Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 4 319--320
PL Celem pracy jest zastosowanie metody Trefftza do wyznaczenia dwuwymiarowego pola temperatury wrzącego czynnika chłodniczego płynącego przez asymetrycznie ogrzewany prostokątny minikanał. Dla równania zachowa¬nia energii przy znanym profilu prędkości wyprowadzono funkcje Trefftza. Obliczenia przeprow[...]
EN Application of the Trefftz method in the determination of two-dimensional temperature field of boiling liquid flowing through an asymmetrically heated rectangular minichannel is presented in the paper. The Trefftz functions for a known velocity profile were introduced in the energy balance equation [...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2015 Vol. 53 nr 4 969--980
EN The paper is focused on numerical identification of 2D temperature fields in flow boiling of the liquid through a horizontal minichannel with a rectangular cross-section. The heat transfer process in the minichannel is described by a two-dimensional energy equation with the corresponding boundary co[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 6 4545-4554
PL W pracy przedstawiono dwuwymiarowy model opisujący proces wymiany ciepła przy przepływie wrzącego czynnika chłodniczego przez asymetrycznie ogrzewany minikanał o przekroju prostokąta. W każdym z trzech obszarów modułu testowego: szklanej szybie, folii grzejnej i cieczy, proces wymiany ciepła opisany[...]
EN The paper presented two-dimensional mathematical model describing heat transfer in flow boiling in an asymmetrically heated rectangular minichannel. In each of the three domains of the test section: the glass pane, the heating foil and the liquid, the heat transfer process has been described by diff[...]
4
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 85-87
PL W pracy przedstawiono metodę wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła między wrzącą cieczą przepływającą przez minikanał a folią grzewczą w oparciu o pomiary temperatury metodą termografii ciekłokrystalicznej. Celem pracy jest zastosowanie rachunku wyrównawczego dla zminimalizowania błędów iden[...]
EN A method for determination of heat take-up coefficient between boiling liquid flowing through a minichannel and heating foil on basis of temperature measurements using the liquid crystal thermography is presented in the paper. The aim of this work was to apply adjustment calculus for the minimizatio[...]
5
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 188-189
EN The paper presents the application of the equalizing calculus to heat transfer coefficient determination for heat transfer in a minichannel. The coefficient was determined by means of three different methods based on temperature measurements. The paper shows also the way in which measurement data ar[...]
6
63%
Logistyka
PL Rozpatrywane jest zagadnienie przepływu wrzącej cieczy przez odchylony od pionu minikanał. Zewnętrzną ścianą kanału jest folia stanowiąca źródło ciepła, której temperatura mierzona jest metodą termografii ciekłokrystalicznej. W celu wyselekcjonowania pomiarów o jak najmniejszych błędach pomiarowych [...]
EN At boiling liquid flow in an inclined minichannel, the temperature on the outer wall of the foil which is the heat source is measured with the liquid crystal thermography method. In order to obtain the most probable foil temperature measurements, data equalisation with condition numbers has been app[...]
7
51%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2012 Vol. 50 nr 4 1087-1096
PL Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych przeprowadzonych w celu określenia współczynnika przejmowania ciepła przy przepływie wrzącej cieczy w pionowym minikanale, którego jedna ściana wykonana jest z folii grzewczej pokrytej ciekłymi kryształami. Podczas eksperymentu mierzono: lokalną temperaturę[...]
EN The paper presents results of numerical calculations conducted in order to define the heat transfer coefficient in flow boiling in a vertical minichannel with one side made of a heating foil with liquid crystals. During the experiment, we measured the local temperature of the foil, inlet and outlet [...]
8
51%
Archives of Thermodynamics
EN In the paper two models of heat transfer through the main parts of the test section with a narrow channel, were proposed and discussed: one- and two-dimensional. The area of interest was the issue of heat transfer into refrigerant 123 flowing through a narrow vertical channel of 1 mm height with one[...]
9
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 190-191
EN The paper presents the determination of local heat transfer coefficients between the heating foil and boiling refrigerant flowing through a minichannel. Different mathematical models, one-and two-dimensional, were proposed for the heat flow phenomenon observed. A comparative analysis dealing with th[...]
10
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 95-96
PL Przedstawiono metody wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie płynu chłodniczego w minikanale. Zastosowana technika termografli ciekłokrystalicznej pozwala określić wystąpienie inicjacji wrzenia. Zagadnienie rozwiązywane jest za pomocą funkcji Trefftza, którymi aproksy[...]
EN The paper presents methods for the determination of heat transfer coefficient in cooling liquid flow boiling in a minichannel. The applied technique of liquid crystal thermography enables the determination of boiling incipience. To solve this problem, Trefftz functions are used to approximate unknow[...]
11
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 12 186--190
PL Praca dotyczy wymiany ciepła podczas wrzenia czynnika chłodniczego FC-72 przepływającego przez wymiennik ciepła z minikanałem prostokątnym o powierzchni rozwiniętej. Akwizycję temperatury na zewnętrznej powierzchni grzejnej umożliwiło zastosowanie kamery termowizyjnej. W pracy zaproponowano dwuwymia[...]
EN The present paper focuses on flow boiling heat transfer with FC-72 in a heat exchanger containing a rectangular minichannel with structured surfaces. An infrared camera recorded temperatures at the external heated surface. The results of the experiments were used to model heat transfer in the minich[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last