Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2017 T. 69, nr 3 11--38
PL Zmiany mikrostruktury, podstawowych właściwości wytrzymałościowych oraz odporności na pełzanie austenitycznej stali X8CrNiTi18-10 (T321H) po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania. Opis procesu degradacji tej stali podczas długotrwałego pełzania. Ocena wpływu rodzaju i ilości występujących w[...]
EN Changes in microstructure of basic strength properties and creep resistance of austenitic steel X8CrNiTi18-10 (T321H) after long-term service under creep conditions. Description of degradation process for this steel during long term creep. Evaluation of the effect of the type and quantity of the occ[...]
2
100%
Energetyka
2015 nr 10 653--656
PL Omówiono sposób szacowania stopnia wyczerpania z wykorzystaniem reguły ułamków trwałości zaproponowanej przez E. L. ­Robinsona. Przedstawiono sposób wyznaczania stopnia wyczerpania na przykładzie prób pełzania z pomiarem wydłużenia w czasie próby wykonanych dla materiału wężownic ze stali X12CrCoWVN[...]
EN The method for estimating the exhaustion degree using the life-time fractures rule proposed by E. L. Robinson was discussed. The method for determination of exhaustion degree based on the example of creep tests with elongation measurement during testing carried out on X12CrCoWVNb12-2-2 (VM12SHC) ste[...]
3
100%
Energetyka
2018 nr 11 611--615
PL Przedstawiono sposób postępowania w ocenie stanu oraz określaniu czasu i warunków dalszej eksploatacji materiału rurociągów parowych pracujących w warunkach pełzania znacznie poza obliczeniowym czasem pracy. Dokonano krótkiego omówienia poszczególnych kroków postępowania w ramach zbudowanego algoryt[...]
EN Presented is the procedure of condition assessment and determination of further operation of steam pipelines material working in creep conditions far beyond the design working time. A brief review is made of proceeding steps that were taken in frames of the elaborated algorithm. The selected charact[...]
4
100%
Energetyka
2018 nr 11 615--618
PL Przedstawiono w postaci algorytmu sposób postępowania w ocenie stanu oraz określaniu czasu i warunków dalszej eksploatacji walczaków. Dokonano krótkiego omówienia poszczególnych kroków postępowania. Wybrane charakterystyczne kroki omówiono na przykładzie walczaków wykonanych z niskostopowych drobnoz[...]
EN In the form of algorithm there is presented a method of proceeding to assess and then determine the time and conditions of further operation of boiler drums. Briefly discussed are individual steps of the proceeding. The selected characterisitic steps are discussed on the example of boiler drums made[...]
5
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2014 T. 66, nr 3 13--28
PL Przedstawiono wybrane wyniki badań uzyskane w projekcie rozwojowym pt. „Ocena zachowania się i prognoza długotrwałej pracy stali nowej generacji na elementy kotłów eksploatowanych powyżej temperatury granicznej”, w zakresie oceny zachowania się pod wpływem działania temperatury i naprężenia w czasie[...]
EN This paper presents selected investigation results obtained in the development project “The assessment of behaviour and forecast about long-term operation of new-generation steel for components of boilers operated above limit temperature” with regard to assessment of its behaviour under the influenc[...]
6
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2015 T. 67, nr 1 44--52
PL Podstawowym celem prowadzonych badań stali T321H w stanie wyjściowym i po różnych czasach pracy było zbudowanie modelu umożliwiającego przewidywanie trwałości eksploatacyjnej materiału elementów części ciśnieniowej kotła po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania wykonanych z tej stali. W pra[...]
EN The main purpose of testing T321H steel in its initial state and after different service times was to build a model to allow forecasting the lifetime of the material of boiler pressure section components made from this steel after longterm service under creep conditions. In this paper, creep tests o[...]
7
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2015 T. 67, nr 2 106--111
PL Celem pracy było przedstawienie wybranych charakterystyk materiałowych dotyczących zmian właściwości wytrzymałościowych odniesionych do zmian strukturalnych zachodzących w stali podczas długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania. W opracowaniu mającym charakter przeglądowy zawarte zostały dane d[...]
EN The purpose of the paper was to present selected material characteristics with regard to changes in strength properties related to structural changes occurring in steel during long-term service under creep conditions. This review includes data concerning steels used for construction of supercritical[...]
8
80%
Energetyka
2015 nr 11 761--764
PL Omówiono następujące zagadnienia: wybrane wyniki nieniszczących i niszczących badań materiałowych stali wirników turbin ze stali 23H2MF po eksploatacji znacznie przekraczającej 200 tys. godzin.; metodologię oceny mikrostruktury nieniszczącą metodą replik matrycowych elementów wału turbiny TK-120 na [...]
EN The paper presents: selected results of non-destructive and destructive materials testing of 23H2MF steel turbin rotors after service much beyond 200 thousand hours; methodology for evaluation of TK-120 turbine shaft microstructure by non-destructive matrix replica method based on the example of its[...]
9
80%
Archives of Materials Science and Engineering
2015 Vol. 76, nr 2 115--121
EN Purpose: The purpose of the work was to analyse the components of Super 304H (X10CrNiCuNb18-9-3) steel steam pipelines of power units after long-term service beyond the design work time. Design/methodology/approach: The material for investigations included the 4th stage steam superheater coils, in t[...]
10
80%
Archives of Metallurgy and Materials
EN This paper presents the characteristics of the performance of P91 (X10CrMoVNb9-1), P92 (X10CrWMoVNb9-2) and VM12 (X12CrCoWVNb12-2-2) steels used for condition assessment of the pressure components of boilers with supercritical steam parameters. Studies on the mechanical properties, microstructure te[...]
11
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki badań materiałowych przykładowych naprawczych złączy spawanych wykonanych na próbkach materiałów pobranych z rurociągów pary wysokoprężnej po przepracowaniu 200 tysięcy godzin pracy w warunkach pełzania, wykonanych ze stali 13HMF (14MoV6-3). Celem badań[...]
EN This paper presents the results of material tests of repair welded joints carried out for samples of materials taken from high pressure steam pipelines after over 200,000 operating hours in creep conditions, made of the 13HMF steel (14MoV6-3). The aim of the study was to assess the mechanical proper[...]
12
71%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2015 T. 67, nr 2 158--167
PL Przedstawiono dobór rodzaju badań w zależności od czasu eksploatacji i rodzaju elementu dla oceny stanu materiału i prognozy trwałości eksploatacyjnej w energetycznych urządzeniach wysokociśnieniowych. Określono względne udziały procesów powodujących zmiany w strukturze materiału podczas pełzania w [...]
EN Selection of the type of investigations depending on service duration and type of element for the evaluation of material condition and forecasting the life time in high-pressure power units was presented. Relative shares of processes causing changes in structure of material during creep depending on[...]
13
71%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
The aim of the work was to assess the state of development of precipitation processes, determine the corresponding creep speed, and determine the corresponding degree of exhaustion of 23H2MF, 26H2MF and 21HMF steels after long-term work under creep conditions. The identification of precipitates base[...]
PL Celem pracy była ocena stanu rozwoju procesów wydzieleniowych, wyznaczenie odpowiadającej mu pręd-kości pełzania i wyznaczenie odpowiadającego im stopnia wyczerpania badanych stali 23H2MF, 26H2MF oraz 21HMF po długotrwałej pracy w warunkach pełzania. Przeprowadzono identyfikację występujących wydzie[...]
14
61%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 4 2057--2064
EN This article presents the results of investigations on HR6W alloy and Sanicro 25 steel and the dissimilar welded joint made of them. The characteristic images of microstructure of the investigated materials in the as-received condition and following the creep test, observed with a scanning electron [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last