Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2003 Nr 67 69-74
EN The method of electromagnetic calculations of brushless DCPM motor formulated as optimisation problem with objective function, which represents the cost of active materials, and flexible set of constraints is presented in the paper. Each constraint can be easily added or excluded from the optimisati[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2001 z. 116 61-79
PL W pracy za pomocą dwuwymiarowego polowego modelu silnika zbadano wpływ parametrów konstrukcyjnych na moment reluktancyjny, który w bezszczotkowym silniku prądu stałego nie jest momentem użytecznym i powinien być minimalizowany. Wykazano, że moment ten może być w znaczący sposób ograniczony przez dob[...]
EN The cogging torque is not useful in brushless PM motors and should be minimised. In this paper the influence of constructional parameters on cogging torque is investigated by means of a two-dimensional motor field model, using the finite element method. It is shown that this torque can be limited to[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1998 z. 91 211--218
PL W pracy przedstawiono metodę wyznaczania parametrów modelu matematycznego silnika, będących funkcjami prądów i położenia wirnika. W metodzie tej wykorzystano dyskretne funkcje strumieni, wyznaczone w skończonym zbiorze prądów i położeń wirnika. Każdą wartość strumienia skojarzonego z pasmem uzwojeni[...]
EN In the paper there has been performed the method of mathematical model parameters calculation (inductances and torque) dependent on the assumed approximation manner of flux linkages with winding bands, which are function of current and rotor position coordinate. In this method discrete flux function[...]
4
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy opisano konstrukcję maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi do bezpośredniego napędu samochodu elektrycznego o specyficznych wymaganiach. Samochód ten jest przeznaczony do ruchu miejskiego z maksymalną prędkością 60 km/h i może być w pełni użytkowany przez osoby niepełnosprawne. Samochód j[...]
EN The design of permanent magnet electrical machine for direct drive of electric car with specific requirements is presented in this paper. This car is designed for city transport with maximum speed 60 km / h and can be fully used by handicapped persons. The car is driven by two machines placed within[...]
5
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy opisano konstrukcję maszyny z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem. Omówiono sposób chłodzenia maszyny ciekłym chłodziwem omywającym wewnętrzną powierzchnię korpusu stojana. Przedstawiono rozkład temperatury w przekroju maszyny otrzymany, w wyniki rozwiązania zastępczej sieci cieplnej,[...]
EN In this paper, the construction of permanent magnet machine with external rotor was presented. The liquid coolant cooling of the machine was discussed. Distribution of the temperature in cross section of the machine obtained from the solution of thermal network in steady state, was presented. The in[...]
6
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 109-115
EN Method of direct cooling of winding bar utilizing liquid medium contacting with side surface along whole bar length is described in the paper. Main advantage of that cooling method is avoiding necessity of increasing length of passive parts of bar and therefore decreasing losses in the winding. Besi[...]
7
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 5(93) 113-118
EN In this paper, the construction of high speed disk machine with permanent magnet and coreless armature with involutes-radial winding was presented. Nominal, constructions and material parameters designing machine was defined. To solve magnetic circuit three-dimensional reluctant net method was used.[...]
8
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 83 59-66
EN Thermal calculations of electrical permanent magnet disc machine with coreless armature winding, with liquid cooling of winding bars sections is presented in the paper. Problems with heat emission concerning winding bar placed in technical vacuum are discussed. Thermal calculation is performed for s[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2006 Z. 13 81-96
PL W pracy przeprowadzono analizę i uzasadnienie wyboru maszyny elektrycznej, która najlepiej spełnia wymagania kinematycznego magazynu energii. Szczegółowo omówiono konstrukcję obwodu magnetycznego dyskowej maszyny bezszczotkowej z magnesami trwałymi. Zaprezentowano wyniki obliczeń polowych rozkładu i[...]
EN The analysis of electric machine constructions choice for flywheel energy storage systems is presented in the paper. The structure of disc machine without ferromagnetic core is considered. Magnetic circuits with two winding variants (classic and skew coil) are discussed in detail. Calculation result[...]
10
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 3(103) 151--156
PL W pracy przedstawiono model do obliczeń cieplnych i stanowisko do badań maszyny z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem, w której wewnętrzna powierzchnia korpusu stojana jest chłodzona cieczą. Zaprezentowano rozkład temperatury w przekroju poprzecznym maszyny otrzymany w wyniku rozwiązania zast[...]
EN The work concerns on the thermal calculations and tests of permanent magnet machine with external rotor, cooled with liquid flowing over inner surface of the stator housing. The distribution of temperature in the cross section of the machine, obtained as a result of thermal net solutions in steady s[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1998 z. 91 99--106
PL W pracy przedstawiono model matematyczny silnika, w którym parametry (indukcyjności własne, wzajemne i rotacji) są funkcjami prądów i współrzędnej położenia wirnika. Funkcje te wyznaczono w wyniku rozwiązania serii dwuwymiarowych nieliniowych magnetostatycznych zadań polowych, przy różnych prądach i[...]
EN In the paper the mathematical model of brushless DC permanent magnet motor in which the parameters (self, mutual and rotational inductances) are functional dependent on current and rotor position coordinate has been performed. These functions have been calculated from the solution sets of 2D non-lin[...]
12
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W pracy przedstawiono model do obliczeń cieplnych i stanowisko do badań maszyny z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem, w której wewnętrzna powierzchnia korpusu stojana jest chłodzona cieczą. Zaprezentowano rozkład temperatury w przekroju poprzecznym maszyny otrzymany w wyniku rozwiązania zast[...]
EN The work concentrates on the thermal calculations and tests of the permanent magnet machine with an external rotor and cooled with liquid flowing around the inner surface of the stator frame. The distribution of the temperature in the cross-section of the machine, obtained as a result of the thermal[...]
13
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 3 (107) 39--44
PL W pracy porównano warianty uzwojenia sześciofazowej maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi o mocy 2.5 kW i prędkości obrotowej 1500 obr/min (4 bieguny). W maszynie zastosowano magnesy powierzchniowe o jednakowej grubości. Przez przesunięcie wierzchołka kąta środkowego magnesu względem środka wi[...]
EN The paper compares several winding types of six-phase permanent magnet synchronous machine with rated power of 2.5 kW and rotation speed 1500 rpm (4 poles). Uniform thickness surface permanent magnets were used in this machine. No uniform air gap was obtained by moving the tip of central angle of ma[...]
14
63%
Logistyka
2014 nr 6 10326--10335
PL W pracy, w syntetyczny sposób przedstawiono metodę projektowania, konstrukcję, maszyny elektrycznej do bezpośredniego napędu samochodu elektrycznego. Rozpatrywano napęd miejskiego samochodu, w którym zastosowano specjalne rozwiązania konstrukcyjne, umożliwiające pełne użytkowanie pojazdu przez osoby[...]
EN In the paper design method, construction, of electrical machine for direct drive in the electric car is concisely presented. Drive for urban car which due to the special constructional solutions could be fully used both by able and disable persons was considered. By that reason it was important to p[...]
15
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 10 299-304
PL W artykule omówiono problemy elektryczne budowy jeżdżącego prototypu samochodu, umożliwiającego przewóz osób niepełnosprawnych. Przedstawiono metodykę wyznaczania wymaganych charakterystyk trakcyjnych samochodu elektrycznego na podstawie analiz przebiegów jazdy modelu obiektu dla zakładanych miaroda[...]
EN The article presents issues of electric construction of a moving car prototype which enables transport of the disabled. Methodology has been presented of determining required traction characteristics of an electric-drive car on the basis of analyses of object model driving graphs for the assumed rel[...]
16
51%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 5(93) 119-124
EN The paper presents the construction of the coreless permanent magnet tubular linear motor. Detailed design and the manufacture technology of the complete physical model are described. The parametric field model of the machine is showed as well as the results of the calculation of the back-EMF and th[...]
17
51%
Inżynieria i Budownictwo
PL Badania właściwości zawiesin wbudowywanych w przesłony przeciwfiltracyjne wykonano podczas modernizacji odcinka wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Próbki materiału przesłony pobrano do specjalnych form i poddano wiązaniu w sposób analogiczny jak w przesłonie. Przedstawiono wyniki badań i potwierd[...]
EN Determination of the properties of vertical bentonite barriers at the construction site sometimes is unrealizable. Laboratory tests, although require special method of sample preparation - due to precise projection of making the construction, should be performed for verification of the "in-situ" tes[...]
18
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1998 z. 102 65-77
PL W pracy przedstawiono model matematyczny silnika reluktancyjnego przełączalnego. Model otrzymano przy założeniu, że strumienie skojarzone z poszczególnymi pasmami uzwojenia zależą tylko od prądu w danym pasmie (pominięto sprzężenia między pasmami). Dodatkowo założono proporcjonaIność strumieni do pr[...]
EN A mathematical model of a switched reluctance motor has been presented in the paper. The model has been developed with the assumption that fluxes linked with particular phase windings depend only upon the currents in those windings (mutual inter-phase linkage has been neglected). Additionally the li[...]
19
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1998 z. 102 29-42
PL W artykule omówiono ogólną zasadę działania silnika reluktancyjnego przełączalnego. Przedstawiono konstrukcję modelu silnika z zewnętrznym wirnikiem oraz opisano stanowisko pomiarowe. Dla tej konstrukcji przeprowadzono analizę teoretyczną pola magnetycznego. Na podstawie obliczeń polowych wyznaczono[...]
EN The operating principles of a switched reluctance motor is discussed in the paper. The construction of a switched reluctance motor with an exterior rotor as well as a laboratory stand is presented. The theoretical analysis of the magnetic field for the above construction is performed. On the base of[...]
20
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 285-295
PL W artykule przedstawiono sposób włączania maszyny asynchronicznej (napędzanej z prędkością nadsynchroniczną) do sieci systemu energetycznego, który zapewnia ograniczenie w stanie przejściowym przetężeń prądowych i udarowych przeciążeń mechanicznych. Sposób ten polega na połączeniu maszyny z siecią, [...]
EN Switching on method of asynchronous generator, rotating with over synchronous speed, to the mains, resulting in limitations of transient overcorrects and electromagnetic torque surges, is described in the paper. Analysis of electromagnctic state of asynchronous machine undergoing the process of swit[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last