Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 6 26-29
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności wybranych materiałów tła odzieży ostrzegawczej na degradację pod wpływem promieniowania UV oraz koncepcję zastosowania barwników fotochromowych do indykacji degradacji tych materiałów. Zaprezentowano również konstrukcję oraz wyniki badań prototypowych[...]
EN This article presents the results of a study on the resistance of selected background materials of warning clothing to UV radiation-based degradation. The construction and results of tests of UV photochromic indicators of degradation used in warning clothing are also discussed.
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 2 22-26
PL W artykule przedstawiono typowe urazy oraz zalecenia dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Opisano również serwis internetowy opracowany w celu upowszechnienia wiedzy o zasadach doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej podczas [...]
EN The article presents typical injuries and recommendations for the selection and use of personal protective equipment during sports activities. The article also presents a website developed to popularize knowledge about personal protective equipment for a non- professional use.
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 11 14-17
PL Celem prezentowanych badań było ustalenie stopnia wdrożenia do praktyki w małych i średnich przedsiębiorstwach znowelizowanych przepisów dotyczących zasad doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej. Badania ankietowe przeprowadzono przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, na grupie 500 ma[...]
EN The aim of this research was to evaluate a method of selecting and using personal protective equipment (PPE) in small and medium enterprises (SMEs). The inquiry method was used to conduct the analysis. The inquiry was carried out in cooperation with the National Labour Inspectorate. It was carried o[...]
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 1 10-12
PL W artykule omówiono najważniejsze zmiany do dyrektywy 89/686/EWG proponowane przez Komisję Europejską oraz możliwe konsekwencje wynikajace z tych zmian dla producentów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej.
EN This article discussses the main changes proposed in the amendement of Directive 89/686/EEC directive by the European Commission and the possible consequences these changes for manufactures and distributors of personal protective equipment.
5
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN The main purpose of this study was to select an appropriate photochromic dye and to develop a series of photochromic indicators showing ultraviolet (UV) degradation of selected background materials made from different polymers. The photochemistry of a series of photochromic compounds of oxazine and [...]
6
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2018 nr 6 22-24
PL Corocznie w Polsce w wypadkach drogowych ginie ponad 800 pieszych. Jedną z głównych przyczyn tych wypadków jest ich niedostateczna widzialność, szczególnie w warunkach nocnych. Skuteczną metodą poprawy widzialności pracowników wykonujących m.in. remonty dróg oraz pieszych jest zastosowanie przez nic[...]
EN Over 800 pedestrians are killed in road accidents in Poland every year. Inadequate visibility. especially at night, is a main cause of these accidents. Retro-reflective accessories, which reflect the light of car headlights towards their source are effective in improving road worker s' and pedestria[...]
7
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2009 Vol. 15, No. 3 243--254
EN The main purposes of this study were to select a photochromic dye and to develop an active welding filter with a photochromic layer. A series of functionalized spirobenzopyranoindolins were synthesized and their photophysical and photochemical properties were investigated in a solution using absorpt[...]
8
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 6 20-23
PL Zagrożenia związane z potrąceniem przez pojazdy samochodowe należą do najpoważniejszych, ze względu na ciężkość następstw. Jednym ze skutecznych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg jest poprawa ich widzialności, przez zastosowanie odzieży ostrzegawczej. Zadaniem tego typu [...]
EN Hazards connected with cars knocking down people are the most serious because of their consequences. An effective means of increasing pedestrians’ safety on roads is to improve their visibility. This can be achieved if they use high-visibility warning clothing. Such clothing can be used not only by [...]
9
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 2 2-6
10
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 9 927--930
PL W artykule przedstawiono metodę wytwarzania elementów elektro-aktywnych z wykorzystaniem kopolimeru sulfonowanego politetrafluoroetylenu oraz cieczy jonowych. Elementy elektro-aktywne zastosowano jako siłowniki zmieniające grubość materiału izolacyjnego, przeznaczonego do stosowania w odzieży chroni[...]
EN The paper presents the results of study concerning the possibility of use of electro-active ionic polymers, made of sulfonated copolymer of polytetrafluoroethylene "Nafion" for the construction of an active insulating material for clothing protecting against cold. Electro-active polymers (EEAP) are[...]
11
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 9 931--934
PL Przedstawiono koncepcję sensorów rozciągania i kondycjonowania w zmiennych temperatury wykonanych z polimerów barwionych barwnikiem luminescencyjnym o strukturze stlibenu (4,4'-Bis(2-benzoxazolyl) stilben). Dla sensorów rozciągania wyznaczono eksperymentalnie warunki odnoszące się do parametrów wymi[...]
EN The conception of stretch sensors made of polyethylene with luminescence dye with stliben structure (4,4-Bis(2-benzoxazolyl)stilben) is presented in the paper. The sensor models are made as stripes which are mounted to the so called basic material for which the stretch process or the temperature ch[...]
12
51%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Spawacze narażeni są na zagrożenia takimi czynnikami, jak: intensywne promieniowanie optyczne i termiczne, odpryski stopionego metalu i żużlu, szkodliwe opary powstające podczas spawania. Jedynie niektóre wyspecjalizowane technologiczne linie spawalnicze pozwalają na odizolowanie człowieka od zagroż[...]
EN The welders' health is endangered by such health hazards as: intensive optical and thermal radiation, molten metal and slag spatter, noxious vapours and fumes. Only some specialized technological lines enable to separate the human body from hazards resulting from welding processes. So, basic measure[...]
13
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 4 10-13
PL Omówiono zagrożenia oczu i twarzy występujące podczas spawania, dyrektywy nowego podejścia oraz przepisy normalizacyjne ustanowione w Unii Europejskiej i w Polsce w zakresie ochrony oczu i twarzy spawacza. Szczegółowo przedstawiono konstrukcję i dobór spawalniczych przyłbic, tarcz, kapturów i filtró[...]
EN This article presents occupational hazards during the welding process and suitable eye and face protectors in the context of the new approach directives, European Standards and Polish regulations. The construction and selection of face shields, hand shields, hoods, filters and oculars for welders ar[...]
14
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 5 9-13
PL Omówiono zagadnienia związane z jakością, produkcją i normalizacją w Polsce w zakresie spawalniczych tarcz i przyłbic. Przedstawiono metody badań materiałów kompozytowych przeznaczonych do wytwarzania korpusów osłon spawalniczych oraz założenia szczegółowe dotyczące tych materiałów.
EN The purpose of this article is to present problems with the quality, manufacturing and standardization of welding face shields and hand shields in Poland. Test methods and detailed requirements for new composite materials for welding shields are discussed.
15
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 7/8 35-38
16
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 1 7-10
17
51%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2001 Vol. 7, No. 3 277--284
EN With the help of the research results presented here and on the basis of a graphic analysis we aim to prove the existence of a relationship between the difference in prismatic refractive power and the thickness, curvature radius, and type of material used for panoramic oculars in protective spectacl[...]
18
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 2 2-5
19
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 5 19-21
20
51%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2006 Z. 228 155-166
PL Analizowano możliwości skonstruowania aktywnych filtrów spawalniczych przez zastosowanie barwników fotochromowych. Organiczne barwniki fotochromowe charakteryzują się bardzo szybką intermolekularną reakcją otwarcia pierścienia na skutek oddziaływania promieniowania UV. Reakcji tej towarzyszy przesun[...]
EN The possibility to create a new construction of active welding filters, with photochromic dyes were analyzed. Photochromic organic dyes are characterized by very fast intermolecular reaction of ring opening, caused by UV radiation. This reaction of ring opening is accompanied by shifting maximum of [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last