Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LogForum
PL W pracy dokonano liczbowej oceny zagrożenia bezpieczeństwa na wszystkich podstawowych kategoriach przejazdów kolejowych administrowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
EN A quantitative assessment of safety risks in basic categories of rail crossings administered by PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Polish Railroads Company) is presented in the paper
2
100%
Journal of KONBiN
2008 No. 3 (6) 177-190
PL W pracy opracowano metodę obliczania prawdopodobieństwa zagrożenia bezpieczeństwa wagonów na hamulcach docelowych i ostępowych przez kształt układu torów górki rozrządowej.
EN A method of computing the likelihood of risk to carriage safety at destination and distance brakes as resulting from arrangements of hump tracks.
3
100%
Journal of KONBiN
2006 No. 1 131--136
EN Shunting yards, large maneuver, plant and shipyard yards constitute principal centres of logistical infrastructure. Gravitational marshalling systems are key points of this infrastructure. A high number of carriage accidents in such yards is due to, among other factors, wrong situation of certain co[...]
4
100%
Diagnostyka
2008 nr 2(46) 121-124
PL Górki rozrządowe służą do wykonywania manewrów na stacjach rozrządowych i manewrowych. Profil górki rozrządowej składa się z następujących elementów: strefy przejściowej zlokalizowanej za przeciwspadkiem górki, pierwszego pochylenia rozpędowego służącego do wytworzenia odstępów między wagonami o róż[...]
EN Humps serve manoeuvering purposes at marshalling and manoeuvering yards. Profile of a hump consists of the following elements: transition zone down of the hump's counterslope, first acceleration slope to create distances between carriages of varying motion values in passage through the first divisio[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy opracowano zasady bezpiecznego sterowania przejazdem wagonów między hamulcami odstępowymi i docelowymi.
EN Principles of safety control to ride carriages between distance and destination brakes were to describe scientifically in the paper.
6
100%
Diagnostyka
2007 nr 1(41) 61-66
PL W pracy opracowano metody diagnozowania zagrożenia bezpieczeństwa wagonów czynnikami technologiczno-konstrukcyjnymi.
EN The paper presents methods of diagnosting threats to carriage safety using technological and design factors.
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano ergonomiczne wskazówki do kształtowania stanowiska pracy kierowcy autobusu.
8
100%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2013 Nr 3 (15) 38-43
PL W punktach skrzyżowania kilku linii kolejowych, w miejscach powstania lub zanikania znacznych potoków wagonów, jak np. w rejonie wielkich miast albo w pobliżu wielkich zakładów produkcyjnych oraz w innych dogodnych punktach sieci kolejowej, zachodzi potrzeba wykonania znacznej pracy manewrowej. W pu[...]
EN Criteria of modernisation of marshalling yards are presented in the paper
9
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 52 129-132
PL W pracy obliczono bezpieczne prędkości grawitacyjnych systemów rozrządowych na stacjach przemysłowych.
10
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
11
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 32 25-28
12
100%
Mechanik
2013 R. 86, nr 7CD 105--110
PL W pracy zidentyfikowano i przeanalizowano zagrożenia bezpieczeństwa systemów rozrządzania grawitacyjnego wynikające z niedokładnych obliczeń jednostkowych oporów wagonów od łuków poziomych.
EN Threats are identified and analysed to safety of gravitational marshalling systems in effect of inaccurate calculations of unit wagon resistances along horizontal arcs.
13
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W punktach skrzyżowania kilku linii kolejowych, w miejscach powstania lub zanikania znacznych potoków wagonów, jak np. w rejonie wielkich miast, albo w pobliżu wielkich zakładów produkcyjnych oraz w innych dogodnych punktach sieci kolejowej zachodzi potrzeba wykonania znacznej pracy manewrowej. W pu[...]
14
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2027-2030
PL W pracy obliczono wartość błędów spowodowanych nieuwzględnieniem rozstawu kół wagonów przy obliczaniu oporów od łuków poziomych systemów rozrządzania grawitacyjnego.
EN Computation of error values caused by failure to include wagon wheel bases in calculations of horizontal arch resistances of gravitational marshalling systems.
15
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono czynniki negatywnego wpływu transportu samochodowego na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem emisji gazów cieplarnianych. Wskazano na możliwości ich ograniczenia z wykorzystaniem elektromobilności. Prezentowane rozważania nawiązują do strategii zrównoważonego rozwoju Un[...]
16
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Każde racjonalne działanie realizacyjne powinno być poprzedzone opracowaniem projektu. Do podstawowych metod projektowania należą metody: prób i błędów, podobieństwa, symulacyjna.
17
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Jazda w mieście należy do najtrudniejszych i wymagających największej koncentracji uwagi i umiejętności od kierowcy. Ogromne natężenie ruchu, duża liczba skrzyżowań, tłumy pieszych a także sznury pojazdów, a do tego jeszcze światła regulujące ruchem, czy pasy ciągłe i przerywane oraz strzałki na dro[...]
18
100%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono koncepcję analizy obciążenia pracą operatora ASR (automatycznego systemu rozrządzania) oraz wyniki przykładowej jej realizacji. W badaniach wykorzystano symulację staczania wagonów z górki rozrządowej.
EN A concept of analysing workloads of an AMS operator and results of its sample implementation are presented. A simulation of carnage rolling down from a hump is employed in the research.
19
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Przewozy ładunków transportem kolejowym w Polsce wynoszą w ciągu roku ok. 300 min ton, co stanowi ok. 25% przewozu ładunków wszystkimi środkami transportu, natomiast praca przewozowa w transporcie towarowym wynosi ok. 55 000 min tkm, co stanowi ok. 23% całej pracy przewozowej wykonanej wszystkimi śr[...]
20
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 95 57--61
PL W pracy opracowano metodę diagnozowania użytkowego systemów rozrządzania grawitacyjnego, m.in. w zakładach energetyki cieplnej.
EN A method is developed of operational diagnostics of gravitational marshalling systems in heating power plants.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last