Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2011 Nr 16 213-223
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wpływu parametrów procesu spiekania płytek skrawających z nanowęglików typu WC-5%wg. Co na ich kruchość określaną metodą Pal-mqvista. Płytki skrawające wytwarzano nowo opracowaną metodą PPS (Pulse Plasma Sintering) na Wydziale Inżynierii Materiałowej Pol[...]
EN The article presents selected results of the sintering process parameters and their influence on the brittleness of the WC-5% wt. Co nancry stal line carbides inserts determined by Palmqvist's method. Cutting inserts were manufactured by a new PPS (Pulse Plasma Sintering) method developed on the Dep[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2009 Nr 10 49-70
PL W artykule przedstawiono ogólny przegląd spiekanych materiałów narzędziowych, wskazując na ich zalety i wady oraz zakresy stosowania. Scharakteryzowano podstawowe sposoby wytwarzania materiałów narzędziowych metodami metalurgii proszków. Opierając się na danych literaturowych, zdefiniowano główne ki[...]
EN In the paper general review of the sintered tool materials is presented, indicating on their faults and advantages and application ranges. Basic methods of tool materials manufacturing using powder metallurgy are characterized. On the base of literature data are defined main directions of a develope[...]
3
100%
Energetyka
2008 nr 11 770-774
PL Przedstawiono wyniki badań statystycznych trwałości transformatorów energetycznych, eksploatowanych od lat 50. ub. wieku do roku 2003, w większości na terenach miejskich, przez jeden z krajowych koncernów energetycznych. Jest to cenny materiał empiryczny do weryfikacji teoretycznych modeli niezawodn[...]
EN Presented are results of power transformers' operational life statistical testing. The transformers involved were operated since 1950s till 2003, mostly on municipal grounds, by one of domestic power companies. It is a very valuable empirical material serving for verification of transformer theoreti[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 7 109-119
PL W artykule przedstawiono projekt wdrożonego do przemysłu specjalnego oprzyrządowania do wykonywania długiego stożka wewnętrznego wraz z doborem obrabiarki i narzędzi obróbkowych. Specjalne oprzyrządowanie skonstruowano w celu zwiększenia wydajności i dokładności wytaczania oraz umocnienia warstwy wi[...]
EN This article includes special instrumentation practical applied to industry for boring and burnishing of conical surface of hole together with device of machine too! and tools. Special device was constructed in order to obtain of increase of metal removal rate and accuracy of boring and strain harde[...]
5
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono wyniki analizy statystycznej trwałości eksploatacyjnej transformatorów energetycznych o mocach od 2 do 160 MVA, eksploatowanych w latach 1954-2003.
EN The paper discusses results of statistical analysis of operational i durability of power transformers rated from 2 to 160 MVA, operated from 1954-2003.
6
100%
Mechanik
2016 R. 89, nr 10 1406--1407
PL W pracy zaprezentowano opracowaną metodę oceny zużycia narzędzi skrawających. Badania zostały wykonane na stanowisku do badań tribologicznych Brucker UMT-2. Przeprowadzone badania dotyczyły określenia odporności na zużycie ścierne ostrzy skrawających z węglików spiekanych bez powłok oraz z powłoką p[...]
EN In this paper, developed method for wear testing of cutting tools was described. Presented research was performed with Brucker UMT-2 tribology testing station. Conducted test referred to frictional wear resistance of cutting tools edges fabricated of sintered carbides, both with and without anti-wea[...]
7
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono wyniki badań statystycznych trwałości eksploatacyjnej kabli energetycznych na napięcie 10 i 20 kV, eksploatowanych w latach 2000-2006 w jednej ze spółek dystrybucyjnych.
EN The paper describes results of statistical research of service life of 10 kV and 20 kV power cables that were operated from 2000 till 2006 by certain distribution company.
8
100%
Obróbka Plastyczna Metali
2017 T. 28, nr 2 123--132
PL Węgliki spiekane stanowią główną grupę materiałów narzędziowych, co wynika z ich dobrych właściwości skrawnych i wytrzymałościowych. Do wytwarzania węglików spiekanych stosowane są metody metalurgii proszków, spośród których za wysoce perspektywiczne uważa się spiekanie iskrowo-plazmowe. W pracy prz[...]
EN Cemented carbides constitute the main group of tool materials due to their good cutting and strength properties. To produce cemented carbides powder metallurgy methods are used, among which spark plasma sintering is considered to be highly prospective. The paper presents the results of research on t[...]
9
100%
Elektro Info
2007 nr 6 48-52
PL Znajomość empirycznych charakterystyk i wskaźników trwałości urządzeń ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej i rzetelnej oceny ich niezawodności. Są one przydatne w prognozowaniu niezawodności rozpatrywanych urządzeń, w projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń o określonych parametrach niezawodności or[...]
10
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 2031--2037
EN New graphite tools were designed and produced to fabricate a semi-finished product from which nine cutting inserts were obtained in one spark plasma sintering process. As a result, WC-5Co cemented carbides were spark plasma sintered and the effect of various sintering parameters such as compacting p[...]
11
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2019 Vol. 19, no. 1 215--223
EN WC–Co, WC–Co–Cr3C2 and WC–Co–TaC–NbC cemented carbides were spark plasma sintered and the microstructure and main mechanical properties of the obtained specimens were investigated. A series of WC–6Co cemented carbides was heated to the sintering temperature of 1400 °C at 200 and 400 °C/min at compac[...]
12
81%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2011 Nr 16 109-118
PL W pracy przedstawiono wyniki porównawczych badań zużycia i trwałości ostrzy skrawających (wieloostrzowych płytek skrawających) z nanowęglików spiekanych typu WC-5% wag. Co z dodatkiem 0,3, 0,6 i 0,9% wag. Cr3C22. Płytki skrawające spiekano z nanokrystalicznego proszku o średnie[...]
EN The article presents the results of the wear and durability of cutting tools (cutting insert edges) made of the WC-Co and the WC-5% wt. Co+Cr3C2 nanocrystalline sintered carbides. Cutting inserts were sintered using nanocrystalline powder by pulse-plasma method elaborated at th[...]
13
81%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono badania korelacji pomiędzy mikrotwardością twardych powłok osadzonych na wiertłach krętych metodą łukowo-plazmową a trwałością powleczonych wierteł w warunkach dominacji zużycia ściernego. Zastosowano powłoki typu (Ti,Al)N, TiN i CrN.
EN In the paper the investigations of the correlation between hardness of hard coatings deposited on cutting edges by arc plasma methods and tool life of coated edges in abrasive wear conditions are presented. In the investigations the modified Korsunsky's model has been applied.
14
81%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2009 Nr 11 69-79
PL W pracy przedstawiono analizę możliwości efektywnego zastosowania metody Pulse Plasma Sintering do wytwarzania ostrzy skrawających z nanowęglików spiekanych. Dokonano analizy porównawczej właściwości technologicznych węglików spiekanych wytwarzanych przy użyciu dotychczasowej metody ich konsolidacji[...]
EN In the work the analysis of possibilities of effective applying of Pulse Plasma Sintering methods to manufacturing of cutting edges made of sintered nanocarbides is presented. Comparative analysis and evaluation of technological properties of sintered carbides manufactured by hitherto method of cons[...]
15
81%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 7 59-70
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów mikrotwardości próbek ze stali szybkotnących powleczonych twardymi powłokami metodą łukowo-plazmową. W dalszej części pracy zaprezentowano wybrane wyniki weryfikacji dotychczasowych modeli oceny mikrotwardości cienkich powłok oraz propozycję modyfikacji model[...]
EN In the paper the results of hardness measurements of samples made of high-speed steel coated with hard coatings by arc-plasma method are presented. In the further part of the work are presented the selected results of the verification of others patterns of microhardess estimation of thin coatings an[...]
16
81%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 7 15-27
PL Biorąc pod uwagę niezwykle istotny wpływ kruchości na trwałość materiałów powłokowych osadzonych na ostrzach skrawających pracujących w warunkach pracy uderzeniowej, podjęto się przeprowadzenia badań podatności powłok na kruche pękanie, a więc określenia ich przydatności do ochrony ostrza skrawające[...]
EN Taking into account extremely essential influence of the brittleness on durability of coating materials deposited on cutting edges working in striking run conditions the investigations of susceptibility to brittle cracking have been carried out. In this paper the influence of substrate on the result[...]
17
81%
Mechanik
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości technologicznych płytek skrawających z węglików spiekanych typu WC-6% wag. Co. Proszki były spiekane metodą spark plasma sintering, za pomocą urządzenia SPS HP D 25, które znajduje się Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu. Do wytwarzania płytek skrawającyc[...]
EN The paper present the investigation of technological cutting edges with cemented carbides type WC-6%Co-wt. Powder was sintering by Spark Plasma Sintering method and device SPS HP D 25. This device is in Metal Forming Institute in Poznan. In researches used powders with microscopic tungsten carbide s[...]
18
81%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The technological properties of WC-Co tool materials fabricated by spark plasma sintering has been investigated. Design/methodology/approach: The technological properties has been investigated using instrumented indentation and a Vickers tip indenter with an applied load of 300 mN. SEM and[...]
19
81%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 1028--1029
PL Zaprezentowano wybrane wyniki badań wpływu dodatków w postaci inhibitorów wzrostu typu TaC-NbC oraz Cr3C2 do nanowęglików spiekanych na trwałość ostrzy skrawających z nich wykonanych. Badania wykazały, że nanowęgliki spiekane z dodatkiem inhibitorów wzrostu charakteryzują się w[...]
EN The article presents the selected results of influence of the TaC-NbC and Cr3C2growth inhibitors on durability of cutting edges made of nanocrystalline cemented carbides. Studies have shown that the nanocrystalline cemented carbides with growth inhibitors characterize greater h[...]
20
81%
Mechanik
2016 R. 89, nr 10 1408--1409
PL Do wytworzenia płytek skrawających z proszków WC-Co zastosowano iskrowe spiekanie plazmowe. Uzyskane spieki poddano pomiarom gęstości i twardości oraz wyznaczono ich odporność na kruche pękanie. Dokonano obserwacji mikrostruktury. Wykazano, że wymaganą dla materiałów narzędziowych twardością odznacz[...]
EN For the production of cutting inserts, used spark plasma sintering method. The article include resulting density, hardness, fracture toughness and images of the microstructure cemented carbides (WC-Co). The cutting inserts fabricated from powder with ultrafine particles characterized a required for [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last