Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 699--703
PL W artykule przedstawiono podejście do oszacowania liczby pojazdów na linii komunikacji miejskiej, oparte o model symulacyjny procesu obsługi pasażerów na linii autobusowej. Zadanie ustalenia takiej liczby autobusów, która zapewnia minimalny koszt transportu przy maksymalnym poziomie obsługi pasażeró[...]
EN The article presents an approach to estimate the number of vehicles on public transport line; this approach is based on a simulation model of the process of servicing the bus line passengers. The problem of determining such a number of buses, that provides the minimum cost of transport at the maximu[...]
2
100%
Transport Problems
PL Przedstawiono uogólniony model rynku usług transportowych. Opracowano modele konfliktowych sytuacji między uczestnikami rynku usług transportowych. Dla oceny optymalnych strategii uczestników rynku określone są odpowiednie funkcje wypłat.
EN A generalized model of the transportation services market is presented. The models of conflict situations between transportation services market participators are developed. The payoff functions are defined to assess the optimal strategies of market participators.
3
100%
Transport Problems
2017 T. 12, z. 4 73--82
EN Formation of rational delivery routes is the main way to increase the effectiveness of client services for freight forwarding companies. The main part of the requests for transport services comes from occasional (non-constant) clients. The set of those requests forms a stochastic flow. For stochasti[...]
4
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1094--1099, CD
PL Węzły transportowe są elementami strukturalnymi łańcuchów logistycznych i służą jako elementy systemów technologicznych dostawy ładunków. Logistyczne zarządzanie procesami funkcjonowania węzłów transportowych wymaga stosowania podejścia systemowego jako podstawowego narzędzia do zarządzania systemam[...]
EN Transport nodes are structural elements of logistics chains. They are the elements of cargo supply technological systems. Logistics management of transport nodes functioning processes requires the use systemic approach as a basic tool of logistics systems management. Transport nodes functioning mode[...]
5
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2015 Nr 1(105) 61--70
PL W artykule przedstawiono model symulacyjny funkcjonowania parkingu wykorzystujący zorientowane obiektowo podeście. W zaproponowanym modelu uwzględniono stochastyczny charakter popytu na usługi parkowania w mieście. W artykule omówiono wyniki symulacji funkcjonowania parkingu oraz przedstawiono dysku[...]
EN Paper presents a simulation model of city parking functioning based on object-oriented approach. The proposed model considers stochastic nature of demand on parking services in cities. The results of parking functioning simulations are shown and the appropriate practical implications are discussed. [...]
6
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 117 229--238
PL Model popytu jest podstawowym elementem każdego systemu wspomagania podejmowania decyzji w dziedzinie transportu i logistyki. Adekwatność stosowanego modelu popytu oraz danych wykorzystanych przy jego opracowaniu jest konieczna do osiągnięcia wiarygodnych wyników symulacji systemów logistycznych. Ws[...]
EN The demand model is an essential element in any decision support model in the field of transport and logistics. The adequacy of the applied demand model and the data used in order to develop it assure correct simulation results of logistics systems. Modern forwarding companies are usually called the[...]
7
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 1(103) 267--277
PL W artykule zaproponowano podejście do oceny zapotrzebowania na usługi spedycji towarów. Zaproponowano model generowania popytu, który opisuje zapotrzebowanie na usługi spedycyjne jako połączone potoki nadawców. Przedstawiono regularność powstawania popytu zaobserwowaną jako wynik studiów eksperyment[...]
EN An approach to measuring the demand on freight forwarding services has been proposed. The model of the demand generation, which describes the demand on forwarding services as a hook-up of flows of shippers’ requests, has been described. The regularities of demand formation, obtained as a result of e[...]
8
51%
Logistyka
PL Przez autorów została opracowana metoda badań podróży pasażerów, która pozwala uzyskać adekwatną informację o zapotrzebowaniach mieszkańców małych miast w przemieszczeniach. Wykorzystanie tej metody pozwoliło na oszacowane macierzy podróży rzeczywistych dla miast Swierdłowsk, Kupiańsk i Bałakleja (U[...]
EN The authors have developed the method for study of passengers’ travels, which allow obtaining of the adequate information on needs in travels of small cities residents. The use of this method allowed estimation of actual trip matrices for Sverdlovsk, Kupiansk and Balakleya (Ukraine). In experimental[...]
9
51%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2013 Nr 1(100) 125--134
PL W artykule przedstawione są wyniki badań parkowania samochodów w centralnej części miasta Charkowa (Ukraina) i rezultaty ich wykorzystania przy budowie modelu popytu na przemieszczania samochodów. Zaproponowano metodę, która uwzględnienia dynamiczny charakter procesu transportowego przy obliczeniu p[...]
EN The results of car parking study in the central part of the city of Kharkov (Ukraine) and the results of their use in construction of the traffic demand model have been presented in the paper. The method that takes into account the dynamic nature of the transportation process in the calculation of t[...]
10
51%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 1 339--347
PL Przeprowadzono analizę problemów oraz możliwości zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego dróg na Ukrainie. Zaproponowano model matematyczny na podstawie sieci neuronowej, który w warunkach niepełnej i rozmytej informacji pozwala oszacować ilościowo jakość przestrzeni w otoczeniu dróg. Zaproponowane[...]
EN The analysis of problems and of approaches for ensuring the environmental safety of roads in Ukraine has been performed. The proposed mathematical model on the basis of neural networks allows numerical evaluation of quality of road area in the conditions of incomplete and fuzzy information. The prop[...]
11
51%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2012 Nr 2(98) 99--110
PL W artykule przedstawiono podejście do formulowania modelu zachowania pasażera w systemie komunikacji miejskiej, zgodne z zasadami świadomego podejmowaniaprzez osobę decyzji oraz opracowane modele dyskretnego wyboru. Zaproponowane są teoretyczne podstawy modelowania, zgodnie z którymi wartości atrakc[...]
EN The approach to formulating model of passenger behaviour in urban public transport according to the rules of conscious taking a decision by any person and some models of discrete choices have been presented in the paper. The theoretical basis for modelling according to which the values of attractive[...]
12
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 120 309--318
PL Punkty przeładunkowe są niezbędnym elementem systemu transportu ładunków rowerami towarowymi. Wybór lokalizacji punktów przeładunkowych jest podstawowym zagadnieniem rozwiązywanym przy projektowaniu systemów dystrybucji towarów. W referacie zostało zaproponowane podejście do uzasadnienia lokalizacji[...]
EN The loading points are an indispensable element in the systems of goods delivery by cargo bikes. The choice of the loading points location is a basic issue to be solved when designing cargo distribution systems. The paper proposes an approach to justifying the location of loading points based on com[...]
13
51%
Technical Transactions
PL W procesie przemieszczania wagonów kolejowych pomiędzy krajami główna rola w przetwarzaniu przepływu towarów jest przypisana do stacji przejść granicznych. Dodatkowe operacje graniczne – takie jak kontrola celna, środowiskowa, weterynaryjna, fitosanitarna oraz epidemiologiczna – przyczyniają się do [...]
EN In the process of the transfer of railway wagons between countries, the main role in processing the flow of cargo is assigned to a border transfer station. Additional border operations – such as customs, environmental, veterinary, phytosanitary, and epidemiological control – have led to a significan[...]
14
51%
Archives of Transport
EN To increase the efficiency of transport nodes functioning taking into account the logistics management principles it is necessary to optimize the structure and capacity of transport nodes' production resources, and to develop such a method for calculating of joint schedules for vehicles and freight [...]
15
51%
Archives of Transport
EN Contemporary methods of spatial planning of urban transport systems provide for designers enough opportunities in selecting the placement of stopping points for public transport. However in every city there exist very intense sections of the road network with a small width of the roadway. In these s[...]
16
51%
Archives of Transport
EN Despite the large number of publications, which authors use the mathematical apparatus of Petri nets for the transportation systems studies, there are still no such researches of technological processing lines for passenger trains on the territory of passenger complexes that aim to improve trains pr[...]
17
33%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 5 147-150
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad hydraulicznymi systemami plazmowymi z poprzecznym wyładowaniem łukowym przy ciśnieniu atmosferycznym, a w szczególności systemy wykorzystujące wtórne wyładowanie elektryczne w gazach z użyciem warstwy cieczy z mikropęcherzykami. Systemy znajdują obecnie zast[...]
EN Results of investigations of plasma-liquid systems based on transversal discharges at atmospheric pressure such as transverse arc, secondary discharge supported by plasma of transverse arc, discharge in a gas channel with liquid wall working in quiet and microporous bubbling liquids applied for diff[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last