Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2008 Z. 14 (164) 129-134
2
100%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiono praktyczne aspekty uruchomienia i wykonania spawania staliwnej, wielkogabarytowej konstrukcji okrętowych wsporników wałów śrubowych. Omówiono zagadnienie kwalifikacji procedur spawania, prowadzenia prac montażowo - spawalniczych w połączeniu z ich monitoringiem i miejscowej obróbki cie[...]
EN It has been presented practical aspects of qualification of welding procedure for large-size structure of the brackets of screw shafts made of cast steel and performing of real welding operation. The issue of qualification of welding procedures, conducting of assembly-welding works coupled with the[...]
3
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN We prove that each non-parabolic periodic orbit contained in the omega-limit set of a measure-recurrent, optimal orbit for a continuous function defined on the Julia set of a non-recurrent rational function is also optimal. As a by-product, we prove in the next section appropriate versions of shadow[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 80 321--337
PL Zarządzanie kulturą organizacyjną decyduje o sukcesie lub porażce organizacji. Współczesne organizacje funkcjonujące w konkurencyjnym, rynkowym otoczeniu zmuszone są do szukania wszelkich możliwości uzyskania przewagi. W tym celu sięgają do innowacyjności, modernizacji i restrukturyzacji. Poszukują [...]
EN Managing culture of organization decides about success or failure an company. Contemporary company operating at competitive business environmental organizations must try to find any possibilities of advantage. In order to achieve these competitive advantages organizations using innovations and restr[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2016 Z. 22 (172) 298-306
PL W ocenie stanu technicznego obiektów bardzo rzadko występują silosy żelbetowe. Przedstawiona w artykule bateria silosów o znacznym stopniu zużycia zmuszała do wykonania badań nieniszczących i dobrania metod sprawdzających wytrzymałość poszczególnych jej elementów z podaniem sposobu naprawy.
EN In the assessment of the technical condition very rare concrete silos. Presented in the article battery silos with a significant consumption forced to perform non-destructive testing and sizing methods for checking the strength of its individual elements specify how the repair.
6
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2008 nr (5) 328--332
EN The article present influence of working elements` geometric shape in buff onto decrease of produce energy while surface`s treating.
7
100%
Magazyn Autostrady
2008 Nr 4 54--56
PL Nawierzchnie sztywne z betonu cementowego mimo wielu zalet, jakimi są niewątpliwa trwałość konstrukcji oraz fakt, iż ulegają w mniejszym stopniu tak popularnemu koleinowaniu, nie są pozbawione wad i również ulegają zniszczeniom.
EN In spite of all the advantages that the pavements made of cement concrete have, they also undergo huge destructions. The quantitative size of destruction on the investigated Line increases with the exploitation time. The article presents the classification of the main pavement damages, that divides t[...]
8
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 3 40--41
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W zakresie wysokich ciśnień (10^6-10^9Pa) wzorcem pierwotnym ciśnienia jest manometr obciążnikowowo-tłokowy . Podstawowym parametrem opisującym manometr jest przekrój efektywny. W pracy omówiono konstrukcje manometrów obciążnikowo tłokowych oraz podstawy teorii przekroju efektywnego, a także konstru[...]
EN In this approach the high pressure we define as pressures in the range for which the primary standard based on piston-cylinder assemble is possible. In the paper we give the short review of construction of dead-weight manometer, theory of effective area and some pressure transducers. We discuss the [...]
10
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN We introduce and establish some basic properties of the tame rational functions. The class of these functions contains all the rational functions with no recurrent critical points in their Julia sets. For tame non-exceptional functions we prove that the Lipschitz conjugacy, the same spectra of modul[...]
11
63%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 3 201--208
PL W pracy przedstawiono analizę porównawczą doświadczalnych i obliczonych teoretycznie szerokości rys w jednoprzęsłowych belkach swobodnie podpartych zbrojonych prętami bazaltowymi BFRP (Basalt Fibre Reinforced Polymers). Belki typu BFRP wykonano z betonu C30/37 ze zbrojeniem dolnym na zginanie prętam[...]
EN This paper presents a comparative analysis of experimental and theoretical crack widths of simply supported beams reinforced with BFRP rebar (Basalt Fiber Reinforced Polymers). The tested BFRC model beams have been made of concrete class C30/37 and of bottom flexural basalt bars 8 mm in diameter. Th[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2013 Z. 19 (169) 140--149
PL W artykule została przedstawiona technologia wykonania posadzek przemysłowych, a także badanie związane z testem oraz skalowaniem aparatu do badania czasu rozpoczęcia operacji zacierania. Metoda pozwala na wyznaczenie czasu rozpoczęcia operacji zacierania skutkującej podniesieniem jakości powierzchn[...]
EN The article presents technology used in making industrial floors and research connected with testing and calibration of the device for concrete trowelling start time measurements. The method allows to determine the start time of mash operations which result in improvment in the quality of the concre[...]
13
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2015 Vol. 15, no. 1 223--230
EN This paper presents a comparative analysis of experimental and theoretical deflections of simply supported beams reinforced with BFRP rebar (Basalt Fiber Reinforced Polymers). The tested BFRC model beams have been made of concrete class C30/37 and reinforced with flexural basalt bars of 8 mm in diam[...]
14
63%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2015 nr 2 (37) 57--66
PL W artykule przedstawiono integracje układu pomiaru stężenia dwutlenku węgla działającego pod kontrolą mikrokontrolera ARM z rdzeniem Cortex-M, z układem czujników chemicznych. Układ ten przewidziany jest do pracy w systemie czujników chemicznych platformy do badań zagrożeń CBRN (Chemicznych, Biologi[...]
EN The paper presents integration of the carbon dioxide measurement system under the control of the ARM Cortex-M microcontroller, with a system of chemical sensors. The system is designed to operate with a platform of chemical sensors to examine CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) thr[...]
15
63%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 9 501--503
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych dźwigarów nośnych systemu H20. Określono momenty zginające i siły ścinające przy zniszczeniu dźwigarów i porównano z wartościami granicznymi według normy DIN 1052:2004-08. Omówiono wady badanych dźwigarów i oceniono, że nie kwalifikują się one do [...]
EN The results of investigations of mechanical properties of the H20 bearing girders are presented. Bending moments and shear forces were determined when the girders were damaged and compared with the limit values according to DIN 1052:2004-08. The disadvantages of the tested girders are discussed. It [...]
16
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 7 46--47
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych szalunkowych dźwigarów nośnych systemu H20. Celem badań było określenie jakości i powtarzalności wykonania dźwigarów z partii próbnej oraz ich przydatności do użycia w standardowych szalunkach systemowych. Artykuł zawiera wyniki badań w[...]
EN The article presents the results of the mechanical properties of the H20 formwork system girders. The aim of the study was to evaluate the quality and repeatability of girders from a sample bath and their usefulness in standard formwork system. The article contains the results of strength tests in r[...]
17
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2013 R. 110, z. 1-B 115--138
PL W artykule rozważono zmniejszenie sztywności powszechnie stosowanych przekrojów belek i płyt żelbetowych w przypadkach, gdy tylko strefa prętów zbrojenia lub tylko strefa ściskana betonu wystawiona jest na działanie pożaru. Analizy oparto na: a) standardowej krzywej pożaru, b) założeniach metody izo[...]
EN This paper shows consideration of decrease in cross-section stiffness in commonly used in practice R/C beams and slabs in cases when only reinforcing bars or only concrete compressed zone is subjected to fire. Analyses were based on: a) standard fire curve, b) 500°C Isotherm Method assumptions, c) m[...]
18
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2018 vol. 30 11--25
PL Niniejsza publikacja przedstawia analizę zmian drzewostanów dla obszaru warszawskiej dzielnicy Wilanów, opracowaną na podstawie danych fotogrametrycznych. Wykorzystując różne technologie fotogrametryczne: dopasowanie obrazów cyfrowych i archiwalne lotnicze skanowanie laserowe dokonano wieloczasowej [...]
EN This publication presents the analysis of tree stands’ changes for the area of Wilanów district in Warsaw, based on photogrammetric data. Using different photogrammetric techniques, such as image matching techniques and archival airborne laser scanning, a multitemporal analysis of vegetation changes[...]
19
51%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 9 496-498
PL Przedstawiono w uporządkowanej i przejrzystej postaci wzory Eurokodu 2 dotyczące wyznaczania zmodyfikowanego wieku i wytrzymałości betonu. Zamieszczono wykresy, które można zastosować do prostego wyznaczania zmodyfikowanego wieku i wytrzymałości betonu zgodnie ze wzorami zawartymi w Załączniku B do [...]
EN The based on Eurocode 2 method for determining the modified age of concrete at loading and the concrete strength is presented in Table, where the expressions taken from Eurocode are presented in clear form. The paper contains diagrams for determining the modified age of concrete at loading according[...]
20
51%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 3 131-132
PL Przedstawiono prosty sposób wyznaczania końcowego współczynnika pełzania. Podano nowe wykresy do wyznaczania tego współczynnika zgodnie ze wzorami zawartymi w Załączniku B do Eurokodu 2. Sposób ten jest prostszy i dokładniejszy od sposobu wyznaczania współczynnika według p. 3.1.4 Eurokodu 2.
EN The straightforward method for determining the creep coefficient is presented in table 1. The paper contains new diagrams for determining the creep coefficient, according to the basic equations given in Annex B to Eurocode 2. The proposed straightforward method for calculating the creep coefficient[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last