Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono schemat oprogramowania do nadzoru i sterowania urządzeniami pracującymi w gospodarstwie rolniczym. Program umożliwia modyfikację danych wejściowych z komputera w danym gospodarstwie a wraz ze współpracującą stroną www. z dowolnego komputera podłączonego do lokalnej lub globalne[...]
EN The paper presents flowchart of software for supervision and control of equipment working in a farm. The application allows to modify input data from computer in a given farm, and via cooperating Web page - from any computer connected to local or global network. The application operation was tested [...]
2
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 6 191-197
PL W pracy przedstawiono metodykę dostosowania gospodarstw prowadzących produkcję bydła do wymogów Unii Europejskiej. Znalazły się w niej standardy produkcji dla tego typu gospodarstw. Metoda została zweryfikowana na przykładowym gospodarstwie, w którym modernizacja dotyczyła struktury i wielkości stad[...]
EN The paper presents methodology used to adapt farms involved in cattle production to the requirements of the European Union. It contains production standards for farms of this type. The method was verified for a sample farm, in which modernisation applied to herd structure and size, specifying the co[...]
3
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono metodę wielokryterialnego doboru roztrząsaczy obornika dla gospodarstw rolnych. Opracowana metoda daje możliwość analizy wpływu wydajności oraz czasu rocznego wykorzystania roztrząsaczy obornika na jego jednostkowe koszty eksploatacji. Metoda może być wykorzystana przez właścic[...]
EN In this work the method of multiple-criteria selection of the manure spreaders for an arable farms was presented. The elaborated method allows to analyze the productivity and time of annual usage of the manure spreaders in the context of the operating costs. This method can be used by owners of hous[...]
4
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono metodę określania typoszeregów roztrząsaczy obornika. Metoda wykorzystuje bazę danych zawierającą trzy współpracujące z sobą integralne części. Pierwsza dotyczy edycji i kontroli poprawności rekordów bazy danych opisujących ciągniki rolnicze oraz roztrząsacze obornika, druga ob[...]
EN The paper presents a method allowing to determine manure spreaders series of types. The method in question makes use of the database containing three integral parts, which closely work with each other. The first one concerns editing and controlling correctness of database records describing farm tra[...]
5
63%
Journal of Technical Physics
EN Lie group of point symmetry transformations of nonlocal nonlinear Schroedinger equation describing Langmuir waves in Vlasov plasmas is determined. This group is examined to compare with the symmetry group of ordinary NLS equation obtained in fluid descrip[tion of plasmas and some physical consequenc[...]
6
63%
Journal of Technical Physics
EN Modified nonlocal Schroedinger equation was derived in the framework of the kinetic description of plasmas by means of the hierarchy equation method and due to asymptotic expansion with respect to the frequency inverse. The derived equation is different from the ordinary NLS equation by occurrence o[...]
7
51%
Demonstratio Mathematica. Warsaw Technical University Institute of Mathematics
EN The paper provides new type examples covered by the general theory of global attractors for abstract parabolic equations presented in the monograph [C-D 1]. Inside the class of sectorial equations of the form (1) u+Au = F(u), t > 0, u(0) = uo, we cover pseudodifferential parabolic problems (2) m = -[...]
8
51%
Archives of Mechanics
EN Vlasov-Gauss/ Ampere Equations for dust-ion-electron plasmas are considered. Dispersion relations are derived for longitudinal dusty plasma waves by use of linearized Vlasov equations Assuming suitable equilibrium distributions for cold and hot charged particle/grain components, due to negligence of[...]
9
51%
Logistyka
2015 nr 3 3136--3140, CD1
PL W pracy podjęto próbę zebrania i usystematyzowania wiedzy dotyczącej układów napędowych kombajnów zbożowych. Opisano podstawowe wymagania stawiane kombajnom zbożowym oraz istotę działania mechanizmów jezdno-napędowych. Przedstawiono stosowane uprzednio i obecnie technologie konstrukcji tychże układó[...]
EN This paper attempts to collect and systematize knowledge regarding drive systems of combine harvesters. The article describes the basic requirements for combine harvesters and the essence of the mechanisms of drive systems. Modern and previously used technologies of structure of these systems, their[...]
10
51%
Logistyka
2015 nr 3 4123--4129, CD 1
PL Artykuł przedstawia rozważania na temat możliwości zaadaptowania współczynników DOP znanych z pomiarów GNSS do nawigacji wewnątrz budynków. W sposób graficzny przedstawiony jest przykład obrazujący, jaki wpływ ma zmienna geometria węzłów służących jako punkty odniesienia na współczynniki DOP a co za[...]
EN This paper presents some considerations about the possibility to adapt DOP factors (known from GNSS surveys) to indor navigation. It depicts the impact of geometrical distribution of nodes on DOP factors, which can be translated to positioning accuracy. The algorithm of verification if new node impr[...]
11
51%
Logistyka
2015 nr 3 4870--4873, CD 1
PL Przedstawiono program umożliwiający obliczenie współczynników nierównomierności rozsiewu dla różnych sposobów prowadzenia agregatu ciągnik-rozsiewacz na polu. Przeprowadzone obliczenia pozwalają na poszukiwanie optymalnej szerokości roboczej z zastosowaniem kryterium najmniejszej liczby przejazdów p[...]
EN The paper presents a program for calculating an uneven dispersal coefficients for different ways of conducting of cultivator-tractor-spreader in the field. The calculations allow for searching for the optimal operating width using the criterion of the minimum number of passes at a given coefficient [...]
12
39%
Agricultural Engineering
2016 Vol. 20, No. 3 145--151
PL W celu przyspieszenia procesu schnięcia trawy skoszonej na siano i sianokiszonkę zaleca się liczne zabiegi technologiczne: wielokrotne przetrząsanie, grabienie w wały i obracanie wałów, mechaniczne oddziaływanie na zielonkę w procesie koszenia przez stosowanie zgniataczy i spulchniaczy pokosu. Obecn[...]
EN In order to accelerate the process of drying of grass mowed for hay and haylage there are numerous technological treatments: multiple tedding, raking in rolls and turning rolls, mechanical impact on green forage in the process of mowing by the use of presses and windrow scarifiers. Presently mechani[...]
13
39%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 420--424
PL W artykule dokonano analizy porównawczej stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce i na Słowacji na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Analizę uzupełniono o prezentację danych odnośnie do programów i działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa realizowanych w obu państwach. W pracy ukazano różni[...]
EN In the article is performed the comparative analysis of the state of road safety in Poland and Slovakia over the past ten years. The analysis was complemented by a presentation of data concerning the programs and activities aimed at improving safety implemented in both countries. In the paper are th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last