Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 7-8 387--395
PL W artykule przedstawiono nową, regionalną postać relacji tłumienia przyspieszenia drgań gruntu dla składowych poziomych w paśmie częstotliwości do 10Hz i dla obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). Została ona opracowana na podstawie zbioru silnych wstrząsów górniczych pochodzących z tego o[...]
EN This paper presents a new, regional form of ground vibrations attenuation relations against the horizontal components in the frequency range of up to 10Hz for the area of the Upper Silesian Coal Basin (USCB). It was developed on the basis of a set of strong mining tremors coming from this area. The [...]
2
100%
Acta Geophysica
2016 Vol. 64, no. 6 2449--2470
EN This article presents a method of predicting the peak horizontal velocity of ground motion, PHV, and the duration of vibration, tH, for strong seismic events (E ≥ 5·106 J, ML > 2.5) in the Upper Silesian Coal Basin (USCB). For the prediction of PHV, a model proposed [...]
3
63%
Logistyka
PL Przedmiotem artykułu jest analiza ewolucji wybranych systemów i środków transportu technologicznego na przykładzie wybranych zespołów dźwignic: konstrukcji nośnych, mechanizmów napędowych i ich elementów, silników, zasilania, sterowania mechanizmami i materiałów konstrukcyjnych.
EN The paper is reviewing known evolution process of selected units of cranes observed during last app. 40 years. Authors are focusing on: bridge constructions, driving mechanisms, used engines, supplying devices, control devices and used construction materials.
4
63%
Logistyka
PL Przedmiotem artykułu są problemy bezpieczeństwa dźwignic w aspekcie obowiązujących Dyrektyw UE i przepisów krajowych. Na podstawie klasyfikacji przyczyn nieszcześliwych zdarzeń przedstawiono opracowaną przez Urząd Dozoru Technicznego statystykę nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń z [...]
EN The paper is describing selected safety problems of cranes on the base of exiting regulations both European Union and Polish authorities. On the basis of classification of causes of unfortunate events presented by the Office of the Technical Inspictetion the statistics on accidents and dangerous fai[...]
5
63%
Inżynieria Maszyn
2004 R. 9, z. 1 162-168
PL Przedmiotem artykułu są wybrane problemy bezpieczeństwa środków transportowych. Sformułowano obszary kształtowania bezpieczeństwa systemów typu człowiek - urządzenie. Zagadnienie to szczegółowo omówiono następnie na przykładzie dźwignicy (urządzenia dozorowego) w aspekcie obowiązujących przepisów.
EN The paper is describing selected safety problems of transport devices. The areas of safety shaping of man-machine system have been presented. The above problem has been discussed in details on the base of crane device in aspect of obligatory regulations and standards.
6
63%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Dobór kandydatów na stanowiska pracy operatorów środków transportu wymaga posiadania przez nich odpowiednich cech psychofizycznych. W procesie kształcenia przyszły operator nabywa odpowiednią wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Umiejętności te uzyskuje poprzez praktykę na urządzeniu rzeczy[...]
EN From candidates for the position of transport's means operator the psychophysical characteristics are required. During education and training process the theoretical knowledge and practical skills are obtained by potential operators. They obtain abilities in practice on real device, but more frequen[...]
7
63%
Transport Przemysłowy
2005 nr 4 (22) 28-31
EN The paper is discussing known investigation results of transport devices operators' environment (mostly operating in manufacture), as well as testing methodology of the operator.
8
63%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 6 67--71
PL W rejonie uskoku kłodnickiego 11.02.2014 r. wystąpił wstrząs górotworu o energii 1,0E+08 J. Miejsce wystąpienia wstrząsu (poza czynnymi rejonami eksploatacji), wysoka energia (1,0E+08 J), niska częstotliwość dominująca (poniżej 4 Hz), kilkunastokilometrowy obszar obserwacji makrosejmicznych wskazywa[...]
EN On 11 February 2014 in the area of Klodnica fault a rockmass tremor of the energy of 1.0E+08 J occurred. The place of the tremor (beyond active operation areas), its high energy (1.0E+08 J), low dominant frequency (below 4 Hz) and macroseismic observation area of dozen or more kilometers, indicated [...]
9
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2005 nr 3 55-64
PL Przedstawiono przykłady zastosowania profilowania elektromagnetycznego za pomocą konduktome-tru CM-031 w diagnostyce płytkiego podłoża - identyfikacja i lokalizacja podziemnej infrastruktury technicznej oraz zdeponowanych pod ziemią odpadów przemysłowych. Potwierdziły one, że badanie płytkiego podło[...]
EN Examples of use of electromagnetic prospecting by means of conductometer CM-031 in diagnostics of subsoil identification and location of underground technical infrastructures and industrial waste materials deposited underground were presented. They confirmed that subsoil investigation with noninvasi[...]
10
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 6 56-58
PL Rozpoznanie własności przypowierzchniowych warstw nakładu jest ważnym zagadnieniem wykorzystywanym m. in. w badaniach geotechnicznych czy badaniach związanych z ochroną powierzchni. Szczególnie istotna jest informacja o rozkładzie prędkości fal sejsmicznych w tych warstwach. Jest to podstawowy param[...]
EN The examination and classification of the near surface zone is a very important problem in geotechnical surveys and surface protection technologies. It seems to be particularly essential to find out the information about seismic wave velocity profile in these zones. Such information is used for exam[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W przemieszczaniu ładunków zaczyna dominować transport z użyciem zintegrowanych jednostek typu kontenery. Przedmiotem wypowiedzi jest przegląd stanu techniki w zakresie konstrukcji kontenerów oraz ich przemieszczania z utyciem różnych modów transportowych i rozwiązań przeładunku.
EN The paper is focuses of the development of container reloading devices and their construction, in particular: containers' types user needs which determine the new type of devices and technique supporting reloading process.
12
51%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 4 72--78
PL Przedmiotem artykułu jest przegląd środków technicznych i metod wspomagających proces przemieszczania i składowania ładunków w terminalach z użyciem kontenera jako intermodalnej jednostki transportowej.
EN Object of the statement is review of devices, methods supporting the process of transferring and storing charges in terminals with using the container as the intermodal transport unit.
13
51%
Hydraulika i Pneumatyka
2006 nr 1 18-20
14
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 34 109-118
PL W artykule przedstawiono zintegrowane podejście do badań urządzenia transportowego w fazach jego życia, w szczególności w procesie projektowania. Sformułowano zadania oraz przedstawiono wspierajace je narzędzia. Dla wybranych urządzeń transportowych (suwnic, wciągarek i przenośników) opracowano alg[...]
EN The paper aim is an integrated approach to the dynamics investigations of the material handling devices with special focus on the project device life phase. For the selected transport devices (e.g. cranes, conveyers) usefully methodology, tools and algorithms supported activities under project phase[...]
15
51%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2000 Nr 4 54-58
PL Przedmiotem artykułu są badania modelowe różnych sposobów sterowania mechanizmem jazdy wózka suwnicy pomostowej w funkcji ich wpływu na zjawiska zachodzące podczas rozruchu.
EN The paper aim is investigation results of the operator influence at the control behaviour of the overhead crane movements' mechanisms
16
51%
Problemy Maszyn Roboczych
2008 Z. 31 5--15
PL W przemieszczaniu ładunków zaczyna dominować transport z użyciem zintegrowanych jednostek typu kontenery. Przedmiotem wypowiedzi jest przegląd stanu techniki w zakresie konstrukcji kontenerów oraz ich przemieszczania z użyciem różnych modów transportowych i rozwiązań przeładunku.
EN The paper is focuses of the development of container reloading devices and their construction, in particular: containers' types user needs which determine the new type of devices and technique supporting reloading process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last