Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 21 255--263
EN Despite the overall growth trend of road transport, what can be seen is the general economic decrease of participation of own-account transport in this sector of transport. At present, a rich and varied offer of transport service companies is adjusted to needs of industrial companies. Despite the do[...]
2
100%
Polish Geological Institute Special Papers
2004 Vol. 13 145-148
PL Badania geologiczne pozwoliły na zrekonstruowanie mioceńskich środowisk sedymentacji z obszaru ukraińskiej części Roztocza. Zaproponowano trzy lokalizacje na obszarze Ukraińskiego Roztocza: Stradc, Lozyna i Gleboviti, jako wybrane geostanowiska, unikatowe z geologicznego punktu widzenia.
EN Geological investigations allowed to reconstruct sedimentary environments of the Miocene deposits from the Ukrainian part of the Roztocze Hills area. Moreover, three localities Stradc, Lozyna and Gleboviti are proposed as representative geosites of the Ukrainian Roztocze, which are spectacular from [...]
3
100%
Acta Geologica Polonica
EN The sedimentary conditions of the clastic Badenian deposits of the Roztocze Hills are reconstructed, in the territories of Poland and Ukraine. Detailed sedimentological analyses are performed for fourteen exposures. Four petrographic rock types: quartz arenites, quartz arenites with limeclasts, calc[...]
4
100%
Kwartalnik Geologiczny
PL Celem pracy jest określenie zasięgu występowania, środowiska sedymentacji oraz ewolucji tektonicznej dolnobadeńskich utworów klastycznych oraz przedstawienie dotychczasowych wiadomości na ich temat. Utwory te określane mianem warstw Baranowskich wykształcone są jako piaskowce i piaski kwarcowe z wkł[...]
EN The distribution, sedimentary environment and tectonic evolution of the Lower Badenian clastic deposits (Baranów Beds) in the area between Sandomierz and Tarnobrzeg are described. These deposits represent two facies: transitional marine, continental and open marine. The morphology and microtextures [...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 25 191--204
PL Współcześnie przedsiębiorstwa starają się zoptymalizować koszty wynikające z ich działalności. W artykule poruszono kwestię kosztów eksploatowania własnych środków transportowych. Przedstawiono wyniki badań wśród przedsiębiorstw przemysłowych. Celem artykułu była analiza kosztów transportu gospodarc[...]
EN In modern times and in the current economic situation, companies are trying to optimize the costs resulting from their activities. The article discusses the issues of exploitation cost of its own means of transport. It has been presented the results of research among industrial companies. The purpos[...]
6
100%
Przegląd Geologiczny
EN The Carpathian Foredeep Basin is the northern compartment of a foreland basin system that surrounds the Carpathian orogenic belt. The Roztocze Hills area, during Badenian deposition, belonged to the northern part of the outer ramp of the Carpatian Foreland Basin. The sedimentary conditions of the cl[...]
7
100%
Logistyka
PL Rok 2011 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Chemii (International Year of Chemistry 20112). Produkty branży chemicznej obecne są w życiu każdego człowieka. Ze względu na ich niebezpieczne właściwości i zagrożenie, jakie niosą dla zdrowia, bezpieczeństwa i życia ludzi, jak i negatywny wpływ na ś[...]
EN The year 2011 has been announced as the International Year of Chemistry. Products of the chemical industry are presented in every human life. Due to their hazardous nature and threat posed to the health, safety and life of humans, as well as negative effects on the environment, it is necessary to co[...]
8
100%
Acta Geologica Polonica
EN The Na Duong, That Khe and Cao Bang sedimentary basins associated with the Cao Bang - TienYen Fault (northern Vietnam) developed in the zone subparallel (distance ca. 150 km NW) to the major strike-slip Red River Fault Zone that separates the South China and the Indochina terranes. These fault-contr[...]
9
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 12 1498-1500
PL W artykule przedstawiono analizę badań filtrów o zmiennych parametrach. Dokonano analizy właściwości filtru 1-go rzędu, w którym w miejsce stałych parametrów wzmocnienia k oraz stałej czasowej T wprowadzono zmienne w czasie funkcje, odpowiednio: funkcję wzmocnienia k(t) i funkcję czasową T(t). Pozwa[...]
EN In the paper there is presented analysis of solutions (responses) of filters with time-varying parameters whose values stabilize after the termination of the transient state. On the basis of this analysis, the spectral properties of filters with time-varying parameters such as linear filters with c[...]
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań filtrów o zmiennych parametrach. Przeprowadzono analizę właściwości dynamicznych filtru 1- go rzędu, w którym w miejsce stałych parametrów – wzmocnienia k oraz stałej czasowej T – wprowadzono funkcję wzmocnienia k(t) i funkcję czasową T(t) uzmiennione jedną funk[...]
EN In the article there is presented the results of research of filters with time-varying parameters. An analysis of dynamic properties of the 1st order filter, in which structure constant parameters - gain k and time constant T – were replaced by gain function k(t) and time function T(t) changing by o[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 16 73-87
PL Celem artykułu jest przedstawienie obecnej oferty przewozowej polskich i zagranicznych przewoźników, którzy oferują swoje usługi transportowe z polskich portów lotniczych. Regionalny transport lotniczy jest w obecnych czasach formą przemieszczania się na średnie odległości konkurencyjną wobec transp[...]
EN Regional air transport is nowadays a competitive form of movement for the medium distance as compared to road and rail transport. Taking into account such parameters as the size of operated transport, the number of air operations and functions of the airports, were classifi ed in Poland 10 airports [...]
12
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Obecnie najbardziej perspektywicznym, odnawialnym źródłem energii w Polsce wydaje się być biomasa. Jednym ze sposobów pozyskiwania biomasy są plantacje energetyczne wierzby. Zwiększenie plonu tego typu upraw i co za tym idzie ich efektywności energetycznej wymaga nawożenia. Do nawożenia plantacji en[...]
EN Today biomass seems to be the most Promising renewable energy source in Poland. Cultivation of energy species such as willow is one possible method of biomass supply. An increase in plant yield and energy efficiency of energy plantations requires fertilisation. Fertilisation of such plantations can [...]
13
63%
Nukleonika
EN In this paper a laboratory set-up with an electron linac installed in this Institute, and an attached narrow-beam collimator for photon beam are presented. Characteristics of the circular photon beams of diameters ranging from 10 to 30 mm at the isocentre are reported. The specific quantities measur[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 45 53--56
PL W referacie przedstawiono wyniki pomiarów diagnostycznych kabli średniego napięcia (SN) o izolacji polietylenowej, o różnym czasie eksploatacji do lat 15. Analizowano poziom wyładowań niezupełnych (wnz) oraz współczynnik strat dielektrycznych tgδ mierzony przy oddziaływaniu napięcia o częstotliwości[...]
EN This paper presents the results of diagnostic measurements of 31 medium voltage cable lines (MV) with polyethylene isolation with different lifetime up to 15 years. The partial discharge (PD) and dissipation factor tgδ were analysed when exposed to voltage with frequency 0,1 Hz (VLF). Significant di[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2012 z. 75 21-30
PL Gwałtowny rozwój motoryzacji po 1990 roku w Polsce spowodował zjawisko stałego spadku przewozów pasażerskich transportem publicznym, szczególnie widocznego w przewozach regionalnych. Dotyczyło to transportu drogowego, ale przede wszystkim przewozów pasażerskich na lokalnych liniach kolejowych. Zjawi[...]
EN The rapid development of individual motorization phenomenon has caused a steady decline in passenger public transport, especially prominent in regional transportation. This phenomenon has been observed in Western European countries since already 50-years of the twentieth century, while in Poland, to[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 9 89--98
PL Transport samochodowy jest gałęzią, która integruje poszczególne działy gospodarki oraz społeczeństwo, zaspokajając ich różnorodne potrzeb. Rynek usług transportowych jest rozwinięty, oferty przewoźników odpowiadają postulatom i preferencjom użytkowników transportu. Na rynku tym kreowane są także no[...]
EN The article presents theoretical aspects of definition of road transport. Road transport includes transport for hire and reward and transport for own account. The authors focus on transport for own account terminology, which is ancillary transport in manufacturing industry, agriculture, trade and se[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 11 81--93
PL [...]W artykule podjęto próbę określenia, na ile kondycja i warunki funkcjonowania na rynku przewoźników transportu drogowego w 2008 roku i pierwszej połowie 2009 roku uzasadnia ją użycie pojęcia sytuacja kryzysowa. W tym celu przeprowadzono analizę liczby wydanych licencji i wypisów z licencji na w[...]
EN The article deals with the crisis situation. Transport sector is now facing a challenge. How to deal with the period of uncertainty? How to overcome the crisis? According to International Road Transport Union for the last quarter of 2008 there was a decrease in road freight transport activity of up [...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 14 127--144
PL W artykule przedstawiono aspekty teoretyczne i praktyczne związane z czasem w transporcie oraz wskazano znaczenie nowoczesnych technologii dla procesów logistycznych i transportowych. Czas odgrywa istotną wartość ekonomiczną i społeczną. Racjonalne gospodarowanie czasem jest przedmiotem wielu opraco[...]
EN In this article authors were presented the theoretical and practical aspects of time in transport as well as pointed out the meaning of modern technologies for logistics and transport processes. The time has a crucial economic and social value. Rational time management is a subject of many studies a[...]
19
63%
Landform Analysis
2016 Vol. 31 3--16
PL Teren badań znajduje się około 60 km na południowy zachód od Warszawy. Żwirownia w Paplinie zlokalizowana jest na Wysoczyźnie Rawskiej w strefie wysoczyzny polodowcowej zlodowacenia środkowopolskiego. Badaniom sedymentologicznym poddano osady polodowcowe odsłaniające się wzdłuż południowo-wschodniej[...]
EN The study area is located approximately 60 km south-west of Warsaw. Gravel pit in Paplin is located on the Rawa Upland in the glacial upland area of Middle-Poland glaciation. Post-glacial sediments exposing along the southeast wall of the excavation were subjected to sedimentological research. Follo[...]
20
63%
Acta Geologica Polonica
EN Small, narrow sedimentary basins occur along the main faults in the Vietnamese segment of the Red River Fault Zone (RRFZ), which is the major discontinuity separating the South China and Indochina microplates. The sedimentary basins of the RRFZ are grouped into three main sections: along the Red Riv[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last