Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 6 13-15
PL Stres jest spostrzegany jako jedna z podstawowych uciążliwości w miejscu pracy. Jest wymieniany przez pracowników jako drugi w kolejności czynnik szkodzący zdrowiu, zaraz po hałasie. W związku z tym coraz częściej podejmowane są interwencje, mające na celu zapobieganie stresowi w pracy oraz niwelowa[...]
EN Stress is perceived as one of the most dangerous factors in the work environment. Workers list stress as the second most dangerous factor that threatens health, noise being the first one. Many activities are undertaken to reduce the causes and consequences of work stress. The article presents the ba[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2018 nr 8 57--59
PL Budownictwo mieszkaniowe to temat niewyczerpany. Ogólnie można określić go mianem deficytu zarówno ilościowego, jak i jakościowego. Największe potrzeby dotyczą, oczywiście, mieszkań komunalnych, do których ustawiają się kolejki chętnych. Czy wykorzystanie PPP rozwiąże najważniejsze problemy branży?
3
100%
Przegląd Komunalny
2018 nr 10 86--87
PL Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym niebawem obchodzić będzie swoje 10-lecie. To dobry moment na nowelizację jej przepisów.
4
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2011 nr 6 23--24
5
100%
Przegląd Komunalny
2018 nr 12 49--50
PL Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym w grudniu obchodzi swoje 10-lecie. To dobry moment na nowelizację jej przepisów. Nowelizacja przygotowywana była w ramach grupy roboczej powołanej przy Zespole ds. PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
6
63%
Instal
2008 nr 5 38-41
PL W pracy zaprezentowano podstawy analizy i oceny niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę. Odniesiono się do problemu zbierania i przetwarzania danych potrzebnych do prawidłowej analizy niezawodności systemu. Przedstawiono przykład nowoczesnej modernizacji podsystemu ujmowania i pompowania wody w ce[...]
EN In the work the basics of reliability analysis of water supply system (WSS) have been presented. The problem of collecting and processing data necessary to the correct system reliability analysis, has been analysed. The example of the high tech modernization of the water intake and pumping subsystem[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Obecnie firmy wodociągowe przywiązują dużą wagę do ograniczania strat wody związanych z awaryjnością sieci wodociągowej. W pracy przedstawiono zasady działania nowoczesnych metod wykrywania nieszczelności w rurociągach preizoIowanych. Metody oparte na pomiarze rezystancji i impedancji pozwalają nie [...]
EN Nowadays water-pipe companies attach great importance to the reduction of the losses of water connected with water-pipe network failure. In the work the principles of operation of the modem methods for leak detection in pre-insulated pipelines have been presented. The methods based on the resistance[...]
8
63%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The following paper presents research on the assembly areas in ELEKTROBUDOWA S.A. company. It consists of five chapters. The introduction focuses on the directions of the development of assembly technique. Generally, companies aim at creating organizational and technical structures which enable them[...]
9
63%
Instal
2015 nr 5 15--18
PL W artykule wykonano analizę techniczno-ekonomiczną celowości stosowania kogeneracji zasilanej biogazem na podstawie danych pobranych z rzeczywistego obiektu. Przedmiotowym obiektem analizy była oczyszczalnia ścieków dla 60-tysięcznej miejscowości o maksymalnej przepustowości 14700 m3/dobę. Analiza p[...]
EN In the article, based on the data taken from the real object, the authors have made a technical-economic analysis of the appropriateness of the application of the biogas-powered cogeneration. They have analysed the wastewater treatment plant of a maximum flow of 14700m3 /per day for the town of 60,0[...]
10
63%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2013 nr 3 24--29
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty normowania czasu pracy: analizę z użyciem chronometru i dziennego czasu pracy. Autorzy zaprezentowali opracowaną przez siebie metodę zwaną ChronFoto_RC. Wykorzystane źródła i przeprowadzone badania przedstawiają porównanie wyżej wymienionych metod w procesie [...]
EN This paper contains overview of a two chosen methods of time study: a chronometric analysis and a working-day activity study. It also presents the method created by the authors and called ChronFoto_RC. Literature sources and the authors’ research provided the basis for the comparison of the aforemen[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2013 z. 33 [289] 69--78
PL Ciągły rozwój cywilizacji powoduje nieustanne zwiększanie zagrożeń dla otaczającego środowiska naturalnego. Jednocześnie, zauważa się nieustanne rozwijanie działów nauki związanych z ochroną środowiska i doprowadzaniem go do jak najlepszego stanu. Idea zrównoważonego rozwoju zakłada, że cywilizacja [...]
EN The continuous evolution of civilization causes increase the risks of natural environment. Simultaneously, notice to be continually progress environmental science connected with protection of environment, and bringing him to the best state. The idea of balanced evolution implies that civilization ha[...]
12
63%
Inżynieria Maszyn
2013 R. 18, z. 4 117--123
PL W publikacji przedstawiono kierunki rozwoju współczesnych technik montażu. Omówiono zastosowania platformy montażowej dla firmy ELEKTROBUDOWA S.A., jak również bardzo ważny element w projektowaniu struktury systemu produkcyjnego jakim jest analiza procesów technologicznych obróbki i montażu. Opisano[...]
EN The publication presented above focuses on the directions in the development of contemporary assembly techniques. It touches upon the applications of an assembly platform in ELEKTROBUDOWA SA company. Additionally, it offers the analysis of technological processes like treatment or assembly, which co[...]
13
63%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2016 nr 1 29--33
PL W publikacji przedstawiono kierunki rozwoju współczesnej techniki montażu produktu. Omówiono zastosowania platformy montażowej dla firmy Elektrobudowa. Za pomocą analizy „krzywej uczenia się” dokonano oszacowania współczynników, celem określenia kosztów wykonania produktu za pomocą platformy montażo[...]
EN The publication focuses on the directions of development of the contemporary assembly techniques. Firstly, the application of an assembly platform in the ELEKTROBUDOWA S.A. company is described. Then, the estimation of ratios influencing the assembly costs for a certain product on the platform is ma[...]
14
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono kierunki rozwoju współczesnych technik montażu. Omówiono znaczenie platformy montażowej dla firmy ELEKTROBUDOWA S.A., jak również bardzo ważny element w projektowaniu struktury systemu produkcyjnego, jakim jest analiza procesów technologicznych montażu. Opisano mocne i slabe[...]
EN The paper presents the development trends of modern assembly techniques. It focuses both on the significance of an assembly platform for the ELEKTROBUDOWA S.A. company and the analysis of technological processes of assembly, which costitutes a very important element in designing the structure of a p[...]
15
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2001 Vol. 7, No. 3 309--332
EN Type A is widely treated as a risk of diseases (mostly coronary heart diseases) and stress, including occupational stress. The purpose of the study was to evaluate the efficiency of intervention in modifying Type A in 25 managers in comparison with 38 Type A controls, who did not participate in the [...]
16
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN Many studies on the impact of psychosocial working conditions on health prove that psychosocial stress at work is an important risk factor endangering workers’ health. Thus it should be constantly monitored like other work hazards. The paper presents a newly developed instrument for stress monitorin[...]
17
63%
Instal
2005 nr 5 22--26
PL W pracy przedstawiono ideę stosowania sterowników swobodnie programowalnych - PLC. Możliwości ich zastosowań są współcześnie szeroko wykorzystywane w sterowaniu obiektów związanych z systemami komunalnymi. Zaprezentowano przykładowe zastosowania dla układów pompowych. Szybki rozwój technologii mikro[...]
EN In the work the idea of the application of programmable logic controllers PLC has been presented. Nowadays these controllers are widely used to control objects connected with the municipal systems. Some exemplary applications in the pump systems have been presented. The fast development of microproc[...]
18
63%
Instal
2004 nr 11 21--25
PL W pracy przedstawiono problematykę związaną z zarządzaniem systemem zaopatrzenia w wodę (SZW) wspomaganym komputerowo - CAM i analizę systemów zdalnego zarządzania mających na celu minimalizację zawodności funkcjonowania SZW. Omówiono strukturę systemów zarządzania oraz architekturę redundowanych uk[...]
EN In this work problems connected with computer-aided water supply system management - CAM and the analysis of remote management systems aiming to minimize water supply system operation unreliability have been presented. The structure of management systems and the architecture of the redundant systems[...]
19
63%
Elastomery
PL Instytut Przemysłu Gumowego 'Stomil' powstał w 1953 r. jako zaplecze naukowo-badawcze przemysłu gumowego w Polsce. W ciągu 45 lat swej działalności Instytut spełniał tę funkćję, mimo zmieniających się uwarunkowań, zasad finansowania działalności badawczo-rozwojowej i priorytetów w polityce przemysło[...]
EN Rubber Research Institute 'Stomil' was founded in 1953 as R&D support for the rubber industry in Poland. The Institute fulfilled this task during 45 years activity of great economical and technical changes. Recently in spite of significant growthe of the Polish economy, the rubber industry was no[...]
20
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 7 51--65, CD
PL Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania lean manufacturing w wybranym przedsiębiorstwie. Na wstępnie autorzy opisują definicję i zastosowanie lean manufacturing oraz jedno z narzędzi jakim jest TPM (Total Productive Maintenance). W kolejnym punkcie opisano proces produkcyjny w analizowanym p[...]
EN The aim of the article is to present the application of lean manufacturing in a selected company. Initially, the authors describe the definition and use of lean manufacturing and one of the tools that TPM (Total Productive Maintenance) is. The next section describes the production process in the ana[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last