Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 4-5 181-185
PL W pracy przedstawiono wpływ przygotowania powierzchni na strukturę warstwy cynkowej. Przedmiotem badań były elementy osprzętu sieciowego - sworznie śrubowe wykonane ze stali 30MnB4. Przygotowane z nich próbki poddano obróbce strumieniowo ściernej - elektrokorundem 95A i śrutem staliwnym GL40 oraz ob[...]
EN The influence of surface preparation on the structure of zinc layer has been presented in the paper. Research was focused on fittings for overhead power lines - screw bolts made of steel 30MnB4. Prepared materials were subjected to an abrasive blasting - aloxite (brown fused alumina) 95A and steel s[...]
2
100%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 4-5 161-164
PL Przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powierzchni stali DC01, modyfikowanej wielowarstwowymi powłokami metalicznymi, w płynie fizjologicznym (roztwór Ringera). Materiał wyjściowy poddano standardowemu procesowi przygotowania podłoża przed nałożeniem powłok. Metodą elektrolizy otrzymano wi[...]
EN The thesis presents results of the research on the corrosion resistance of the DC01 steel surface modified with multiplayer metal coating in saline (Ringer's solution). Tested material was exposed to the standard process of the base preparation for coating application. With the method of electrolysi[...]
3
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2012 z. 6 163--168
PL Autorzy badali wpływ topografii powłok cynkowych na stopień adhezji flory bakteryjnej. Do testów wytypowano śrubę kółka jezdnego łóżka szpitalnego. Zidentyfikowano florę bakteryjną zasiedlającą skorodowany obiekt. Oceniono adhezję wybranych szczepów bakterii na powierzchniach z powłoką Zn ogniową i [...]
4
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2012 z. 6 169--174
PL Konieczność skutecznego zabezpieczenia przed korozja sprzętu medycznego jest wciąż dyskutowanym zagadnieniem. Biorąc pod uwagę wyniki prowadzonych badań oraz wpływ cynku na poziom adhezji komórek bakteryjnych autorzy oceniali wykorzystanie powłok cynkowych ogniowych jako jednego ze sposobów zabezpie[...]
5
100%
Ochrona przed Korozją
2014 nr 4 129--135
PL W badaniach porównawczych przedstawionych w pracy zastosowano cztery metody oceny odporności korozyjnej powłok cynkowych. Wnioski formułowano na podstawie wyników testu prowadzonego w komorze solnej w mgle obojętnej NaCl (wg PN-EN ISO 9227), testu w komorze klimatycznej (VDA 621-415), testu Kesterni[...]
EN This paper presents corrosion resistance of construction elements covered with different metallic (zinc) protective coatings. The following methods of zinc coating were applied: galvanic (PN-EN ISO 4042), hot-dip (PN-EN ISO 10684) and lamellar (PN-EN ISO 10683). All samples with the Zn coating were [...]
6
100%
Ochrona przed Korozją
2016 nr 4 123--127
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 zabezpieczonej folią VentureShield™ VS 7510 E. Niniejsza publikacja jest kontynuacją badań w temacie zastosowania folii jako powłoki ochronnej stali, która stanowi materiał bazowy sprzętu medycznego oraz poszycia wewnętrznego a[...]
EN The study presents the results of the corrosion resistance research of DC01 steel, protected by VentureShield™ VS 7510 E film. This publication is a continuation of research in the subject of the use of film as a protective coating for steel, which is the base material of medical equipment and ambul[...]
7
100%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 5 237-241
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powierzchni stali DC01, modyfikowanej wielowarstwowymipowłokami metalicznymi, w ośrodku korozyjnym jaki stanowiły płyny ustrojowe - sztuczna ślina i sztuczna krew - SBF. Materiał wyjściowy poddano standardowemu procesowi przygotowania podłoża [...]
EN In this paper, findings of the corrosion resistance of DC01 steel surface are described. The steel surface was modified with multilayer metallic coatings. Tests were conducted in corrosive medium - body fluids - artificial saliva and artificial blood - SBF. Material was subject to the standard proce[...]
8
100%
Ochrona przed Korozją
2014 nr 4 136--141
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oddziaływania sposobu przygotowania powierzchni elementów stalowych po cięciu na efekty cynkowania ogniowego. Celem było określenie wpływu dodatkowej obróbki cieplnej przeprowadzanej po cięciu palnikiem acetylenowo-tlenowym (PAT) na strukturę i odpornoś[...]
EN In the presented paper the authors described findings regarding surface preparation effects upon the results of hot-dip galvanizing for metal components after cutting process. The aim was to determine the effect of additional heat - treatment performed after the oxy acetylene blowpipe (OAB) cutting [...]
9
100%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 5 251-255
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu przygotowania warstwy wierzchniej stali na charakter powłoki Zn oraz jej odporność korozyjną. Próbki stali gat. 30MnB4 poddano obróbce strumieniowo ściernej (śrutowaniu, piaskowaniu) oraz obróbce chemicznej. Zastosowano również obróbkę wieloetapową polegając[...]
EN Paper presents the influence of preparation of the surface layer of steel on the nature of the Zn coating and its corrosion resistance. The abrasive blasting (shot and sand blasting) and the chemical treatment (and a multistage treatment - combination of these methods) have been applied in research.[...]
10
100%
Ochrona przed Korozją
2017 nr 7 226--229
The results of the evaluation of the influence of heat treatment on the nature of zinc coating obtained on the surface of steel grade 23MnB4 have been presented in the paper. The research focused on fasteners hexagon bolts M12x40. The material for the research was divided into two main groups: bolt[...]
PL W pracy przedstawiono wyniki oceny jakości powłok cynkowych otrzymanych na powierzchni stali gat. 23MnB4. Przedmiotem badań były elementy złączne – śruby z łbem sześciokątnym M12x40. Materiał do badań podzielono na dwie grupy: na śruby w stanie dostawy (po ulepszaniu cieplnym) i śruby po wyżarzaniu.[...]
11
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2011 z. 5 143--148
PL Badania objęły identyfikację jakościową i ilościową bakterii znajdujących się na powierzchni próbek pobranych z konstrukcji łóżka rehabilitacyjnego. Dokonano oceny osadzania się wybranych szczepów bakterii na przygotowanych próbkach stali konstrukcyjnej DC01 z wielowarstwowymi powłokami ochronnymi. [...]
EN The study included a qualitative and quantitative identification of bacteria on the surface of samples taken from the construction of rehabilitation beds An assessment of the deposition of selected strains of bacteria in the prepared samples of constructional steel DC01 with multilayer protective co[...]
12
88%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 4 166--173
PL Mobilny charakter pracy ambulansu, jak również stosowanie silnych środków dezynfekcyjnych sprzyjają zjawisku korozji i adhezji drobnoustrojów na powierzchniach abiotycznych. Powłoki cynkowe wykazują właściwości hamujące narastanie bakterii. W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej el[...]
EN The mobile character of the ambulance functioning, as well as applying strong disinfectants support the phenomenon of the corrosion and the adhesion of micro-organisms on the abiotic surfaces. Zinc-plated coatings demonstrate properties suppressing bacterium growing. The presented paper describes re[...]
13
88%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 69--74
PL Ambulans medyczny może stanowić źródło zakażenia groźnymi szczepami bakterii. Celem badań był dobór materiałów i powłok antykorozyjnych najbardziej odpowiednich dla zachowania aseptyczności wnętrza karetki pogotowia. Po pierwsze zidentyfikowano szczepy bakterii z wnętrza ambulansu oraz pojazdu sanit[...]
EN Ambulance can be a source of infection dangerous strains of bacteria. The objective of our study was the choice of materials and anticorrosion coatings most appropriate for aseptic behaviour inside an ambulance. First stage consisted in bacteria strains identification found inside an ambulance and [...]
14
88%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2015 z. 9 45--50
PL W wielu placówkach naukowych prowadzone są badania dotyczące eliminacji mikroorganizmów w karetkach pogotowia i środowiskach szpitalnych. Autorzy rozpoczęli badania, których celem była ocena skuteczności zastosowania folii VentureShield™ VS 7510 E, jako zabezpieczenia antybakteryjnego powierzchni st[...]
EN Many educational institutes conduct experiments in order to eliminate pathogens in ambulances and hospital environments. The authors started a research which aim was to assess the effectiveness of protecting steel surfaces, covered of film VentureShield ™ VS 7510 E. Two strains of bacteria: Pseudomo[...]
15
88%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2015 z. 9 41--44
PL W pracy przedstawiono wyniki badań bakteriologicznych stali DC01 z powłokami a-C:H, CrN oraz TiN/TiAlN wytwarzanymi metodą PVD. Wykorzystano w tym celu dwa szczepy bakterii – Pseudomonas aeruginosa oraz Staphylococus aureus. Stwierdzono, że badane powłoki wykazują właściwości bakteriostatyczne.
EN The paper presents the results of the bacteriological research of steel DC01 protected by a-C: H, CrN and TiN / TiAlN coatings, that were produced by PVD method. Two strains of bacteria - Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus were used in the experiment. It has been proved that the coatin[...]
16
88%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The steel substrate formed as the result of oxy-acetylene cutting (OAB) was treated differently - using: softening annealing, grinding and electro-polishing. Investigations were focused on the influence of additional processing on the structure and corrosion resistance of the deposited zinc coating.[...]
17
88%
Ochrona przed Korozją
2017 nr 4 96--101
PL W pracy przedstawiono wyniki badań stężenia wodoru w wyrobach ocynkowanych ogniowo, wykonanych ze stali gat. 41Cr4. Oznaczenie wykonano przy użyciu analizatora elementarnego LECO ONH836. Badania podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie dokonano pomiaru w próbkach pobranych z elementów z gwintem, [...]
EN The results of the hydrogen concentration measurements in the hot-dip galvanized products, made of steel grade 41Cr4 have been presented in the paper. The analysis was performed using an elemental analyser LECO ONH836. The research was divided into two stages. In the first stage the hydrogen concent[...]
18
88%
Ochrona przed Korozją
2018 nr 4 100--105
The evaluation of the zinc coating thickness on the grading ring was the aim of the tests. The measurement of the zinc coating thickness was done on the different parts of the object: ring rod and ring. The weld area formed by melting the base material, S235JRH steel and different kind of welding wi[...]
PL Celem badań była ocena grubości powłoki cynkowej na pierścieniu ochronnym do napowietrznych linii energetycznych. Pomiar grubości powłoki cynkowej został wykonany na różnych częściach obiektu, tj. kabłąku i obręczy. Ocenie poddano również obszar spoiny powstałej z przetopienia materiału rodzimego, s[...]
19
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2014 Vol. 59, iss. 4 1373--1378
PL W prezentowanej pracy podłoże stalowe cięto stosując różne metody: strumień wody, laser, palnik acetylenowo-tlenowy. W wyniku tego otrzymano zróżnicowaną powierzchnię (po cięciu/bez cięcia), która poddano cynkowaniu ogniowemu. Proces cynkowania wykonywano w warunkach przemysłowych stosując stałe par[...]
EN The steel substrate was cut by means of different methods, like water jet, laser or oxyacetylene blowpipe. So, some different surfaces (after cutting / without cutting) were subjected to the (Zn) - hot dip galvanizing. The galvanizing process was performed in industrial conditions by applying the co[...]
20
88%
Ochrona przed Korozją
2015 nr 4 126--131
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 dodatkowo zabezpieczonej folią VentureShield™ VS 7510 E. Ocenę odporności korozyjnej badanego materiału prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PN-EN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. płyny [...]
EN The study presents the results of the corrosion resistance research of DC01 steel, protected by VentureShield™ VS 7510 E film. The assessment of corrosion resistance of the examined material was conducted by using linear polarization method, according to the EN ISO 10271:2012 standard. Various corro[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last