Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 3 34-43
PL Projektowanie budowli ziemnych obejmuje bardzo szeroki zakres prac, począwszy od rozpoznania i przygotowania podłoża gruntowego, poprzez ustalenie złoża lub dostawcy kwalifikowanego materiału gruntowego do formowania nasypów, ustalenie technologii wykonawstwa i kryteriów odbioru robót. W niniejszym [...]
EN Earth construction engineering involves a very wide scope of designing works, starting from the recognition and preparation of ground, determination of the seam or provider classified material for earth forming, definition of the delivery technology and work acceptance criteria. This article covers [...]
2
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 3 32-37
3
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 5 18-21
EN A modernization of existing main railway lines requires to be checked stability of earthen structures in consideration of increase of service loads, a necessity of railway sub-grade broadening and a need for reinforcement in places of earlier occurring dysfunctions many times. An increase of loads h[...]
4
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 435-438
PL Składowisko fosfogipsów Zakładów Chemicznych Police S.A. zlokalizowano na Nizinie Szczecińskiej na terenie charakteryzującym się występowaniem w strefie przypowierzchniowej holoceńskich osadów jeziorno- bagiennych (torfy i namuły organiczne) o zmiennej miąższości 6 ÷ 15 m, które stanowią nienośne po[...]
EN Phosphogypsum landfill Z.Ch. SA Police is located in the Szczecin Lowlands. In this area are in subsurface Holocene lacustrine-marsh deposits (peat and organic soils) of variable thickness 6. ÷ 15 m sediments. The article presents the geotechnical problems associated with an increased dump on an exi[...]
5
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 4 26-30
PL W pracy przedstawiono wyniki badań geotechnicznych antropogenicznego materiału gruntowego w postaci mieszanek naturalnego kruszywa mineralnego z odpadem paleniskowym (mieszanka popiołu i żużla), pochodzącymi ze spalania węgla w elektrociepłowni zlokalizowanej w pobliżu miasta Wrocławia. Rezultaty ba[...]
EN This work presents the results of geotechnical tests on a man-made ground material being a mixture of natural mineral aggregate and furnace waste (a mixture of ash and slag) coming from the burning of coal in a power plant located near Wroclaw. The results of tests have allowed for the establishment[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono zasady i ogólną charakterystykę wymiarowania skarp i zboczy wykonywanych przez pływające koparki wydobywające kruszywa naturalne. Podano aktualne uwarunkowania prawne dotyczące pasów bezpieczeństwa oraz metodykę ich obliczeń na etapie badań wstępnych i uzupełniających.
EN The principles and general characteristics of sizing of the submerged slopes formed by the floating dredgers (excavators) in sand and gravel mining arc introduced. The present time legal conditions of determination the safety zones and their preliminary and the ultimate (supplemental) sizing are pre[...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono zasady i ogólną charakterystykę zagadnienia wymiarowania skaip i zboczy wyrobisk w górnictwie odkrywkowym w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych. Podano rodzaj i zakres badań oraz metody obliczeń bezpiecznej wysokości ściany eksploatacyjnej przy urabianiu złóż piasku i żwiru ładowarkami [...]
EN In this paper the principles of slopes designing slopes of the open-pit mines exploiting the common minerals are presented. The described rules are based on the current regulations and guidelines. The scope of the in-situ and laboratory investigations as well as the methods of calculation the safe h[...]
8
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 3 32-36
PL W pracy niniejszej prezentowane są wyniki badań geotechnicznych materiału gruntowego, pochodzącego z recyklingu konstrukcji betonowych, asfaltobetonowych, murowych i odpadów gruntowych, wytwarzanego przez przedsiębiorstwo zlokalizowane na terenie miasta Wrocławia. Rezultaty badań pozwoliły na ustal[...]
EN The increasing pace of completing communication investments has been translated into an increased demand for certifi ed soil materials. The factor that increases the demand for good soil materials is also the method of designing traffic routes in urban areas, in which the running of traffic along em[...]
9
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 4 28-32
PL W artykule zostanie przedstawiona aktualna sytuacja dotycząca podstaw projektowania konstrukcji ziemnych zbrojonych geosiatkami, a także wskazane zostaną główne różnice pomiędzy poszczególnymi normami i wytycznym.
EN Within the last two decades geosynthetic materials used for reinforcing ground have become increasingly popular in Poland. They are used especially to ensure stability of road embankment slopes and to reinforce road embankment soft soil. This article presents the current situation concerning the bas[...]
10
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN Examples of the designs that are applied or created leading to an increase in the capacity of exploited municipal landfill sites located in Lower Silesia are presented. The majority of actually used waste yards were designed and built or modernized in the early 1990's. In terms of contemporary regul[...]
11
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2015 nr 3 480--483
PL Przedstawienie innowacyjnego systemu GeoQiube przeznaczonego do ochrony przeciwerozyjnej skarp. Charakterystyka, zalety oraz zakres zastosowania systemu. Przykład zastosowania oraz awarii systemu. Dyskusja metod projektowania oraz uwagi dotyczące poprawności rozwiązania.
EN Presentation of the innovative GeoQiube system designed for erosion protection of slopes. Characteristics, advantages and scope of the system. Example of use, and errors leading to failure. Discussion on design methods and comments on the correctness of the solution.
12
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2015 nr 3 203--207
PL Prawnie umiejscowione zależności korelacyjne wykorzystywane do interpretacji wyników sondowań dynamicznych. Zakresy stosowalności związków korelacyjnych oraz przykład interpretacji wyników sondowania zabudowy wyrw w wałach przeciwpowodziowych, powstałych w czasie powodzi w 1997 roku w rejonie Wrocła[...]
EN Legally placed correlations used for the interpretation of the results of dynamic probing. The ranges of applicability of correlations and an example of the interpretation of the results of the DPL provided in the rebuilt breach in flood embankments caused after floods in 1997 in the Wroclaw area. T[...]
13
100%
Gospodarka Wodna
2017 Nr 12 379--382
PL Przedstawiono oryginalną, autorską procedurę przeprowadzania oceny geotechnicznych zagrożeń wałów przeciwpowodziowych w warunkach wezbrania powodziowego. Autorzy, bazując na własnych doświadczeniach dotyczących analiz przebudowywanych i modernizowanych odcinków wałów przeciwpowodziowych, omawiają pr[...]
EN The article presents an original procedure for assessing geo-technical risks for the flood embankments’ functioning during high water stages. Based on their own experience concerning the analysis of the reconstructed and modernized flood embankment sections, the authors discuss a proposal of classif[...]
14
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2011 nr 446 (2) 315--320
PL W pracy przedstawiono wyniki badań geologiczno-inżynierskich gliny zwałowej z północnej części Wrocławia. Przeprowadzono badania podstawowych parametrów geotechnicznych: gęstości, wilgotności, granic Atterberga oraz parametrów mechanicznych gruntów: ściśliwości i wytrzymałości na ścinanie. Badania w[...]
EN The results of engineering-geological tests on the tills from Wroclaw area are presented in the paper. The basic geotechnical parameters, such as density, water content, Atterberg limits and mechanical parameters: compressibility and strength parameters have been determined in the research. The test[...]
15
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2011 nr 446 (2) 445--451
PL Praca dotyczy możliwości bezpiecznego formowania nasypów drogowych z antropogenicznego materiału gruntowego w postaci mieszaniny naturalnego gruntu z odpadem paleniskowym (mieszanka popiołu i żużla).W artykule przedstawiono parametry takich mieszanek ze szczególnym uwzględnieniem parametrów wytrzyma[...]
EN The work concerns the possibility of safe construction of road embankments of anthropogenic soil material as a mixture of natural soil with waste (a mixture of ash and slag). The paper presents the parameters of such mixtures with particular regard to shear strength parameters and their dependence o[...]
16
100%
Przegląd Komunikacyjny
2014 Nr 10 13--17
PL Przedstawiono rozwiązanie projektowe wzmocnienia podtorza suwnicy bramowej posadowionej na słabonośnym podłożu z gruntów antropogenicznych. Do opracowania rozwiązania projektowego wykorzystano wyniki rozpoznania geotechnicznego warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji na podstawi[...]
EN Modern storage halls are characterized by lightweight construction misfit for carrying heavy loads, so often installed in them gantry cranes for quick unloading of materials and their transport of the warehouse. The presented paper is an example of geotechnical design of the track the gantry crane w[...]
17
100%
Przegląd Komunikacyjny
2013 Nr 3 10--13
PL W roku 2012 wprowadzono nowe przepisy dotyczące ustalania warunków posadowienia obiektów budowlanych, zmieniające m.in. zasady dokumentowania badań podłoża gruntowego oraz projektowania i rozwiązywania problemów geotechnicznych. Zmiany te związane są z dostosowaniem krajowych przepisów stosowanych w[...]
EN New national regulations were introduced in 2012 for determining the conditions of the foundation of buildings, which have changed the rules for drawing up the geotechnical documentation, the design rules and solving rules of geotechnical problems. These changes are related to the adaptation of nati[...]
18
100%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 3 11--15
PL W artykule przedstawiono wpływ uwarunkowań geotechnicznych na stan budowli zabytkowych na przykładzie XIV-wiecznego kościoła znajdującego się w miejscowości Dobroszów na Dolnym Śląsku. Obserwowany proces osuwiskowy zagraża budowli sakralnej, konstrukcji oporowej jak i prowadzącym do kościoła ciągom [...]
EN The paper presents the impact of the geotechnical conditions on the historic buildings. The fourteenth century church located in the Dobroszów village in Lower Silesia is used as the example. The effective protection methods of historic buildings requires the complex identification of the geotechnic[...]
19
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule zostały przedstawione wyniki badań geotechnicznych antropogenicznego materiału gruntowego powstałego w wyniku zmieszania naturalnego kruszywa mineralnego z odpadem paleniskowym pochodzącym ze spalania węgla w jednej z wrocławskich elektrociepłowni. Rezultaty badań pozwoliły na ustalenie z[...]
EN The paper presents results of the investigations of the anthropogenic material created as the composition of sandy soil and the ash-slag. The wastes from burning of coal in one of heat and generating plants in Wrocław and the local sand were used. The obtained results determined the range of usabili[...]
20
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Wytyczne zawarte w Eurokodzie 7, dotyczące zasad ustalania wartości charakterystycznych i obliczeniowych parametrów geotechnicznych, charakteryzują się znaczną dowolnością w ich interpretacji oraz brakiem sprecyzowania istotnych dla praktyki inżynierskiej pojęć. Jednym z problemów jest przyjęcie tec[...]
EN The enclosed in the Eurocode 7 guidelines for the estimation of the characteristic parameters are commonly general and some of the essential definitions which used for the description of this problem are inaccurate for the geotechnical engineering. The acceptable and usable methods for the estimatio[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last