Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy niestacjonarnych wymuszeń kinematycznych generowanych przez wstrząsy związane z eksploatacją górniczą, w której uwzględniono zróżnicowanie górotworu w Polkowicach w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Bazując na zasadniczych różnicach w czasowo-widmowych ch[...]
EN The paper presents the results of an analysis of nonstationary kinematic excitations generated by quakes due to mining activities taking into account differentiation of the orogen at Polkowice in the Copper-Mining District of Legnica and Głogów. Based on essential differences in the time-spectral ch[...]
2
100%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W pracy przedstawiono sposób szacowania intensywności oraz racjonalnego czasu trwania kinematycznych obciążeń dynamicznych z punktu widzenia zdolności do generowania ekstremalnych odpowiedzi dynamicznych konstrukcji nośnej budynku. Może on być stosowany w trakcie prowadzenia diagnostycznej analizy w[...]
EN The paper presents a way of assessing the intensity and rational duration of kinematic dynamic loads from the viewpoint of the ability to generate extreme dynamic responses of the supporting structure of the building. This procedure may be applied in the course of diagnostic analysis ofthe effort of[...]
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono analizę porównawczą wymuszeń kinematycznych generowanych przez wstrząsy górnicze w Polkowicach. Wyróżniono dwa ich rodzaje w zależności od właściwości czasowo-widmowych, tj. z uwzględnieniem niestacjonarności. Stanowią one obciążenia dynamiczne budynków narażonych na ten wpływ górniczy[...]
EN The comparison analysis of kinematic exictations generated by mining quakes in Polkowice was presented. Two types of them were distinguished depending on their time - spectral properties, i.e. considering non-stationarity. They constitute dynamic loads of building exposed to this mining impact. The [...]
4
100%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W pracy przedstawiono sposób oszacowania intensywności obciążeń dynamicznych związanych z wstrząsami górniczymi, przeznaczonej do oceny zdolności do generowania ekstremalnych odpowiedzi dynamicznych budynków przez parasejsmiczne wymuszenia kinematyczne. Sposób przydatny jest w trakcie prowadzenia nu[...]
EN The paper presents a way of estimating the intensity of dynamic loads due to mining quakes, with the purpose of assessing the possibility of generating extreme dynamic reactions of buildings caused by paraseismic kinematic excitations. The suggested method may be applied in numerical analyses of the[...]
5
100%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy niestacjonarności wymuszeń kinematycznych generowanych przez wstrząsy górnicze w Polkowicach w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Stanowią one obciążenia dynamiczne zabudowy miejskiej i ich własności czasowo-widmowe decydują o poziomie odpowiedzi dynamicznej [...]
EN The paper presents the results of an analysis of nonstationary kinematic excitations generated by quakes due to miting activities in Polkowice in the Copper-Mining District of Legnica and Głogów, affecting dynamically building structures in the town. Their time-and-spectral properties decide about t[...]
6
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 4 35-38
PL Autorzy przedstawili w artykule kształtowanie się drgań gruntu w rejonie prowadzonego zagęszczania podłoża gruntowego na terenie pogórniczym w aspekcie ochrony obiektów osiedla mieszkaniowego. Wyniki badań propagacji drgań pozwoliły na ocenę szkodliwości zagęszczania podłoża dla środowiska.
EN The authors presented creation of the ground's vibrations in the area were thickening of the sub-soil is being carried out on the post mining site with the view of protection of housingestate's objects the results of vibration propagation investigations enabled to assess harmfulness for the environm[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 201-207
PL W artykule przedstawiono kształtowanie się drgań gruntu w rejonie prowadzonego zagęszczania podłoża gruntowego na terenie pogórniczym w aspekcie ochrony obiektów osiedla mieszkaniowego. Wyniki badań propagacji drgań gruntu pozwoliły na ocenę szkodliwości zagęszczenia podłoża dla środowiska.
EN The paper describes ground vibrations characteristic in an area of ground base densifying works. Analysis of propagation of ground vibrations allows the assessment of harm of such works on the environment.
8
63%
Molecular and Quantum Acoustics
2000 Vol. 21 161-172
9
63%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 7 106--111
PL W artykule zaprezentowano wybrane problemy związane z dostosowaniem obiektu zabytkowego do nowych obciążeń, niewystępujących wcześniej. Analizie poddano murowaną wieżę widokową z uwzględnieniem różnych obciążeń, w tym dynamicznych, od wstrząsów indukowanych bieżącą eksploatacją złóż węgla. Obecny ks[...]
EN This paper presents issues concerning adjustments of the monumental building to the recently occurred loads. A brick lookout tower was analysed. Different loads, including dynamic vibration induced by tremors as the result of current exploitation of coal deposits. The current shape is the result of [...]
10
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2013 T. 18, nr 3 245-251
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy akcelerogramów będących obrazem drgań gruntu generowanych przez wstrząsy górnicze z rejonu Rydułtów w Rybnickim Okręgu Węglowym (ROW). Charakteryzują one obciążenia dynamiczne zabudowy i decydują o poziomie odpowiedzi dynamicznej konstrukcji nośnych budynków. W a[...]
EN The article contains the results of the accelerations of the ground vibrations analysis, which were generated by mining quakes in the Rydułtowy region in Rybnik Coal District (ROW). They are characterized by the dynamic load building and determine of the level of dynamic response of the supporting s[...]
11
51%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 8 422-426
PL Przedstawiono numeryczną analizę osiedla domów jednorodzinnych w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, narażonego na silne oddziaływania spowodowane wstrząsami podłoża, których źródłem jest eksploatacja złóż miedzi. Określono najbardziej zagrożone obszary w typowych budynkach uwzględniając rzeczywi[...]
EN Numerical analysis of housing estates located in semi - seismic region of Poland has been carried out. Legnica-Głogow Copper Distric is strongly threatened by ground moveness caused by copper mining. Attemps have been made to identify the most hazardous locations of standard houses in this estate ba[...]
12
51%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 3 132-134
PL Przedstawiono propozycje zasad projektowania budynków jednorodzinnych wolno stojących i bliźniaczych o konstrukcji murowanej na terenach wstrząsów górniczych. Szczególną uwagę zwrócono na zasady zbrojenia wytężonych stref murów nośnych. Podane propozycje zasadniczo są związane z budownictwem na tere[...]
EN Design principles of detached or semi-detached masonry houses under influence of semi-seismic (mining) tremors are presented. Rules of reinforcement of highly effort main walls are exposed. Presented results of analyses are especially connected with Legnica-Głogów Copper District but they can be use[...]
13
51%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 10 570-573
PL Przeprowadzono numeryczną analizę stanu zagrożenia zabudowy jednorodzinnej na terenie LGOM ze względu na silne wymuszenia parasejsmiczne spowodowane eksploatacją górniczą. W szczególności uwzględniono najsilniejszy zanotowany wstrząs z 20 lutego 2002 roku.
EN Numerical analysis of threatened state of dwelling houses in Legnica-Głogów Copper District caused by strong earth semi-seismic tremors has been carried out. In particular, the stronger recorder tremor which took place at February 20-th, 2002 was considered.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last