Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2005 Z. 82 161-168
PL W artykule przedstawiono omówienie metody określania twardości granicznej warstw nawęglonych po hartowaniu w gazach pod wysokim ciśnieniem, będącej integralną częścią opracowanego w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej systemu FineCarb. Istotą problemu było opisanie modelu matema[...]
EN The method of limiting hardness of carburized and quenched layers analysis has been investigated in the paper. This method is integral part of FineCarb system created at Material Science Institute at Technical University of Lodz. The main goal of investigations and researches was to define a mathema[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Postęp w dziedzinie obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych w ostatnich kilkunastu latach spowodował potrzebę opracowania metod pozwalających na optymalizację konstrukcji tychże urządzeń w celu spełnienia powyższych wymagań. Niniejsza praca przedstawia metodykę badań zjawisk cieplno-przepływowych pr[...]
EN Progress in the field of thermo-chemical and thermal treatments during last years caused the necessity of elaboration methods allowing optimizing the construction of furnaces and devices to fulfill high requirements. The thermal-flow phenomena analysis in furnace chamber during charge cooling in gas[...]
3
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono analizę badania hartowności stali metodą hartowania od czoła w oparciu o wyniki symulacji komputerowej. Do przeprowadzenia modelowania komputerowego tego zjawiska został użyty program ANSYS, który wykorzystuje zaawansowane techniki obliczeniowe z dziedziny CFD. Określenie zmian[...]
EN The analysis of steel hardenability using Jominy end quench test made on the basis of computer simulation, is presented in the paper. All kind of calculations were made with ANSYS application which utilizes advanced CFD calculating methods. Determination of temperature profile changes during mention[...]
4
81%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 4 1157-1161
PL Technologie duplexowe są obecnie jednym z głównych nurtów rozwoju inżynierii materiałowej. Praca ukazuje możliwości znacznego ograniczenia tarcia i zużycia uszlachetnionych przez azotowanie oraz azotonasiarczanie stali szybkotnącej przez dodatkowe pokrycie powierzchni niskotarciową powłoką na bazie [...]
EN Duplex technology is nowadays one of main streams of development of surface science and engineering. The work emerge the possibilities of considerable limitation of dry friction and wear of nitrided and sulfonitrided high speed steel due to additional low friction coating deposition. The MoS2-based [...]
5
81%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 4 1053-1055
PL Omówiona w niniejszej pracy aplikacja SimHardR stanowi propozycję dla nowoczesnych instalacji realizujących obróbkę cieplną, gdzie wymagane jest uzyskanie ściśle określonych właściwości po obróbce cieplnej. Możliwość projektowania właściwości mechanicznych warstwy wierzchniej po procesie, z jednocze[...]
EN Discussed, in this paper, SimHardR module is a proposition for modern installations realizing heat treatment processes, in which sharply indicated properties of charge after treatment are highly required. The possibilities of designing surface layer mechanical properties, including characteristic po[...]
6
81%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 12 26-30
PL W pracy przedstawiono etapy tworzenia oraz założenia do analizy wymiany ciepła w procesie chłodzenia w przemysłowej instalacji jednokomorowej. Do poszczególnych kroków tworzenia modelu zjawiska wchodzą: dyskretyzacja modelu, definicja warunków początkowych i brzegowych, obliczenia i przetwarzanie wy[...]
7
81%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań grubości warstw nawęglonych po hartowaniu gazowym oparte na rzeczywistych procesach przeprowadzonych na stanowisku do obróbek cieplno-chemicznych oraz symulacji wyznaczającej profile twardości warstw po hartowaniu gazowym. Aplikacja komputerowa wyposażona została w[...]
EN The results of investigation of carburized layers depth after gas quenching, based on real processes made at heat-treatment device and determining the hardness profile of hardened layers model simulation, are presented in the paper. Computer simulation has been equipped with furnace chamber definiti[...]
8
81%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań grubości warstw nawęglonych oparte na rzeczywistych procesach przeprowadzonych na stanowisku do nawęglania próżniowego oraz symulacji numerycznego modelu nawęglania z uwzględnieniem geometrii obrabianych części. Aplikacja komputerowa wyposażona została w opcję auto[...]
EN In the paper the results of carburised layers depth investigation, based on real carburizing processes and numerical carburizing model simulation, were presented. Computer simulation has been equipped with automatic process estimation procedure leading to decrease of calculation and optimizing time.[...]
9
81%
Inżynieria Materiałowa
PL Hartowanie różnych części maszyn w gazach jest nowoczesną metodą obróbki cieplnej, zazwyczaj stosowaną bezpośrednio po procesie nawęglania próżniowego. Tą obróbkę cieplną wykonuje się w specjalnych komorach pieców próżniowych. Hartowanie w gazach charakteryzuje się możliwością regulacji tempa chłodz[...]
EN Gas quenching of different machine parts is a modem heat treatment method, commonly used directly after vacuum carburizing process. It is realized in special vacuum furnace chambers and is characterized by ability of charge cooling control by changing process parameters i.e.: pressure, gas velocity [...]
10
81%
Inżynieria Materiałowa
2017 Vol. 38, nr 6 285--289
PL Właściwe przygotowanie powierzchni dla procesu cynkowania ogniowego stanowi kluczowe zagadnienie poprawności i jakości wykonania tego procesu. Poza czystością powierzchni oraz stopniem jej rozwinięcia jest ważne określenie stopnia jej zwilżalności, co wpływa na jakość wytworzonych powłok cynkowych. [...]
EN This paper presents the influence of abrasive blasting of various grain sizes and types, electro-etching and heating in an argon-hydrogen atmosphere on the wettability and free surface energy of samples prepared steel strips. The choice of treatments was dictated by the surface preparation for hot-d[...]
11
71%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 4 1002-1004
PL W artykule przedstawiono wyniki badań azotowania pod obniżonym ciśnieniem stopu gamma TiAl, prowadzonego w uniwersalnym piecu próżniowym VPT-4022/24. Badaniu poddano wpływ parametrów azotowania na strukturę, morfologię oraz grubość wytworzonej warstwy. Dodatkowo przeprowadzono analizę składów fazowy[...]
EN The research results of vacuum nitriding of gamma TiAl alloy in universal vacuum furnace VPT 4022/24 have been presented in this paper. Influence of nitriding parameters on structure, morphology and thickness of created layer was examined, additionally the analysis of phase composition and nanohardn[...]
12
71%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 2B 1057--1062
EN This paper presents a comparison of the deformations and residual stresses in gear wheels after vacuum carburizing process with quenching in high-pressure nitrogen and oil. The comparison was made on a medium-sized gear wheels, made of AMS6265 (AISI 9310) steel. This steel is applied in the aerospac[...]
13
61%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 4 1056-1058
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące opracowania technologii wytwarzania mieszanki nawęglającej o składzie 40% acetylenu, 40% etylenu oraz 20% wodoru. Analizie poddano wpływ temperatury, czasu oraz udziału substratów na skład wytwarzanej mieszanki oraz właściwości katalizatora. Na podstaw[...]
EN In this article technology of on-line carburizing gas mixture synthesis composed of 40% acetylene, 40% ethylene and 20% hydrogen is described. Influence of temperature, time and substrates fractions on product composition and catalyst were taken into consideration. In the present study it was demons[...]
14
61%
Inżynieria Materiałowa
2013 Vol. 34, nr 6 729--732
PL W artykule przedstawiono nową kompozycję warstw hybrydowych z przeznaczeniem do regeneracji części maszyn. Wytworzona warstwa hybrydowa jest zbudowana z napoiny wykonanej ze stali 17CrNi6-6, którą poddano nawęglaniu niskociśnieniowemu, a następnie zastosowano proces azotonasiarczania gazowego. W pub[...]
EN This paper presents a new hybrid layer composition intended to regenerate machine parts. This hybrid layer is composed of a weld overlay made of steel 17CrNi6-6, which was subjected to low pressure carburizing followed by gas sulfonitriding process. The paper presents the morphology of formed hybrid[...]
15
61%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 5 367--369
PL W artykule przedstawiono porównanie wielkości naprężeń i odkształceń nawęglanej niskociśnieniowo stali 16MnCr5 hartowanej w gazie pod wysokim ciśnieniem (azot) i w oleju. Porównania dokonano na bazie detalu jakim było średniej wielkości koło zębate. Wykonano pomiary geometryczne bicia promieniowego [...]
EN Measurements of radial run-out on the wheel pitch circle before and after heat treatment were made.The review of the influence of the quenching method on the distortion level was elaborated on the base of the research data.
16
51%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 8 59-67
PL W artykule przedstawiono zagadnienie wymiany ciepła pomiędzy stalowym wsadem poddanym uprzednio obróbce cieplno-chemicznej (nawęglanie próżniowe) a przepływającym gazem pod wysokim ciśnieniem. Problem naukowy rozwiązano wykorzystując stworzony w środowisku Delphi, specjalnie dla tego typu zagadnień,[...]
EN The following work presents the issue of heat transfer between the steel charge after vacuum carburizing process and gas which intensively flows through. The external managing program has been created in Delphi environment to solve the scientific research problem, which connect the Finite Volume Met[...]
17
51%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 4 2535--2542
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mechanizmów wzrostu oraz wybranych właściwości mechanicznych i elektrycznych grafenu chemicznie osadzanego z fazy gazowej oraz grafenu metalurgicznego. Badania wykazały wpływ mechanizmów wzrostu na mono- i polikrystaliczne nanostruktury syntetyzowanych monowarstw g[...]
EN In this work, the growth mechanisms of chemical vapor deposited and metallurgical graphene and their selected mechanical and electrical properties were investigated. The study revealed the influence of the growth mechanisms on monoand poly-crystalline nanostructures of synthesized graphene monolayer[...]
18
51%
Obróbka Plastyczna Metali
2016 T. 27, nr 4 315--328
PL Niniejsza praca powstała w ramach realizacji projektu badawczego mającego na celu opracowanie i wdrożenie technologii recyklingu poprodukcyjnych odpadów taśmy stalowej. W ramach prowadzonych prac wykonano procesy oczyszczania blach metodami obróbki strumieniowo-ściernej, a następnie tak oczyszczone [...]
EN This paper was elaborated within a research project aiming at the development and implementation of a recycling technology for post-production steel sheet waste. In the research, processes of sheet cleaning were performed by vapour blasting treatment methods. Next, the sheets cleaned in this way und[...]
19
51%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 3 1379--1383
EN The article presents the results of studies on the efficacy of water desalination (i.e. Elimination of NaCl ions from the solution) using graphene-polyamide composite membranes. The membranę used for filtration consists of a monolayer of polycrystalline graphene on a porous polyamide carrier support[...]
20
51%
Archives of Metallurgy and Materials
2019 Vol. 64, iss. 4 1321--1326
EN This article presents the research results on impact of the method of polycrystalline graphene layers separation from the growth substrate on the obtained carbon material quality. The studies were carried out on graphene sheets obtained by metallurgical method on a liquid metal substrate (HSMG® grap[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last