Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2007 z. 63 23-38
PL W oparciu o komputerowy model procesu dziania dokonano identyfikacji warunków procesu dziania podczas kontrolowanego przeciągania zwrotnego nitki w strefie dziania na szydełkarkach. Badania przeprowadzono dla kształtek liniowych i nieliniowych o ograniczonej wysokości wynoszenia igieł w strefie dzia[...]
EN Identyfication of knitting process conditions has been performed on the base of knitting process computer model, during controlled robbing back of thread in the knitting zone on weft-knitting machines. The research was made for linear and non-linear cams with limited needle ascending height in the k[...]
2
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 1 (55) 47--51
PL W oparciu o komputerowy model procesu dziania dokonano identyfikacji warunków tego procesu podczas kontrolowanego przeciągania zwrotnego nitki w strefie dziania na szydełkarkach. Badania przeprowadzono dla kształtek o ograniczonej wysokości wynoszenia igieł w strefie dziania, dla klasycznej techniki[...]
EN We carried out identification of knitting process conditions during the controlled robbing-back of yarn in the knitting zone of weft-circular knitting machines on the basis of a computer model of the knitting process. The investigations were carried out for needle-raising cams with limited raising h[...]
3
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 1 (78) 70--74
PL W celu zmniejszenia dyskomfortu termicznego u pracowników wykonujących umiarkowany wysiłek (240 – 300 W) fizyczny w odzieży ochronnej, zaprojektowano i wykonano prototyp kamizelki chłodzącej zawierającej materiał przemiany fazowej (PCM) w formie makrokapsułek o średnicy 3 mm. W badaniach użyto dwóch[...]
EN To diminish a worker’s thermal discomfort in a moderately hot environment, a new microclimate cooling vest was designed and tested. The cooling vest was intended to be worn under a chemical protective garment. As coolants, encapsulated phase change materials in the form of macrocapsules of 3 mm diam[...]
4
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 4 (106) 87--92
PL W pracy dokonano analizy wpływu niejednorodności właściwości mechanicznej dzianiny i metody wyznaczania jej charakterystyk naprężania, odprężania – odkształcenia na wartość nacisku jednostkowego wyrobów uciskowych. Zmiany wartości siły w funkcji wydłużenia względnego opisano zależnościami eksperymen[...]
EN The paper presents an analysis of the influence of the mechanical properties’ heterogeneity of knitted fabrics and the method of determining their characteristics of stress and relaxation (deformation) on the value of unit pressure of compression garments. Changes in the value of force as a function[...]
5
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 4 (106) 73--80
PL Analizy procesu dziania podczas wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach z klasyczną strefą dziania i strefą Relanitdokonano na podstawie badań symulacyjnych w oparciu o model numeryczny, uwzględniający najważniejsze parametry procesu dziania, własności lepkosprężyste tworzywa nitki oraz para[...]
EN An analysis of the knitting process during the knitting-in of elastomeric threads using knitting machines with a Relanit and classic knitting zone was made on the basis of simulations considering a numerical model which takes into account the most important parameters of the knitting process, viscoe[...]
6
45%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2016 Nr 6 (120) 116--120
PL Na podstawie opracowanych modeli dokonano analizy wpływu szwu i założonych tolerancji wykonania wyrobu uciskowego na wartość nacisku jednostkowego w zależności od wartości sztywności rozciągania dzianiny uciskowej dla względnie małych obwodów ciała. Opracowane algorytmy z wykorzystaniem prawa Laplac[...]
EN On the basis of models developed, an analysis was made of the impact of the seam and adopted manufacturing tolerances of a compression product on the value of unit pressure depending on the longitudinal rigidity of a compression fabric for relatively small body circumferences. Algorithms were develo[...]
7
39%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2018 Nr 4 (130) 75--81
PL W pracy przedstawiono procedurę projektowania bezszwowych wyrobów uciskowych o zamierzonej wartości nacisku jednostkowego na szydełkarkach sterowanych numerycznie. Na podstawie opracowanych algorytmów omówiono istotne etapy projektowania wyrobu związane z wymiarowaniem części ciała techniką skanowan[...]
EN The paper presents a procedure for the design of seamless compression products with an intended value of unit pressure on numerically controlled flat knitting machines. Based on the algorithms developed, some important stages of product design are discussed, i.e. dimensioning of body parts by 3D sca[...]
8
39%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2017 Nr 5 (125) 107--112
PL W pracy dokonano analizy statystycznej tolerancji wymiarowania sylwetki ludzkiej za pomocą skanera 3D i jej wpływu na wartość nacisku jednostkowego wywieranego przez wyrób uciskowy na ciało użytkownika. Obliczenia modelowe zmian nacisku jednostkowego na skutek podatności ciała przeprowadzono na pods[...]
EN The work comprises a statistical tolerance analysis of human body dimensions using a 3D body scanner and its impact on the value of unit pressure exerted by a compression product on the subject’s body. Model calculations of changes in unit pressure due to the susceptibility of the human body were ca[...]
9
33%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2017 Nr 6 (126) 68--74
PL Na podstawie opracowanych modeli i badań eksperymentalnych dokonano analizy wpływu ubioru uciskowego na średnie i miejscowe zmiany nacisku jednostkowego. Badania przeprowadzono na przykładzie analizy wyników skanowania 3D części ciała sylwetki damskiej i męskiej. Stwierdzono, iż nacisk powierzchniow[...]
EN On the basis of models developed and experimental studies, the impact of a compression garment on average and local changes in unit pressure was analysed. The study was based on the analysis of the results of 3D scans of selected parts of female and male bodies. It was found out that surface pressur[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last