Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 708--717
EN Increased public awareness and concern for indoor air pollution health consequences for the internal environment, demand for building materials and items of equipment with low emission of organic compounds. Formaldehyde has been classified as toxic and carcinogenic category 1. Formaldehyde can cause[...]
2
100%
Instal
2011 nr 12 50-52
PL Od wielu lat powszechnie stosowanym narzędziem w analizie środowiskowej są techniki chromatograficzne. Dzięki chromatografom gazowym wyposażonym w detektory spektrometrii mas (GC-MS) i urządzenia P&T można z powodzeniem oznaczać lotne związki polarne o małych cząsteczkach. Chlorek winylu jest substa[...]
EN Chromatographic techniques are commonly used tool in environmental analysis for many years. Using gas chromatograph coupled with mass spectroscopy detector (GC-MS), we can determine volatile and small polar compounds in water with good precision. Vinyl chloride is a carcinogenic substance. In drinki[...]
3
100%
Instal
2009 nr 12 38-39
PL Niektóre materiały budowlane i elementy wyposażenia użytkowane w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi mogą mieć istotny wpływ na pogorszenie jakości zdrowotnej powietrza. Niezbędne jest badanie emisji lotnych związków organicznych (VOC) z tych materiałów. W pracy przedstawiono metodę [...]
EN Some building materials and equipment used in designed on men’s stay rooms can have the essential influence on deterioration the wholesome quality of air. The investigation of emission of volatile organic compounds from these materials is indispensable. The gas chromatography method with flame ioniz[...]
4
80%
Instal
2007 nr 12 61-63
PL Techniki chromatograficzne umożliwiają identyfikację i ilościowe oznaczenie szeregu związków organicznych. Zastosowanie detektora wychwytu elektronów w chromatografii gazowej (GC-ECD) pozwala wykryć chlorowcopochodne związki organiczne występujące w wodzie w ilościach rzędu 0, X μg/1 (ppb), w tym[...]
EN Chromatographic techniąues allow identification and quantitative determination of several organie compounds. The application of gas chromatography with electron capture detector (GC-ECD) allows for detection of chloroorganic compounds existing in water at the concentration levels of 0.X μg/1 (ppb[...]
5
80%
Instal
2006 nr 7/8 51-53
PL Zastosowanie chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD), umożliwia oznaczanie chlorowcopochodnych związków organicznych występujących w wodzie z granicami wykrywalności na poziomie µg/I (ppb). Trihalometany (THM) należą do grupy związków powstających w procesie uzdatniania [...]
6
80%
Instal
2006 nr 10 58-60
PL Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku [1] w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) sumy WWA benzo (b) fluorantenu, benzo (k) fluorantenu, benzo (ghi) perylenu i indeno (1,2,3-c[...]
EN According to the requirements of Decree of Minister of Health from 19 November 2002 [1 ] on the quality requirements for water intended for human consumption maximum concentration level (MCL) of sum of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) — benzo (b) fluoranthene, benzo (k) fluoranthene, benzo (g[...]
7
80%
Budownictwo i Prawo
2015 R. 18, nr 4 32--35
PL W artykule opisano regulacje, na podstawie których wydawane są Atesty Higieniczne w NIZP-PZH. Opisano procedurę atestacyjną. Przedstawiono podział materiałów i wyrobów na kategorie z uwzględnieniem ilości wydawanych atestów. Podano podstawy prawne, według których nadawane są certyfikaty CE dla wyrob[...]
EN The article presents the regulations under which the Hygienic Certificates are issued in NIPH-NIH. The hygienic certification procedure was described. The division of materials and products into categories taking into account the number of issued certificates was presented. Law regulations of issuin[...]
8
80%
Instal
2016 nr 12 50--52
PL W związku z potencjalnym zanieczyszczeniem wody przez farmaceutyki, opracowano oraz zwalidowano czułą metodę służącą do oznaczenia powszechnie stosowanej substancji czynnej – paracetamolu w wodzie. W tym celu zastosowano technikę wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem z matrycą diodową[...]
EN In view of the potential pollution of water by pharmaceuticals, a sensitive method for the determination of the commonly used active pharmaceutical ingredient (API) – paracetamol have been developed and validated. For this purpose, the technique of high performance liquid chromatography with photodi[...]
9
80%
Instal
2017 nr 12 24--26
PL Wtórne zanieczyszczenie wody przeznaczonej do spożycia niklem może następować podczas jej gotowania w czajnikach elektrycznych z elementami grzejnymi zawierającymi stopy tego metalu. Opisana w niniejszej pracy procedura pozwala na prowadzenie znormalizowanych testów umożliwiających oszacowanie pozio[...]
EN Secondary contamination of water intended for human consumption can occur during cooking in electric kettles with heating elements containing alloys of this metal. The procedure described in this paper allows us to carry out standardized tests to estimate the concentration levels of nickel released [...]
10
80%
Instal
2017 nr 12 54--56
PL Molibden jest biopierwiastkiem, którego niedobór w organizmie człowieka może prowadzić do poważnych schorzeń. Z drugiej strony narażenie na nadmierne ilości tego pierwiastka może powodować szereg negatywnych skutków zdrowotnych. Dane literaturowe dotyczące pobrania molibdenu ze spożywaną wodą w Pols[...]
EN Molybdenum is a bioelement whose deficiency in the human body can lead to serious illness. On the other hand, exposure to excessive amounts of this element can cause a number of adverse health effects. Literature data on the intake of molybdenum with water intended for human consumption in Poland ha[...]
11
71%
Instal
2008 nr 12 48-51
PL Przeprowadzono analizy wód leczniczych i uzdrowiskowych pochodzących z 20 miejscowości uzdrowiskowych z terenu całej Polski, pod kątem oznaczenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i pestycydów chloroorganicznych. Łącznie zbadano wody pobrane z 47 ujęć. W oparciu o ustalone procedury op[...]
EN Analyses of medicinal and spa waters from 20 health-resorts located on whole area of Poland in the range of determination of polycyclic aromatic hydrocarbons and organochlorine pesticides were conducted. Totally waters sampled from 47 intakes were investigated. Based on established procedures develo[...]
12
61%
Technologia Wody
2013 Nr 12 (32) 34--39
PL W pracy przedstawiono główne trudności występujące w Polsce w ocenie zanieczyszczenia pestycydami wód ujmowanych na zaopatrzenie ludności i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wynikają one z niepełnych informacji dotyczących lokalnego zużycia pestycydów i niewystarczających podstaw identyfik[...]
EN The paper presents main problems in the assessment of pesticide contamination of water intended for human consumption in Poland. These difficulties result from incomplete information on the local pesticide use and insufficient data for proper identification of substances that requires monitoring on [...]
13
61%
Technologia Wody
2014 Nr 6 (38) 51--59
PL Do narażenia ludzi na pestycydy we wzrastającym stopniu przyczynia się woda przeznaczona do spożycia. Powodem tego jest szerokie stosowanie pestycydów rolnictwie i ich trwałość w środowisku, prowadzące do utrzymującego się długi czas skażenia warstw wodonośnych, a także ograniczone zasoby wód, które[...]
EN Exposure on pesticides from drinking water rises due to large use of these chemical in agriculture, their persistency in the environment and as a result, the long-term pollution of aquifers. The limited water resources and climatic changes are also resulting in growing pesticide use In terms of long[...]
14
61%
Technologia Wody
2014 Nr 6 (38) 40--50
PL Narażenie na działanie substancji chemicznych jest powszechne. W Europie obserwuje się tendencję wzrostową stosowania pestycydów w ciągu ostatniej dekady, największą na Łotwie, Węgrzech i w Polsce. Pestycydy stosuje się głównie w rolnictwie i leśnictwie. Są one również składnikiem wielu powszechnie [...]
EN Exposure to chemicals is widespread. In Europe over the last decade there is a growing trend of the pesticides use, the highest in Latvia, Hungary and Poland. Pesticides are mainly used in agriculture and forestry. They are also a component of many common products such as anti-mosquitoes, anti-fleas[...]
15
61%
Instal
2014 nr 12 106--108
PL W artykule opisano regulacje, na podstawie których wydawane są Atesty Higieniczne w NIZP-PZH. Opisano procedurę atestacyjną. Przedstawiono podział materiałów i wyrobów na kategorie z uwzględnieniem ilości wydawanych atestów. Podano podstawy prawne, według których nadawane są certyfikaty CE dla wyrob[...]
EN The article presents the regulations under which the Hygienic Certificates are issued in NIPH-NIH. The hygienic certification procedure was described. The division of materials and products into categories taking into account the number of issued certificates was presented. Law regulations of issuin[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last