Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 226-231
PL Przedstawione zostały własne algorytmy numeryczne, przeznaczone do obliczania płaskiego, stacjonarnego ruchu cieczy lepkiej wokół profilu lotniczego, nachylonego do kierunku napływu pod dużym kątem natarcia -oparte na rozwiązywaniu zagadnienia początkowo-brzegowego dla pełnych równań Naviera-Stokesa[...]
EN The aim of this paper is to simulate the stationary motion of viscous incompressible fluid around an aerofoil at large angle of attack. The artificial compressibility method is designed for solving this problem, and its essence lies in involving the pressure time-derivative in the continuity equatio[...]
2
100%
Modelowanie Inżynierskie
2008 T. 5, nr 36 187-192
PL Celem pracy było poszukiwanie i optymalizacja efektywnych algorytmów obliczeniowych wyznaczania ruchu cieczy lepkiej w obszarach płaskich i przestrzennych - konkurencyjnych do kodów komercyjnych. Wyznaczano ruch cieczy lepkiej metodą sztucznej ściśliwości, opisywaną równaniami w zmiennych fizycznych[...]
EN The introduced pseudo-time derivative of pressure directly couples the pressure with the velocity and changes the mathematical character of the continuity equation from elliptic to hyperbolic. A standard method of lines approach is applied in this contribution. The system of partial differential equ[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 232-237
PL Przedstawione zostały własne algorytmy numeryczne, przeznaczone do obliczania płaskiego ruchu cieczy lepkiej wokół profilu lotniczego, nachylonego do kierunku napływu pod dużym kątem natarcia - oparte na rozwiązywaniu zagadnienia początkowo-brzegowego dla pełnych równań Naviera-Stokesa, sprowadzonyc[...]
EN The purpose of this paper is to simulate the plane motion of viscous incompressible fluid around an aerofoil at large angle of attack. The developed numerical algorithms are based on solving an initial-boundary value problem for the full incompressible Navier-Stokes equations, written in the form of[...]
4
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono algorytmy numeryczne wyznaczania dwu- i trójwymiarowego stacjonarnego ruchu cieczy lepkiej metodą sztucznej ściśliwości. Zagadnienia początkowo-brzegowe dla układów równań różniczkowych cząstkowych sprowadzano do zagadnień początkowych dla układów równań różniczkowych zwyczajnych, któr[...]
EN The artificial compressibility method is designed to simulate two- and three-dimensional motions of viscous incompressible fluids. Three two-dimensional domains are studied in this paper: a square cavity with a uniform moving top, a rectilinear channel with a backward-facing step (flow over a sudden[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 29 225-230
PL Zasadniczą ideą, metody sztucznej scisliwosci jest przyłączenie pochodnej cisnienia względem czasu do równania ciągłości. Wszystkie pochodne względem zmiennych przestrzennych aproksymowano klasycznymi ilorazami różnicowymi drugiego rzędu dokładności, czas zachowano jako zmienną niezaleąną ciagłą. Za[...]
EN Essence of the artificial compressibility method lies in involving the pressure time-derivative in the continuity equation. The spatial derivatives and the boundary conditions are discretized by means of the classical second-order finite-difference schemes on uniform grid, while preserving the time-[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 29 231--236
PL Zasadniczą ideą metody sztucznej ściśliwości jest przyłączenie pochodnej ciśnienia względem czasu do równania ciągłości. Wszystkie pochodne względem zmiennych przestrzennych aproksymowano klasycznymi ilorazami różnicowymi drugiego rzędu dokładności, czas zachowano jako zmienną niezależną ciągłą. Zag[...]
EN Essence of the artificial compressibility method lies in involving the pressure time-derivative in the continuity equation. The spatial derivatives and the boundary conditions are discretized by means of the classical second-order finite- difference schemes on uniform grid, while preserving the time[...]
7
100%
Logistyka
PL W artykule dokonano przeglądu wszystkich rodzajów instalacji eksploatujących wody termalne na terenie Polski. Do lat 90-tych ubiegłego wieku na terenie naszego kraju wody termalne były wykorzystywane w siedmiu uzdrowiskach. W latach 1996 - 2005 nastąpił rozwój wykorzystania wody termalnej do celów c[...]
EN The article reviews all types of thermal installation exploiting on Polish territory. In Poland up to the 90-ties of the last century thermal waters were used in the seven health resorts. In the years 1996 - 2005 there has been an increase in use of thermal water for heating purposes. These's result[...]
8
81%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule zaprezentowano metodę miękkiego kwasowania, która jest modyfikacją standardowego kwasowania otworów zatłaczających. Jej modyfikacja polega na zmniejszeniu ilości zatłaczanego kwasu solnego, co zwalnia z konieczności jego odbioru i utylizacji. Metoda ta jednocześnie jest tańsza w zastosowa[...]
EN The paper presents a method for soft-acid treatment, which is a modification of the standard acid treatment injection holes. Its modification is to reduce the amount of injected hydrochloric acid which dispenses with the need of acceptance and utilization. This method is also cheaper for industrial [...]
9
81%
Modelowanie Inżynierskie
PL Kolmatacja powoduje trudności eksploatacyjne związane głównie z zatłaczaniem schłodzonej wody termalnej do macierzystych warstw wodonośnych w niemal wszystkich ciepłowniach geotermalnych. Celem obecnie prowadzonych badań jest modyfikacja metody miękkiego kwasowania tak, aby można ją było stosować do[...]
EN Clogging causes operational difficulties mainly related to the pumping of cold water to stem the thermal aquifers in almost all geothermal plants. The aim of current research is a modified method of soft acidizing so that it can be used to eliminate the causes of clogging, rather than to remove its [...]
10
81%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule przedstawiono przegląd konstrukcji otworów wiertniczych, które są zlokalizowane na Niżu Polskim. Przeanalizowano głównie konstrukcję tych otworów, które są wykorzystywane do eksploatacji wód termalnych w celu pozyskiwania ciepła z wnętrza ziemi. Na Niżu Polskim działają obecnie cztery ci[...]
EN In the article we present an overview of the construction of geothermal wells that are located on the Polish Lowlands. We analyzed mainly the construction of these wells, which are used to exploit the thermal water to raise the heat from the inside of earth. Currently on the Polish Lowland four g[...]
11
81%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule zaprezentowano parametry pracy ciepłowni geotermalnej w Stargardzie Szczecińskim, gdzie po raz pierwszy w skali kraju dokonano zamiany roli otworów w dublecie geotermalnym. Po uruchomieniu ciepłowni woda termalna wydobywana była otworem eksploatacyjnym Stargard Szczeciński GT-1, a po schł[...]
EN The article presents the work parameters of the geothermal heating plant in Stargard Szczecinski, where for the first time in Poland the role of geothermal wells in the doubles were switched. At the very beginning of the heating plant activity, the thermal water was extracted by injection well na[...]
12
81%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2013 R. 52, nr 2 127--139
PL W pracy przedstawiono przegląd siłowni binarnych działających na świecie w warunkach zbliżonych do tych panujących na Niżu Polskim. Skupiono się głównie na tych, w których wykorzystywana jest woda termalna o temperaturze około 100°C. Przeanalizowano również parametry wody termalnej możliwej do pozys[...]
EN This paper presents an overview of the binary power plants operating all over the world in the conditions similar to those prevailing in the Polish Lowlands. The paper is focused mainly on those power plants in which the thermal water’s temperature is around 100°C. The parameters of the thermal wate[...]
13
81%
Przegląd Geologiczny
EN Thermal waters (61°C) occurring in the Lower Jurassic reservoirs in the Pyrzyce region (approx. 1600 m b.s.l.) are used mainly in heating plant and their chemical composition allow to apply them in balneology and recreation. In the summer time in the Pyrzyce plant only the geothermal waters are used[...]
14
81%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule przedstawione zostały problemy związane z postępującym spadkiem wydajności i efektywności zatłaczania oraz postępującą korozją w otworach zatłaczających. Wydaje się, że procesu inkrustacji obecnie nie da się całkowicie wyeliminować przy zatłaczaniu wód do kolektorów porowych. Po ogranicze[...]
EN The article presents the problems associated with progressive loss of productivity and efficiency of the pumping and the progressive corrosion in injection wells. It seems that the process currently inlys can not be completely eliminated by pumping walcr into the porous collectors. After the reducti[...]
15
81%
Modelowanie Inżynierskie
PL Na podstawie wykonanych pomiarów geofizycznych zjawisko korozji obserwuje się głównie w otworach zatłaczających i w napowierzchniowych rurociągach tłocznych. Obecnie istnieje teoretyczna możliwość wyeliminowania albo przynajmniej bardzo poważnego zmarginalizowania wpływu korozji na kolmatację strefy[...]
EN According to the geophysical measurements, the phenomenon of corrosion are observed mostly in the injection well and pressed pipelines on the surface. Nowadays there is a theoretical possibility of eliminating or marginalizing corrosion influence on the sealing of the compound zone in the injection [...]
16
81%
Modelowanie Inżynierskie
PL Bardzo poważnym problemem niemal wszystkich zakładów geotermalnych jest inkrustacja strefy przyodwiertowej związkami chemicznymi wytrącającymi się z wysoko zmineralizowanych wód na skutek zmian warunków fizyko-chemicznych spowodowanych eksploatacją. Wydaje się, że tego procesu obecnie nie da się cał[...]
EN Almost every Geothermal Heating Plant have a very severe problem of the incrustation of the drill zone with the chemical compounds precipitated from the high-mineralized water as a result of physical and chemical conditions changes caused by exploitation. It seems that nowadays it's impossible to el[...]
17
81%
Modelowanie Inżynierskie
2006 T. 1, nr 32 261-266
PL Przedstawione zostały własne algorytmy numeryczne, przeznaczone do wyznaczania dwu- i trojwymiarowego, stacjonarnego ruchu cieczy lepkiej metodą sztucznej ściśliwości w obszarach zagłębień: kwadratowego i sześciennego z jedną poruszającą się ścianką. Zagadnienia te rozwiązywano metodą prostych, spro[...]
EN The artificial compressibility method is designed for computation of stationary viscous incompressible flows in the square and cubic cavities. The spatial derivatives and the boundary conditions are discretized by means of the classical second-order finite-difference schemes on non-uniform grids, wh[...]
18
81%
Modelowanie Inżynierskie
2006 T. 1, nr 32 267-272
PL Przedstawione zostały własne algorytmy numeryczne, przeznaczone do wyznaczania dwuwymiarowego, stacjonarnego ruchu cieczy lepkiej metodą sztucznej ściśliwości w obszarach kanałów prostoliniowych, podwójnie zagiętych. Kanały wlotowe i wylotowe mają stałe długości, różne są długości kanałów pośrednich[...]
EN The artificial compressibility method is designed for computation of stationary viscous incompressible flows in double bent channels. The spatial derivatives and the boundary conditions are discretized by means of the classical secondorder finite-difference schemes on three overlapping uniform grids[...]
19
81%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule przedstawione zostały wyniki badań, które prowadzone były na terenie gminy Kleszczów za pomocą dwóch otworów geotermalnych. Po zakończonych badaniach hydrogeologicznych pierwszy z wykonanych otworów pełni rolę otworu eksploatacyjnego, a drugi chłonnego. W obydwóch otworach wykonano badani[...]
EN The article presents the results of research that were conducted on two geothermal wells in Kleszczów. After completion of the hydrogeological test, it was decided that the first well acts as production well and the second one acts as the injection well. The geological, hygrogeological and geophysic[...]
20
81%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule zaprezentowana została koncepcja wykorzystania wody termalnej ujmowanej dubletem geotermalnym będącego częścią instalacji geotermalnej w powstającej Geotermii Kleszczów. Geotermia Kleszczów będzie szóstym uruchomionym na terenie Polski zakładem, który będzie wykorzystywał energię wód term[...]
EN This article presents the concept of using thermal water extracted by the geothermal doublets which are the part of the geothermal plant in the emerging Geotermia Kleszczów. Unlike other similar heat plants operating in Poland it was decided in Geotermia Kleszczów that geothermal heat is going to be[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last