Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 9 1024-1027
PL Artykuł przedstawia wybrane uwagi związane z tworzeniem lotniczych systemów sterowania i nawigacji, które powinna cechować podwyższona niezawodność działania. Nie podjęto analizy konkretnego przykładu rozwiązań stosowanych w lotnictwie, ale poprzez proste przykłady architektury możliwych do zastosow[...]
EN This paper presents some remarks about making more reliable aircraft control and navigation system. On simple examples the author presents the influence of architecture of a fault tolerant system on its reliability. The proposed description of fault diagnosis procedures and control reconfiguration e[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Artykuł prezentuje koncepcję działań podjętych przy tworzeniu systemu pośredniego sterowania lotem dla małych samolotów w celu zwiększenia odporności na uszkodzenia pojawiające się w trakcie lotu. Zaprezentowana koncepcja uwzględnia współdziałanie występujące pomiędzy pilotem i systemem. Zaprezentow[...]
EN The paper presents the conception of construction fly-by-wire control system for small aircrafts which allows it to improve tolerance of faults appearing during the flight. The conception takes into consideration pilot system cooperation. The basic information of diagnostic methods used in this syst[...]
3
100%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 75--84
PL Pod pojęciem fuzji danych rozumie się wszelkie formalne metody umożliwiające łączenie i przetwarzanie wiedzy o badanym obiekcie, pochodzącej z wielu różnych źródeł, tak, aby uzyskać nowe lub pełniejsze informacje. Diagnostyka również na drodze wykorzystania zwielokrotnień służy odkrywaniu, lokalizac[...]
EN The integration of information from multiple sources to produce specific and comprehensive unified data about entity is known as data fusion. Similarly, the diagnosis process using redundancy generates information about fault detection, localization and identification. Both data fusion and diagnosis[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodę wykrywania uszkodzeń w mechanicznych systemach redundantnych. Metoda wykorzystuje czynny eksperyment do generowania sygnału diagnostyki uszkodzenia. Wykrywanie odbywa się podczas pracy diagnozowanych układów. Jako przykład zaprezentowano redundantny mechani[...]
EN In this paper a method of fault detection in mechanical redundant systems is presented. The method uses the active experiment for residual signal generating. It is on-line working method. The basic features of this method are shown by the redundant actuator moving the mass application.
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Wprowadzenie sterowania i nawigacji z wykorzystaniem maszyn cyfrowych umożliwiło realizację coraz to bardziej złożonych algorytmów i struktur działania tychże systemów. Coraz częściej spotykamy się w lotnictwie z systemami odpornymi na zmiany występujące w sterowanym obiekcie, a także w samym system[...]
EN Implementation of digital control and navigation systems enabled using more complex algorithms in these systems. There is a tendency towards using of aircraft systems resistant to changes in the controlled objects and also in the control system itself. Besides changes caused by different work condit[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Niemożliwym jest zbudowanie lotniczego systemu sterowania i nawigacji, w którym nigdy nie wystąpi żadne uszkodzenie. Należy zatem podjąć budowę systemu poprawnie działającego pomimo występujących uszkodzeń jego elementów składowych. Wybrane metody diagnostyki pozwalają nie tylko dokonać rekonfigurac[...]
EN It is impossible to construct aircraft control and navigation system in which any faults newer exists. It is necessary to built a system which works properly despite the fact that there are some faults of its elements. Some of diagnostics methods let not only make reconfiguration of failed system, b[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 97-102
PL Artykuł prezentuje technikę modelowania, która może znaleźć zastosowanie w diagnostyce bezpilotowych aparatów latających. Wychodząc od technik modelowania stosowanych w zadaniach analizy i syntezy systemów sterowania aparatami latającymi przedstawiono metodykę umożliwiającą dokonanie analizy struk[...]
EN This paper presents a new method of modelling which is used in diagnostics of unmanned aircraft vehicles. First of all, modelling applied in problems of analysis and synthesis of unmanned aircraft vehicles has been presented and its usage in problems of diagnostics. Special attention is paid to the [...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W referacie przedstawiono założenia oraz podstawowe rozwiązania modułu symulacji działania systemu DME (ang. Distance Measuring System). Opracowanie jest częścią europejskiego projektu dotyczącego syntezy sterowania samolotem lokalnej komunikacji (ADFCS II - Affordable Digital Flight Control System)[...]
EN The main project foundation and basic concepts of Distance Measuring System Simulation Module are presented in this paper. This work is a part of the project of ADFCS II (Affordable Digital Flight Control System), sponsored by European Union. It concerned of synthesis of the lateral motion control p[...]
9
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 9 1020-1023
PL Artykuł przedstawia ogólne uwagi związane z tworzeniem systemów sterowania i nawigacji tolerujących uszkodzenia pojawiające się w ich elementach składowych. Główną uwagę zwrócono na uszkodzenia w układach wejścia. Jako przykład omówiono odtwarzanie uszkodzonych sygnałów pomiarowych za pomocą estymat[...]
EN The paper presents basic remarks about construction of fault tolerant control and navigation systems for UAV. Reliability and safety requirements can be fulfill with usage of redundancies. Presentation of different kinds of avionic redundancies with comments about their usage during fault appearance[...]
10
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Artykuł przedstawia zasadę działania układu odniesienia i kursu dla systemu pośredniego sterowania samolotem. Na jej podstawie przedstawione możliwości wykrywania uszkodzeń w oparciu o występującą redundancję sprzętową i analityczną. Przedstawiono metody wykrywania uszkodzeń z podziałem opartym o źr[...]
EN The paper presents principles of operation of the attitude-heading reference system for fly-by wire control system for small aircraft. The system is being designed in Department of Control Systems and Avionics of the Rzeszów University of Technology. There are presented possibilities of fault detect[...]
11
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Artykuł opisuje diagnostykę systemu pośredniego sterowania samolotem podejmowaną podczas tworzenia tego systemu. Szczególną uwagę poświęcono prowadzonym testom laboratoryjnym, które powinny udokumentować dopuszczenie systemu do prób w locie. Ważnym elementem prób jest sprawdzanie zastosowanych metod[...]
EN The paper describes diagnosis of the fly-by-wire control system taken during creating of that system. The special attention is paid to laboratory tests, which should prove passing the system to the flight tests. The important kind of verification of the system is testing the fault detection and loca[...]
12
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia korzystnych rezultatów sterowania pośredniego samolotem jest dysponowanie serwomechanizmami zapewniającymi bardzo dobre właściwości dynamiczne układu wychylania płaszczyzn sterowych oraz odznaczającymi się wysokim stopniem niezawodności. Zastosowanie odporn[...]
EN Advanced Fly-by-wire aircraft technology requires using of actuation system characterized by very good dynamics and high reliability. Implementation of fault tolerant hardware and software solutions of actuators enables to improve reliability of aircraft control system and safety of performed flight[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2004 z. 62 [209] 329-340
EN According to new idea of aircraft controlling, the main tasks of the control system mounted on the board are to augment aircraft stability, to reduce pilot's load, to protect plane against dangerous states of fly. Generally the flying with small local transport airplane should be both safer and more[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2004 z. 62 [209] 319-328
EN This report intends to present both general conception and a few aspects of practical realization of control system destined for small general aviation aircraft. Described system is planned to be installed on the board of PZL M 20 typical for this group of airplanes. According to the new idea of air[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W opracowaniu omówiono sposób komputerowego planowania i nadzorowania trajektorii przelotu (misji) realizowanej przez bezzaogowy aparat latający (BAL). Przedstawiono metodę projektowania trasy przelotu z uwzględnieniem manewrów wykonywanych w jej charakterystycznych punktach oraz rozwiązania dotyczą[...]
EN The way of computer planning and control of the mission accomplished by the UFV was presented in this paper. The method of designing of the trajectory of the UFV was demonstrated. The designing takes into consideration maneuvers appearing in characteristic points of trajectory and also planing the v[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Niniejszy artykuł opisuje koncepcję systemu akwizującego i wizualizującego wybrane dane nawigacyjne. System został zbudowany na bazie komputera PC z systemem operacyjnym Windows NT oraz odpowiednich urządzeń zewnętrznych pozwalających podłączyć do niego przyrządy nawigacyjne i pokładowe. W założenia[...]
EN This research is devoted to the problem of acquisition and visualization system of chosen navigation data. The system is based on PC with Windows NT operating system and hardware able to cooperate with navigation and board equipment. It is assumed that the system will allow acquisition and visualiza[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2007 z. 71 [238] 285-292
PL Artykuł prezentuje wybrane przykłady estymacji wielkości krytycznych dla bezpieczeństwa lotu, przy wykorzystaniu wybranych metod analitycznych. Zaprezentowano metodykę wykorzystującą zależności fizyczne pomiędzy zmiennymi estymowanymi i mierzonymi. Pokazano również wykorzystanie obserwatora stanu or[...]
EN The article presents chosen examples of pitch and bank angles estimations. For the estimation, physical equations, state observer and kalman filtering were used. The article discusses properties of estimated values. For testing, flight test data were used.
18
51%
Prace Instytutu Lotnictwa
2017 Nr 2 (247) 31--44
PL Artykuł przedstawia główne właściwości modułu estymacji niemierzalnych zmiennych stanu statku powietrznego (stałopłata). Przykładowe obliczenia dotyczą opcjonalnie sterowanego lekkiego samolotu MP-02A Czajka. Jakość oszacowania wartości parametrów lotu obrazuje porównanie zarejestrowanych w rzeczywi[...]
EN The article presents key properties of a module intended to estimate non-measurable state variables of an aircraft (afixed-wing aircraft). Sample calculations are applicable to the MP-02A Czajka light Optionally Piloted Vehicle (OPV). The quality of flight parameter values’ estimation is illustrat[...]
19
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2014 z. 102 23--32
PL W artykule przedstawiono propozycję podejścia do oceny niezawodności systemu nawigacyjnego, jako systemu informatycznego o podwyższonej niezawodności. Proponowane rozwiązanie jest opracowane z wykorzystaniem metody CASE (Computer Aided Software Engineering) ułatwiającej stworzenie przejrzystej i wys[...]
EN This article describes a system with improved reliability. The proposed solution is developed using CASE method (Computer Aided Software Engineering) to facilitate the creation of clear and high reliable structure of the system. Moreover, the proposed solution is based on redundancy and reconfigurat[...]
20
45%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Proces badania lotniczych systemów sterowania i nawigacji stanowi jeden z najważniejszych etapów powstawania tych ystemów. Na szczególnąuwagę zasługuje etap prób laboratoryjnych podczas których następuje weryfikacja przyjętych założeń konstrukcyjnych. jak i rozwiązanie szeregu problemów, których nie[...]
EN Testing aircraft control and navigation systems is the most important part of creating these systems. The special attention should be paid on these laboratory tests which contain verification of constructing assumptions and problems' solutions which cannot be anticipated earlier. Laboratory tests of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last