. The main objective was to see how the values of elastic wave velocity at triaxial stress conditions change. Measurements were made using the innovative equipment located at the Department of Geophysics, [...]
11
51%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracy przedstawiono analizę profilowań geofizyki otworowej w interwale występowania łupków bitumicznych ogniwa Jantaru i formacji z Sasina, w rejonie basenu bałtyckiego. Wykorzystując analizę głównych składowych oraz analizę skupień, na podstawie dostępnych danych wydzielono elektrofacje. W efekci[...]
EN Well logging data analysis was performed in intervals of shales occurrence from Jantar Member and Sasino Formation. Electrofacies were determined based on available data with using Principal Component Analysis and Cluster Analysis. In result number of logs was reduced and homogeneous groups were sep[...]
12
51%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Analiza heterogeniczności utworów syluru i ordowiku z rejonu syneklizy bałtyckiej z przykładowego otworu „B” została przeprowadzona na podstawie wyników badań laboratoryjnych: petrofizycznych i geochemicznych. Utwory formacji iłowców z Pasłęka, ogniwa iłowców bitumicznych Jantaru, a także formacji s[...]
EN Heterogeneity analysis of Silurian and Ordovician deposits from the Baltic Syneclise in the exemplary well „B” was made on the basis of the petrophysical and geochemical results of laboratory measurements. The Pasłek Formation with the Jantar Bituminous Black Claystone Member, as well as the Orneta [...]
13
51%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Utwory formacji łupkowych charakteryzują się znaczną zmiennością potwierdzoną licznymi analizami. W celu scharakteryzowania zmienności dwóch sweet spotów z obszaru basenu bałtyckiego – ogniwa Jantaru i formacji z Sasina, wydzielono w otworze L-1 elektrofacje na podstawie standardowego zestawu profil[...]
EN Shale formations are characterized with significant heterogeneity, which is confirmed by numerous analyses. In order to describe the variability of the two sweet spots from the Baltic Basin, i.e. the Jantar Member and Sasino Formation, the electrofacies were determined on the basis of the set of sta[...]
14
51%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracy przedstawiono analizę profilowań geofizyki otworowej w kilku otworach z rejonu zapadliska przedkarpackiego, pod kątem wydzielenia elektrofacji. Korzystając z oprogramowania firm Paradigm i Schlumberger wykonano analizy wykorzystujące wielowymiarowe metody statystyczne, m.in. analizę skupień [...]
EN Electrofacies analysis was performed for several wells in the Carpathian Foredeep region. Paradigm and Schlumberger software were used for analysis and multivariate statistical methods were applied e.g. cluster analysis and neural networks algorithms. As a result electrofacies diversification of ana[...]
15
51%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2018 nr 473 13--25
PL Badania wykonano w celu wykazania zależności między prędkościami fal sprężystych uzyskanymi w wyniku pomiarów laboratoryjnych a parametrami otrzymanymi w badaniach hydrogeologicznych (porowatością i gęstością objętościową). Pomiary przeprowadzono na 73 próbkach skalnych, pochodzących w większości z [...]
EN The purpose of the research was to find relationship between elastic waves velocities obtained from lab measurements and parameters from hydrogeological research. Measurements were conducted on 73 rock samples originating mostly from Jurassic limestone of the Olkusz area. Additional information abou[...]
16
51%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
EN The Flow Zone Index, FZI, applied to order relations between the effective porosity and permeability of the Rotliegend sandstones in the Polish part of the Southern Permian Basin turns out to be a useful and effective factor to evaluate ability of media flow in a rock formation. A dataset of over 20[...]
17
51%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
EN The Flow Zone Index, FZI, applied to order relations between the effective porosity and permeability of the Rotliegend sandstones in the Polish part of the Southern Permian Basin turns out to be a useful and effective factor to evaluate ability of media flow in a rock formation. A dataset of over 20[...]
18
45%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2008 nr 153 1-105
PL W ramach pracy wykonano kompleksowe badania laboratoryjne rdzeni wiertniczych: porozymetryczne, przepuszczalności, mineralogiczne, spektrometryczne, metodą NMR i elektrycznych parametrów skał, ale przede wszystkim propagacji fal ultradźwiękowych. Pomiary prędkości rozchodzenia się fali podłużnej Vp [...]
EN The study involved carrying out of complex laboratory testing of core plugs: porosimetry, permeability, mineralogy, spectrometry, NMR method and electrical parameters of rocks, and most of all ultrasonic waves propagation. Measurements of compression wave Vp and shear wave Vs propagation velocities [...]
19
45%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 5 368--379
PL Dopasowanie skali profilowań geofizyki otworowej do skali sejsmicznej dla konstrukcji modeli prędkościowych jest jednym z ważniejszych problemów interpretacyjnych. Profilowania geofizyki otworowej charakteryzują się znacznie wyższą pionową rozdzielczością niż dane sejsmiczne, dlatego anomalie na krz[...]
EN Upscaling of well logs scale to seismic scale for the purpose of constructing velocity models is one of the major problems of interpretation. Well logs are characterized by higher resolution than seismic data, this is why well logs need to be smooth. The proposed moving average method allows elimina[...]
20
45%
Studia Geotechnica et Mechanica
2017 Vol. 39, nr 1 101--107
EN The article presents the concept of a computer system for interpreting unconventional oil and gas deposits with the use of X-ray computed tomography results. The functional principles of the solution proposed are presented in the article. The main goal is to design a product which is a complex and u[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last