Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W pracy przedstawiono koncepcję szybkiego transportu poduszkowca w rejon prowadzenia akcji ratowniczej. Przeanalizowano niezbędne warunki do realizacji zadania: prace badawcze, logistyczne i konstrukcyjne. Zaproponowano schemat postępowania pozwalający w optymalny sposób włączyć poduszkowiec ratowni[...]
EN In the elaboration, idea of fast hovercraft transporation to rescue area is described. Conditions of safe task realization are analyzed in research, designing and logistic works. Conduct procedure of hovercraft launching to life-saving operations is suggested. The main aim of that project is finding[...]
2
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
2009 Nr 6 (201) 171-177
EN In the presentation the realization of professional practices’ program in the Institute of Aviation in Warsaw was submitted. This program is directed to students, pupils of technical schools and graduates of technical schools with aviation profiles. The workers’ long-term experience in the area of p[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1366-1371
PL W artykule omówiony został problem testowania szyby czołowej autobusu szynowego przeznaczonego do transportu szynowego ludzi w aglomeracjach miejskich oraz w kolejowym ruchu podmiejskim. Pojazdy te złożone są z kilku wagonów samojezdnych, które wykonują przejazdy na niewielkich odcinkach pomiędzy pr[...]
EN The article discussed the problem of testing the windscreen of the bus rail intended for rail transport people in urban areas and suburban railway traffic. These vehicles are composed of several self-propelled cars that perform rides on small distances between stops. Forehead bus is exposed to the i[...]
4
100%
Logistyka
2014 nr 6 10198--10202
PL W pracy przedstawiono jeden z elementów budowy platformy badawczej na poduszce powietrznej, które są prowadzone w Instytucie Lotnictwa. Podjęto próbę rozdzielenia zwartej konstrukcji wcześniejszych poduszkowców serii PRP-560 i PRC-600 na oddzielne moduły z których możliwe jest zestawianie różnych ko[...]
EN This work presents one of the elements of structure research platform on a air cushion , which are caried at the Institute of Aviation. An attempt was made to separate the integraf type of design of previous hovercraft series of PRP-560 and PRC-600 on separate modules with which it is possible to co[...]
5
100%
Logistyka
2014 nr 6 10191--10197
PL W pracy zaprezentowano Stanowisko Prób Dynamicznych zaprojektowane i wykonane w Instytucie Lotnictwa. Przytoczono przepisy dotyczące badań wytrzymałościowych przednich i bocznych szyb pojazdów szynowych, na podstawie których opracowano metodykę badawczą oraz sporządzono założenia do budowy stanowisk[...]
EN This work presents the Laboratory of Dynamic Tests designed and built at the Institute of Aviation. Quoted test provisions for front and side windows of the rail vehicles, which have been developed based on research methodology and assumptions drawn up to build the laboratory. We compared the provis[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 242--245
PL W artykule omówiona została jedna z hipotez postawionych przez prof. Kasjanowa W.A. w publikacji [2] dotycząca teorii podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożeń. Rozwijana w ostatnich latach metodologia określenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji niebezpiecznej, wykorzystująca analizę subiekt[...]
EN The article discusses one of the hypotheses of the theory of making decisions in emergency situations. The methodology developed in recent years to determine the probability of a dangerous situation, using subjective analysis, and in particular the function of entropy, gives a new look to the agent,[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 447-453
PL W artykule przedstawiono fragment pracy (10), dotyczącej wyznaczenia stanów równowagi i stateczności dynamicznej aerostatu na uwięzi. Wykonany model obliczeniowy aerostatu posłużył do wykonania symulacji komputerowej przewidywanych zakłóceń zewnętrznych działających na obiekt. W kolejnych fazach obl[...]
EN In the article there was shown a piece of work (10) respecting machting of balance states and dynamic stability of aerostat at tether attachment. A computable aerostat model was used with computer stimulation of predicted external hums affecting the model. During follwing parts of counting project, [...]
8
63%
Prace Instytutu Lotnictwa
2015 Nr 3 (240) 27--31
PL W publikacji przedstawiono jeden ze sposobów teoretycznych rozważań nad hybrydowymi modelami procesów zachodzących w systemach aktywnych. Nowe podejście oparte na metodach analizy subiektywnej porównano z niektórymi znanymi metodami badawczymi systemów aktywnych. Do porównania modeli wykorzystano ró[...]
EN The publication presents one of the ways the theoretical discussion of hybrid models of processes occurring in active systems. The new approach is based on a subjective analysis methods were compared with some conventional research methods of active systems. To compare the Kolmogorov equation models[...]
9
63%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule przedstawiono koncepcję i realizację nowego stanowiska do badań statycznych głowic wirników śmigłowcowych. Taka koncepcja przeprowadzenia badań pozwala w sposób zbliżony odtworzyć rzeczywiste obciążenia panujące w zespole głowicy. Stanowisko umożliwia rozdzielenie obciążeń pochodzących od[...]
EN In the report submitted idea and the realization of a new position to research of static heads of helicopter rotors. Such idea of the execution of research permits in nearing manner to recreate the real prevailing loads in the head. Position enables the division of the loads descending from forces c[...]
10
63%
Prace Instytutu Lotnictwa
2016 Nr 4 (245) 218--226
PL W artykule przedstawiono analizę przepływu cieczy nienewtonowskiej na styku początkowym podwójnie połączonego odcinka hydraulicznego. Sposób, który pozwala na rozwiązanie tego problemu to jest zastosowanie zasady zachowania pędu do poruszającego się płynu. W badaniu analitycznym zastosowano równanie[...]
EN The article presents the study of the flow of non-Newtonian liquid on the hydrodynamic initial section in doubly connected region. A method which allows solving this problem is to use the principle of conservation of momentum for a moving fluid. The study used the equation Navier- Stokesa for in vis[...]
11
63%
Prace Instytutu Lotnictwa
2016 Nr 3 (244) 41--53
PL W pracy omóowiono i podjęto próbę analizy wpływu metod technologicznych formowania włóknistych materiałów kompozytowych (WMK) o osnowie epoksydowej (LH 289) na jakość otrzymanych laminatów z różnym udziałem i typem wzmocnienia. Przedstawiono aspekty i różnice w wytwarzaniu WMK metodami wtłaczania ży[...]
EN The paper discusses and attempts to analyze the impact of technological methods of forming fibrous composite materials τ(FCM) epoxy matrix (LH 289) on the quality of the obtained laminates with different participation and the type of reinforcement. Presented aspects and the differences in production[...]
12
63%
Prace Instytutu Lotnictwa
2016 Nr 3 (244) 257--266
PL Fakt, że zastosowanie otunelowania wokół śmigła (lub wentylatora) może poprawić jego osiągi, jest dobrze znany i potwierdzony licznymi pracami teoretycznymi i eksperymentalnymi, zrealizowanymi także w Instytucie Lotnictwa. Otunelowanie daje również szereg innych korzyśsci np. zwiększenie bezpieczeńs[...]
EN It is well known that an application of the duct around a fan or a propeller may improve its performance. The duct gives also several other benefits. One could expect that this propulsion will become popular, not only in aviation. Meanwhile only a few airplanes powered by ducted fans have been desig[...]
13
63%
Prace Instytutu Lotnictwa
2016 Nr 2 (243) 142--153
PL W artykule przedstawiono wybrane wymagania stawiane małym statkom powietrznym, które są konieczne do uzyskania odpowiedniego certyfikatu. Przedstawiono najważniejsze różnice między wymaganiami CS-LSA, CS-YLA oraz CS-23. Porównano rozbieżności pomiędzy europejskimi i amerykańskimi przepisami dotycząc[...]
EN Selected requirements for small aircraft, which are necessary to obtain the relevant certificate are presented in this paper. The most important differences between the requirements of CS-LSA, CS-YLA and CS-23 are presented. Differences between European and American regulations for the construction [...]
14
63%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 519--524
EN In this paper, the authors presented some technical and economic relations to which a team designing a new means of transport should pay attention. In the first chapter briefly describes the hovercraft designed and built at the Institute of Aviation, as well as showing the certification documents ob[...]
15
63%
Prace Instytutu Lotnictwa
2018 Nr 1 (250) 142--149
PL W artykule autorzy przedstawili ogólne wymagania prawne stawiane wiropłatom, przy czym ograniczono się do przepisów obowiązujących w USA, ponieważ zdecydowana większość światowych przepisów opiera się właśnie na nich. W Instytucie Lotnictwa w Warszawie opracowano wymagania, które dotyczą budowy i[...]
EN In the next article on synthesis of regulations, the authors presented the general legal requirements for rotorcraft, which is limited to US regulations, because the vast majority of world regulations are based on them. The Institute of Aviation in Warsaw has developed requirements c[...]
16
63%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2014 Vol. 8, no. 2 317--320
EN Energy and emission reduction strategies are extremely important in actual transport situation. “Ground effect” technology recognized from the late sixties has a problem with wide expanding in sea transport. It is connected with stability and control systems, aerodynamics of landing and take off als[...]
17
63%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2015 Vol. 9, no. 1 129--134
EN The report depicts technical and organizational possibilities with an aim to increase situational awareness and sea travel safety on the entry to Polish seaports on the base of the dedicated radar system on the aerostat platform. The radar system based on the aerostat can work at the altitude of 3,0[...]
18
63%
Fatigue of Aircraft Structures
2018 Iss. 10 104--116
EN The authors of the paper presented some of the models describing the process of micro-cracks’ development. In this study, the process of a selected model of micro-cracking was analyzed. In the model it was assumed that the damage to the material has some “thermodynamic properties” or rather universa[...]
19
63%
Fatigue of Aircraft Structures
2018 Iss. 10 93--103
EN Parachute systems are in widespread use in aviation. Up to now, parachutes are the most uncertain air vehicles because of their complex and unsteady opening characteristics, changes in geometry up to 30% and vulnerability from unsteady atmospheric turbulence. Fatigue is a problem that the designers [...]
20
51%
Izolacje
2015 R. 20, nr 9 38--41
PL W artykule przedstawiono wyniki opracowane przy zastosowaniu nowatorskich dla ociepleń algorytmów, często stosowane w innych branżach przemysłu, które po odpowiednich modyfikacjach można stosować podczas projektowania produktów wchodzących w skład kompletnych systemów ociepleń.
EN The article presents analysis of regression with extrapolation as a tool to anticipate the useful life or change of performance on the basis of data obtained through aging tests and initial resistance values. The computation formulas and results are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last