Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 428
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper presents the idea of coupled multiphysics computations. It shows the concept and presents some preliminary results of static coupling of structural and fluid flow codes as well as biomimetic structural optimization. The model for the biomimetic optimization procedure was the biological phe[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL Artykuł opisuje wdrożenie rozszerzonych mechanizmów funkcjonalności protokołu TFTP. W głównej mierze mają być to mechanizmy komunikacji pomiędzy serwerem a klientami. Pozostałe rozszerzone mechanizmy są drugorzędne i będą tylko uzupełnieniem mechanizmów funkcjonalności komunikacji.
EN The article describes the implementation of the extended TFTP functional mechanisms. Largely to be a communication mechanisms between the server and the clients. Other mechanisms are secondary and only extended will complement the functional mechanisms of communication.
3
100%
Napędy i Sterowanie
1999 R. 1, nr 8 32--34
PL Energia elektryczna jest produktem pożądanym, o określonych i zróżnicowanych kosztach wytwarzania (wielu różnych wytwórców) i jednolitym systemie dystrybucji. Jako produkt sprzedawany - towar - podlega konsekwencjom wynikającym z wad (energia elektryczna o niewłaściwych parametrach może być powodem [...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule rozpatrywane są kwestie zamiany funkcji w budynkach - zarówno tych łatwo, jak i trudno przekształcalnych. Poddano analizie zjawiska wpływające na prędkość zmian budowlanych.
EN In the paper are consider the issues of conversion functions in the buildings - both: easy and difficult to transform. There are analyzed the phenomena affecting on the speed of construction changes.
5
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł poświęcono wstępnej analizie modelu przekształtnika służącego do sprzęgnięcia źródła napięcia stałego z trójfazowym systemem napięcia przemiennego przy zastosowaniu w torze sprzęgu transformatora izolującego podwyższonej częstotliwości. Trójfazowy przekształtnik zrealizowany i zastosowaniem [...]
EN The paper is devoted to the simulation of converter designed for coupling of DC voltage source with three phase AC source or load using intermediate transformer high frequency link. The three phase source connected bridge of six bi-directional switches based on two IGBT and Iwo diodes each permit fo[...]
6
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono procedurę modelowania kości promieniowej, łokciowej i ramiennej człowieka. Zaprezentowano metodę przejścia z obiektu rzeczywistego do cyfrowego modelu bryłowego. Zastosowano metody inżynierii odwrotnej, to jest skanowanie współrzędnościowym ramieniem pomiarowym wyposażonym w[...]
EN The paper presents a procedure of modeling of the radial bone humerus bone and ulna bone of human arm. The article describes the problem of the transition from real to digital model. The subject of the research are the human forearm and arm bones, the radius, the ulna and the humerus. It was decided[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 16 157-171
PL Artykuł podzielony jest na trzy części. W części pierwszej przedstawiono w syntetycznym skrócie cele i przesłanki prywatyzacji kolejowych przedsiębiorstw przewozowych. W części drugiej zaprezentowane zostały możliwe (z punktu widzenia rozpatrywanych w publikacjach opcji) do zastosowania modele prywa[...]
EN The article consists of three parts. The fi rst deals with general problems of privatization, the second part presents models of privatization and the advantages and disadvantages of this process. The third describes the change in the strength of various stakeholders in the privatization of railway [...]
8
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The paper discusses some unique properties of trabecular bone functional adaptation phenomenon, useful in mechanical design. On the basis of the biological process observations and the principle of constant strain energy density on the surface of the structure, the generic structural optimisation sy[...]
9
100%
Rynek Energii
2008 nr 3 48-53
PL Stosowanie klimatyzacji wynika zarówno ze zmian klimatu jak również coraz większych oczekiwań w odniesieniu do jakości życia w budynkach inteligentnych, w których spędzamy coraz więcej swojego życia. Jednocześnie problemem staje się coraz większe zużycie energii, która jest niezbędna do prawidłowego[...]
EN The use of the air-conditioning system in intelligent buildings results both from climatic conditions as well as increasing expectations with reference to the quality of the life of a man spending the significant part of his time in closed rooms. The issue of rapid growth in energy consumed by techn[...]
10
100%
Studia Informatica
PL Artykuł przedstawia architekturę systemu rozproszonych komponentów z migrującymi usługami. Zostały wymienione zasadnicze cechy rozpatrywanej klasy systemów. Końcowa część artykułu zawiera opis architektury systemu, na którą składają się struktura oprogramowania i przepływy danych między procesami sy[...]
EN The purpose of this paper is to present architecture of distributed components system with service migration. There are shown major features of such system taking into consideration. The last part consists of the description of system architecture as a set of software structure and data flows betwee[...]
11
100%
Theoretical and Applied Informatics
PL Artykuł przedstawia algorytm synchronizacji dla rozproszonej symulacji sterowanej zdarzeniami. Jest on oparty o algorytm Time Warp [9], zaliczany do grupy optymistycznych algorytmów synchronizacji. Przedstawiony algorytm ma na celu zmniejszenie liczby komunikatów administracyjnych wysyłanych przez w[...]
EN he aiticle proposes a new synchronization algorithm for distributed event-driven simulation. New solution is based on Time Waip algorithm. It aims at reducing the number of messages sent through ihe nctwork to synchromze simulation nodes. The simulator in which the new algonthm was implemented is sh[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska
1999 z. 36 153-163
PL Artykuł przedstawia prace autora nad wyrównywanim obciążenia w heterogenicznych systemach rozproszonych, w szczególności w sieci stacji roboczych, dla pewnej klasy algorytmów. W pracy skoncentrowano się na algorytmach, dla których czas komunikacji między węzłami przetwarzającymi w stosunku do czasu [...]
EN The article shows the author's work on load balancing in heterogeneous distributed systems, especially in network of workstations, for an algorithm class. A special attention was paid to alorithms, in which time of communications is significant comparing to computations time, and granularity of th[...]
13
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Zaprezentowano metodę optymalizacji strukturalnej według wzorca biologicznego. Zjawiskiem biologicznym, na którym bazuje opisana metoda, jest adaptacyjna przebudowa kości beleczkowej. Przedstawiono zarówno wyniki symulacji adaptacji struktur kostnych, jak też algorytm optymalizacji strukturalnej prz[...]
EN In the paper the structural optimization system based on trabecular bone surface adaptation is presented. The basis of the algorithmic formulation was the phenomenon of bone adaptation to mechanical stimulation. Some computation results of trabecular bone functional adaptation as well as of mechanic[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 47 187-194
PL Szybki rozwój przemysłu tworzyw sztucznych stwarza konieczność zagospodarowania bądź utylizacji dużych ilości odpadowego chlorowodoru lub kwasu solnego. Przedstawiono wyniki badań nad elektrochemiczną metodą rozkładu kwasu solnego, w której produktami są: wodór i gazowy chlor. Określono wpływ stężen[...]
EN Rapid development of the plastics industry causes problems connected with the disposal of steadily growing amounts of waste hydrogen chloride and hydrochloric acid. In the paper, presented are findings of the investigations performed into the electrochemical decomposition of hydrochloric acid to giv[...]
15
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 38 75-80
PL Referat prezentuje problematykę współpracy z przemysłem specjalistycznych ośrodków i centrów energoelektroniki istniejących na uczelniach za granicą i powstających na uczelniach krajowych. Zwrócenie uwagi firm na potencjał rozwojowy ośrodków akademickich i potrzebę ożywienia i podtrzymywania kontakt[...]
16
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN Let [L^fi] be an Orlicz space defined by a finite valued Orlicz function [fi] (not necesarilly convex) over a [sigma]-finite atomless measure space. Let (L^fi[...] be the order continous dual of [L^fi]. It is proved that a subset Z of [L^fi] is conditionally sequentially sigma([L^fi],(L^fi])[...)-co[...]
17
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN Let (E, || . ||) be a Banach function space , and let (X, || . ||) be a Banach space. Let. E(X)n stand for the order continuous dual of a Koethe-Bochner space E(X } (i.e. E(X)n consists of all linear functionals F on E(X} such that for a net (f[sigma]) in E(X), ||f[sigma](. )||X[...] in E implies F([...]
18
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN Let (E,[...]) be a Banach function space over a probability measure space, and let (X,[...]) be a Banach space. Let E(X)[...] stand for the order continuous dual of a Koethe-Bochner space E(X ) (i.e., E(X )[...] consists of all linear functionals F on E(X ) such that for a net (f[sigma]) in E(X),[..[...]
19
100%
Engineering Transactions
EN On the basis of numerical results and theoretical considerations, a general from of the (unsteady) linear, discretized aerodynamic operator in the Laplace- and in the time-domain, for two- and three-dimensional subsonic flow is proposed. It corresponds to the classical Theodorsen solution for an air[...]
20
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 201-204
PL Ze względu na znaczne koszty utylizacji odpadów, na szeroką skalę prowadzone są prace badawcze nad poszukiwaniem metod rozdzielania substancji charakteryzujących się dostatecznie wysokim współczynnikiem separacji, przy możliwie minimalnych kosztach. Do tego celu coraz szerzej stosowane są procesy me[...]
EN Due to considerable utilization costs of wastes, research works are carried out on a large scale to find methods for separating substances, having sufficiently high separation coefficient, at possibly minimum costs. For this purpose, membrane processes are used increasingly. One of the possible solu[...]
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last