Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Eksploatacji
2004 nr 2 133-141
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów zużycia pierścieni tłokowych i tulei cylindrowej dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym. Badania podjęte w celu wyjaśnienia mechanizmów intensywnego zużycia tych elementów wskazują na występowanie złożonych procesów zużycia wywołanych spalaniem stukowym[...]
EN Durability tests of the dual fuel Diesel engine fuelled with LPG were carried out. It has been observed that determination of the engine durability was caused by knock occurance. The mechanism of intensive wear of the piston rings and cylinder was also investigated. The wear processes results from s[...]
2
100%
Problemy Eksploatacji
2003 nr 3 127-136
PL W opracowaniu przedstawiono organizację, zasadę działania i najważniejsze cechy elastycznych systemów wytwarzania oraz korzyści wynikające z ich stosowania. Ponadto przedstawiono sposób wykorzystania metod komputerowego wspomagania produkcji stosowanych w tych systemach do wytwarzania prototypów apa[...]
EN This paper has been shown an organization, principle of operation and the most important features of flexible manufacturing systems and their advantages. Besides, it has been described application of the computer - aided methods to manufacture prototypes of research systems and specialistic instrume[...]
3
100%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 2 167-175
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań porównawczych zmian zachodzących w oleju silnikowym pracującym w silniku o zapłonie samoczynnym dla dwóch sposobów zasilania: klasycznego - olejem napędowym i dwupaliwowego - głównie LPG. Badania obejmowały zmiany własności fizykochemicznych olejów istotnych [...]
EN This paper shows results of comparative tests applied to changes ocurried i Diesel engine oil for: classic (Diesel fuel) and dual fuel feed (mainly LPG). The investigations comprised changes of oil physic-chemical properties, which were significant from the point of view of engine life assurance. A[...]
4
100%
Tribologia
2006 nr 2 195-205
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki porównawczego testu trwałościowego silnika o ZS zasilanego klasycznie - olejem napędowym oraz dwupaliwowo - gazem LPG jako paliwem głównym wykorzystując do zapłonu niewielką dawkę oleju napędowego. Badania przeprowadzono na eksperymentalnym stanowisku zbudowanym na[...]
EN In the paper the results of a comparative durability test of compression ignition engine fed with diesel oil and dually fuelled with LPG as a main fuel, using a small amount of diesel oil for the ignition were presented. The investigations were carried out on an experimental station constructed on t[...]
5
100%
Tribologia
2007 nr 5 53-65
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, których celem była identyfikacja wymuszeń oddziałujących na układ tribologiczny tłok-pierścień--cylinder w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo gazem LPG jako paliwem głównym, wykorzystującym do zapłonu niewielką dawkę oleju napędowego. Badan[...]
EN In the paper the results of a test that aimed to identify input functions influencing the tribological system: piston-ring-cylinder of compression ignition engine fed with diesel oil and dually fuelled with LPG as a main fuel, using a small dose of diesel oil for the ignition were presented. The inv[...]
6
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2012 Nr 3 39-46
PL W budynkach wysokich i wysokościowych pionowe klatki schodowe stanowią jedyną drogę ewakuacyjną w przypadku wystąpienia pożaru. W celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji z wyższych kondygnacji budynku stosowane są układy wentylacji pożarowej utrzymującej w drogach ewakuacyjnych odpowiednią atmosferę.[...]
EN In tall building and skyscrapers the vertical staircases are the only evacuation way in case of the fire. To ensure safe evacuation from the higher floors of the building the special ventilation systems are used for maintaining of the proper atmosphere in the evacuation tract. At a result of the dif[...]
7
63%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 2 251-263
PL Artykuł prezentuje specjalną technologię wykonania próbek do badań wytrzymałościowych materiałów stosowanych w konstrukcjach lotniczych. Uwzględnia ona specyficzne wymagania dotyczące dokładności i geometrii warstwy wierzchniej próbek do badań wytrzymałości zmęczeniowej. Opisano specjalne urządzenie[...]
EN The article presents the special technology for manufacturing of the samples for strength tests of materials used in aviation constructions. It considers the specific requirements for accuracy and geometry of the top layer of the samples for strength testing. It describes the special device for abra[...]
8
63%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 2 297-308
PL W artykule przedstawiono analizę procesów dynamicznych zachodzących podczas ruchu pojazdów, które mogą być przyczyną niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Procesy te występują powszechnie podczas eksploatacji samochodów, a związane z nimi niebezpieczeństwo wynika między innymi z wysokiego położenia śro[...]
EN The article presents the analysis of dynamic processes that take place when the car is in motion, and which can be the cause for dangerous traffic events and accidents. The occurrence of these processes is most common in the case of the operation of cars, and the dangers that stem from them are most[...]
9
63%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 1 119-132
PL W artykule przedstawiono metodykę badań prototypowego systemu pomiarowego do określania poziomu bezpieczeństwa urządzeń ratownictwa wysokościowego. System jest przeznaczony do kontroli funkcjonowania układów bezpieczeństwa drabin automatycznych i podnośników hydraulicznych stosowanych w służbach rat[...]
EN The article present the method for testing the prototype measurement system for testing the safety of the devices of the height rescue. The system is intended for inspection of operation of the safety circuits of the automatic ladders and hydraulic lifts used by the rescue services. The presented me[...]
10
63%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 3 133-141
PL W artykule przedstawiono rozwiązania zespołów funkcjonalnych komory próżniowej, umożliwiąjace realizację złożonych procesów badawczych i technologicznych, którym towarzyszy emisja promieniowania rentgenowskiego, oraz sposoby zapobiegania emisji szkodliwego promieniowania do otoczenia. Zaprezentowano[...]
EN The paper presents design of functional units of the test chamber, protecting from X-ray radiation. The units make it possible to safely perform complex research and technological processes inside, which are a source of X-ray radiation. Particular attention has been put in the paper to operating con[...]
11
63%
Journal of KONES
PL W zakładzie Silników Spalinowych i Pojazdów Politechniki Radomskiej wykonano badania trwałościowe dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego LPG. Wynik badań elementów układu tłokowo -korbowego porównano z przypadkiem zasilania standardowego olejem napędowym. Stwierdzono większe wartośc[...]
EN Durability tests dual fuel Diesel engine fuelled with LPG have been performed in Radom University of Technology. Test results were compared to engine fuelled with standard fuel. During tests the piston was damaged. Damage reason was explained as well fast wears of some engine parts. Also there were [...]
12
63%
Journal of KONES
PL W zakładzie Silników Spalinowych i Pojazdów Politechniki Radomskiej wykonano porównawczy test trwałościowy silnika o ZS zasilanego klasycznie – olejem napędowym oraz dwupaliwowo – gazem LPG jako paliwem głównym wykorzystując do zapłonu niewielką dawkę oleju napędowego. Badania przeprowadzono na eksp[...]
EN Researches were conducted on the experimental stand built on the basis of the 1HC102 one-cylinder- engine of the direct-injection. The fuel consumption, air consumption, the compression pressure, wear and the pressure of the engine motor oil, blow-through of combustion gases to the crank case and pe[...]
13
63%
Problemy Eksploatacji
2004 nr 4 89-96
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem i wykonaniem nośnych elementów konstrukcyjnych aparatury badawczej poddawanych wysokim obciążeniom statycznym. Przytoczono niektóre wyniki prac Działu Projektowania i Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologii Eksploatacji w zakresie [...]
EN The paper presents some problems of designing and producing of load-bearing structures of research devices, subjected to high static load. Some results of activities carried out in the Design Dept. of the Pilot Plant of ITeE have been presented. This activities aimed at producing of devices for test[...]
14
63%
Logistyka
2014 nr 3 7054--7065
PL W artykule zaprezentowano problematykę dotycząca kondycjonowania powietrza w klimatyzowanych magazynach o wysokich wymaganiach dotyczących standardu klimatu wewnętrznego. Problem omówiono na przykładzie magazynu funkcjonującego w hurtowni farmaceutycznej. Zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybuc[...]
EN The article presents the issues of air conditioning in air-conditioned warehouses with high requirements as to the indoor climate . The problem is discussed on the example of a pharmaceutical warehouse. In accordance with the principles of Good Distribution Practice , a pharmaceutical wholesaler mus[...]
15
63%
Logistyka
2014 nr 3 3213--3225
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dynamicznych samochodu ciężarowego, które wykonano podczas wybranych standardowych testów drogowych przeznaczonych do określania właściwości jezdnych pojazdów. Badany samochód był wyposażony w zestaw aparatury pomiarowej rejestrujący wybrane parametry ruchu niez[...]
EN The article presents the results of truck dynamic tests performed during selected standard road tests. The tested vehicle was equipped with a set of test devices which recorded selected motion parameters necessary for the characterisation of the vehicle’s response to driver’s control signals. In ord[...]
16
63%
Energetyka
2014 nr 11 664-666
PL W artykule przedstawiono koncepcję urządzenia i metody maszynowego formowania ceramicznej warstwy przeciwerozyjnej w krzywoliniowych elementach rurociągów do transportu pyłów. Zagadnienie dotyczy w szczególności kolan rurociągów zasilających kotły energetyczne pyłem węglowym i odprowadzających stałe[...]
EN The article presents the concept of a method and device for molding a ceramic anti-erosive layer in curvilinear elements of pipelines for the transport of dust. The issue particularly concerns the nodes of pipelines supplying power boilers with coal dust and discharging solid products of combustion.[...]
17
63%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2013 nr 3 33--38
PL W artykule przedstawiono metodę i model urządzenia do badania trwałości kart identyfikacyjnych o formacie ID-1 metodą jednostronnego zginania zgodnie z normą PN-ISO/IEC 10373-1:2008. Metoda i urządzenie służą do sprawdzenia szkodliwego wpływu wielokrotnego jednostronnego zginania karty z wbudowanym [...]
EN The article presents a method and a model of a device for testing endurance of ID cards to one-sided bending made with the PN-ISO/IEC 10373-1:2008 no 5.8 norm. Both the method and the device are intended for testing the negative impact of repeated one-sided bending of an electronically tagged (i.e. [...]
18
63%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2013 nr 4 36--39
PL System służy do sprawdzenia szkodliwego wpływu wielokrotnego przestrzennego skręcania dokumentu z wbudowanym zabezpieczeniem w postaci układu RFID lub innym zabezpieczeniem elektronicznym na jego właściwości fizyczne i funkcjonalne. Za jego pomocą realizowane są metody testowe zalecane przez Międzyn[...]
EN The aim of the system is to study the negative impact of repeated spherical twisting of an electronically tagged document onto its physical and functional properties. The system allows for the execution of tests according to the test methods specified by ICAO and the PN-ISO/IEC 10373-1 norm concerni[...]
19
63%
Problemy Eksploatacji
2015 no. 1 65--75
PL Nieodłącznym elementem realizowanych procesów produkcyjnych w przemyśle maszynowym jest kontrola jakości, w której często stosowane są urządzenia do wykonywania pomiarów w warunkach warsztatowych. Przykładem jest obróbka skrawaniem skomplikowanych odlewów, podczas której osiągnięcie wymaganej dokład[...]
EN Quality inspection constitutes an inseparable element of technological processes. Quality inspection frequently employs measuring instrumentation suitable for measurements taken in an industrial environment. Machining of complicated casts can serve as an example, since, during this process, the requ[...]
20
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2011 Nr 1 59-68
PL W artykule przeprowadzono analizę czynników oddziaływujących na rozwój systemów monitorowania i diagnozowania procesów i obiektów technicznych. Przedstawiono powiazania systemów technicznych z międzynarodowymi i krajowymi standardami i uregulowaniami prawnymi. Opisano role systemów w procesie rozwoj[...]
EN The paper discusses the analysis of factors influencing the development of systems for monitoring and diagnosis of procesess and technical objects. Presented solutions of technical systems are compatible with national and international standards and legal regulations. The role of the systems in the [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last