Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 20-21
PL Artykuł dotyczy kabin dźwiękoizolacyjnych. Są one jednym z bardziej skutecznych sposobów eliminacji zagrożenia hałasem i innymi czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy. Na podstawie analizy wymagań konstrukcyjnych i eksploatacyjnych kabin oraz ich właściwości dźwiękoizolacyjnych stwierdzono, że pr[...]
2
100%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2004 T. 23, z. 2 203-216
PL W pracy przedstawiono wyniki badań modalnych próbki ścian przemysłowych kabin dźwiękoizolacyjnych przeprowadzonych w zespole komór pogłosowych. Celem omawianych badań było poszukiwanie wpływu własności strukturalnych badanej ścianki na jej izolacyjność akustyczną. Przeprowadzono badania modalne przy[...]
EN This work presents the results of modal studies of a sample of the wall of industrial sound protecting cabins carried out in a set of reverberation chambers. The aim of the discussed studies was the search for the influence of structural properties of the wall on its sound insulation. Modal studies [...]
3
63%
Archives of Acoustics
EN This paper presents the results of low-frequency noise (LFN) annoyance tests in laboratory conditions on a model workstation conceptual mental work. Group of volunteers: 60 persons (30 women and 30 men) participated in the experiment consisting in completing psychological tests in three different ac[...]
4
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2007 Vol. 13, No. 2 117--125
EN This article presents the results of an analysis of annoyance caused by low-frequency noise (including infrasonic noise) that occurs at work stations located in offices. The tests covered measurements of acoustic parameters specific for this type of noise and a survey conducted in the working enviro[...]
5
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 9 21-25
PL Uciążliwość hałasu w środowisku pracy można zdefiniować jako uczucie niezadowolenia wywołane hałasem. Hałas może być przyczyną braku koncentracji, zmieniać czujność pracownika oraz zmniejszać wydajność pracy. Praca umysłowa wymagająca koncentracji, zbieranie informacji, czy procesy analityczne wydaj[...]
EN Noise annoyance in the working environment can be defined as a feeling of displeasure evoked by noise. Noise can distract and it can also affect psychophysiological reactions. Noise can change an individual’s alertness and it can decrease work efficiency. Performance of monotonous tasks is not alway[...]
6
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 12 10-13
PL Standardowe zabezpieczenia - ekrany dźwiękoizolacyjne, obudowy czy ochronniki słuchu nie są na ogół skuteczne w zakresie niskich częstotliwości. Dominującym skutkiem wpływu hałasu niskoczęstotliwościowego na organizm podczas ekspozycji zawodowej jest jego działanie uciążliwe. W artykule przedstawion[...]
EN Conventional noise protections are normally not effective in reducing low frequency noise. This noise is very often not only irritating but it is also critical to achieve an acceptable overall noise level. This paper presents the results of investigations of sound insulation of building elements of [...]
7
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 5 6-10
8
63%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2010 nr 14 207--228
PL Relikty dawnego przemysłu stanowią bogate źródło wiedzy i powinny być szeroko wykorzystane do celów naukowych oraz dydaktycznych. Na obszarze Górnego Śląska istnieją liczne obiekty poprzemysłowe, będące dziedzictwem tego regionu. Pozostałości po działalności przemysłowej, która rozwijała się tu od c[...]
EN The relics of the forms of industry who does not exist nowadays provide us with rich sources of knowledge and should be widely used for scientific and didactic purposes. Within the terniroty of the Upper Silesia a lot of postindustrial buildings exist which stand for a heritage of this region. Remai[...]
9
51%
Archives of Acoustics
EN The assessment of teachers’ exposure to noise in primary schools was carried out on the basis of: questionnaire studies (covering 187 teachers in 3 schools), noise measurements at the teachers’ workplaces, measurements of the school rooms acoustic properties (reverberation time and speech transmissi[...]
10
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 2 16-19
PL Ocenę narażenia na hałas nauczycieli w szkołach podstawowych przeprowadzono na podstawie badań ankietowych, pomiarów hałasu na stanowiskach pracy nauczycieli oraz analizy danych statystycznych o zagrożeniach i chorobach zawodowych w sektorze edukacji. Badania wykazały, że hałas stanowi główny czynni[...]
EN Assessment of teachers' exposure to noise in primary schools was carried out on the basis of questionnaire studies, noise measurements at teachers' workplaces and an analysis of statistical data on hazards and occupational diseases in the education sector. The studies showed that noise is the main f[...]
11
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 7/8 28-32
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących analizy uciążliwości hałasu infradźwiękowego występującego na stanowiskach pracy biurowej. Badania obejmowały~ pomiary parametrów akustycznych charakteryzujących ten rodzaj hałasu i badania ankietowe w środowisku pracy oraz eksperyment w warunkach la[...]
EN In this article the results of tests concerning the analysis of annoyance of infrasonic noise that occurs at the work station located in offices are presented. The tests covered measurements of acoustic parameters specific for this type of noise and a survey conducted in the working environment and [...]
12
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 1 16-19
PL W artykule przedstawiono wyniki badań analizy uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego występującego na stanowiskach pracy zlokalizowanych w pomieszczeniach biurowych. W ramach badań przeprowadzono pomiary wielkości akustycznych charakteryzujących ten rodzaj hałasu oraz ankietę wśród osób zatrud[...]
EN This article presents the results of tests of the annoyance of low-frequency noise that occurs at office workstations. The tests covered measurement of acoustic parameters specific for this type of noise and survey at the work environment.
13
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 6 11-15
PL Hałas niskoczęstotliwościowy (w tym infradźwiękowy) jest jednym ze szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy i życia człowieka. Dominującym efektem wpływu infradźwięków i dźwięków o niskiej częstotliwości na organizm podczas ekspozycji zawodowej jest ich działanie uciążliwe, występujące j[...]
EN Low-frequency noise (including infrasound noise) is one of the most harmful and annoying factors in the working and living environments. Annoyance, present even when the audibility threshold is only slightly exceeded, is the dominating effect of low-frequency and infrasound noise during occupational[...]
14
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 10 6-8
PL Hałas infradźwiękowy stanowi istotną uciążliwość w środowisku pracy kierowców. W artykule przedstawiono schemat ideowy badań oraz wstępne wyniki badań hałasu infradźwiękowego występującego na stanowiskach pracy kierowców środków transportu drogowego.
EN Infrasonic noise is one of the most harmful and annoyance factors in the working environment of drivers. This article presents a general diagram and preliminary results of a study of infrasonic noise that occurs at workstations of drivers of road vehicles.
15
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 6 24-25
PL Artykuł przedstawia katalog wybranych przemysłowych zabezpieczeń przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym. Przedstawiono parametry akustyczne materiałów, wyrobów i elementów stosowanych do ochrony przed hałasem niskoczęstotliwościowym.
EN This paper shall be presented catalogue of industrial noise control measures in low frequency range. Acoustic properties of the materials, goods and structures designed to protect from low frequency noise have bean determined in this paper.
16
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 9 7-9
PL W warunkach przemysłowych na niestacjonarnych stanowiskach pracy narażenie na hałas zmienia się w cyklu rocznym i dlatego standardowe metody oceny narażenia (odniesienie do dnia lub tygodnia) nie pozwalają oszacować ryzyka zawodowego. W artykule podjęto próbę oszacowania ryzyka zawodowego narażenia [...]
EN Exposure to noise in non-stationary workstations in industrial conditions has an annual cycle of changes. That is why standard methods of assessing exposure (in relation to a day or a week) are not appropriate for estimating occupational risk. The article makes an attempt as estimating occupational [...]
17
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 7/8 12-15
PL W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu infradźwiękowego występującego na stanowiskach pracy kierowców środków transportu drogowego przeprowadzonych w pojazdach fabrycznie nowych, w warunkach eksperymentalnych. Jak wynika z pomiarów równoważny poziom dźwięku G, LGeq,Te zarejestrowany w czasie T[...]
EN This article presents the results of a study of infrasonic noise present at the workstations of drivers of new road vehicles in experimental conditions. The measured equivalent continuous G-weighted sound pressure level (recorded in time Te = 30-60 s) at workstations of bus and truck drivers is 92 –[...]
18
51%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 6 341-343
PL Zbadano wpływ zawartości SO2 w ilości 100 i 500 ppm na szybkość utleniania w powietrzu trzech gatunków stali zaworowych (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9 i X53CrMnNiN20-8), stosowanych aktualnie do wyrobu zaworów w silnikach spalinowych. Badania przeprowadzone zostały w temperaturze 1173 K, tj. w mak[...]
EN The influence of 100 and 500 ppm of SO2 in air atmosphere on high temperature corrosion of steels (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9 and X53CrMnNiN20-8), utilized for the production of valves in diesel engines, has been investigated. These experiments have been carried out at 1173 K, i.e. at maximum t[...]
19
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 9 20-23
PL W artykule omówiono wyniki badań hałasu emitowanego przez urządzenia sieci komputerowej tzw. szafy krosownicze (jedno z bardziej uciążliwych źródeł hałasu na stanowiskach pracy biurowej). Przedstawiono projekt zabezpieczeń przeciwhałasowych w postaci obudowy dźwiękochłonno-izolacyjnej z tłumikiem ak[...]
EN The results of measurements of noise emitted by computer network equipment in offices are described. Noise control devices as sound insulation enclosures with ducted silencers and their effectiveness are presented.
20
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 10 11-15
PL Hałas w pomieszczeniach biurowych może być przyczyną braku koncentracji, zmieniać czujność pracownika oraz zmniejszać wydajność pracy. Praca umysłowa wymagająca koncentracji, zbieranie informacji, czy procesy analityczne wydają się być szczególnie wrażliwe na hałas. W artykule przedstawiono wyniki b[...]
EN Noise in offices can distract and it can affect psychophysiological reactions. Noise can change an individual’s alertness and can decrease work efficiency. Mental activities involving concentration, information gathering and analytical processes appear to be particularly sensitive to noise. This pap[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last