Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Artykuł porusza problem prawidłowego uwzględnienia pojemności cieplnej budynku w obliczeniach obciążenia cieplnego. Opisuje także sposoby wyznaczania masy budynku oraz wpływ błędnego jej wyznaczenia na wartość obciążenia cieplnego.
EN The paper describes problems with proper use of heat capacity in heat load calculation. The paper also describes calculation methods of heat capacity and its influence on heat load value.
2
100%
Izolacje
PL W artykule omówiono różnice między stacjonarnymi i niestacjonarnymi metodami pomiarowymi parametrów termicznych materiałów budowlanych. Opisano budowę i zalety urządzeń wykorzystywanych do tego typu analiz. Przedstawiono i porównano wyniki badań parametrów termicznych pianki PIR przeprowadzonych prz[...]
EN The article discusses differences between stationary and non-stationary methods of measuring thermal parameters of construction materials. It describes the structure and advantages of devices used for analyses of this type. The article also presents and compares the results of tests concerning the t[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 5-B 297--303
PL W artykule przedstawiono wyniki komputerowych symulacji budynku, zakładając wbudowanie w jego przegrody materiału fazowo-zmiennego. Analizowano wpływ zastosowania różnych materiałów fazowo-zmiennych na zapotrzebowanie energii do chłodzenia budynku i ryzyko przegrzewania wnętrza obiektu (nie wyposażo[...]
EN The paper presents the results of a computer simulation of a building under the assumption of the presence of a phase change material in wall elements. The influence on the cooling energy requirements and, also, the risk of overheating of the low-energy building (without HVAC systems) have been anal[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 8-A 207--213
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji budynku, zakładając wbudowanie w jego przegrody materiału fazowo-zmiennego. Wyniki porównywano do stanu wyjściowego (bez PCM). Przedmiotem porównawczych obliczeń jest model istniejącego budynku o charakterze usługowym, zlokalizowany w województwie śląskim. B[...]
EN The article presents results of simulation of building assuming presence of phase change material in wall barriers. Obtained results were compared with the ones of a building without phase change material in wall barriers. Object of comparing calculations is a model of a real service building locate[...]
5
100%
Rynek Instalacyjny
2014 Nr 9 26--29
PL W artykule przedstawiono sposób wykorzystania materiałów zmiennofazowych (ang. PCM – phase-change material) w budynkach energooszczędnych. Poruszono problematykę przegrzewania się takich budynków zlokalizowanych w Polsce oraz sposobów ochrony przed tym zjawiskiem. Artykuł zawiera wyniki symulacji za[...]
EN The article presents the use of phase-changing materials in energy-efficient buildings. Problems of overheating of energy efficient buildings located in Poland and the way to protect against this are shown. The article provides results of simulation of building assuming presence of phase change mate[...]
6
100%
Rynek Instalacyjny
2014 Nr 6 26--29
PL Artykuł przedstawia potencjalne możliwości wykorzystania technologii BIM (ang. Building Information Modeling) w pracy projektanta instalacji, w szczególności zalety tej technologii w kontekście projektowania opartego na popularnych programach CAD. Artykuł zawiera też przegląd przykładowych aplikacji[...]
EN The paper presents the possibilities of using technology BIM (Building Information Modeling) during the design of installations. Presented are the advantages of this technology in the context of the design based on the popular CAD programs. Article also contains an overview of the sample application[...]
7
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 587--594
PL W artykule podjęto tematykę możliwości wykorzystania w budownictwie płyt gipsowo kartonowych zawierających materiały fazowo zmienne. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, które zostały przeprowadzone w komorze klimatycznej. Analizie poddana została lekka ściana szkieletowa, wykończona dwoma [...]
EN This paper presents posibilities of using drywall containing alternating phase materials. The results of the experimental tests of component containing alternating phase material. The measurements of light frame wall, in two options: plate with internal drywall filling and plate containing phase var[...]
8
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 595--602
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych lekkiej przegrody zawierającej warstwę z dodatkiem materiału fazowo zmiennego. Dla tradycyjnych materiałów budowlanych wartość ciepła właściwego nie przekracza 2 kJ/kgK. Materiały zmienno fazowe charakteryzują się znacznie większą efektywną poj[...]
EN The article presents the results of examination of a wall barrier containing phase change material layer. Specific heat of the traditional construction materials does not exceed 2 kJ/kgK. Phase change materials are characterised by a higher effective heat capacity which in a given temperature range [...]
9
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 603--610
PL Celem artykułu jest weryfikacja parametrów termicznych materiałów budowlanych otrzymanych przy użyciu dwóch różnych metod pomiarowych. Metody pomiarowe parametrów termicznych można podzielić na dwie zasadnicze grupy: metody stacjonarne (realizowane przy ustalonym strumieniu cieplnym) oraz metody nie[...]
EN The aim of the article is to verify the thermal parameters of building materials obtained by using two different methods. Methods for measuring thermal performance of building materials can be divided into two main groups: stationary methods (implemented with a fixed heat flux) and the non-stationar[...]
10
63%
Izolacje
2014 R. 19, nr 9 66--70
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegród zawierających materiały zmiennofazowe. Przedmiotem badań było jednoczesne zastosowanie dwóch rodzajów materiałów PCM: płyt gipsowo-kartonowych z kapsułkami z parafiną o temperaturze przemiany 23°C oraz o temperaturze przemiany 26°C. Ba[...]
EN The article presents results of experimental studies on component building envelope elements containing phase change materials. The subject of the research was the simultaneous usage application of two different PCM materials: gypsumcarton fibreboards with paraffin capsules of change temperaturę wit[...]
11
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 3-B 343--351
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegród zawierających materiały fazowo zmienne. Przedmiotem badań było jednoczesne zastosowanie dwóch rodzajów materiałów PCM: płyt gipsowo-kartonowych z kapsułkami z parafiną o temperaturze przemiany 23ºC oraz płyty z temperaturą przemiany 26[...]
EN The paper presents results of experimental studies on components containing phase change materials. The subject of research was the simultaneous usage of two different PC materials: gypsum-carton boards with paraffin capsules of change temperature 23ºC and a board with a melting temperature of 26ºC.[...]
12
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 5-B 207--213
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegrody zawierającej warstwę z dodatkiem materiału fazowo-zmiennego. Badania wykonano w komorze klimatycznej dla lekkiej ściany szkieletowej w dwóch wariantach: z okładziną wewnętrzną wykonaną z płyty gipsowo-kartonowej oraz płyty zawierające[...]
EN This paper presents the results of experimental tests of a wall barrier containing a layer with the addition of phase-change material. The study was performed in a climatic chamber for a light frame wall in two versions: with inner lining made of plaster-cardboard panel and of panel containing PCM. [...]
13
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 8-A 169--177
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegrody zawierającej warstwę z dodatkiem materiału fazowo-zmiennego. Badania wykonano w komorze klimatycznej dla lekkiej ściany szkieletowej w dwóch wariantach: z okładziną wewnętrzną wykonaną z płyty gipsowo-kartonowej oraz płyty zawierające[...]
EN This paper presents the results of the experimental tests of components containing alternating phase material. The measurements of a light frame wall, in two options: plate with internal drywall filling and plate containing phase variable material, were conducted in a climatic chamber. The temperatu[...]
14
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2015 T. 7, nr 4 23--28
PL Na podstawie analizy przeprowadzonych badań zaproponowano rozwiązanie polegające na jednoczesnym zastosowaniu dwóch różnych materiałów fazowo zmiennych w jednej przegrodzie oraz wyznaczono warunki konieczne do efektywnego wykorzystania materiałów zawierających PCM użytych w połączeniu z matami. Wyni[...]
EN The article presents the results of experimental studies of partitions containing phase change materials. The main objective of the measurements was to determine the actual effectiveness of the used materials and their impact on energy storage capabilities through building partitions. The light part[...]
15
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 3/II 531--540
PL W artykule zawarto wyniki badań izolacyjności akustycznej przegród w salach do prób w szkole muzycznej. Analiza wyników przeprowadzona została w odniesieniu do aktualnych przepisów oraz w aspekcie odczuwania komfortu. Aby sprawdzić, czy ujęte w normach wymagania dotyczące izolacyjności przegród w sz[...]
EN The article contains the results of acoustic tests of the insulation provided by the barriers located in a rehearsal room of the music school. The analysis of the results was carried out in relation to the current legislation and to the relative comfortable feeling. To check whether the requirements[...]
16
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 1 39--41
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegród zawierających materiały fazowo zmienne (PCM). Przedmiotem badań było jednoczesne zastosowanie dwóch rodzajów PCM: płyt gipsowo-kartonowych zawierających kapsułki z parafiną o temperaturze przemiany 23 °C oraz elastycznych mat wypełnion[...]
EN The article presents results of experimental studies on component containing phase change materials (PCM). The subject of research was the simultaneous usage of two different PCM materials: gypsum-carton boards with paraffin capsules of change temperature 23 °C and the flexible mat filled with organ[...]
17
51%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 471--481
PL W niniejszym artykule podjęto kolejną próbę identyfikacji zależności pomiędzy izolacyjnością akustyczną ścian, zarówno jedno-, jak i wielowarstwowych a ich właściwościami cieplnymi. Analizom poddano 47 typowych jednowarstwowych konstrukcji ściennych oraz 16 układów ścian warstwowych (dwu- i trójwars[...]
EN In this paper second attempt has been made to identify the relationship between the sound insulation of walls, both single and multilayered, and their thermal properties. 47 typical wall constructions with single layer and 16 multilayer walls (with two and three layers) were analyzed. The thermal in[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last